Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (26. évfolyam, 1-55. szám)

Betűsoros tárgymutató

/ Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja" 1928. évfolyamához. ■■■ — Oldal A. Á. Abaffy Ferenc szolgabiró szabadsága 182, 317 Adománygyűjtések fokozottabb ellenőrzése tár­gyában 247G34 —1928. B. M. sz. körrendelet 19 Adómérséklés, fizetési halasztás és adóelengedés fagykárok esetén 140 „Adó- és illetékügyi határozatok tára“ cimü munka ajánlása 166 Abertkázmérpuszta-, féltoronyi (Halbturm) vám- ut a gépkoosi forgalom számára 1928. szept. 1-én megnyittatott 259 Alispáni hivatalban felek fogadása 47 Alispáni hivatalban Il-ik telefon állomás létesí­tése 267 Alispán hivatalos helyiségében bútorzat kiegé­szítésére költség megszavazása 143 Annuncziata nővérek uj anyaház és apácanevelő intézet építési költségeihez 800 pengő megsza­vazása 271 Anyakönyvvezetők részére egyes hivatalos műkö­désekért engedélyezett dijakról és általuk vé­gezhető magánmunkálatokról szóló szabályren­deletet módosító közgyűlési határozat 361 Aratási szabadságot nyert katonák bevonulásának ellenőrzése 199 Aratási munkák akadálytalan elvégeztetése 201 Aratási munkák vasárnaponkint is végezhetők 211 Avatóbizottság elé állítás belépési bizonyítvány nélkül és az ehhez szükséges okmányok kiállí­tása körüli eljárás 39 Avatóbizottságok működésének folytatása 314 „Adám Müller —• Guttenbrun der Erzschwab“ cimü könyv elkobzása 111 Államadóssági címletek — háborúsok — kisjöve­delmű tulajdonosainak támogatása 297 Államadóssági címlet — háborús — kiskorú és gondnokolt tulajdonosainak támogatása 317, 347 Államépitészeti hivatalok személyzete által a ma­gas építkezési munkálatoknál teljesített felül­vizsgálatok után igényelhető illetmények meg- , állapítása 189, 200 Államsorsjáték — jótékonycéluak — árusításá­nak támogatása 25 Állatbetegségekről (ragadós) heti kimutatások 4, 8, 12, 18, 22, 30, 34, 44, 49, 53, 62, 66, 76, 90, 98, 108, 126, 131, 137, 142, 157, 162, 168, 177, 184 190, 195, 203, 216, 224, 230, 235, 246, 249, 254; 257, 261, 274, 283, 287, 292, 295, 300, 306, 310, 319, 327, 339, 347, 355 360, 370 Oldal Állatok — közvágóhidakon levágottak — bőré­nek helyes lefejtése 247 Állatbetegségek terjedésének meggátlása kellő időben alkalmazott védőoltásokkal 247 Árlejtési hirdetmények 97, 194, 203, 215, 260, 273, , 354, Általános kereseti adónak 1928. évre megállapí­tása 13 Árvaház személyzetének karácsonyi segélye 331 Árvaszéki helyettes elnök — vármegyei műkö­dési pótléka 45, 342 Árverési hirdetmények 2, 3, 6, 10, 11, 15, 26, 33, , 48, 97, 194, 203, 215, 260, 273, 354 369 Árvíz esetén igénybevehető munkaerő díjazásának megállapítása 346 B. Balatoni Szövetségbe alapitótagként belépés 351 Baleseti és betegségi biztosításról szóló 1927. évi XXI. t. c. rendelkezései folytán az idevonat­kozó törvényhatósági és községi szabályrende­letekben szükségelt változtatások 57 „Barmherziger Kaiser“ cimü könyv elkobzása 111 Bábáknak a csecsemő szennyesét mosni tilos 337 Bányafa után métermázsánként 4 fill, utvámdij szedhető 200 Belügyminiszteri 305892—1927. V. sz. körrendelet a vármegye községeinek háztartási rendje és helyzetére vonatkozó észrevételek eloszlatása tárgyában 112 „B“ listás közszolgálati alkalmazottak Országos Egyesülete részére 100 pengő megszavazása 350 Bem szobor céljaira 100 pengő megszavazása 46 Bencze József dr.-nak a szakorvosi névjegyzékbe felvétele 224 Benzinkutak szabályozása tárgyában 79373—-928. B. M. sz. körrendelet 261 Besugárzott tej forgalomba nem hozható 298 Betegségi és baleseti biztosításról szóló 1927:XXI. t. c. rendelkezései folytán az idevonatkozó tör­vényhatósági és községi szabályrendeletekben szükségelt változtatások 57 .A békeszerződések revíziója“ cimü munka aján­lása 73 Bélyegzők — fémből — keletbélyegzők és szá­mológépeknek a hazai ipar utján való beszerzése 129 Biró István dr. várm. árvaszéki ülnök szabadsága 273

Next

/
Thumbnails
Contents