Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1914. január-december (12. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Oldal B. Bileinrescu Gergely román királyi főkonsul tá­mogatása 20 „Budapest“ czimü lap utczai elárusitásának en­gedélyezése 28 Baleset biztosítási járulékok behajtása 31 Belügyi Közlöny előfizetési dijának befizetése 39 Bihari Béla ált 1 szerkesztett gyakorlati illeték­szótár ajánlása 52 Belgrád városban előfordult hólyagos himlő meg­betegedésekről értesítés, s az onnan érkező uta­sokkal szemben követendő eljárás 78 Bányácska község husvizsgáló kiképeztetése költ­ségeinek megtérítése 85 Bobai körjegyzőség községeinek kérelme Biró Kálmán helyettes jegyző részére adott 166 kor. 66 fillér fizetés megtérítése iránt 89 Benkő Albert közig, tanfolyamhallgató részére segély megszavazása 100 Bulgáriában fellépett keleti mathavész tárgyában körrendelet 102 Bivaly vész elleni védekezés tárgyában körrendelet 121 Bányamunkások kivándorlásra csábítása 138 Block Alfred szombathelyi lakos részére adott sajtótermék elárusitási engedélye 184 Budapesten megjelenő- „Friss Újság“ árusításá­nak engedély megadása 200 Bába ösztöndíj adományozása 299 Bándolyi segédjegyzői állás költségeinek fedezése 307 Belga királyi consulok működhetési jogának meg-. vonása 399 Behívott katonák visszamaradt családtagjai orszá- alapja részére adomány megszavazása 426 Belgiumban az osztrák-magyar'alattvalók védelme 427 Belga alattvalók védelme 428 Bábaügy rendezése 451 Bründl József anyakönyvvezető helyettes felmen­tése 471 Badics Ádám nemescsói anyakönyvvezető helyet­tes felmentése 499 Búza és rozs járandóságok egészben való kiadá­sának tilalma 527 Bort, sört s egyéb szeszes italokat tartalmazó zárt palaczkok mennyiségtartalmának megje­lölése 544 C. Cz. Cs. Coffin Villiám északamerikai Egyesült Államok főkonzulának támogatása 21 Czelldömölki országos vásár áthelyezése 79 * Oldal A. Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 18 24, 30, 38, 45, 50, 56, 67, 75, 96, 107, 114, 125 145, 153, 162, 174, 182, 193 205, 213, 227, 235 243, 261, 269, 279, 306, 314, 322, 335, 347, 357 370, 380, 387, 396, 401, 408, 417, 424, 433, 449 464, 473, 488, 500, 505, 515, 523, 531, 545 Állami méntelepeken elhelyezett mének szétosztása 15 Alsószeleste község vadászati jogának bérbeadása 16 „Állatbiztosítás“ czimü lap ajánlása 20 Anyakönyvi adatok közlése 52 Árvák és gondnokoltak tőkevagyona után meg­illető kamatjárandóság 54 Állami és törvényhatósági dijnokok pótadó men­tessége 90 Állatvásártartásról szabályrendelet 109 Állati betegségek ellen óvó gyógyszerek, táppo­rok stb. engedély nélküli forgalomba hozása 115 Anyakönyvi kivonatoknak külföldről való beszer­zése, hitelesítése, lefordítása és kicserélése 139 Állami anyakönyvvezetök hivatalos kézi könyvére vonatkozó pótlékok keresztülvezetése 147 Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvé­ben a uj véderő törvényből kifolyólag szük­ges módosítások 155 Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvére vonatkozó pótlékok keresztülvezetése 176 Az alföldi magyar közművelődési egyesület által felállilott nevelőintézetre felhívás 276 Analfabéta tanfolyamok szervezése 300 Alsóőri segédjegyzői állás költségeinek fedezése 307 Alhói segédjegyzői állás költségeinek fedezése 307 Árvák és gondnokoltak tőkevagyona után a ka­matjárandóság megállapítása 316 Anyakönyvek, anyakönyvi nyomtatvány szükség­letek megrendetése 327 Alsósági szeptember havi országos vásár áthe­lyezése 344 Az apró és ezüstpénz elrejtésének czéltalan vol­táról felvilágosítás 363 Analfabéta tanfolyamok szervezésének beszün­tetése 374 Ausztriából bevonult magyar állampolgárok csa­ládjainak segélyezése. 389 Ázsiai kolera ellen a gyermekvédelmi közigazga­tás körében való védekezés 420 Állammének kimutatása 420 Árokszállás és farkasdifalvai viczinális közleke­dési közutnak a törvényhatósági utak hálóza­zatába leendő felvétele iránt 467 Állategészségügyi fertőtlenítések tárgyában uta­sítás 537

Next

/
Thumbnails
Contents