Verhovayak Lapja, 1926. augusztus (9. évfolyam, 8. szám)

1926-08-01 / 8. szám

ACCEPTANCE FOR MAILING AT SPECIAL RATE OF POSTAGE PROVIDED FOR IN SECTION 1103, ACT OF OCT. S-1917 AUTHORIZED AUC. 8-1913 JOURNAL OF THE VERHOVAY AID ASSOCIATION ENTERED AT THE DETROIT, MICH., POST OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER IX. ÉVFOLYAM 1926. AUGUSZTUS 1 8. SZÁM Jegyzőkönyv A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET IGAZGATÓSÁGÁNAK 192G. ÉVI MÁSODIK RENDES ÜLÉSÉRŐL. 1926. ÉVI JULIUS 19. Jelen vannak: lfj. Fejes And­rás, elnök, Kish Ferenc, alelnök, Bencze János, Neményi Miklós Ernő és Nyers István, igazgató­­sági tagok, továbbá Dr. Marthy Ferenc id. kp. titkár, Gáspár István, kp. pénztárnok és Bartha M. József kp. számvevő. A jegy­zőkönyvet Dr. Marthy Ferenc vezette. Ifj. Fejes András elnök üdvöz­li a megjelenteket, az ülést meg­nyitja. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és az utolsó napi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése u­­tán az igazgatóság elrendeli az időközben hozott igazgatósági ha­tározatok jegyzőkönyvbe foglalá­­#át. I. Az egylet székhelyének és központi irodájának áthelyezése ügyében a konvenció és az egy­let alapszabályai által az igazga tóságnak adott felhatalmazás a­­lapján az igazgatóság: a) felhatalmazza Dr. Marthy Ferenc központi titkárt, hogy a bírósághoz a székhelynek és köz­ponti irodának Hazleton, Pa.-ból Pittsburgh, Pa.-ba való áthelye­zése ügyében beaadandó kérelem nek az egylet és annak igazgató­sága nevében aláírhasson, a bí­rósági eljárás egész tartama alatt és az ezzel kapcsolatban felme­rülhető minden ügyben a'z egy­letet és annak igazgatóságát tel­jes jogkörrel és hatalommal kép­viselje, az egylet és az igazga­tóság nevében minden szükséges iratot, meghatalmazást, kérvényt választ, stb., szóval minden az egylet nevében benyújtandó ok­mányt teljes érvénnyel aláírhas­son, az egylet és az igazgatóság nevében vallomást tehessen, és mindezek olyan hatállyal bírja­nak, mintha azokat maga az igaz gatóság tette volna. b) felhatalmazza és masitja továbbá a központi titkárt, hogy az áthelyezés tényleges ‘•keresztül­vitele és az átköltözködés foga­natosítása végett minden szükség ges intézkedést a legjobb belá­tása szerint megtegyen, az iroda­helyiségeket Hazletonban fel­mondja, Pittsburghban irodahe­lyiséget béreljen, az általa szük­ségesnek nem tartott bútorokat és szekrényeket és egyéb irodai kellékeket stb. eladhassa és tel­jes jogkörrel mindent megtegyen amit szükségesnek és kívánatos­nak tart. (1926. ápr. 12.) II. Az értékpapírok vásárlása ügyében az igazgatóság tekintet­tel arra, hogy a megkívánt fel­tételeknek megfelelő szerződések kötése újabb társaságokkal nem vezetett eredményre, azt a ko­­*ábban felállított korlátozássát, hogy egy társaságtól 150,000 dol­lárnál több értékű bond nem vá­sárolható, hatályon kívül helyezi, s felhatalmazza a kp. pénztárno­kot, hogy úgy a befolyó kama­tokat, mint az újabban befekte­tésre fordítandó összegeket a­­zoknak a társaságoknak bónd­­jaiban helyezze el, amelyek a megkívánt szerződést már aláír­ták. (1926. ápr. 25.) III. Tekintettel arra, hogy az 1926. évi valuation report sze­rint az egylet fizetőképessége a 105 százalékot meghaladja, — (109.5 százalék), az alapszabá­lyok 35. szakaszának utolsó­előtti bekezdése alapján az igaz­gatóság minden olyan tagnak, a ki 1923. évi julius hó 31-én, — vagy ezt a napot megelőzőleg lépett be az egyletbe, a folyó évi augusztusi havidijainak azt a részét, amely á halálesti alap javára volna fizetendő, elengedi. Feltéve, hogy az illető tagnak összes esedékes havidijai 1926. évi julius hó 31-ig ki lesznek fi­zetve, vagyis az illető tag 1926. évi augusztus hó elsején nem lesz hátralékban. A kedvezmény — amint a fen­tiekből is látható — az alapsza­bályok értelmében csak azokra terjed ki, akik már legalább há­rom éve tagjai egyletünknek, tehát azok, akik 1923 augusztus hó 1-én vagy az után léptek be az egyletbe, ez alkalommal a ked­vezményben nem részesülhetnek. A kedvezmény — az alapsza­bályok említett szakasza sze­rint — csak a haláleseti alapra fizetendő havidijra terjed ki, te­hát a havidijnak egyéb részei, s nevezetesen a betegsegély, ügy­kezelési és hivatalos lap alapra fizetendő részei a havidijnak augusztus havára is megfizeten­­dők minden egyes tag által. — (1926. aug. 1.) 1. Elnök jelentést tesz a múlt ülés óta tett intézkedéseiről. Az igazgatóság, annak megál­lapítása mellett, hogy a múlt igazgatósági ülés óta az elnöki teendőket Kish Ferenc alelnök végezte mindaddig, mig azokat ifj. Fejes András elnök 1926. évi március hó 26-án kelt érte­sítésével újból átvette, az elnöki jelentést általánosságban tudo­másul veszi, részleteiben később fogja tárgyalni. 2. Az igazgatóság kimondja, hogy a Mellon National Bankban bérelt safe, amelyben az egylet értékei vannak elhelyezve, a kö­vetkező! módon és személyek ál­tal legyen hozzáférhető. Mindig három személynek együttesen kell jelen lennie és pedig a köz­ponti pénztárnoknak (mindig) és rajta kivül bármelyik kettőnek a:, egylet következő tisztséget vi­selői közül; központi titkár, köz­ponti számvevő, az ellenőrző bi­zottság tagjai, az igazgatóság el­nöke és az igazgatóság tagjai. 3. Az igazgatóság vizsgálat alá veszi az egylet értékeit. Ennek rendjén megállapítja, hogy a) értékpapírokban $861,939.36 névértékű bond az egylet safe­­jében hiánytalanul megvan, és hogy ezek után esedékes kamatokat szabályszerűen bevé­teleztelek az egylet pénztárába. b) betéti könyvekben $613,020. 26 érték hiánytalanul megvan s az ezen összeg után esedékes ka­matok szabályszerűen bevételez­telek . az egylet pénztárába. Az idő előrehaladottságára való tekintettel a vizsgálat foly­tatása másnapra halasztatott. Ifj. Fejes András, elnök Dr. Marthy Ferenc, jegyző Hitelesitjük: Kish Ferenc, Bencze János, Neményi Miklós Ernő, Nyers István --------o-------­FOLYTATÓLAGOS JEGYZŐKÖNYV. 1926 julius 20-ról. Jelen vannak ugyanazok. Igazgatóság folytatja az előző napon megkezdett vizsgálatot. — Ennek rendjén 3. c) a folyószámla átvizsgá­lása után megállapítja az igaz­gatóság, hogy <az egyleti folyó­számlán $25,651.43 van a köny­vek szerint mutatkozó $25,650.97- el szemben, vagyis 46 cent pénz­tári többlet mutatkozik; a letéti folyószámlán $1,935.75 van, ami egyezik a könyvekkel; az ifjúsági osztály folyószám­láján $640,96 van a könyvek sze­rint mutatkozó $640.86-al szem­ben, vagyis 10 cent pénztári töb­­let mutatkozik. Kp. pénztárnok és számvevő jelentik, hogy a két többlet el­írási hiba következménye, ami az utóbbi hetek túlfeszített munká­ja következtében, az egyszerre nagy tömegben kibocsátott utal­ványok valamelyik tételének hi­bás könyveléséből állhatott elő, de amelyet a kibocsátott utalvá­nyok beérkezéséig lehetetlen kor­rigálni. Igazgatóság a jelentést tudo­másul veszi. Az összes bevételi és kiadási naplók és főkönyvek átvizsgálá­sa után az igazgatóság megálla­pítja, hogy: a) a könyvek rendben vannak; bj a számvevőség és pénztár által összeállított félévi forgalmi kimutatás helyes; c) a letéti alapra az Alien Pro­perty Custodian utólag megtérí­tette az ott elhelyezve volt ösz­­szegek kamatait is, amelyek sza­bályszerűen bevételeztettek. A vizsgálattal kapcsolatban vé­gül d) utasitja az igazgatóság a kp. számvevőt, hogy a bevételi főkönyvön kivül. amelyben a fió­koktól beérkező összegek napon­ként egy tételben vannak beve­zetve, vezessen egy külön se­géd könyvet, amelybe ezeket a fiókoktól beérkező összegeket té­telenként vezesse be.- 4. A vizsgálat rendjén az igaz­gatóság megállapította, hogy a fiókok egy jelentékeny része nem tett eleget a határidő lejáratáig a konvenció ama határozatának, hogy betegsegély alapjának az 1925 évi december hó 31-i állapo­ta szerinti 15 százalékát a köz­ponti pénztárba szolgáltassa be. Mivel a konvenció határozata minden fiókra egyaránt kötelező, s máris 8 fiókot kell segélyezni a fiókot +erhelő betegsegélyek kifizetése céljából az ebből ösz­­szegyülő külön alapból, mert o rendes betegsegély dijakból erre nincs fedezet, az igazgatóság fel­hívja az összes fiókokat, melyek még nem tettek eleget kötelezett­ségüknek, hogy legkésőbb szep­tember hó 15-ig a konvenció ha­tározatának okvetlenül feleljenek meg. Utasitja egyúttal a közp: hivatalt, hogy azoknak a fiókok­nak, amelyek a fenti határidőig ennek a határozatnak eleget nem tennének, 1926. szeptember 16-tól kezdve betegsegély visszatérítést ne utalványozzon. 5. Id. központi titkár jelentést tesz a székhely' áthelyezése ügyé­ben az igazgatóság meghatalma­zása alapján tett, s minden ezzel kapcsolatos intézkedésről, a le­folyt perről és a felmerült költ­ségekről. Az igazgatóság a jelentést, a költségekre vonatkozó számadást átvizsgálva, tudomásul veszi. —• Egyúttal tekintettel arra, hogy a központi iroda áthelyezése al­kalmával Dr. Marhy Ferenc id, kp. titkár-szerkesztő, Gáspár Ist­ván kp. pénztárnok és Bartha M. József kp. számvevő heteken át a rendes munkabeszolgálta­táson kivül esténkint, néha éjje­leken át is dolgozni voltak kény telenek, tekintettel továbbá arra, hogy az átköltözködés alkalmával ta­núsított magatartásuknak kö­szönhető az, hogyr az átköltözkö­dés, amiből egyletünkre jelenté­keny anymgi és erklölcsi előnyök származnak, rövid idő alatt és nagyobb költségek nélkül ■ meg­történhetett, továbbá tekintettel arra, hogy a nevezett három kp. tisztviselő­nek ezen alkalommal a rendestől eltérő és fizetésük tersére nem irható költségek és káraik merül­tek fel, amelyek azonban kifeje­zetten erre vonatkozó világos a­­lapszabály rendelkezés hiányá­ban a szokásos módon nem szá­míthatók fel, az igazgatóság kimondja, hogy, a) Dr.CMarthy Ferencnek, Gás pár Istvánnak és Bartha M. Jó­zsefnek köszönetét fejezi ki s , eljárásukért és munkájukért >&

Next

/
Thumbnails
Contents