Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1911. január-december (9. évfolyam, 1-51. szám)

Betűsoros tárgymutató

Oldal Oldal A Acetylen-gáz (előállításáról és felhasználásá­ról (kibocsátott szabályrendelet móidositása 279 Alkoholizmus .terjedésének ni eg gátlása és a «Társadalmi Muzeum» támogatása 413 Alsósziöilmök községben ipostaügynöksiég életbeléptetése 101 Alsóság kiöízség határában a Celldöniölk-sá- hegyi Ipar vasút .céljaira Szükséges ífiöldter il­letek (kisajátítása tárgyában hirdetmény 178 Anyakönyvi felügyelet helyszínű gyakorlása az 1911. és 1912. éviekben 49 Anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóságok által gyakorolt ellenőrzés hatályosabbá, té­tele 151 Anyakönyvi utasítás 124. §-(áinak módosítása 152 Anyakönyvi ki vonat i. dijak 389 Anyakönyvi: dologi 'kiadásokra engedélyezett (államsegély 557 Apaállat oknak kedvezményes áron valói be­szerzése i ; 24—35 Apaállatok beszerzési köte'.ezettsjéigeinekí megállapítása 154 Artista Egyesület (magyarországi) táimogá- gatása 173 Arcképes igazolványok érvényének meg bősz­szabi: :tása 1912. évre 519 Asztmát nevű robbantószer veszélytelensége 320 Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 4 8, 13, 22, 28, 38, 57, 69, 74, 89, 108, 129, 141 149, 162, 169, 179, lí>9, 211, 220, 229, 245, 269 282, 302, 324, 332, 343, 355, 368, 375, 387, 395 402, 411, 416, 421, 429 443, 464, 491, 514, 518 524, 531, 555, 565 573, 578, 590, 601, 606 Állami (mének szétosztása 8 Állatvásárterek legeltetése 23 Állami méneknek jnagánáp olásra Való kia­dása 53 Állategészségügyi felügyelői kerületek uj be­osztása 181 Állategészségügyi felügyelő üj hatásköre 181 Állampolgári eskü letételéről, iletőleg azo­nosításról *az illetékes határszéli rendőrka­pitánysági értesítése 390 Árgentiniai köztársaság fiaméi konsu'átusá- nak (beszüntetése 6 Árvaház (módosított .alapszabályai 278 Árvtoekezés sikerének biztosítása 23 Ausztria részéről Magyarországgal szemben a kolera miatt életbeléptetett áru- és személyforgalmi korlátozások és tilalmak hatályon kiviül helyezése 54 ß Balogh István fogházőr nyugdíjazása 71 Battyándi vármegyei ovoda állomosiiitása ese­téire törvényhatósági és községi segély, biz­tosítása 233 Bayer Dezső plkcnzul támogatása 325 Barabás József szövőipari iskolai tanuló' se­gélyezése 454 I Bayer (István kemenesmagasii anyakönyvve­zető helyettesnek .ezen állástól felmentése 514 Battyánfalva—regedéi kőzutnak a törvény­hat ős ági úthálózatból kihagyása 584 Bártfa gyógyfürdői otthon igénybevételére felhívás 24Q 'Bánó Jenő konsul müködhetése 57Q Bevándorlás Északamerikai Egyesült Álla­mokba) korlátozása 15 Belügyminiszteri felsőbb fcku anyakönyvi! felügyelet helyszíni gyakorlása az 1911. és 1912. években 49 Bcszeo cs Istvántól a Szokásos (k|öiz(sjégi segély megtagadása 285 Beneoek Frigyes anyaklönyvvezető helyettes működésiének megszűnése 522 Berki Mér iontól a szokásos községi segély megtagadása 605 Bérkocsi iparról alkotott szabályrendelet mól- dós, itása 445 Birtokrendezésiek tÍróságon kivü'j megaka­dályozása 326 Bői hami'iiás (éjs 9iamlip|itott'(borok (forgalomba hozatalának megakadályozása 485 Biöirtiörüigy szemp|ontj|á|b|ól tanulságos tár­gyaknak1 az országos biörtiönügyi múzeum \ részére (valló gyűjtése 319. «Budapest» című lap utcai e'árusitásának en­gedélyezése 18, 158, 349, 511 Budapesti ,J:)zseí-:iárvaház»-ban 'ét esi tett alapítványi helyekre pályázat 55 Budapesti m. kir. állatorvosi főiskolába való • felvételre pályázat 168 Budapesti iparrajziskolában az épitőiparosok számára szervezett {négyéves téli {tanfolyam vég h: zo nyit via n ya és .ezen felül még három évi gyakorlat be igazolásával nyerhető jo­gosítvány 204 Budapesti «Erzsébet» leányárvaházDan meg­üresedett helyre pályázat 461 Budapesten tartandó orvosi továbbképző- tanfolyamok látogatása ' céljából lösztöm- tiüjak ^megszavazása 583 Büntető ügyekben szükséges nyomtatványok1 megrendelése 1 C Cz Cs Curard Steam Schip Co. Ltd. gőzhajós társa­sáig részére határszéli kivándorlási irodák engedélyezése 183 Celldlömiölk—sfághegyi keskeny viagányu gőz­üzemű (iparvasút céljaira Alsóság község határában szükséges földterületek kisajá­títása tárgyában hozott hirdetmény 178, 184, 206 CelltíJömiölki szolgátiró;i hivatal helyiségeinek biztosítása 233 Csáva és Felsőpulya községek területén az érdéi termékeik eladása és vétele 131 Cselédek (gazdasági) után járó évi 120 fillé­res dijaknak az országos gazdasági mun­kás és cselédsegélypénztár javára befize­tése 99

Next

/
Thumbnails
Contents