Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1903. január-december (1. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Általános vármegyei tanítóegyesület seg lyzésére vonatfc. 34198)902. sz. lörvhat. biz. határozat 5 Árvaszéki I. jegyzői állásra helyettesítés 7 Állati bétegségek kimutatása 7, 47, 56, 74, 82, 92, 110, 115, 126, 133, 155, 189, 196, 204, 210, 216, 220, 224, 229, 235, 241, 246, 253, 258, 267, 272, 276, 282, 287, 289, 306, 337, 351, 356, 362, 369, 375, 381, 387, 395, 401, 407, 426, 465, 472 Átvonu’ás alkalmávali katonai étkezésért fizetendő téritmények mt gállapitása 1903 ra (904 903a1isp.) 20 Áryédekezés sikerének biztosítására teendő intéz­kedésekre vonatkozó utasítás (1682j903al:sp.) 27 Állami mének elhelyezésére szolgáló istállók fertőllenilése (1419j903. alisp.) 30 Állandó vál. ülésére meghívó (2365|903. alisp.) 33 Á^vaszéknek (várm.) átalányösszeg rendelkezésre bocsátására vonatk. 4=2775:903. sz. törvhat. biz. véghat. 42 Árvaszéki elnök utiátalányának megállapítására vonatkozó 42282,903. sz. that. biz. véghat. 44 Álatok emésztését elősegítő táppor forgalomba hozása (2823IIII1Í903. sz. földmiv. miniszt. 26451903 alisp. 55 Árvaszéki I. jegyzői áfásra pályázat 111, 120 Állami anyakönyvek vezetésére vonalkozó utasí­tás módosítása (88041903. alisp.) 193 Állatorvosi közszolgálat államosításáról szóló (ör­vény végrehajtása 314771III.2—Lj903. FM. 219 >T;Á'lamuti műtárgyak helyreállitá-ára vonatkozó pályázati felhívás 222 Árvaházban (vasvármegyei) megüresedett helyekre vonatkozó pályázati felhívás 255 Állami felső ipariskolának a középiskolák­kal egyenrangú intézetek közé sorolása 401021II. 902. BM. 25191903. kib. 281 „Állami pénzügyigazgatás“ czimü mű ajánlása 355 Állati gyógyszerek külföldről való behozatalá­nak engedélyezése 56733jIII. 1. 903. FM. 397 Á'vapénzeknek órtékpapirokban való elhelye­zése 18596'903. th. biz. 403 Álami gyelnukmmhelyek működésének meg­kezdése 425 Árvabá-. alapszabályai 203121903. th. biz. 445 Á'lamépit. hivatal u'iátalányainak felemelése 21268|903. 459 A. Oldal Alispáni jelentés a vármegye 1902. ulolsó ne­gyedévi állapotáról (17861903. alisp.,) 15 Ausztriába készülő kereskedelmi utazók igazol­ványaira vonatkozó 933641VIII1902I4. keresk. min. rendelet 21 Anyakönyvvezetői és helyettesi tiszteletdijak utal­ványozása, kezelése és elszámolására vonat­kozó 1359361902. B. M. sz. rend. végrehaj­tása (15 903. alisp.) 24 Anvakönyvvezetői kiküldetések alkalmával fel­merült költségek tárgyában kiadott 1336361902 BM. sz. rend. végrehajtása (4611903. alisp.) 32 Anyakönyvi h vatalok nyomtatványszükségleti ki­mutatásainak pontos beterjeszt. (16071903 alisp.) 32 Ajkay Miklós kinevezése kö/i’. gyakornokká és lemondása 32, 115 Acetylén gázt fejlesztő készülékek szerkezetének megvizsgálása, úgyszintén a vezetői és kezelői vizsga megtartására hivatott vizsgáló bizott­ság szabályzata 54969|903. keresk. min. 2962|903. alisp. 63 Acelylén gáz gyártása és felhasználása körüli eljá­rás szabályozása 647921902 BM. 487951902 KM. 68 Ammersin Hetén körözése 110 Anyakönyvi adatoknak, gyámhatóságot érdek­lőknek közlése 130 Ajfay K. József körözése 147 Amerikában használandó meghatalmazások elöl­járói igazolásától való tartózkodás 61221IVC 902. BM. 87981903. alisp. 183 Acsádi körjegyzői állásra pályázat 196, 206 Andorháza község vadászterületének bérbeadása 238 Alsószelestei körbábai állásra pályázati birdetm. 268 Apaállatoknak elhullás elleni biztosítása 806491IV903. BM. 336, 366 Aelhergyógyszerek árának emelése 88376;903BM. 336 Amerikai egyes, államok bevándorlási törvénye 15133 Ő03. alisp. 345 Adófizetések elfogadása (97822)903. BM.) 349 Anyakönyvi törvény 10. §-án alapuló kiküldeté­sek és azok után felmerülő költségek tárgyá­ban (8447811-C. 903. BM.) 368 Alsó-Telekes község,lakházának bérbeadása 375 Amerikába kivándorolni szándékozók felvilágo­sítása 464 Amerikába kivándorlástól való óvás 464 A. Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents