Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1906. január-december (4. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

I — 2 — A. Aczetylengáz előállítása és felhasználására vo­natkozó miniszteri szabályrendelet 306, 420 Adókivetések megindítása 1907. évre 423 Allatj árványok, betegségek a vármegye területén 3, 8, 10, 18, 22, 29, 33, 40, 46, 66, 82, 86, 95, 114, 118, 127, 137, 142, 149, 153, 158, 163, 177, 201, 209, 213, 222, 228, 235, 242, 245, 250, 253, 258, 266, 287, 300, _ 318, 326, 328, 413, 429, 446, 450, 454, 467, 502, 507. Állami mének kiosztása 9 Állami gyermekmenhely kötelékébe tartozó gyer­mekek kórházi kezelése 39 Állatorvosi főiskola hallgatói diákotthona és diákasztalának segélyezése 63 Államvasutak talpfa telitő telepeinek az ipar­törvény rendelkezései alól való kivétele 65 Alispáni állásra pályázati hirdetmény 143, 148 Állategészségügyi felügyelők személyében beál­lott változások 151 Altiszti igazolványok érvénytelenné váltak névjegyzéke 256 Állatsegélyek elszámolása az állami és állami­lag segélyezett községi kisdedovodák, elemi, polgári és iparostanoncziskolák részére, vala­mint a községi és felekezeti elemi iskolai tanítók fizetésének kiegészítésére és korpót­lékainak fedezésére utalványozott összegekről 423 Állami és államilag segélyezett községi nép­oktatási intézetek számadásainak felülvizs­gálása 424 Államépitészeti hivatalok közegei által benyúj­tandó utiszámlákban feltüntetett összegek jogosságának igazolása 466 Amerikai egyesült államokban elhalt vagy sze­rencsétlenül járt magyar alattvalók kártérí­tési igénye 98 Anyakönyvek és anyakönyvi kezelési nyomtat­ványok szállítása 261 Anyakönyvi kivonatok és családi értesítők ki­állításáért szedhető dijak bevételezése, keze­lése és elszámolásáról szabályrendelet 457 Anyakönyvi kezelési nyomtatványok (újak) forgalomba hozatala 485 Anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyve 505 Dr. Apáthy Gyula körmendi kir. közjegyző hivatali esküjének letétele és hivatalának elfoglalása 79 Aranka irtása iránt 218 Árvaszéki ülnöki állásra pályázati hirdetmény 324, 328, 416. Arczképes igazolványok kérvényének meghosz­szabbitása 1907. évre 417 Árvíz elleni védekezés 19 Ásványolajok szállítása és tartására vonatkozó 112771/905. sz. körrendelet életbeléptetésé­nek felfüggesztése 7&, v90 Ásványos és egyéb vizek szénsavval való telí­tésének szabályozása 131 Automobil (gépkocsi) járatú társaskocsi ipar gyakorló sa 9 Auszter (Oster) Eugenia csavargótól a községi segély megvonása 286 Automobiloknak és motorkerékpároknak forga­lomba hozataláról és közlekedéséről szabály- rendelet 476 Oldal. B. Balabanoff T. bulgáriai czég űzőiméitől óvás 78 Bacskay Miklós kiadásában megjelenő „Ma­gyar gyárak és iparvállalatok czimtára“ czimü mű pártolása 159, 211 Betegsegélyzö pénztárak évi zárszámadásainak beterjesztése 65 Betegség vagy szellemi fogyatkozás folytán munkaképtelenné vált tisztviselő, segéd- és kezelőszemélyzet tagjaival szemben követendő eljárásról szóló módosított szabályrendelet életbeléptetése > 79 Bezerédj István alispán által igénybe Vett szabadságidő , 86, 99 Békéi Kálmántól a rögtöni segély megtagadása 86 Bezerédj István alispán búcsúira a a várme­gyei tisztikarhoz főispánná történt kinevezése alkalmából 131 Bezerédj István alispánnak Vasvármegye főis­pánjává kineveztetése 135 Benzin mérsékelt eladási helyének közlése 194 Benzin motorral dolgozó kisiparosok és kis­gazdák részére szállítandó adómén'es benzin eladása 233 Bevándorlás korlátozása Transval és Orange államukba 237 Bevándorlási statisztikai adatgyűjtés 413 Bikáknak lekötött fejjel való hajtása 218 Birtokos és gazdatiszt közötti jogczim szabá­lyozásáról szóló 1900. évi XXVII. t. ez. és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri utasítás értelmezése 440 Bőd község tüzkárosultjainak segélyezése 151 Bor hamisítására vonatkozó tilalmak tárgyában 262 Borhamisítások ellenőrzése 321 „Budapesti Napló“ czimü lap utczai elárusitá­sának engedélyezése 31, 152 Bulgáriában az 1905. év folyamán ollopott 20—20 aranyfrankról szóló bankjegyek fel­találása 191 Bűnjeleket tartalmazó csomagok vagy tartályok kezelése . 442 C. Cz Ci. Czelldömölk község részére kövezetvámszedési jog engedélyezése 188 Czelldömölk községi kövezetvám engedélyezése és a vámtárgy keretébe tartozó törvényható­sági közutaknak kezelés és fenntartás végett átadása 482 Czigányzenekaroknak a katonai egyenruhához hasonló öltöny viselésétől való eltiltása 15 Czigányok és köszörűsök lovainak állatorvosi megvizsgálása 25 Czifrák Jánosnak tiszteletbeli vármegyei fő­ügyésszé kinevezése 466 Csárits Sándornak gazdasági ügyekben tanács­adással való megbízása 91 Császári községbeli tüzkárosultak segélyezése 257 Cselédkönyvek árának leszállítása 14 Cselédszerző és foglalkozást közvetítő intéze­tekről módosított szabályrendelet jóváhagyása 163 Csendőrségi karhatalom igénybevétele 177 Cselédek (mezőgazdasági) terménybeli illetmé­nyeiről, szó gálatba lépési és felmondási ide­jéről szabályrendelet 481 Oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents