Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (26. évfolyam, 1-55. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 Oldal „Bitte recht freundlich4* cimü sajtótermék lefog­lalása 325 Bodvaszilasi járás és füzérradványi szolgabirói kirendeltség nevének megváltoztatása 371 Bolgár lakosság — földrengés által sújtottak — részére 1000 pengő megszavazása 144 Bolla Margit kegydija 205 Borászati és szőlészeti kerületi felügyelőségek beosztása 181 Borellenőrző bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 211 C. Cs. Celldömölkön a kiállítással kapcsolatosan gazda- kocsi és fogatverseny továbbá kanca és csikó- díjazás céljaira fordított összeg megszavazása 68 Celldömölk község részére a községben átvonuló Yát—Sárvár — Celdömölk - -Pápai törvényható­sági útszakasznak áthelyezési költségeihez 21000 pengőnek megszavazása 68 Ceildömölki m. kir. pénzügyőri biztosi kerület megszüntetése és az odatartozott szakaszok újabb beosztása 247 Ceildömölki Nagy Sándor alapította közkórház alkalmazottainak fizetés rendezése 264 Ceildömölki közkórházi alkalmazottak egyszeri (karácsonyi) segélye 383 „A cél szentesíti az eszközt“ cimü röpirat elkob­zása 72 Cigányok — kóbor — hatékonyabb megrendsza- bályozása és újabb adatgyűjtés elrendelése 241 Chinoin vegyészeti gyár elleni perbeni ügyvédi munkadij megszavazása 345 „ Csábitó Regény“ cimü könyv lefoglalása 357 Csávázási módszerei a vetőmagvaknak 248 Cseh János sajtótermék terjesztési engedélye 47 Cserépkályha kezelési eljárása 304 D. „Der Grosse Schwabenzug“ cimü könyv elkobzása 111 „Die Glocken der Heimat“ cimü könyv elkobzása 111 „Die Welt am Morgen“ cimü lap augusztus 10-iki számának lefoglalása és e sajtótermék postai * szállítási jogának megvonása 293, 357 Dijnokok vármegyeikről szóló szabályrendelet módosítása 197 Dohány beváltási árakról hirdetmény 27 Dosla Vilmos vm. irodaigazgató szabadsága 291 Döbrentey Antal tb. íőszolgabiró szabadsága 241 Dunántúli Ág. Hitv. Evangélikus egyházkerület püspöki székhelyének Győrbe áthelyezése 293 E. É. „Egészségügyre vonatkozó törvénj’ek és rendele­tek gyűjteménye“ cimü munka V. kötetének ajánlása 188 „Egészségügyi ismeretek“ cimü könyv megren­delhető 233 Oldal „Ein bischen gut Zureden“ cimü sajtótermék le­foglalása 325 „Eine Persöhnlichkeits Studie“ cimü külföldi saj­tótermék terjesztésének eltiltása 324 Elhagyott gyermekek gondozási dijának szabá­lyozása 324 „Első segélynyújtás“ szemléltető falitábla köte­lező kifüggesztése 57 .Első segélynyújtás“ cimü könyv ajánlása 192, 241 Eperfák — közterületeken levők — el nem tá- volithatók és le nem galyazhatók 232 Erdei tüzek megakadályozása 111 Erdőbirtokosok elszakadt országrószekbeni erdő­birtokuk után ellátási (kezelési) és őrzési járu­lékok megfizetésére figyelmeztetendők 95 Erdőkezelési járulékok 1928. és 1929. évre kive­tése 23, 289 Erdőőrök — járási — módosított nyugdij sza­bályzata 71 Erdőőrzési alap 1928. évi költségelőirányzatának megállapítása 9 Erdővásárlások esetén a kir erdőfelügyelőségek- hez jelentés teendő 38 Élesztő — tiszta szeszbőli - csomagolási burko­latára alkalmazandó jelzések színének megvál­toztatása tárgyában 49lK'0—1928. IX. sz. E. M. sz. rendelet 352 Életuntak ügyeinek soronkivüli elintézése 227 Építési munkák — magasak -- felülvizsgálatának díjazása 189 Építkezési és köztisztasági szabályrendelet módo­sitása 67 Építkezésekről — 1928. óv folyamán eszközölt újakról — készített kimutatások a keresked. Min. XV. o.-hoz felküldendők 233 Építkezéseknél a tufatógla alkalmazása 270 Építő ipari ténykedésekre vonatkozó szakkifeje­zések helyes használata és az építő iparral kapcsolatos ténykedések igazolására szolgáló bizonyítványok kiállítása 109 Ércpénzzel való szerencsejátékok eltiltása és ilyen játékot űzőknek feljelentése 302 F. Fagykárok esetén való adómérséklés, fizetési ha­lasztás és adóelengedés 140 „Eejérmegyei Hírlap ' cimü lap 18. számának le­foglalása 72 Preyberger Jenő dr.-nak Kőszeg város tb. fő­ügyészévé kinevezése 47 Forgács József dr. vm. aljegyző szabadsága 19, 96 Földes József dr.-nak a szakorvosi névjegyzékbe vétele 74 Földhözjutottak és kisgazdatársadalom tagjainak (hadiözvegyek és hadiárvák) gazdasági irányú oktatása 325 Földtani felvételeket, térképezést és gyűjtést végző tisztviselők támogatása 194 Főszolgabirák által székhelyeiken kívül tartandó tárgyalások napjainak megállapítása 1, 367 Főszolgabirák utiátalányuk terhére kötelesek a tiszti értekezletre beutazásukkor és egyéb be­hívásuk esetén, valamint a szomszédos járásba

Next

/
Thumbnails
Contents