Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1915. január-december (13. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Oldal I A. Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 17 30, 37, 44, 54, 64, 76, 85, 93, 107, 130, 146, 158, 168, 185, 197, 209, 219, 228, 236, 241, 250, 255, 271, 283, 291, 299, 307, 312, 320, 331, 342, 356, 378, 384, 393, 401, 414, 422 437, 452, 503, 518, 534, 541, 563, 572, 587 Apaállatok tavaszi vizsgálata 13 Állami közutaknak ródlizás céljára való igénybe­vételének betiltása _ 16 Állami méntelepeken elhelyezett mének szétosztása 16 Alapok és alapítványok nyilvántartása 50 Árvák és gondnokoltak tőkevagyona után meg­állapított kamatjárandóság 53 Adómentes motorbenzin mérsékelt eladási árának szabályozása tárgyában kibocsátott rendelet fel­függesztése 78 Állami erdőhivatalokná! feleslegben lévő csemeték kimutatása 80 Aluminium stb. anyagokból nyert nyersfémek hadicélokra való felhasználása illetve betiltása 192 Ausztriába megállapított határátkelési pontok ki­mutatása 222 Auguszta alap által készített hadi emlékérmek védelme • 244 Állati zsigerek felhasználásának megengedése 247 Aratási és cséplési munkálatokra katonaság igénybe vétele 276 Arató,és cséplőgép kezelő tanfolyamokra való felvétel 295 Aratási, cséplési és hordási munkálatok elvégzésére 18 évtől 50 évig mindenki igy a nők is köz­erőnként hatóságilag kirendelése 295 Államellenes magatartást tanúsító osztrák honos kilakoltatottak internálása 302 Állitáskötelezettségüknek még eleget nem tett férfi egyéneknél hadiszolgálatban előfordult halál­esetről adandó értesítés 345 Állampolgároknak és érdekeiknek védelme az ellenséges államokban 358 Állatok és állati termékek helyi kiviteli tilalmazása elleni intézkedés • 381 Árvák és gondnokoltak tőkevagyona után meg­illető kamat járandóság 413 Amerikából érkező pénzküldemények kézbesítése 424 Aluminium stb. készletek beszolgáltatása 536 Állatvásárrendtartási szabályrendelet módosítása 604 Ásványolajtermékek, a benzol és a kátrányolaj­termékek forgalmának szabályozása 608 Állami- és törvényhatósági tisztviselő együttes ki­küldése esetén a kocsihasználati és fuvardíj felszámítása 609 Oldal B. Barkócz községben felállított postaügynökség 16 Benzinmotoroknak az ipari üzemeknél gőzgépekkel való helyettesítése 60 Búza és rozslisztnek tengeri liszttel való keveré­sének kötelező elrendelése 140 Békéltető bizottságok előtt az ügyvédi képviselet jogosult 141 Búza, rozs stb. készleteknek, valamint az ezekből előállitott lisztnek szállításához szükséges igazolványok kiadása 156 Burgonya beszerzése 159 Békéscsabai községi cselédszerző intézet 204 Bögöte községnek a sárvári járáshoz csatolása 237 Beteg— és sebesült katonák látogatása céljából engedélyezett menetdijkedvezmény 262 Budapesten felállítandó bank- és biztositó szak- tanfolyamok rokkant katonák részére pályázat 264 Búza, rozs, árpa stb. zár alá vétele 315 Búzában vagy rozsban kötelezett terménybeli járandóságok 315 Bábaösztöndijak adományozása 315 Bőrök nehezítésének tilalma 316 Babért, borsóért és lencséért követelhető leg­magasabb árak megállapítása 349 Búzáért, rozsért, kétszeresért, árpáért és zabért követelhető legmagasabb árak megállapításáról szóló 2077 1915. M E. sz. másolat módosítása 350 Búza, rozs, kétszeres, árpa és zabtermésnek zár alá vételéről 2072 1915. sz. a. kiadott miniszter- elnöki rendelet módosítása 352 Búzavetőmag bevásárlási engedély kiterjesztése 382 Belgiumba való utazás 409 Bulgáriában elrendelt útlevél láttamozási kényszer 411 Béna- és csonkított katonák részére kereskedelmi tanfolyamok megnyitása 416 Beszerzési előlegek 419 Bögöte község uj törvénykezési beosztása 448 Bankjegyeknek és váltópénzérmeknek forgalomból való kivonása 459 Burgonyáért követelhető legmagasabb ár meg­állapítása 476 Burgonya készlet biztosítása 497 Beszkid vasútállomásra szállítási igazolványok kiadhatása 502 Bazsó József nyug. fogházőr nyugdíj felemelése 565 Benzol és kátrányolajtermékek forgalmának szabályozása 608 C. Cs, Carlo Cesáre Conti Fornelli di Crestvolant buda­pesti olasz királyi alkonzul támogatása 103

Next

/
Thumbnails
Contents