Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (27. évfolyam, 1-59. szám)

Betűrsoros tárgymutató

— 2 — Elemi károk elleni biztosításánál gazdaközönség figyelme a Gazdák Biztositó Szövetkezetére fel­hívandó 210 „Előre" cimü sajtótermék terjesztési tilalma 400 Elvetélések kötelező bejelentése 81 Erdei tüzesetek megakadályozása 133 Erdökezelési járulékoknak 1930. évre kivetése 426 Erdőőrzési alap 1929. évi költségelőirányzata 125 Erdőkben — vasutmenti fekvőkben — tűz rendé­szeti óvóintézkedések életbeléptetése 136 Eőry Vilmos gyógyszerésznek az 1929. évi legtöbb adófizetői névjegyzékbe felvétele 282 Erzsébet leányárvaházban 3 alapítványi hely be­töltése 195 Eszterházy Pál herceg kihagyása az 1929. évi leg­több adófizetői névjegyzékből 289 „Evangelium“ cimü folyóirat terjesztéséinek eltiltása 434 Ezüstkorona érmek vásárlására kormány senkinek engedélyt nem adott, jogosulatlan egyének ellen kihágási eljárás lefolytatandó 211 „Élők poklya“ cimü könyv lefoglalása 129 Építési ügyek felsőlbbfoku elbírálása végett az épí­tési szabályrendelet bemutatása 399 Építkezéseknél hazai gyártmányú táblaüveg fel­használása 36 „Évkönyv" cimü sajtótermék postai szállítási jogá­nak megvonása 337 F, „Fáklya" cimü lap terjesztésének eltiltása 492 „A Fehérvérii asszony" cimü könyv terjesztésének eltiltása 35 Fekete Imre dr. szombathelyi kir. közjegyző- helyettes működése 413 Feldmann Bódog dr. körorvos szabadsága 11 „Félre az álszeméremmel" cimü hirdetmény lefog­lalása 327 Foghagyma — külföldi — szállítmányok növény- egészségügyi elenőrző vizsgálati dijának meg­állapítása 491 Forgács József dr. tb. ülnök szabadsága 197, 329 Főispáni lakás után megállapított fűtési és világítási átalány térítési összege 50 Földmivelésügyi miniszter 63130/929. F. M. számú nendelete a kártékony növények, vagy rovarok fellépése esetén növények, növényrészek, továbbá bizonyos gyümölcsök, vagy magvak forgalmának eltiltásáról 132 Földhözjutottaknak gazdasági irányú oktatása 292 Földmives kisemeberek lábbeli és ruhával való el­látása 411, 412 Földmivesiskolák^ m. kir., neve — m. kir. mezőgazda­sági szakiskolára átváltoztatása 483 Fűzökapcsok —. hazai származásúak — igénybe­vétele 366 G Gy. Gaiger Miklós budapesti lakos legtöbb adófizetői joga 284 Galba Vince dr. tb. főszolgabíró szabadsága 220 „Gazdanaptár“ árusítása 422 Gazdasági munkavállalkozói engedéllyel való vissza­élések meggátlása 32 Gazdasági munkástoborzás szabályozása tárgyában 73400/929. F. M. sz, ujabbi rendelet 216 Gazdasági tanfolyamok létesítése 308 Gazdasági nyári cselédek, idénymunkások az Orszá­gos Gazdasági Munkáspénztárnál baleset esetére biztositandók 309 Gálffy Ferenc dr, kir. közjegyző helyettes Celldlö- mÖlkre helyettesül kirendelése 311 Oldal Oktal „Budapesti Útmutató és Címtár, Rendőrségi Zseb­könyv" cimü munka ajánlása 205 Burgonyarák és kolorádó bogár és a burgonyater­mesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurco- lásának és elterjedésének megakadályozása 464 Burgonyaszállitmányok — külföldre kivitt és kül­földről behozott — növényegészségügyi ellenőrző vizsgálati dijának megállapításáról 69,400/929. F. M. sz. rendelet 365 Burgonyaszállitmányok mintavételénél fél kérelmére hatósági közegnek tanúiként való közreműködése 260 Burgonyát a „tömegáruk" árucsoportjára megállapí­tott vámdijjal kell megvámoilni 293 Búzaár alacsonysága helyes okának a gazdaközön­séggel közlése 397 C. Cs. Celldömölkre helyetteséül dr. Gálffy Ferenc kir. közjegyzőnek kirendelése 311 Csapatkórház tatarozási és rendbehozási költségei­nek megszavazása és évi bérösszegnek 20.000 P megállapítása 259 „Csábitó“ cimü könyv lefoglalása 197 Csepella Andor szegedi lakos sajtótermékterjesz­tési engedélye 262 Cserkészszövetség által Angliában tartandó jamboree költségeihez 500 P segély megszavazása 178 Csizmák — olcsó és jóminöségü földmivesek ré­szére —- beszerzési árairól értesítés 410 „Csonkamagyarország Vármegyéinek ÁLtalános Is­mertetője" cimü címtár költségeire segély meg­szavazása 391 D. „Das neu Dorf" cimü német nyelvű hírlap lefoglalása 129 Debreceni dalosversenyre 100 pengő segély meg­szavazása 177 „Detroiti Újság" cimü sajtótermék terjesztési tilal­mának hatályon kívül helyezése 24 „Die Welt am Morgen" cimü lap 1928. évi 494. szá­mának elkobzása 55 Díjtételek az idegen nyelvű iratok fordításáért 433 Dosla Vilmos vm. irodaigazgató szabadsága 329 Döbrentei Antal tb. főszolgabíró szabadsága 212 Döbrentei Imre magyargencsi lakosnak az 1929. évi legtöbb adófizetési névjegyzékből kihagyása 290 „Dritter Kongress der Socialistischen Arbeiter Internatianále von Brüssel 5. bis 11. August 1928" cimü sajtótermék elkobzása 422 Dunántúli Közművelődési Egyesület részére 200 P segély megszavazása 48 Dughagyma — külföldre szállitandók — növény- egészségügyi ellenőrző vizsgálati dijának meg­állapítása 491 E. É. Ebtartási szabályrendelet módosítása 111 Ebzárlat foganatositása veszettség esetében 127, 155 Egerek — mezeíek — irtása 129 Egerek irtása a vasút intézettel karöltve 334 Egerek irtása Kamion és Nagykölked községekben 398 Egészségügyi intézkedések melegebb időszak be­álltával 118 Egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek tára cimü munka VI. kötetének ajánlása 347 „Egy színésznő emlékiratai" cimü könyv terjeszté­sének eltiltása 35 Egyed István dr. „Vármegyei önkormányzat“ cimü munkájának ajánlása 262

Next

/
Thumbnails
Contents