Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1933. január-december (31. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

ggBV.200» Vasvarmegyé' 'Hivatalos Lap|a Nagyközségi Jegyző Vép Hivatalból dijátaiányozva. irgymutató » Vasvármegye Hivatalos lapja 1933. évfolyamához. « Oldal A. Á. Aoetiiéngáz előállításáról és felhaszná'ásáról szóló szabályrendelet módosítása 4 Adóbehajtás erélyes foganatosítása 277 Adósok és hitelezők közötti egyezkedést közvetítő ipar gyakorlásáról szóló rendelek módosítása 124 Ágig Gábor munkásioborzási engedélye 367 Amneciata betegápoló nővérek részére építési: se­gély 332 Anyakönyvezésre vonatkozó jogszabályokba üt­köző szabálytj’anságtok orvoslása a Szerb.—Hor­váth—Szlovén á"lam hadiereje által kiürkett dél­vidéken 47 Apponyi Albert gróf emlékének megörökítése és arcképének megfistetése 73 Arany vásárlással történő visszaélések megakadá­lyozása 146 Aratási és csépié&i munkáknak kellő időben és zavartalan elvégzése 25 Asbóth József véti lakos munkásházának telliek- k.önyvi átadása 453 »Aflaisfür Politik Wirtschaft« című könyv lefogla­lása 123 Auer István kőszegi lakos munkásházának telek­könyvi átadása 450 Ausztriával kapcsomban felmerülő szegénysegé- lyezéisi kérdések rendezése 32 Autótaxik viteldíjszabása 349, 397 »A világ reménye« című sajtótermék elkobzása 261 Ács József hidasból.ősi lakos munkásházának te­lekkönyvi átadása 448 Állami anyakönyvezésre vonatkozó jogszabá­lyokba ütköző szabálytafanságok orvoslása a Szerb—Horvát—Szlovén állam hadiereje által kiürített délvidéken 47 Állatbetegségek: 14, 38, 45, 52, 56, 62, 71, 80, 87, 108, 112, 116, 122, 128 142, 162, 188, 198, 210, 216, 2Í9. 224, 230, 234, 238, 244, 250, 255, 260, 264, 268, 276, 280, 300, 307, 315, 322. 328, 338, 348, 363, 369, 377, 386, 394, 402, 431^ 439, 444, 462^ 469. Állatorvosi (törvényhatósági) hivatalnál segítő- muirikaierő alkalmazása és díjazása 396 Állategészségügyi tanfolyamok rendezése az isko­lánk! vüíi népművelés keretében 270, 273 Oldal Ápolási dijaknak jerzálogiijag biztosítottaknak be­hajtása és nyilvántartása 296 Áramszolgáltatás biztosítására szo'gáló kiírási mű­veletek, illetve szerződéstervezetek felülvizsgá­latra bemutatása 7 Árvaház gazdaságosabb ügyvitellé tárgyában át- Tósfogjtalás 441 Árverélsi hirdetmények 9, 34, 44, 56, 61, 79, 85, 107. 121, 127, 140, 183, 193, 206, 215, 218, 223, 227, 243, 249, 254, 266, 306, 327, 393, 438. Ásvány félékre és fö-dgázra vonatkozó állami ku­tatási jogokat élvező European Gaz et Electric Company londoni és newyorkl cég által eszköz- landö geológiai munkálatok támogatása 279 B Badics Sándor rábatbogyosziói lakos munkáshá­zának telekkönyvi átadása 450 Badics József ugyanaz 450 Badios József bobai ugyanaz 451 Bal Imre jákafi lakos ugyanaz 449 vitéz Baxáth László dr. honvédezredorvosnak a szakorvosi névjegyzékbe felvétele . 200 Baíyuzókofák paprika hamisítása 469 Bárányprém kivitelének fokozása 125 Báthory István-szobor javára hozzájárulás meg­szavazása 129 Benizinbutaikból szabályszerű benzinkeverék (Mo- ta'ko) forgalomba hozatala 3 Berkes Lajos ikervári lakos munkásházának te­lekkönyvi átadása 447 Bernyák Károly dénes'aki ugyanaz 449 Beszámoló a fűtési akció 1927—28-tól 1930—31. elért eredményéről 94 Betegszállításnál — hatóságinál — a men tő-egye­sületek igénybevétele 200 Biró István dr. árvaszéki ülnök szabadsága 182 »Bismosattvan inj.« elnevezésű gyógyszerkészít­ménynek a közgyógysizereiliátás és az állam- kincstár terhére rendelése 269 Boba—kiiskantondi vicinális út építési-költsége 235 Boda Boldizsár járd lakos munkásbázámak telek­könyvi átadása 452 »Bo’hacirkusz« című könyv lefoglalása 4 Borbélyüzleteknek folyó évi december 24-én és 31-én va’ó nyitvatartásáról kereskedelemügyi miniszteri rendelet 418

Next

/
Thumbnails
Contents