Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1936. január-december (34. évfolyam, 1-33. szám)

Betűsoros tárgymutató

, Oldal. G. Gy. Gaál József toborzási engedélye 19 Galba Vince járási főszolgabíró szabad­sága 186 Gazdaadósságokra vonatkozó statisztikai adatok közlése 50 Gazdaifjuság bel- és külföldi csereakciója éz e célra tanulmányi segély meg­szavazása 29, 193 Geriits Elek dr. járási főszolgabíró sza­badsága 171 Gépjármüveken és pótkocsikon alkalmazott rugalmas (elastic) abroncsok használatá­nak eltiltása 186 Guary Ernő vm. főlevéltárnok szabadsága 113, 171 Gyámpénztárban elhelyezett pénzek közös kamatkulcsának megállapítása 1935. év II, és 1936. év I. felére 10, 181 Gyámpénztárnak 1935. évi számadási mér­lege '^98, 285 Gyámpénztárnak 1933. évi számadási mér­lege 271 Gyámpénztárnak 1934. évi számadási mér­lege 284 Gyárszerü iparűzés ismérveinek megállapí­tása 82 Gyenge Lajos debreceni bádogosmesternek a közszállitásokból kizárása 261 Gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek­ről szóló szabályrendelet egyes rendelke­zésének kiegészítése 46 Gyöngyvirág elnevezésű készítménynek kávépótlóként forgalomba hozatala 238 Győri kerületi tüzoltótiszti tanfolyam 113 H. Habuger József tartózkodási helyének meg­állapítása S3 Hadiárvák 24. életévüket betöltötték szol­gálati helyükön meghagyása a mezőgaz­daságban 273 Hangya Termelő-, Értékesítő és Fogyasz­tási Szövetkezet vidéki tagszövetkezetek- néi az időszaki rovancsolást és leltáro­zást vasárnaponként egész napon át vé­gezhetők 3 Hatósági orvosi díjszabás és helyesbítése 198, 289 Hezalási engedélyek számának megállapí­tása 64 Házalási engedélyek kiadására irányuló kérelmeknek mikénti elbírálása 260 Háztartási és egyéb alapok 1937. évi költ­ségvetése 221 Háztartási alap 1936. évi költségvetése ke­retein belül hitelátruházások engedélye­zése 304, 305 Herczeg János munkástoborzási engedélye 204 Hetívásárlátogatási jogosultsága a fióküz­lettel biró iparosok és kereskedőknek 75 i - if Oldal. D. Dávid József és neje munkásházának te­lekkönyvi átadása 59 Deutsch János toborzási engedélye 18, 261 Déri Ágoston toborzási engedélye 19 Diana Ipari és Kereskedelmi Rt, reklám­gépkocsi alkalmazásának engedélyezése 170 Diétás kakaó- és csokoládékészitmények forgalombahozatalának engedélyezése 17 Dijnokok fizetési előlege 252 Deutsch József toborzási engedélye 18 E. É. Ebadó-alap 1937. évi költségvetése 224 Ebeknek veszettség elleni kötelező védő­oltása 213 Ebtarcási szabályrendelet módosítása 19, 257 Egészségvédő Intézet fentartási költségei­hez hozzájárulás 36 Egyetemi klinikákon ápoltak után felme­rült ápolási dijak behajtása 62 Elngedélynélküli házalás és a megrendelé­sek tiltott gyűjtése miatt indítót kihágás! ügyben a büntető eljárásnak a bűnré­szesek ellen való megindítása -262 Erdei falopások megakadályozása 204 Erdei fatermékek származásának igazolása 52 Érti Károly sajtótermék terjesztési enge­délye 194 Erdöőrzési alap 1937. évi költségelőirány­zata 288, 305 F. Felekezeti tanügyi alkalmazottak után vállalt tanítói nyugdíj járulék összegének a központi illetményhivatal részére való kimutatása 200 Fenyőfák (karácsonyfák) jogos szerzésének igazolása 290 Fertőző betegeknek hatóság utján való kórházba utalása 259 Fióküzlettel biró iparosok és kereskedők heti vásárlátogatási jogosultsága tár­gyában kiadott K. K. M. rendelet 75 Fogadókban stb. a borravaló rendszer megszüntetése és a százalékos rend­szer bevezetése 94 Forgács József dr. tb. főszolgabíró szabad­sága 167, 279 Franciaországban az idegen állampolgárok r''szere személyazonossági igazolvány ki­állítása , 17 Fűszerpaprika minősítésével kapcsolatos dijak megállapítása 275 Fűszerpaprika feldolgozásának, minőségé­nek és forgalombahozatalának szabályo­zása 275 Fütelek majorban végzett sertéspestis oltá­sok költségei 252

Next

/
Thumbnails
Contents