Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1938. január-december (36. évfolyam, 1-35. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 3 — Oldal év ünnepségei és ezzel kapcsolatos szabadságok, illetve szünnap 135 Eucharisztikus XXXIV. nemzetközi kongresszus résztvevői részére kór­házi férőhelyek biztosítása 136 Eucharisztikus XXXIV. nemzetközi kongresszusra utaló megjelölés kegye­letsértő használatának iparban és ke­reskedelemben eltiltása 162 F. Fahasználat 20 kát. holdat meg nem ahladó erdőkben 11 Felső j ánosf a—őrimagyarósdi községi közdűlő útnak a th. utak hálózatába való felvétele 306 Felsőrönök község külterülete bekötő­út ján a k egyharmados alapon való ki­építése 247 Fölsőszölnöki róni. kath. templom fel­építés céljára adománygyűjtés enge­délyezés 59 Földmunkások menetdíjkedvezmény igénybevehetésére szükséges fényké­pes igazolvány kiállítási határidő meg­hosszabbítása 12 Főközlekedési közutaknak a th. keze­lésébe való átadása 248 Frühwald István dr. szentgotthárdi körorvos szabadsága 268 Független kisgazdapárt »Okvetlenül« cimü röpirata országos terjesztésének engedélye 223 Fűszerekkel Ízesített ecet-különlegesség forgalomba hozatalának engedélye­zése 203 G. Gy. Gaál József kondorfái lakos munkás- toborzási engedélye 48 Galba Vince sárvár ijárási főszolgabíró szabadsága 204 Gazdasági cselédek szolgálati viszonyai­ról szóló szabályrendelet módosítása 179 Gazdasági egyesület által 1938. évben Kakasvásár tartás engedélyezése 119 Gazdasági munkások legkisebb munka­bérének megállapítása: 144, 165, 168, 177, 198, 245. Gazdatisztek választási névjegyzékének közszemlére tétele , 198 Gazdatiszti csoport 'tagjainak mezőgaz­dasági kamarai tagválasztása> 237 Gergye Antal kissároslnki lakos elhul­lott tehene utáni segélyben részesi- tése , 281 Gépjárművel űzött bérkocsiipar gya­korlásáról szóló szabályrendelet mó­dosítása 284 Gordon Benett léggömb versennyel kapcsolatban teendő intézkedések 224 Giimőkóros szegénysorsu betegek inuye- nes kórházi ápolása 98 Gyámoltak és gondnokoltak részéről indított per esetén kereset benyújtás előtt árvaszékkel közlése 140 Gyámpénztárban elhelyezett pénzek kö­zös kamatkulcsának megállapítása 114, 203 Gyorsirótanfolyamon vármegyei segéd és kezelő személyzet állal részvebclés- re költségek fedezésére 850 P. meg­szavazása 65 Győzött kerületi tűzoltó szaktanfolyam rendezése 245 H. Hadirokkant és vitéz helybeli kisipa­rosok és kereskedők kötelező megbí­zása szabadkézből kiadható közszállí­tások teljesítésével 46 Használt gépek beszerzése tbani 3557 , —1937. számú Bűm. rendelet kiegé­szítése * 89 Határforgalommal kapcsolatos rendé­szeti teendők ellátása Rábafüzes ha­tárállomáson 164 Hatósági orvosi teendők ellátásáért fi­zetendő mértékének, lerovásának, ke­zelésének és felhasználásának újabb szabályozása a magánfelek érdekében kifejtett tennivalók ellátásáért 46 Hazafias, kulturális és jótékonycelu se­gélyék és adományok 1938. évre meg­szavazása 3 Háztartási alap 1937. évi kezelésében mutatkozó több kiadásokra póthitel engedélyezés 111 Háztartási és egyéb alapok 1939. évi költségvetésének megállapítása 278 P Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents