Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1940. január-december (27. [!38.] évfolyam, 1-25. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 Celldömölki várra. közkórház átalakítási költségeinek fedezésére th. segély meg­szavazása 2, 3 Celldömölki várra, közkórház telkén a tü­dőbeteggondozó pavilion munkálatainak vállalatba adása 56, 158 Celldömölki ! /kórház alkalmazottai részére karár. nyi segély megállapítása 17 Cukrász és c- rászsütemény készitőipar- ban a legkisebb munkabérek megállapí­tása 234 Csákánydoroszló község határozata a nagy- csákány-magyarbüki ut építéséhez te­rület kisajátításáról 262 Csehimindszenti jegyzőségi dijnoki állás betöltése 265 Cselédek családbér rendszerének bevezetése 52 Csermely János selyem'© nyésztési felügyelő részére tiszteletdij megállapítása 335 Csönge községből ismeretlen helyre távo­zott adóhátralékosok körözése 79 Csönge község vendéglőjének bérbeadása 287 Csörötneki dijnoki állás betöltése 245 D. Déneslaki bekötő ut építéséhez idegen te­rületek kisajátítása 198. 306 Déri József munkástoborzási engedélye 111 Dijnoki állás betöltése vasvármegye tör­vényhatóságánál 168, 169 Dijnoki állás szervezése 61 Dómján Benjámin hadirokkant segélyezése 59 Duna-Száva-Adria volt vasúttársaság Ág- falva-nagykanizsai vonalán az állomások­hoz vezető hozzájáró utak th. kezelésbe vétele , i 161 E. É. Ebadóalap 1940. évi költségvetése ' 159 Ebtartási szabályrendelet módosítása \ 179 Egervári segédjegyzői állás betöltése 214 Egervári jegyzőségi dijnoki állás betöltése , 265 Egyházaskeszői segédjegyzői állás betöl­tése 24 Egyházasrádóci jegyzői és dijnoki állás betöltése 100. 244 Erdei facsemete és suháng eladására vo­natkozó hirdetmény , 188 Erdei falopások megakadályozása 3 Erdőbirtokossági költségvetések és száma- i, dások elkészítése i • 98 Erdőbirtokossági, közbirtokossági és legel­tetési társulati ingatlanok vadászati jogá­nak közös haszonbérbeadása 343 Erdőkezelési 1940. évi járulékok; befizetése 5 Erdőőrzési alap 1940. évi költségvetése 162 Erzsébet leányárvaház felvételi hirdetmé­nye 143 Esztergomi járás területén 1919. évben szü­letett állitáskötelesek körözése 1 131 Oldal F. Faanyagok bejelentési kötelezettsége 126 Fakitermelési határidők módosítása az 1940 41 évre « 243 Felsőmaráci segédjegyzői állás betöltése 142 Felsőmarác község vadászati jogának bér­beadása 297­Felsőpaty község vadászati jogának bérbe­adása 374 Fenyőfák jogos szerzésének igazolása 352 Fertőző emberi megbetegedések havi ki­mutatása: 202, 219. 238. 2471. 268. 278, 299, 307, 346, 358, 376. Fixl Károly hátralékos bértartozásának; törlése 200 Fodor Rozália orosz ilakós cselédkönyvének megsemmisítése 358 Dr. Forgács József vm. II. főjegyző sza­badsága 223 Főszolgabirák havi kültárgyalási napjai­nak megállapítása 4 P'utura vásárlási hirdetményeinek kifüg­gesztése 234 Francia Ilona részére kegynevelési járulék megállapítása . 108, 362 G. Gy. Gaál József munkástoborzási engedélye 66 Galba Vince főszolgabíró szabadsága 235 Galambos Lajos th. úti napszámos kérelme kegydij megállapítása iránt 341 Ganszter Ferenc szentgotthárdi lakos, ipar­igazolványának megsemmisítése 375 Gazdasági cselédek és családjaikkal szem­ben a munkaadó kötelezettsége katonai szolgálatra bevonulás esetén 109 Gazdasági egyesület részére segély meg­szavazása 157 Gáspár József vm. irodafőtiszt személyi pótlékának megállapítása 58 Gerse-Telekes-Győrvári vic. közút kiépíté- iséhez terület kisajátítása 205, 232 Gersei körjegyzőségi dijnoki állás betöl­tése 265 Gérce község részére segély megállapítása tenyészállat beszerzésére 156 Gércei körjegyzőségi dijnoki állás betöl­tése 266 Glózik Pál munkástoborzási engedélye 122 Vitéz jákfai Gömbös Gyula emlékművének felállításához hozzájárulás megállapítása Í19 Gradvol Géza munkástoborzási engedélye 140 Gyanógeregye község vadászati jogának bérbeadása 374 Gyámpénztárban elhelyezett pénzek közös kamatkulcsának (megállapítása 43, 225 Gyámpénztári tartalékalap részére ingatlan vásárlás, a sárvári Pfeiffermann féle ingatlan megvétele 51 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents