Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1917. január-december (15. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Oldal i A. Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 16 25, 42, 49, 57, 64, 68, 80, 88, 99, 115, 130, 146 157, 174, 192, 204, 210, 220, 228, 236, 250, 262 275, 288, 298, 308, 316, 331, 343, 353, 361, 369 378, 387, 297/a, 305/a, 314/a, 324/a, 333/a, 343/a 354/a 362/a, 376/a, 381/a, 386/a, 391, 402, 411, 419, 430, 435. Árvaház (vármegyei) átalakítása tárgyában a törvényhatósági bizottság véghatározata 5 Állami méneknek fedeztetési állomásokon szétosztása 19 Állati zsiradékokért követelhető legmagasabb árak 22 Auguszta gyorssegély alap kebelében szerve­zett Hadibiztositás ajánlása és támogatása 51 Árpagyőngy, köleskása és bab igénylése 59 Állategészségügyi cbadó alap 1915. évi szá­madása 70 Állami gyógyintézetek és nyilvános jellegű kórházak 1917. évre megállapított napi ^ ápolási dijairól a kimutatás . 79 Ásványolaj termények árának megállapítása 97 Ajtóvercteknek hadicélokra igénybevétele 109 Állomásfőnökségeknél alkalmazott hadifoglyok orvosi vizsgálata és egészségügyi felügyelete 136 Auguszta gyorssegély alap támogatása 160 Amerikával való postaforgalom bizonytalan­sága 188 Állami anyakönyveknek a lelkészek részéről való betekinthetése 207 Amerikai konzulok működési engedélyének megvonása 233 Acetyléngáz előállításáról stb. szóló 1916. évi belügyminiszteri szabályrendeletek hatály­talanítása 268 Alsónémedi község tüzkárosultjai részére ado­mánygyűjtés 314 Árdrágító visszaélések megakadályozása 325 Ausztriai fürdő és nyaraló közönség részére kiszolgáltatott lisztmennyiség megtérítése 372 Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése és felmentése 312/a Árdrágítás körül felmerült kihágások hivatal­ból való üldözése és szigorú megtorlása 347,''a Ajtóveretek kicserélésének vezetésére hivatal fellálitása 352/a Ausztriába irányuló állatcsempészet megaka­dályozása 388/a Alomszalma pótlék felhasználása az alom kí­mélése céljából 418 Anyakönyvvezetők által magán felek házas­sági ügyében felterjesztett felmentésre stb. irányuló kérvények portómentessége 433 B. Belügyminiszter urnák 135779/VII. b. számú leirata a Szombathelyen létesítendő vár­megyei uj közkórház részlettervei és költ­ségvetése tárgyában 1 Budapesti állami női ipariskola szabósági tanfolyamának elvégzésére női szabóság üzésére képesít 22 Bukovinai és galíciai menekültek felhívása szalmacipők készítésére 12 Bérkocsi fuvardíj szabályrendelet 6 §-ának, a háború tartamára módosítása 17 Burgonyaárak megállapítása, 1917. január 1-től február 28-ig ~ 37 Budapesti amerikai főkonzulátus megkeresé­sének gyors elintézése 40 Bab igénylése 59 Báránybőröknek hadicélokra átvétele 110 Bérkocsi viteldijaknak a háború tartamára 50 %-al felemelése 181 Babkészletek takarékos felhasználása 187 Bűnügyi nyomtatványok megrendelése 194 Beteg hadifoglyok kórházi szállítási költsé­gének viselése 231 Burgonya csempészet megakadályozása 292 Borostyánkői gyermekmenedékháznak tör­vényhatósági óvodává átszervezése 309 Biborhere termesztése 374 Bőr ügyekben a hátárrendőrkapitányságok- nak illetve a fiumei államrendőrségnek szakképviselői jogkörrel való felruházása 293/a Bab, borsó stb. gazdasági és házi szükség­letének megállapítása 301/a Budapestre tojásnak szállítása 308/a Burgonyaközvetitő iroda bizományosai állal számítható zsákhasználati dijak 311/a Börcserzési engedélyek 319/a Betegágyat fekvő, áldott állapotban lévő nők élelmiszer fejadagjának felemelése 320/a Belügyminisztert illető felsőbbfoku anya­könyvi felügyelet helyszíni gyakorlása 347/a Bábosok lisztszükségletének a hatósági kész­letekből kiadhatása 349/a Búzának állati takarmányozásra való felasz- nálásának megtorlása 349/a Balkán félszigetre utazó német állampolgárok hatályos ellenőrzése 363/a Babos Emil dr. tb. szolgabiró részére 500 korona rendkívüli segély engedélyezése 415 C. Cs. Cukor és egyéb hatóságilag kezelt cikkek forgalomba hozatala 86 Csépléshez szükséges szén biztosítása 270 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents