Vadász- és Versenylap 45. évfolyam, 1901

QfiQ Moskva : Derby - — —,„.•,,7." Baden-Baden : az egész meetingról «0, 44U, *ou Donc ister .• St. Leger Newmarket: Cesarewitch - ­Newmarket: Cambridgeshire Derby : Derby Cup 4. Körültekintés. A yearling trialekről. A küllőid hatása a mi sportunkban, Sloanról és kitiltásáról ... --­A monarchia és Németország akadálysportjának összehasonlítása — — — Egy amerikai nagy telivér árverésről — — A soproni és kottingbrunni katonatiszti verse­nyek méltatása »""', — -­Tenyésztési vita a porosz képviselőházban ... ... Л tavaszi nagy hdcpek teherközléséről Az oroszországi galopp versenyzésről ... — Az arabs ló a köztenyésztésben A katonaló-tenyésztés a porosz képviselőházban 141 Csevegések a turívilágból ... '— — A délafrikai háború és lókivitelüA 1900-ban... 10« Az amerikai training rendszerről ... 269 Honvédelmi miniszterünk is a katonai lószüksé|Ud Az angolok Kivásárlásairól -- -• — — 316 Tenyészkaneza anyag vásárlás Angliában Kisbér számára - 332, 347 liilcoek megvétele Kisbér számára ... 342 József föherczeg ö fensége az ember sportért .. 343 Néhány szó az angolok magyarországi vásárlásához 3M 354 357 359 363 363 363 375 11 19 19 63 63 94 100 116 Uj anyag importálás Bábolnára ... ... A kottingbrunni versenyekre készülődések Elörepillantás a Szent István dijra Az állami birtokok biztosítása Arabs lovak árverése Angliában Németország telivér importjáról— Oro zország ló exportjáról ... -- — • Anglia tv. tenyésztésének nagyságáról Az «Alborák akadályverseny» (Br. A bécsi tavaszi meeting bezártáig ... . A bpesti « « « A bécsi nyári « « A karlsbadi « « A bpesti nyári « « ... .. A becsi őszi « « Apamének sikerei 1901-ben a sik pályán Apamének sikerei 1901-ben Wesselényi Béla) 384 A holicsi vadászatok és versenyekről (H I.) 469, 528, 567, 596, 616 A WenCkheim emlék ünnep Kisbéren ._ ._ 509 A M. L. E. tiszteletdíjáról.-- 527, 558 Az Edgardó affaireről 572 Az angol versenyszabályok rnódosi ása ... 588 Gr. Batthyány Elemér szava a londoni Jockey Clubban ' 588 Amerikai jockeyk és trainerek vándorlása... 588 A terméketlen Ormonde ... ... 599 Mr. Whitney angol istállójának feloszlása ... 599 Az angol Jockey Club legutóbbi üléséből ... 608 Lóversenyzés Buenos Ayresben ... ... .. 608 Módnsitások a versenyszabályokban... ... ... 624 Egy, «doping» kísérlet Alagon... 624 A newmarketi deczemberi árverésről 634 Anglia sikverseny statistikája 634 A «Sportsman» tenyésztési pályázata 634 5. Statisztikák. III Urlovasok Szövetkezete. Urlovasaink szereplése az Urlovasok Szövetke­zete pályáin A szövetkezet ez idei propoziczióinak megbe­szélése ... ... A szövetkezet 1901. évi propozirziói... Készülődések az alagi tavaszi meetingre ... Kilátások a tavaszi meetingre 122, 131, 135, 139, 149, A tavaszi meeting leírása 129, 136, 138, 146, Alagi újdonságok Az U. Sz. «10U0»-dik versenye A dcbreczeni versenyek l»irása (00— Elörepillantás a pozsonyi versenyekre A pozsonyi versenyek leírása (Ó.) A kassai versenyekről Az alagi nyári meetingröl ... Az alagi 11. nyári meetingröl... A siófoki versenyek méltatása Az alagi őszi meeting méltatása Az alagi novemberi meeting méltatása 589, 594, Ezenkívül az Egylet működését, belügyeit stb. érintő közlemények, propozicziók, hirdetmények majd minden számban. IV. Urkocsisok Szövetkezete. Az U. Sz. 1901. évi tavaszi versenyeinek pro­pozicziói — : - ' Tenyészversenyek nevezései ­Őszi' nagy versenyek feltételei ... ... — --­A tavaszi versenyek nevezései , Az U. Sz. pálya és hajtási szabályai --- --­Elörepillantás a tavaszi meetingre ... -- 163, A tavaszi meeting egyes napjainak méltatása 167, Az öszi versenyek feltételei - --­Versenyszinek jegyzéke ... Az öszi versenyek nevezései ... — — — Tenyészversenyek bánatfizetései ... Kilátások az öszi versenyekre ... Az öszi meeting leírása — Versenynyereségek a szöv. pályáján Ezenkívül az Egylet hivatalos közleményei stb. minden számban. ... 193 250 ... 303 355 ... 450 493 593, 606, 614, 613 a zászlók közt ... 633 282, 330, 458, 461, 466, 47: 12 25 26 116 116, 154 149, 154 122 154 179 182 193 257 289 339 350 3 105 stb. stb. ... 557, 563. 81 89 111 159 159 176 184 479 551 552 557 564 571 579 majd V. Ügető tenyésztés és versenyzés, Egy Baden-Baden-Köln közt tervezett távhaj­tásról ... — — -- — — A bécsi pályán elért legjobb recordokról ... A magyar lovak mennyisége a bécsi pályán ... Németország ügető anyaga a múlt évben ... A kétéves versenyekről (Bécsben) A bécsi tavaszi meeting megnyitásához A bécsi tavaszi versenyek leirása ­Gr. Lónyai Gábor nagy-lónyai ménesének ismer­tetése ... ... — -— --- — Gr. Dessewffy Miklós «Gayton» ménjének ismer­tetése - — — — Elörepillantás a. bécsi Derbyre A bécsi Derbyröl Urkocsís-nap Bécsben ­Gr. Dessewffy Miklós vencsellöi ménesének anyagáról — ... - • — A badoni ügetöversenyekröl 328, 343, 369, 38e, A beregmegyei urkocsis egylet feltételei A nagyváradi urkocsis egylet feltételei A badeni champion-shipröl ---_ A badeni augusztusi meetingröl 395, Uj világrecord Amerikában. .'. A beregszászi ügető versenyek nevezései A zombori ügetőversenvek feltételei .... ... A beregszászi ügetöversenyek eredménye és leirása ... ... ... ... — «Mire képes az amerikai ügető'?» .... A bécsi öszi versenyekről — Ügető tenyésztésünkről . Ügetö tenyésztők és felező mének Magyaror­szágon i90 3-ban Ügető «óriások» mérkőzése Amerikában A nagy-váradi versenyek leirása Cupid — kimúlt Ezenkívül külföldi versenyjelentések, verseny­tenyésztési hírek minden számban. 12 37 44 65 102 • 118 116 lí2 152 215 221 270 304 394 363 394 394 402 430 440 470 485 521 521 556 557 567 573 625 Magyar lovak Transvalban Kanczabeosztás változás Kisbéren ... — Milyen magyar lovakat vittek ki Afrikaba... Magyar ló a szerb hadseregben A koronezói fv. ménes ismertetése ... — A remondaárak felemelése Németországban ... A katonalövak tenyésztésének kérdéséhez... Elörepillantás a tavaszi luxus lóvásárrá A tavaszi luxus lóvásár eredmeuye .. A tavaszi II. luxus lóvásár méltatása — « . « « « « eladásai A tavaszi telivér árverés a Tattersallbau A kisbéri telivér árverés eredménye A kisbéri fv. kanczák versenye — — Kanczaverseny Bábolnán Nemzetközi lóvásár B.-Csabán... ... ... Az augusztusi tv. árverés a Tattersallbau Előre pillantás az öszi luxus lóvásárra... Az őszi luxus lóvásár eredménye Az U. Sz. január 6-iki gyűléséről ... 22 Az U. Sz. jan. 26-iki ülésének hiteles jegyzökönyve 57 domitás alatt levő lovak jegyzéke... ... 65, 102 T' nyészvesenyek propozicziói 74 VI, Országos lótenyésztés. 1. Értekezések és ismertetések. az országos lótenyésztési értekezlet lefolyása fegész terjedelemben)... ... 34, 45 A zabolai (gr. Mikes Ármin-féle) fv. ménes is­mertetése . . ... ... 36 Egyöntetű lótájfajták létesítése Bajorországban 36 A katonalovak tenyésztésérőlílhász Lajos ... 48 Pozsony vármegye lótenyésztési viszonyairól (B. T.) 55 Utóhangok az ankéthez (H. Menyhért) 55 « « « (Br. J. József) 64 « « « (Brezovay Síndor) ... 73 Reflexiók Veszprémmegye lótenyésztéséhez... 64 Romania jelenlegi lótenyésztéséről (x. y. z.) ... 65 Budget vita a magyar országgyűlésen ... ... 72 Tájfajta tenyészkerület (Gr. Szápáry Iván) ... 73 Utóhangok az ankéthez (Gr. Zichy István) ... 81 Ifj. 0 Baján eredményei angol kanczákkal Né­metországban ... 81 Reflexiók (Marczaltöy Zsigmond) __ 98 Lótenyésztési adatok a) Mily nagy volt lóál­lományunk 1900-ban, b) A közlegelökre járó lovak mennyisége 1900-ban (P. E.) ... 110, 117 Reflexió a Reflexiókra (Liplay Béla)... ... 124 Állami méneink szétosztása 1901-ben ... ... 125 Az állami lovak kipróbálása a falkavadászatokon : a) Bpesti rókafalka-társaság (Gr. Nádasdy F.) 164 b) Reitlehrer Institut (Sachse ezredes) 172, 2,0, 257 c) Alsó-zsuki falkatársaság (Br. Wesselényi B.) 269 A lovaglóversenyröl a Tattersallbau ... ... 253 Az ausztriai tartományokban levő állami fedező mének mennyisége és fajtái 1901-ben Kelet-India lótenyésztésének jelenlegi helyzete A dombovári ménes feloszlásáról ._ ... 464, Az állami költségvetésben a lotenyész-intézetek 81 87 99 89 102 HL 111 111 . 118, 127 ... 145 201 233 242 276 286 359 421 404 509, 528 279 320 476 625 1XÍ. UÖZ1 IUAUŰ luvtw", . --- . - - ­Az állami ménesek kisorolt anyaganak arverese 52L Katonai lovak köztenyésztési czélokra ... ... 521 Az öszi tv. árverésről a Tattersallbari ... ... 537 A ménlovásárról . ... - - - 536 A ménlóvásár eredménye ... ... ... 553 Az állam által a ménlóvásáron vásároltak beosztása 552 Hevesmegyei lódijazás ... ... — 552 VII Agarászat, vadászat. A budapesti rókafalka-társaság deczemberi va­dászatairól .. — — —» A parnói ialkavadászatokról — ­Agár-match a Bácskában A zemplénmegyéi olegyagárverseny eredménye Falkavadászatok Erdélyben (Br. Wesselényi B ) A pesti falka készülődéseiről Az agancskiállitásról... ... — ... ... A Gömör megyei agárverseny eredménye 564, A Torontál « « « A Szabolcs « « « Az Országos « « A Szolnok « « « A Csanád « « « 610, A Szabolcs « « « A Torontál « « « A budapesti falkatársaság vadászatairól A tatai harrierek ... ... 601, 609, 619, Hubertus napja Sziavon-Veröczén A kisjenöi vadászatokról... 601, 626, 626, VIII. Tárcza. Kirándulás Newmarketbe (Foglár Lajos) ... A franczia Derby napján (Dr. R —r) ... A Grand steeplechase de' Paris (Dr. R—r) A Grand Prix de' Paris (Dr. R—r) . Ebben a nagy melegben (Beg Pardon) ... 13 13 13 13 69 456 559 579 602 602 609 610 619 627 627 619, 636, 636 601 635 101 286 298 30 I 328 2. Ménes újdonságok, mének olosztása az ország­ban, ménvásárlások, lóvásárok stb, stb. Magyar lovak kivitele Dél-Afrikába ... 58 A kisbéri ménesben elletett tv csikók kimutatása , . , . 62: 93, 184, 217, 278. A ciesleui roman állami ménesről 79 A ljnbiosevoi szerb állami ménesről 79 IX. Irodalom, festészet. Brummel Gyula; A honfoglaló magyarok lova 22 Az Urlovasok Szövetkezete 1901. évi Évkönyvé­ről ... 38 Csanády Jenő : Az agár idomítása 49 A M. L. E, 1901. évi évkönyvéről ... ... ... 82 Allison W : The British Thoroghbred Horsê 337 Richardson : The English Turf 537 Bauer : Renn Sport ... ... - ... 537 Brehm : «Állatok világa» ismertetése mijd min­den számban Wackerow: Tenyésztési könyve ... ... ... 633 X. Nekrolog. Br. Wenckheim Viktor , 14 Porzsolt Gvula ... ... ... 38 Br. Majthényi Izidor ... . . ... — 50 Br. Harkányi Károly 50 Gr. Pejacsevich Albertné 119 Bezeréd| István ... ... ... ... 119 Gr. Hunyady Kálmán 243 Ábrányi Lajos .. ..1 270 Ball Tamásné.. - 352 Szilágyi Dezső ... 375 Egan Ede.... - 494 Gr. Széchenyi Pál — 582 Prudames ... 588 Márton László ... 636 Azonkívül a deczember 17-diki számban találha­tók A budapesti, lomniczi nagy versenyekre decz. 15-én leadott nevezések, a newmarketi árverés is­mertetése, a «doppolás >-ról (br. Podmaniczky Géza), Coburg herczeg ő fensége vacsi ménesének leirása stb. stb. Karácsonyi számban pedig fmely album formában jelenik meg, 80-nál több képpel) szintén számos ismertetést tartal naz.

Next

/
Thumbnails
Contents