Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1913. január-december (11. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Oldal Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 24, 36, 51, 57, 65, 71, 77, 86, 93, 103, 115, 125, 134, 145, 154, 162, 169, 178, 188, 196, 204, 211, 227, 240, 253, 270, 278, 289, 301, 321, 329, 337, 345, 353, 361, 370, 376, 384, 388, 395 411, 417, 430, 454, 462, 491, 498, 502, 506, 510, 525, 531 Állami gyermekmenhelyi költségék befizetése 16 Állam imének szétosztása 17 Apaállatoknak állami közvetítéssel beszerzései ! 55 Árokszállás községben postahivatal életbe­léptetése 61 Állami anyakönyvek felett a m. kir. belügy- 1 minisztert illető felsőbb feku felügyelet helyszíni gyakorlása 110, 179 »Acetán« név alatt ecetsav pót lőszer ül hirde­tett hangyasav forgalomba hozatalának el­tiltása I 110 »ÁravVármegyei Almanach« ajánlása 122 Államilag gondozott gyermekek nyilván­tartása 128 Állami gyógyfürdőkben és nyaralótelepekeri igénybe vehető kedvezmények 135 Állami gyógyintézetek az országos köz- és magánjellegű kórházak 1913. évi napi ápo­lási dijainak jegyzéke és az állami jgjyer- mekmenhelye'k kimutatása 149,, 262 Acetylengáz előá Utasáról és felhasználásáról kiadott szabályrendelet kiegészítése 164 Adókivetési munkálatok (1913.) teljesítése 171 Állatgyógyászatban használt vérsaVóknák az állatbirtokosok részére való közvetlen ki- szolgáltathatása 219 Ácsmesteri vizsgáló-bizottságok elnökei és tagjainak kinevezése 282 Ásványvizek palackjainak ónkupokkal váló 1 elzárására vonatkozó: miniszteri rendelet hatályon kívül helyezése 292 Árvíz által károsultak segélyezése 323 Árvaház módosított alapszabályainak jóvá­hagyása 357 Állati betegségek és elhullások bejelentése és ezek körül történő hivatalos eljárás 371 Acsád—guari vicinális ut építése és fenntar­tása 397 Arcképes igazolványok érvényének meg|hosz- szabbitása 1914. évre 413 Aradvármegye és város monográfiájának ajánlása 414 Alexy Pál anyakönyvvezető-helyettes felment tése 415 állami anyakönyvvezetők »Hivatalos kézi­könyvében« keresztül Vezetendő módosítá­sok 499 Állatvásárokon a marhalevélkezelői teendők' pontos ellátása ' 503 Albert János vármegyei irattáros nyugdíja­zása I ! 507 Állatvásárterek miként eszközleíntíő beke­rítése i 508 .Általános tanitóii egyesület kérvénye pálya- dij megszavazása tárgyában 511 Állatorvosi körök székhelyeinek megállapí­tása és fizetésük megosztása a községek közt, úgy a választás módozatának meg­állapítása 514 B Büntevő elmebetegeknek magáne 1 rnegyágy- intézetekből való elbocsátása ■ 25 Borellenőrző bizottságok megalakítása 42, 54 Benzin eladási árának megállapitiása 43 Barta Sándor vállalkozónak a kereskedelem- f ügyi miniszter um ügykörébe eső ipari szál­lításokból és munkálatokból véglegesen kizárása 45 »Budapest« cimü lap utcai elárusitásának en­gedélyezése 46, 139, 294, 414 Borellenőrzői bizottságok kiegészítése 54 »Bűnügyi Szemle» és »Büntető Jog Tára« cimü folyóiratok ajánlása 60 Budapesten épülő Domonkos rendű templom részére adománygyűjtés 89’ Bosznia—-hercegovinaii községi hivatalokkal való levelezés 99. Bérkocsi és bérautomobilről alkotott szabály- rendelet módosítása 117, 348 Bíbic, vadlud és vadkacsa tojásai felszedésé- nek meggátlása 163 Baromfikolera szerűm beszerzése 173 Budapesti állatorvosi főiskolába az' 1913—4. tanév kezdetén betöltendő helyekre pá­lyázat i 175 Bukovszky Viktor által kiadott »Ipari Index« cimü munka megrendelése 179 Benkő Albertnek anyakönyvvczeU) helyet­tessé kinevezése ■ 183 Budapesti Erzsébet királynéról nevezett or­szágos árvaház és segítő-egyesület céljaira' adománygyűjtés 19Ö Bolgár és török honos toloncokkal szemben' követendő eljárás 19Ö, 235 »Bártfagyógjyfürdői Otthon« igénybevételére felhívás 199, Bordélyok jegyzékének beterjesztése 234 Bakteriológiai laboratóriumoknak kolerára gyanús anyagok vizsgálatával való meg­bizatása 1 j ___243 B osnyák Lászlói [által »A községi gyámügyek1 közigazgatásának megvizsgálása« cim alatt kiadott füzet ajánlása 294 Bründl Józsefnek anyakönyvvezetőhelyettessé kinevezése 342 Bérkocsi és bérautomobil iparról módosított szabályrendelet életbeléptetése 348 Balatoni szövetség céljaira tagdíj felemelése 393 Bordélyüzletről módosított sabályrendelet 4Q3 Benkő Albert anyakönyvvezető-helyettes fék mnetése '442 Boross Károly várni, irodáigazgato nyug­díjazása ; 507 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents