Verhovayak Lapja, 1937. július-december (20. évfolyam, 27-53. szám)

1937-07-03 / 27. szám

Journal of Verhovay Fraternal Insurance Association VOLUME XX. 1937 JULIUS 3 No. 27 Sz.--­­■ ■■-— , ■■■■ - - ■■■ ■ - " - 1 .. .!_■■■;■' ' 'gif-i. . — —■ HISSZÜK HOGY LESZ MÉG ARATAS A mult hó elején magyar orvosok Budapesten há­romnapos ankéten mélyre­­szántó egészségügyi terve­ket vitattak meg. — Elhang­zott szép beszédeiket nagy érdeklődéssel olvasgattuk mi is ideát, de egyúttal el is szorult a szivünk egy szo­morú állapot olvasásán. A múlt heti cikkemben e helyen célzást tettem már arra, hogy a magyar falu nemcsak szegény és éhezik, hanem egészségtelen is. Nemcsak nagy nemzetgaz­­dászok és orvosok állapítják ezt meg, de kiolvastam én azt abból a levélből is, ame­lyik e héten érkezett Bujtár Andrástól, egy egyszerű, pa­raszti embertől. Aki figyel­mesen elolvassa levelét, lel­ki szemei előtt látja azokat a képeket, azokat a jelene­teket, melyek sok-sok Ver­hovay tagtársamnak a múlt­jában játszódtak le abban a nehéz időken, mikor megra­gadták a vándorbotot és ki­hozták ide kicsi kis batyu­jukkal együtt Amerika sza­bad földjére, ahol a köz­­egészségügy mégis csak más lábon áll, mint odaát. Fes­sük csak meg azt a képet! Tökéletesen úgy, ahogy e­­lénk tárul az Bujtár András leveléből . . . ❖ * * — András gazda tarisznyá­jában egy darabka némileg avas szalonnával, egy zöld­paprikával és egy jókora ka­raj kenyérrel fölszerelten pitymalláskor, illetve még akkor, amikor alig kékesen pislákol a hajnal, a könnyű porban mezítláb elindul fiá­val ki a “birtokára” kapálás irányában. A gyermeket azért viszi magával, mert is­­kolábamenésig az is segíthet s igy Andrisnak is lehet most hasznát venni. András gazda köhicsélő ember, de különösebb jelen­tőséget nem tulajdonit en­nek annál kevésbé, mert hi­szen a télen nagyokat aludt, tüdőfü-teát is ivott jócskán, amitől könnyebb is lett a melle s majd csak elmúlik az a hülés. András gazda kapál a gyerekkel együtt. Azután csak egyszerre el­sárgul, reszketni kezd és nagy szomorúan leül a ba­rázda szélére. Mégegyszer nekirugaszkodik a rögnek, de hiába, nem megy. Az Andris gyereknek kell haza­támogatnia. Az asszony ránéz András gazda szappanszinü arcára és őszinte kétségbeeséssel csapja össze kezét. Annál is inkább, mert átnyilal agyán a félbemaradt kapálás. Le­fekteti az embert. Forró homlokára mustárpogácsát tesz, hogy kiszijja a rosszat. Akkor már a szomszédasz­­szony is fut; értesült a baj­ról, készségesen átjön, mert ért a kenéshez. Az asszo­nyok András gazdát gyógy­kezelésbe veszik, megdör­zsölik borecettel, forró tég­lát tesznek a talpa alá, duny­hát terítenek rá, még két párnát a lábára, hadd izzad­jon. András gazda fuldo­kolva izzad s a kicsi ablakon keresztül két diófát lát, hol­ott csak egy van. Estére hintázik már vele a padka, mintha árvíz emel­te volna a magasba. A tár­gyak elnyúlnak körülötte s minden jel arra mutat, hogy a betegség komolyra fordult. Most már átviszik a belső szobába; az ágyba fektetik és előhívnak egy öregasz­­szonyt is, az piócát rak a mellére. Negyednapra And­rás gazda már csak a mellé­re köp, mert annyi ereje sincs, hogy a földre köpjön — és ekkor elhívják az or­vost. — Kórházba kell szállíta­ni — mondja az orvos. Az asszony erre éneklő­­sen sírni kezd. Átjön And­rás bátyja is, neki ugyancsak az a véleménye, hogy a kór­­házbaszállitást ki kell kerül­ni. — Mert abba belepusztul az ember — teszi hozzá ko­moran. —Abba bele — feleli az asszony könnyek között és megriadt képzeletében szá­molni kezdi a kórházi költ­ségeket, amely napi 4 pengőt tesz ki. Ott tartják hete­kig, vagy ki tudja meddig, az embert-és fizetni kell az ápolás költségét. Rámegy esetleg a két hold föld, a ház, minden. András bátyja ugyanígy számolja magában ugyanezeket a dolgokat. Mert az ő két hold földje és háza is veszedelemben van ebben az esetben. Azt meg kell fizetni, betáblázzák még a testvér házára is. — And­rás gazda tehát otthon ma­rad a dunyha alatt és vagy meggyógyul a borecettől, a forró téglától, a mustártól, piócáktól és a bábaasszony kenésétől, vagy jobblétre szenderül. így van az otthon még ma is kedve* jó Tag társaim s A FALUN ÉPPEN ÚGY, MINT AZOKBAN A RÉ­GI JÓ IDŐBEN, — MOST IS JOBBAN FÉLNEK KÓRHÁZTÓL, MINT A BÖRTÖNTŐL.. . Sok szép és jót irtunk az elmúlt hónapokban Magyar­­ország szépségeiről, nagy zarándokutunk gyönyörűsé­geiről. De tudjuk azt, hogy a nagy természetben minden napsütéses szépségnek meg van a maga árnyoldala is. A magyar paraszti sors sötét árnyékairól is Írnunk kell, mert hiszen — mint megírtam a múlt héten — sokan kongatják odaát a vészharangot. — A saját vé­reinkről van' szó. Anélkül tehát, hogy beleavatkoz­nánk csonka szülőhazánk belügyeibe, mi bizony jussot 4th OF JULY Péter után, Pál után, Jön a magyar “Fórdzsuláj. Függetlenség, szabadság: Hol a búzát aratják. Égi madár trillázik, Buzatenger hullámzik. Búzatábla, rozstábla: A Jóisten rostája. Pereg a mag belőle Tókenyérre, erőre. Diil az Élet keresztbe. Nincs is más, csak keresztje. Úgy dűl rendre, rakásra, Mint a magyar sorsára. formálunk ahoz, hogy kérő szóval azokhoz forduljunk, akiknek a kezében van leté­ve véreink sorsa. A kérel­mezés jogát senki sem vitat­hatja el tőlünk. Az elmúlt napokban a ma* gyár országgyűlés díszes j csarnokában sok-sok szó e- I sett mirólunk amerikai ma­­! gyarokról. Nagyon szépen és nagyon helyesen meg­mondották a magyar hon­atyák, hogy az a bizonyos “kivándorolt réteg, amely, el­hagyta az óhazát, élete fogy­táig tartja magyarságát és az óhazával való kapcsola­tát.” — Vitéz Somogyváry Gyula képviselő uram pedig hitelesen azt is megállapí­totta, hogy itt “Amerikában rendkívül nagy szimpátiák ébrednek Magyarország i­­ránt.” Mindez tényleg szóról* szóra úgy is van! ! Azok a kapcsolatok és az a nagy szimpátia adja az én kezembe is a tollat most, mi­dőn tudom, hogy odaát dol­gos, kérges kezek kaszája nyomában ütemesen hulla­nak a rendek; egyik a másik után, mint elfodrozó hullá­mok a sárguló kalászok ten­gerén. JOGGAL EMELHET­JÜK FEL ÉS KELL IS FELEMELNÜNK SZA­VUNKAT, AKIK LÁT­JUK A BAJTj Fel kell rázni a magyar közvéleményt ideát is és be­le kell harsogni azok lelkiis­meretébe, akik ma intézik óhazánk sorsát, hogy ne dobják oda magukat a te­hetetlen és gyáva közöny­nek, mert igenis LEHET SEGÍTENI VÉREINKEN ÉS MEG LEHET VÁL­TOZTATNI AZT A MEG­­RÁZÓAN SIRALMAS KÉ­PET, AMELYET VÉRE­INK, AZ ORSZÁGFENN­TARTÓ ELEM: A FÖLD­­MIVES PARASZT ÉLE­TÉRŐL FESTENEK. Ne engedjék, hogy a ma­gyarság néma forradalma egyre magasabb és maga­sabb lángokban csapjon a bárányfelhős magyar hori­zont felé, hanem adják meg népünknek, véreinknek azt a. jussukat, mely őket meg­illeti! Ne űzzék őket a kül­földre, mint azt tették mive­­lünk a múltban, hanem sze­retettel és megértéssel ka­(Folyt. a következő oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents