Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1908. január-december (6. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 2 A. Oldal Adókivetési munkálatok megindítása 1909. évre 393 Alsóőr községben postaügynökség felállítása 24 Anyakönyvi kivonatokért és családi értesítőkért szedhető dijakról alkotott vármegyei szabály- rendelet életbeléptetése 53 „Anyakönyvi utasítás“, némely rendelkezéseinek módosítása. 154 Anyakönyvi legfőbb felügyeleti jog gyakorlásával megbizása Zeley Lajos belügyminiszteri osztály- tanácsosnak 270 Anyakönyvi Il-od példányok bekötietése. 405 Aradi vértanuk emlékszobrának leleplezése al­kalmából a törvényhatóság által két életben levő 1848/49 évi szegény honvéd segélyezésére létesített alapítványra pályázat 171 Asbóth Józsefnek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 273 Acetalen gázfejlesztő készülékek engedélyezése 11 Állami iskolák után a községek részéről elvállalt 24 koronás és 30 filléres nyugdíj és gyám­alapi járulékok befizetése. 125 Állatjárványok, betegségek a vármegye terü­letén 6, 12,23, 36, 50, 58, 73, 82, 95, 104,110, 116, 118, 127,136, 140, 148,164,168, 172, 182,186,191,198, 222, 232, 236, 239, 250, 254, 260, 268, 276, 280, 284, 290, 294. 298, 305, 312, 332, 347, 364, 383, . 392, 398, 405, 414, 425, 433, 442, 452, 456 Állatvásárterek legeltetése 30 Ápolási dijak elküldése alkalmával az ápolt neve és törzskönyvi számának közlése iránt 94 Árvaházban (vármegyei) megüresedett alapítvá­nyi helyekre pályázat 258 Árvaszéknél a hivatalos óráknak f. évi julius 1-től szeptember hó 30-áig d. e. 7 órától d. u. 1 óráig tartása 229 Árvaszéki irnoki állásra pályázat 231, 235, 242, Árvaszéki nyilvántartói állásra pályázat 170, 181, Árvédekezés sikerének biztositására megkiván­tató hatósági előintézkedések 61 Árvédekezés alkalmával a közerő kirendelése 64 Árvíz elleni védekezés 100 Árvízveszély esetén igénybe vehető katonai se­gélynyújtás 11 Ásványforrások évadjelentései 156 Ausztriára is kiterjedő üzlettel biró iparosok és kereskedők kétszeres megadóztatásának elke­rülése 68 B. Balesetbiztosítási kötelezettsége az ipari és ke­reskedelmi alkalmazottaknak 166 Baromfiak származási bizonyítványai kiállításáért szedett dijak 60 Battyándy vármegyei óvónői állásra pályázat 191 Benzin mérsékelt eladási ára 17, 166, 265 Betegsegélyző és balesetbiztosító pénztárak tá­mogatása 141 Betegápolási alap beszüntetése 435 Bérkocsi iparról alkotott szabályrendelet meg­változtatása 340 Bérszolga vagy hordár iparról alkotott szabály­rendelet módosítása 325 Birság vagy büntetéspénzekre vonatkozó jogerős határozatoknak a számvevőséggel leendő köz­lése 380 Oldal Bizottságok és választmányok újjáalakítása az 1907. évi vármegyei tisztujitás alkalmával 18 Bizottsági tagok (választott) személyi állapotában 1908. évben beállított változások bejelentése 291 Bizottsági tagok (legtöbb adót fizető) 1909. évi ideiglenes névjegyzéke közszemlére kitételének kihirdetése 385 Boba községben állami távirda felállítása 106 Bolgár fejedelem O kir. Fensége kézirata fogad­tatása alkalmából 307 Bosznia-herczegovinai községi előljáróságokhoz­intézendő hivatalos megkeresések 379 Börtönügyi muzeum (országos) létesítése 77 „Budapest“ czimü lap utczai elárusitásának en­gedélyezése 30, 246, 344 Budapesti m. kir. államrendőrség bejelentési hi­vatalához a hatóságok által intézett (akczim tudakozódások mintája 449 Budapesti m. kir. állatorvosi főiskolába felvételre pályázat 159 Budapesten f. évben tartandó orvosi tanfolya­mot látogató orvosok segélyezése 187 Budapesti József fíuárvaházban és az Erzsébet leányárvaházban 1908/9. tanév kezdetén betöl­tendő helyekre pályázat 218 Büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. t. ez. végrehajtása 303 C. Cz Cs. Canadába való kivándorlás megtiltása 74 Clarence R. Slocsun amerikai consul támogatása Fiúméban ' 256, 286 Czelldömölk-marczeltői törhat. utón hidjavitások 326 Czimer (országos) védelme 184 Családi értesítőkért és anyakönyvi kivonatokért szedhető dijakról alkotott vármegyei szabály- rendelet életbeléptetése 53 Csárics Sándor gyümölcsészeti biztos megbí­zatása 119 Csendőrjárörök megerősítésére csak csendőrség vehető igénybe 106 Csendőrség részére a községekben pihenő és melegítő szobák biztosítása 223 Cserebogarak irtása , 62 Csongrádvármegyebeli Mérges és Ottömös pusz­táknak önálló kisközséggé alakulása 380 D. Dijnokok szolgálati viszonyainak és fizetésének rendezéséről szabályrendelet 337 Dombi Miklósnak anyakönyvvezető helyettessé kinevézése 387 Domonkosfa községben postaügynökség felál­lítása 24 Döbrentei Antal szolgabiró szabadsága 297 E. Ebzárlat idején szabadon járó kutyák kiirtása 287 „Egészség Naptár“ ajánlása 64

Next

/
Thumbnails
Contents