Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1921. január-december (19. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 2 Állatösszeirás (tavaszi) elrendelése 38 Állatösszeirásoknak (tavasziaknak) a folyó évben való végrehajtása 89 Áruk csomagolására való felhasználása kommu­nista nyomtatványoknak kereskedők által 356 Árverési hirdetmények 7 15, 16, 17, 24, 25, 31, 35, 45, 46. 55, 66, 78, 93, 99. 108, 119, 120, 138, 139, 145, 157, 163, 164, 174, 189, 232, 244, 262, 280, 288, 289, 296, 307, 308, 321, 325, 329, 367, 272, 378, 389, 390, 393, 398, 405, 418, 419, 423, 432. B. Baló László közélelmezési miniszteri titkár meg­bízatása 161 Bankjegyeknek állampénzekre való kicserélése 274 Baromfi stb. vasárnapon való árusításának szabá­lyozása 241 Belföldi közigazgatási hatóságoknak Magyaror­szágban működő külképviseleti hatóságokkal érintkezése 199 Özvegy Beődi Balogh Gyuláné részére férje után felmerült temetési költséguek megszavazása 185 Bihar Elemér ezredes „összekötő tiszt“ közélel­mezési ügyekben 241 Bikavásár (tavaszi) 90 Biró István dr. vármegyei árvaszéki jegyző sza­badsága 329 Biztosítási összegek és az ezek után fizetendő dijak kivándorlók részére 430 Békeszerződés értelmében az utódállamok állam­polgáraivá vált egyéneknek a hadikötelezettség alóli mentesítése 358 Bolseviki röpiratok elkobzása 377 Borbély és fodrászüzletek szombati zárórájának szabályozása 399 Borellenőrzö bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezése 123 Böhm Sándornak, a legtöbb adót fizető vármegye­bizottsági tagok névjegyzékéből való kitörlése 389 Breitfeld Kálmán szerkesztésébeo megjelenő „Tál­tos“ c. szépirodalmi lap megindításának tudo­másul vétele 173 Breitfeld Kálmán „Táltos“ cimü lapjának utcai terjesztése 193 Brenner Ferenc dr. felsőőri járási orvos végle­gesítése 34 Budaörsi csatatéren felállítandó obeliszk céljaira országos gzüjtési engedély Move részére 418 Bűnvádi eljárás alalt álló elmebeteg bizottsági felülvizsgálatánál közreműködő szakértők ré­szére szakértői dijak megállapítása 96 C. Charalambos Simoponlos görög rendkívüli követ támogatása 14 Chernél Ernő szolgabiró szabadság ideje 359 Címzése elszakított területeken levő hatóságokhoz szóló leveleknek 226 Compagnie Generali transatlantique és Nider- Iandsch-Amerika Linie — gőzhajótársaságok részére kivándorlók szállítására adott engedé­lyek 351 Cukorkészletek (fehércukor) forgalmának meg­könnyítése 169 Oldal Oldal Cunard hajóstársaság díjszabályzata 187 Czaller Ambrus nyug. áll. ezredesnek megbízatása határforgalmi katonai felügyelő kirendeltje 160 Czövek Sándor rendőrfőtanácsosnak megbízása a meghiúsult államcsínnyel kapcsolatos egysé­ges rendőri nyomozások vezetésével 377 Cs. Családi pótléka nyugalomba helyezett községi és körorvosoknak 29 Csehországból szénával, szalmával csomagolt üvegáruk, edények behozatala 65 Csemetekertek felállításának elrendelése 51 Csempeszkopácsi tüzkárosultak részére adomány­gyűjtés elrendelése 392 Csendőrőrsöknek jelentéstételre kötelezése 23 Cserebogárirtáshoz elemi iskolai tanulóknak igénybevétele 201 Cséplés és hordás idején mezőgazdasági termé­nyeknek tűzvésztől való megóvása 247 Cséplési szén kiutalásának kérése az Országos Szénbizottságnál 199 Csorna Kálmán dr. Az utóöröklés fenntartása és szabályozása cimü müvének ajánlása 180 Csóka József vármegyei iroda segédtisztnek tör­vényhatósági segélye 184 D. Dobos Gyula „Felkelők búcsúja“ cimü versköte­tének terjesztése 397 Dohánylevelek ( 922. évben a kincstár részére termelt) beváltási áráról szóló hirdetmény 392 Dohánynak megjutalmazása tárgyában kiadott premium hirdetmény 106, 107, 108 Dohánytermelésnek (saját használatra) engedélye­zése 64 Dollárok árfolyam értékének közlése 40, 223 Domonkosok III. rendjének gyűjtési engedély iránti kérvénye, iskolás gyermekek ruhaszöve­tének megszerzése céljaira 378 Döbrentei Antal tb. főszolgabíró szabadsága 208,261,418 Dötsch-féle fekete zsirfesték használatának elren­delése 117 Drágasági (havi) segélye nyug. községi és kör­orvosoknak azok özvegyei és árváinak 29 „Dunántúli Estilap“ utcai árusításának enge- . délyezése 77 „Dunántúli Estilap“-nál beállott szerkesztői és kiadói változás 389 E. Ebtartási (vármegyei) szabályrendelet módosítása 363 Ecet és ecetsavfélék közforgalmának szabályozása 3l2 Egészségügyi ellenőrzése szállodáknak, vendég- fogadóknak, kávéházaknak stb. 283 Egészségügyi felügyelete iskoláknak 273 Egyházi szolgáltatások terén mutatkozó hátralé­koknak sürgős behajtása 279 Elektromos vezetői tanfolyam első és második részének minősítése 97 Eleven hasznos vadnak és hasznos szárnyas vad tojásainak forgalomba hozatala és szállítása 154 Elkobzása bolseviki röpiratoknak 377 Ellenőrzési és jelentkezési dijak elszámolása 391

Next

/
Thumbnails
Contents