Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (21. évfolyam, 1-51. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 3 ­Oldal Északamerikai Egyesült Államokba szóló útleve­lek kiállításának ideiglenes beszüntetése 185 F. „Faiskolák és fásításokról“ szóló vármegyei sza­bályrendelet módosítása 351 Fedanyag megtérítése és kiszállításának biztosí­tása 1923. évre 152 Fehér Károly, a „Nyugati Újság“ szerkesztői és kiadói teendőit Pozsonyi (Pózmann) Gyulára ruházta át 32 Fehér Károly bejelenti a „Nyugati Újság“-nál beállott szerkesztői és kiadói változást és egy­úttal uccai terjesztésre engedélyt kér 73, 281 Felsőoktatásügyi Egyesület által a Magyar Fő­iskolák tudományos munkájának biztosítására alakított bizottságnak támogatása 71 Feltétlen erdőtalaju erdők vásárlásától a tájéko­zatlan vevőközönség visszatartása 54 „Ferencz József Tudomány Egyetem Barátainak Egyesületéibe belépése a törvényhatóságnak 16 Fertőtlenítők kiképzése 166 Fordítási dijak újbóli megállapítása 212 Földtani Intézet kiküldött tisztviselőinek támo­gatása 197 Főszolgabirák kültárgyalási napjainak megálla­pítása / 30 „Freie Burgenländer“ (der) betiltása 175 Fuvartéritmény a malmok által őrlési adfr címén beszolgáltatandó gabonamennyiségek után 361 Fürdőkedvezmény Balatonfüreden 181 Fűszerek forgalmának szabályozása 324 Fütermés járandóság rendezése thatósági utbiz- tosoknál és utkaparóknál 193, 353 G. Galba Vince tb. föszbirónak szabadsága 8, 214, 310 Galba Vince tb. főszbiró helyettesíti Pósfay Gusz­táv celldömölki járási főszolgabírót 233 Gazdasági munkásjogvédő központi iroda helyi megbízotti teendőinek ellátásával való meg­bízás 107, 109 Gerlits Elek tb. főszbiró helyettesíti dr. Kiss Elemér szentgotthárdjárási főszbirót 239 Gerlits Elek tb. főszbiró szabadsága 310 Géperejű jármüvek után teljesítendő 1920—1921. évi közmunka mérvének megállapítása 60 Géperejű jármüvek után teljesítendő 1922. évi községi közmunka mérvének megállapítása 88 Gépjármüvek forgalmi engedélyének és a gép- járművezető igazolványoknak stb. kapcsolatban fizetendő dijak újbóli megállapítása 25, 242, 274 Gömöry Jenő szerkesztésében megjelenő „Uj modern könyvtár“ postai szállítási jogának megvonása 49 Gőzcséplőgépek és gőzkazánok használatba vé­tele és kezelése 202 Gözcséplőgépekhez szükséges szén igénylése 106 Gőzekéknek stb. h. é. vasutak átjáróin való át­menete vagy átvonulása alkalmával teendő elővigyázati intézkedések 345 „Grimax“ cimü képes hetilap terjesztési és postai szállítási tilalmának feloldása 188 Gubicza Ákos síremlékére adománygyűjtés enge­délyezése 108 Gy. oldaI Gyámoltak és gondnokoltak épületeinek mai ér­tékben való biztosítása 93 Gyámpénztár (vármegyei) 1915—1917. évi szá­madásai 83, 195 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet mó­dosítása 24, 62, 181, 231, 262, 275, 366, 375 üyámpénztári tartalékalapnak a vármegyei ház­tartási alaphoz való évi hozzájárulási össze­gének felemelése 67 Gyámpénztári tökéknek heti kamatoztatásra való kihelyezése 323 Gyámügyi vizsgálatokon szerzett tapasztalatok alapján a jegyzőkhöz és közgyámokhoz intézett körrendelet 186 Gyermekvédelem újjászervezése 346 Gyógyászati segédeszközöknek az országos beteg­ápolási alap terhére való rendelése 152 Győrvári vámoshidnak helyreállítási költségei 87 H. Hadiárva gondozottakra vonatkozó adatgyűjtés 189 Hadírokkantak gyermekei és hadiárvák részére megállapított ösztöndíjak 203 Hadirokkantaknak művégtaggal ellátása és javí­tások körüli eljárás 17, 44, 117 Hadröával közlendő versenytárgyalási hirdetések és ajánlati felhívások 218 Haióstársaságok (engedélyezett) hirdetményei 89 Hajóstársaságok jegyzéke, melyek kivándorlók szállítására engedélyt nyertek 11 „Halmi József Riport Lapja“ cimü sajtótermék kitiltása. 57 Hannó Lajosné, Fásy Ilona részére hősihalát halt Béla fia zenemüvei uccai terjesztésére adott engedély 310 Határátlépő állomások kijelelése és az ott szer­vezett államrendőrségi kirendeltségek hatásköre 196 Határkövek (uj állami határ megjelelésére szol­gálók) megrongálásának megakadályozása 352 Határsáv (15 km.) változása 274 Határszéli szomszédos állatforgalom ideiglenes szabályozása 346 Hatósági lisztért a közvetlen fogyasztást szolgáló forgalomban követelhető legmagasabb árak megállapítása 83, 172, 255, 308, Hauler János tb. főbíró szabadsága 103 Hauler Pál dr. tiszti főorvos szabadsága 182 Hazafias képeket terjesztő vállalatnak adott ter­jesztési engedély 72 Háborúban elesettek halálesetének igazolása 248 Házassági kihirdetések alól adott felmentések di­jainak befizetése 44 Házassági kihirdetések alól adott felmentések di­jainak újbóli megállapítása 256 Háziipari tanfolyamok (téliek szervezésére jelent­kezési felhívás 199 Háztartási-alap 1923 évi költségelőirányzata 59 Háztartási-alap 1923. évi pótköltségelőirányzata 285 Háztartási-alaphoz való hozzájárulása a közúti alapnak 59 Háztartási alaphoz való hozzájárulás összegének felemelése a vármegyei közegészségügyi ebadó alapnak 274 Helyesbítés '375

Next

/
Thumbnails
Contents