Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1909. január-december (7. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 A ♦ Adók 1910. évre kivetésével járó teendők pon­tos teljesítése 457 Adótörvényekről Szilágyi Gyula által szerkesz­tett tájékoztató kézikönyv ajánlása 175 Alacsony Páltól a szokásos községi segély meg­tagadása 188 Anyakönyvi .másodpéldányok bekötési munkála­taira pályázati hirdetmény 140 Anyakönyvi felügyelő (belügyminister által ki­küldött) támogatása 45 Apaállatok beszerzése és eltartása 194 Aradi 13 vértani kivégeztetésével megszentelt földterületnek a nemzet számára megvásár­lása érdemében felhívás 144, 423 Acetylen fejlesztő készülékek ipari felülvizsgá­lási dijainak befizetése 7 Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 5, 18, 24, 34, 43, 52, 59, 70, 83, 94, 109, 116, 122, 131, 142, 162, 165, 170, 181, 189, 201, 213, 224, 232, 242, 281, 296, 303, 310, 316, 326, 330, 336, 342, 346, 348, 356, 368, 371, 384, 388, 400, , 406, 410, 417, 422, 425, 434, 443, 461. 469, 476 Állattenyésztési felügyelők és segédfelügyelők czimeinek megváltoztatása 36 Albrecht Károlytól a szokásos községi segély megtagadása 141 Állatorvosi főiskolába (budapesti) felvételekre pályázat 180 'Alkoholellenes egyesületek országos Ligájának támogatása 238 Állami anyakönyvvezetőknek felekezeti anya­könyvi ügyek elkészítésére való illetéktelensége 277 Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvé­ben a pótlékok keresztülvezetése s ennek a felügyelő hatóságok által való ellenőrzése 349 Állami mértékhiteiesitő hivatalok felettes hatóságai 457 Állati hullák, hullarészek és kóros szervek tu­dományos megvizsgálás czéljából vasutakon szállítása 466 Ápolási intézeteknek (magyarországi) 1909. évre engedélyezett napi ápolási dijai 123 Ápolási költségek a katonák, valamint család­juk tagjai és cselédjeik után felmerülök meg­térítése „ 318 Árvaszéki ülnöki állásokra pályázat 5, 17, 22 Árvédekezés sikerének biztosítására megkiván­tató hatósági intézkedések megtétele 45 Árvapénztárban kezelt, a községek által a volt cs. és kir. adóhivataloknak beszolgáltatott tartalékalapjából és ismeretlen számlakövete­lésekből származó készpénztőke felhasználása 78 Áuer Sámuelné ellen ingatlan árverési hirdetmény 213 Ausztriába irányított friss husszállitmányok le­bélyegzése 331 Ausztriába mezőgazdasági munkába kivándor­lók részére kiállítandó községi bizonyítványok 370 B Bácskái Miklós által szerkesztett „Utadózás“ czimü könyv megrendelése 91 Bánó Jenő magyar állampolgárságának meg­szüntetése 194 Oldal Benzin motorral dolgozó kisiparosok részére szükséges adómentes benzin piaczi és mér­sékelt eladási árának szabályozása 67 Betegsegélyző pénztári járulékok behajtásának szorgalmazása 163 Betegsegélyző járulékhátralékok kimutatása és behajtása 220 Bérszolga vagy hordáriparról szóló szabályren­delet életbeléptetése 7 Békefi Páltól a szokásos községi segély meg­tagadása 108 Bérkocsi iparról módosított szabályrendelet jóváhagyása 289 Bérkocsi iparról alkotott szabályrendelet mó­dosítása 445 Binder Győzőnétől a szokásos segély megta­gadása 43 Binder Jánosnak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 163 Birtokhatárjelek felállítása, kijavítása és meg­újítása 402 Borhamisításnak és hamisított bor forgalomba- hozatalának tilalmazásáról szóló 1908. évi XLVil. t.-cz. életbeléptetése 2 Bort, sört és szeszes italokat tartalmazó zárt palaczkok mennyiségtartamának kötelező meg­jelölése 35 Bornyilvántartás vezetésének megkezdése 104 Bortörvény fontosabb rendelkezéseit tartalmazó nyomtatványoknak kifüggesztése 171 Bornyilvántartás vezetése 226 Bornyilvántartási könyv lebélyegzése 298 Boros Benő anyakönyvvezető helyettesnek ezen állásától felmentése 313 Borik Dánielnek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 210 Bojtos Pálnak anyakönyvvezető helyettessé ki­nevezése 42, 124 Brenner János szombathelyi volt lakos alapít­ványának alapitó levele 191 „Budapest“ czimü lap utczai elárusitásának en­gedélyezése 36, 136, 298, 385 Budapesten f. évi junius hó 6—10-én rende­zendő állatkiállitásra a vármegyei gazdasági egyesület anyagi támogatása 74 Budapesten tartandó szünidei orvosi tan­folyamra küldendő vármegyei orvosok segé­lyezése % 85 Budapesti József fiárvaházban az 1909/10. tan­év kezdetén betöltendő helyre pályázat 230 Budapesti Erzsébet leányárvaházban az 1909- 910. tanév kezdetén betöltendő helyekre pá­lyázat 309 Budapesti „József“ fiuárvaházban és „Erzsébet“ leányárvaházban betöltendő helyekre pályázat 474 Bucsuni és Sarkaicza községek jégkárosultjai részére adománygyűjtés 311 Bűnügyi nyilvántartás (országos) életbelépteté­sével a közigazgatási hatóságoknál felmerülő költségek mikénti fedezése 238 Bűnvádi nyomozásokkal megbízása a m. kir. határrendőrségnek 289 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents