Verhovayak Lapja, 1930. február-március (13. évfolyam, 2-3. szám)

1930-02-01 / 2. szám

ACCEPTANCE FOS HAILING AT SPECIAL PATE of POSTAGE PROVIDED FOR SECTION 1103, ACT of OCT. 3-1917 AUTHORIZED Feb. 24, 1927 JOURNAL OF THE VERHOVAY AID ASSOCIATION VOL. XlII. ' 1930 FEBRUÁR. NO. 2. VERHOVAY GYULA JELTELEN SÍRJA Az egylet igazgatóságának 1929 évi január havában tartott gyűlésében szóvá tettem már, hogy Verhovay Gyula, akinek nevét egyletünk viseli, Battonyán, ahol örök álomra hunyta le szemeit, jeltelen sírban nyugszik. Az igazgatóság minden tagja osztotta akkor ama néze­temet, hogy a Verhovay Segély Egylet tagságának, a kik mindannyian büszkék vagyunk az egyletünk nagy­ságára, gondoskodnunk kellene arról, hogy az az ember, akit méltónak tartottak az egylet megalapítói arra, hogy nevét felfűzzék az egyletünk zászlójára, ne aludja örök álmát jeltelen sírban. Tekintettel azonban az ,akkori bo­nyodalmakra, 'az igazgatóság abban állapodott meg, hogy halasztassék el ezen nemes gondolatnak a tagság elé vi­tele addig, amíg az egylet kebelében ismét helyreáll a béke és nyugalom. A múlt év ju lius havában megtartott rendkívüli nagygyűlés után, amikor a konvenció előtti izgalmak lecsendesültek, megjelentem a 10-ik kerület gyűlésén és többekközött szóvá tettem a Verhovay Gyula jeltelen sírját is. A kerületi képviselők a legnagyobb megdöbbe­néssel értesültek arról, hogy Verhovay Gyula, aki az egyletünk megalakulása idején a legbátrabb harcosa ydlt az emberi jogok és függetlenségi eszméknek Ma­gyarországon, elfeledve, — jeltelen sírban alussza örök álmát a Battonyaii temetőben, és a legnagyobb lelkese­déssel tette magáévá azon ajánlatot, hogy: a Verhovay Segély Egylet tagsága állítson fel olyan síremléket Ver­hovay Gyula sírjára, amely méltó legyen az egyletünk nagyságához- , A 10-ik kerület gyűlésének ezen tárgya, a kerület jegyzőkönyvében is megvan örökítve, mely pont a kö­­yetkezőket tartalmazza. . -“Bencze János, az uj központi titkár röviden vázol­va a jövőre vonatkozó terveit kijelentette, hogy minden kívánsága az, hogy a tagsággal együtt dolgozzon. Köz­ben megpendített egy olyan hurt, ami minden delegátus­nak a szivéig ért, amikoris kijelentette, hogy az a Ver­hovay Gyula, akinek nevét egyletünk viseli, Magyaror­szágban egy jeltelen sírban pihen, és hogy szeretné, ha a 10-ik kerület magáévá tenné azt az eszmét, hogy az összes kerületek, fiókok a tagsággal egyetértve, a Ver­hovay Segély Egylet tagságának közös adományaiból, Verhovay Gyulának az egyletünk nagyságához méltó SÍREMLÉK állítassák. Gyűlés a tervet nagy lelkesedéssel egyhangúlag el­fogadta és magáévá tette.” Az a nagy lelkesedés, amivel a 10-ik kerület a Ver­hovay Gyula síremlékének fölállításába vonatkozó javas­latot fogadta; bátorít fel arra, hogy most már az egész Verhovay tagság elé vigyem az ügyet.N Mert bármilyen nemes ügynek a megvalósításáról legfyen is szó, kell, hogy az egylet tagsága döntse el, hogyt akarja-e annak megvalósítását, különösen akkor, qpü k »\olyan ügy meg­­yalósitásáról van szó, amit a tagság önkéntes adomá­nyaiból tartunk legszebbnek megvalósitanr, Szükségesnek tartom már'^apíP hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy az egylet^ságát-nagyobb ösz­­sze/g/ek adományozására kérjük fel, meif-t nem költséges szobor felállításáról van szó, hanem dtsupán egy szép síremlék felállításáról, amije minden nehézség nélkül meg­lehet valósítaná, ha az egylet tagságif pár centtel hoz­zájárul a nemes cél meAvalósitásij^z.1 Remélem, hogy az eí^t tags^L egyet fog érteni .velem abban, hogj • ■ 'Ta^aytiszte^i meg akkor, amikor síremléket állít fei unjalak az embíV-ngh a sírjára, akit az egylet megalapítói ^r/itónakj^t^ttak arra, hogy fel­­tüzzék neevét arra a yy^ora, amely most már magasan lobog minden olyan > dkai telepen, ahol magyarok élnék. é / \ __F _ _ . _ * -/ Szeretettel kérem a Lóko^^.-g^v-sey^ ^ tagságát, / hogy a legközelebbi gyűléseden foglalkozzanak az esz­me megvalósításával es határozatukról értesítsék a köz­ponti hivatalt. BENCZE JÁNOS, , kp. titkár. EGYLETI ESEMÉNYEK. 1. TAGSZERZÉSI VERSENYEKRŐL. Az elmúlt 1929-iki évben 843 uj taggal szaporodott egyletünk, ami különösen annak tulajdonítható, illetve azon fiókoknak és lelkes tagoknak köszönhető, akik részt vettek a tagszerzési versenyben. A tagszerzési verseny eredménye lapunk ezen számában a kp. számvevő jelen­tésében megtalálható-Az elmúlt évi tagszerzési versenyben négy fiók vet­te ki különösen a részét és szép eredményeket produkál­tak. így a 216-ik Northamptoni, a 71-ik Duquesnei, a 36-ik Detroiti és a 302-ik Hooversvillei fiókok. — Figye­lemre méltó a 3024k fiók tevékenysége, ami egyben a fiók titkárának azi érdeme, hogy e kis városkában a már meglevő 34 tagjához 32 uj tagot szerzett, ami kevés hij­­ján 100 százalékot jelent. Mindezek a jelenségek azt igazolják, hogy sok min­nék és büszkén vallhatja azt, hogy Verhovay tag. , , Az 1930-ik évre az igazgatóság újabb tagszerzesi versenyt rendelt el, amiről bővebb felvilágosítással szolgál a lapunk utolsó oldalán állandóan megjelenő tag­szerzési hirdetmény.,— Szíveskedjenek azt a tagtársak figyelemmel elolvasni és magukévá tenni. Ha mindenki nem is vehet részt a tagszerzési ver­senyben, de ha csak egy tagot ás szerez az 1930-ik esz­tendőben az egyletnek, úgy már eleget tett kötelességé­­vallhatja azt, hogy Verhovay tag. ív II. * HÚSZ ÉVES JUBILEUM. A Clevelandban székelő 149-ik fiók osztályunk ez évi január hó 26-án ünnepelte meg húsz éves fennállását. A 149-ik fiók 1910 évi január hó 23-án alakult meg a még akkor Lakewoodnak nevezett városban húsz tag­gal, akik közzül ma már csak két tagja van a fióknak, Mladoniczky János titkár és özv. Masztics Elemérné tag­­társak személyében. Az ünnepély minden tekintetben szépen és fényesen sikerült amiről lapunk következő számában fogunk rész­letesen beszámolni. III. A NAGY MAGYAR EGYLETEK TISZTVISELŐINEK ÉRTEKEZLETE. A nagy magyar geyletek szokásos évi értekezletét, mint soros, az “Amerikai Ref. Egyesület” tisztikara hív­ta össze ez évi január hó 29-ikére Ligonier, Pa. városá­ban. — Az értekezleten részt vesznek az “Amerikai Ma­gyar Seegély Egylet,” az “Amerikai Ref- Egyesület, a Rákóczy Magyar Egylet” és a “Verhovay Segély Egylet” központi tisztviselői. Amint azt eelőre is tudjuk, a tulajdonképeni főtár- . gyat_ az Egyletek egyesülésének az eszméje fogja ké­pezni. És nagy a reményünk, hogy az eszme, ha nem is roham lépésben, de eg yjó lépéssel előbbre fog jutni. A Verhovay Egylet tisztviselői kivétel nélkül az egyesülés mellett voltak, vannak és lesznek a jövőben is és annak megvalósítását nemcsak akarják, de annak keresztül vitelében minded ' n’ek, annyival is in­kább, miután arra-t£ "* ^ - illetékes fóruma, * nagy gyűlés ns is adta. Az érteked Viü'xäpunk következő számában rész­letesebben fogunk foglalkozni.

Next

/
Thumbnails
Contents