Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1933. január-december (31. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 Borok származási bizonyítványa 191 Borral vafó házalás utján elkövetett visszaélések megakadályozása céljából egységes » ősiemre - löi bizonyítvány« használatának elrendelése 110, 113 Börömdy Mihály rábai bogy oszlói! lakos munkás- házának telekkönyvi átadása 450 Böröndy Sándor ugyanaz 450 Budiay látván rábahidvégi ugyanaz 451 Budapesti Nyomdaipari Szövetkezetnek ajánlat­tételre felhívása 4 Budapesti Nemzetközi Vásár 1933. évben 50, 119 Budapesti Sportegyesüket Autó-Motorosztályának csülagturája 282 Bungonyafogyasztás fokozása 357 Burgonyarák, a koíorádóbogár, valamint a Bur- gonyatermeszíési veszé'yeztető egyéb betegsé­gek beburco’ásának és elterjedésének megaka­dályozása 217, 343, 353, 371 Burgony aszáll i tás után felmerülő várnái j fizetési kötelezettség alóli mentesítés 409 Büntetöp&rancs kézbesítésének megszabott alak­szerű eljárás szigorú megtartása 91 C. Cs. CelJdömöi'ki járási székházban szükséges javítá­sokra hitel megszavazása 60 Cocán áfából készített karmi'msav festöanyaignak fagytak színezésére felhasználható 248 Cukrászdákban a nők alkalmazásának korláto­zása 69 Cukrász üzletekben a munkaszüneti napokon tör­ténő árusításnak újabb szabályozása 416 Cukrászdaüzietek zárórája 417 Csarankó Lajos győrvári Lakos munkásházának telekkönyvi á tadása 453 Csarankó György ugyanaz 454 Csecsemőhalálozás csökkentése 237 Cserebogarak irtása 169, 173 Cserkész Jenő jaki lakos munkásházának tejek- lekkönyvi átadása 448 Gserkész-viJágtáborozás költségeihez 3000 pengő illetve 300 pengő megszavazása 64, 190 Gse rkész-vi 1 ág ja mboree tartamára szabadságo­lása a m. Mr. rendőrségi a vármegyék és a vá­rosok szolgálatában álló alkalmazottiaknak 192 Cseszkó Anna rábakovácsi lakos munkásházának telekkönyvi átadása 447 Csecsei József sajtóterjesztési1 engedélye 78 Cséplési munkáknak kellő időben és zavartalan módon va'ö elvégzése 25 Ősévé Lajos ikervári lakos munkásházának telek­könyvi átadása 447 Gséve József ikervári ugyanaz 452 Csávó István ikervári ugyanaz 452 Csonka Ferenc kőszegi ugyanaz 446 Csonka (Kis) János cssényai ugyanaz 450 Csonka János csényei ugyanaz 451 Csonka Tamás csényed ugyanaz 452 Csöndes Ádám dir. tb. szolgabiró szabadsága 214 Oldal D. Dainka József ikervári lakos munkásházáraak te­lekkönyvi ál adása 447 Damka Lajos ikervári ugyanaz 447 Darvay István és társai gyors- és gépírói vizsgára vizsgndi j segélye 145 »Das Geld schreibt« cimü sajtótermék ’lefoglalása 262 »Das Goldene Zeita'iter« cimü folyóirat elkob­zása 69 »Das ilst Faschismus« című röpirat lefoglalása 6 »Das Kapital1« című sajtótermék lefoglalása 262 »Das Tagebuch« cimü folyóirat elkobzása ' 5 »Das Werdende Zeitalter« ci'mü folyó irat elkob­zása 221 »Der Buchstabe G.« című sajtótermék lefogla­lása 262 »Der einzige Weg« cimü sajtótermék elkobzása 69 »Der Rote Aufban« cimü folyóirat lefogjllalása 6 »Der Weg der Frau« című sajtótermék elkob­zása 124 Déri Mihály és neje rábahidvégi lakos munkáshá­zának-telekkönyvi átadása 449 Déri Ágoston munkástoborzási engedély® 8 Déri János munkástoborzási engedélye 85 »Die Grundfragen dir Revolution« című könyv le­foglalása 455 »Diie Hereisehe Peroide der grossen rusischen Re- rolutWSon« című könyv lefoglalása 130 »Die Retter kommen« cimü röpirat lefoglalása 5 »Die Wissenschaft der bürger'tiehen Gesellschaft« című könyv lefoglalása 31 Diphteria ellenes szérumok gyógyszertárak által való kötelező tartása és kiszolgáltatása 211 DiptomácM missiók vezetőinek rangja és rang­sora 174 Diphtéria elleni csoportos védőoltásoknál a fizető­képes szülők gyermekeinek oltásáért a hatóságit orvosnak fizetendő oltási' dijak ' 392 Dohánynak és dohánygyártmánynak vasárnapo­kon és Szent István napján hadigondozottak ál­tal árusitása 282 Dohánylevelek átvételé és beváltása 1933, évben termeiteknek 382, 383 Domiinek János nagy Sitkéi lakos munkásházámak telekkönyvi átadása 453 Döbrössy Gyula és neje kőszegi 'lakosok ugyanaz 446 Drágakövek nyilvános étkezőhelyiségekben vájó adásvételének megtiltása 75 »Drei Wellen« cimü sajtótermék lefogjllalása 262 »Dunántúli Népművelő« cimü folyóirat segélye 434 E. É. Ebadóalap 1934. évi költségvetése 351 Ebergényű Józsefné segélye 310 Egerek irtása 148, 348 Egészségügyi törvények és kormányrendeletek fokozottabb végrehajtása 269 Egészségügyi tanfolyamok szervezése ítskolánkl- vüü népművelés keretében 270, 273 Egyesületek által kiszolgáltatott ételek és ittatok kösz olgiáU afása körül visszaélések meggátlésa 139 Elemi károk felbecsüléséhez gazdasági szakértőik kirendelése 460 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents