Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1905. január-december (3. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 A. Oldal. Acetylen-gáz előállítása és felhasználására vo­natkozó minister! szabályrendelet módosítása 60 Adókivető bizottsági tagok kinevezése 108 Agy- és gerinczhártyalob terjedésének megaka­dályozása 185 Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 10, 16, 20, 26, 31, 40. 51, 57, 60, 65, 71, 75, 95, 100, 104, 108, 114, 129. 135, 157, 168, 174,182,187,194,200, 207, 214, 216, 223, 234, 242, 244,246,250,259,262, 266, 283, 288, 294, 312, 322, 330,335,344,349,354, 390, 420, 438. Állatok mesterségesen felfújtak busa és tüdeje Ausztriába nem szállítható 30 Állatdijazások Czelldömölkön és Sárváron 109 „Állategészségügyi törvények, rendeleiek és elvi határozatok“ czimü mű ajánlása 457 Állati szörnemüek feldolgozó ipartelepeken al­kalmazott egészségének megóvása 179 Állami anyakönyvi felügyelet 235 Alkoholellenes mozgalmat szolgáló képes fali­táblák és Máday Izidor hasonló czélu köny­vének ajánlása 266 „Állami pénzügyigazgatás“ czimü tan- és kézi­könyv III. kiadásának ajánlása 293 Állati hullák sürgős felbonczolása és megsemmi­sítése, illetve mélyen való elásatása 313 Állati betegségek (szórványos) megszűnte után a zárlat feloldásáról a törvényhatósági m kir. állatorvosnak minden egyes esetben ér­tesítése iránt 325 Állati betegségek (lovakra átragadósak) fellé­pése és megszüntetésnek a katonai parancs­nokságokkal köz'ése 332 Amerikai bevándorlási bizottság által vissza­utasított kivándorlók 54 Anyakönyvi törvény módosításáról szóló 1904. évi XXXVI. t.-cz. életbeléptetésének elha­lasztása 13 Anyakönyvi felügyelői állás (szombathelyi) be­szüntetése és a felügyeleti teendők ellátása 26, 235 Anyakönyvi másodpéldány űrlapokból készült anyakönyvi elsőpéldáuyok hitelesítési záradéka 59 Anyakönyvvezetők (felekezeti) által kiszolgál- tandó anyakönyvi adatok a védkötelesek összeírása czéljából 249 Anyakönyvi javadalom 1906. évre 437 Apaállatoknak az államtól leendő beszerzése 47 Apaállatok (községi) megvizsgálása 49 Apaállatok tar ása 151 Árvaszéknél (vármegyei) a XI fizetési osztályba egy irnoki állás rendszeresítése 36 Árvákat megillető kamatjárandóság százaléká­nak megállapítása hirdetmény 42 Árvízveszély elleni védekezés 47 Aranka irtása 111 Arczképes igazolványok érvényének 1906. évre meghosszabitása 313 Árvaszék körrendeleté, jelentő lapok és ingók kimutatásának beterjesztése iránt 331, 436 Árvaszéki közgyámi állás beszüntetése és e he­lyett egy irnoki állás rendszeresitése 347 Ásványvíz tulajdonosok bejelentése 54 Ásványolajok szállítása és tartására vonatkozó rendeletek módosítása 348 Ásványvizek elárusitása 416 Aszódi és kassai kir. javító intézetek iparisko­láinak azon intézetek közé sorozása a melyek­nek elvégzése az azokon tanított iparágak­ban munkaköns v váltására jogosít 262 Atyai hatalom alatt levő vagyontalan árvák­nak nyivántartásból való törlése 55 B. Bacskay Miklós „Utazás“ czimü munkájának ajánlása 75 Bállá Sámuel tiszteletbeli consul támogatása iránt 287 Baptista vallásfelekezet törvényes elismerése 341, 348 Bába ösztöndíjak adományozása 2, 129 Betegsegélyző pénztárak díjhátralékainak be­hajtása 55 Betegsegélyző pénztárak évi számadásainak be­terjesztése 69 Bélyegzőknek (festékes pecsétnyomóknak a meg rendéles-gyüjtési tilalom alóli kivétele 99 Bérkocsi iparról szóló módosított szabályren­delet jóváhagyása 108 Behívó jegyek kézbesítése körüli eljárás 198, 266 Bécsi élesztő forgalomba hozatala 250 Betegápolási pótadó kivetése 1905. évre 306 Betűöntők és könyvnyomdászok segélyző egye­sülete utazó tagjainak szabadon utazhatása 435 Benzin (motor) beszerzése végett az igényjogo­sultság igazolása 437 Bikák árveréséről hirdetmény 95, 114 Bojkotok és sztráikok által okozott vétlen ké­sedelem a hatósági szállításoknál és mun­káknál 112 Brüsselben tartandó nemzetközi lövészverseny 181 „Budapesti Napló“ utczai elárusitásáuak enge­délyezése 10, 55, 156, 230, 334 Budapesti m. kir. tud egyetem „Mensa Akadé­mica“ egyesületének segély iránti kérelme 150 Budapesti egyetemhez benyújtandó szegénységi illetve vagyontalansági bizonyítványok kiál­lítása 156 Budapesti József fiuárvaházba, valamint az Er­zsébet leányárvaházba való felvételre pályáza­ti hirdetmény 224 C. Cz. Cs. Charke Seymour Frigyes budapesti angol kir. fökonsulnak a működhetési jog megadása 173 Chequeknek (összesitelt-cumulativ) a m. kir. pos­tatakarékpénztárnál rendszeresítése 94 Cholera ellen való védekezés előkészületei tár­gyában 253 Constantinovicli Spas budadesti bolgár kereske­delmi ügynök támogatása tárgyában 59 Cselédtörvénynek (1876. évi XIIÍ. t.-cz.) a nap­számosokról rendelkező szabályai a nem gaz­dasági napszámosokra továbbra is alkalma­zandók 69 Cselédadó körüli eljárás szabályozása lkaimé­ból a cseléde', illetőségének mikénti tárgya­lása iránt 230 Oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents