Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1934. január-december (32. évfolyam, 1-30. szám)

Betűsoros tárgymutató

Oldal Ba'-'tl Gizella dr. szombathelyi lakosnak a szakorvosok névjegyzékébe felvétele 272 Vitéz Bánó Kálmánnak a tvhat. leglölxb- adótfizetők névjegyzékébe felvétele 288 Bárányok kátránnyal vagy égetéssel való megjelölésének hátrányos és káros k övet- kezményei 331 Báthory István szobrának felállítására adományok 320 Belföldi szenek és széntermékek fülőér- téke, nedvessége és hamutartalma 273 »Beli Orao« című szlerb naptár terjesztésé­nek eltiltása 224 Belügyminiszternek 180.826/934. Ylil-a. sz. körrendeleté a közös országhatárt ké­pező folyószakaszokon csónakkal vagy más vizi jármüvei történő közlekedés szabályozása tárgyában. 139.647/933. Vili sz. a. kiadott rendelet hatályának/ a magyar-csehszlovák határrészt képező Karcsá-émek a Macsona erdőtől a pa­cim! fekete hídig terjedő vizszakasZra kiterjesztése tárgyában 236 Bem album terjesztés© 213 Benzinmérő készülékek felállításán alt enge­délyezéséinél a hazai származás és hite­lesítési kötelezettség kikötése 321 »Beszélgetés a szociáldemokrata munkás­sal« cimü külföldi sajtótermék terjesz­tésének eltiltása 127 »Bevezetés a Marxista közgazdaságtanba« cimü sajtótermék terjesztésének eltiltása 292 »Bérmunkás naptár 1934« cimü sajtóter­mék terjesztésének eltiltása 127 Birkák kátránnyal vagy égetéssel való megjelölésének hátrányos és káros kö­vetkezményei 334 Biró István dr. lárvaszéki ülnök sza­badsága 14Ő 182 »Bisteril« por elnevezésű gyógyszerkészít­ménynek a közgyógyszerellátás« ter­hére rendelhetése 241 Biztositó vállalatok jeleim lábiáinak a hir­detési dijak alól mentesítése 28 Boltok zárórájának a hadigondozott utcai árusokra vonatkozó meghosszabbiláisa 93 Borbély és fodrász, női fodrász és manikűr üzleteknek dec. 24 és 31-én való nyilva- tartása 334 Boroshordóknál — a vámelőjegyzési eljá­rásban kezeiteknél — az űrtartalom és tarasuly belföldön való jelzésének mel­lőzése tárgyában kiadott 108.233/1927. XIV. K. M. sz. rendelet hatálya ajá cső borkereskedelmi vállalatoknak hivatalos jegyzéke 26 »Braunbuch« cimü külföldi sajtótermék! terjesztésének eltiltása 165 Budapesti burgomyaszállilmáuyok termelői iára 4 219 Burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a burgonyatermesZlést veszélyeztető egyéb betegségiek behurcolásának és elleTjedé- <- - séfnek megakadályozása 109 332 Burgonyaszállitmiainyök termelői ára 219 Búzaárak közzététele 193 »Bűnös vagy magyar testvér« cimü röpirat lefoglalása 291 C. Cs. »Galendarui foil Oaslca Dommuiini 1931 cimü naptár terjesztésének eltiltása 218 Cclldömölk és vidéke ref. fiókegyház ima- ház és iskola építéséhez szükséges anyagi eszközök megjszerezhclésére ado­mánygyűjtési engedély 111 Cipőkrém árusítása 195 Csapatkor házban patkányok irtása 267 Csecsemőhalálozások osökkeMése 139 Cseh János sajtótermék terjesztési enge­délye 235 Csejtey Lajos vasvári j.orvos- szabadsága 226 Csepneg-acsádi községi közdűlő ut vasvár­megyei szakaszának a községi közieke-j dési utak hálózatába felvétele ' 57 Cséplési munkák — 1934. évben — Zavar­talan elvégzése 23 Cséplési munkaidő korlátozása 105 Csokoládé minőségének és forgalmának szabályozása 81 ifj. Csonka János munkásházának telek­könyvi átadása 81 Csöndes Adám dr. vm. fogalmazó sza­badsága 213 D. Hallos Vilmos vm. irodaigazgátó szabad­sága 226 Darányi Ignác tihanyi emlékművére segély 259 Das neue Tagebuch« cimü sajtótermék terjesztésének eltiltása 86 Der Aufsland der östereichiSen Arbeiter« cimü sajtótermék terjesztésének eltil­tása ' 1,97 Der Bürgerkrieg in (Österreich* cimü saj­tótermék terjesztésének eltiltása 180 Der gegen Angriff« cimü külföldi sajtót termék terjesztésének eltiltása 105 »Der Kampf um die bolschewistischen Partei cimü külföldi sajtótermék ter­jesztésének eltiltása 1Ó8 202 »Der Simpl« cimü sajtótermék terjesztésé­inek eltiltása 333 »Der Stürmer« cimü sajtótermék terjesz1- tésének eltiltása 211 »Der Weitblick« cimü folyóirat terjesz­tésének eltiltása 196 Dénesiak községbe vezető községi közdűlő útnak törvényhatósági kezelésbe vétele 138 Déri Ágoston toborozlási engedélye 65 Déri János toborozlási engedélye 274 »Die neue Tribüne« cimü sajtótermék ter­jesztésének eltiltása 86, 292 ; Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents