Vadász- és Versenylap 41. évfolyam, 1897

TARTALOM-JEGYZÉK. VADÁSZ te Ko^ÖJH YLAP 1897. NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ÉS FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A. M. LOYARECYLET NYUG. TITKÁRA. FELELŐS SZERKESZTŐ: FERDINANDY BÉLA p*Í j* J TARTALOM. (iőO 2 10 17 11 I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. majd minden számban (gyűlési határozatok, verseny­feltételek. programmok. nevezések stb. stb.). A Lovaregylet kőz- és választmányi gyűlése deczember 11-én II. Telivér-tenyésztés és versenyek. 1. Értekezések és ismertetések. A M. L. E. 18Ü7. évi versenyfeltételeinek meg­beszélése Mi történjék Pozsonynyal ? S. J. F Az idei derby-évjárat lovairól 10, Egy jó apamén behozatalának szüksége (Gr. K. Gy.) Mr Bruce Lowe müvéből a . Hogyan nevel­jünk kitűnő versenylovakat czimü czikk­sorozatok Ugyanabból. Jelesebb apalovak .... A bécsi 1807. évi verseny-propozicziók meg­beszélése A kottingbrunni 1897. évi verseny-propozicziók megbeszélése Néhány belföldi ménről (Gr. K. Gy.) A két nvilt Handicapról ... ,. Krakkói propozicziók megbeszélése A Derby-lovak osztályozása 1888 1896 ig Végig a training-telepsken : I. Hansi II. Charles Planner III. John Reeves IV. E. Hesp ... r. V. Gr. Pejacsevies Albert . . VI. Iluxtable '. VII. Larissey VIII. Ball IX. Maw . ... X. Milne XI. Metcalf XII. Mravik A tatai gyakorló-térről .. A monarchiában idomítás alatt levő lovak jegyzéke (körülbelül 700 ló) ' ... 82, 92. A márczius 1-i nevezésekről Mily áron nevelhetnénk Angliában elsőrangú csődört? (S. J. F.) A Przedswil-Hdcp és a Rákosi-dij teberközlésé­nek megbeszélése ... ... A kisbéri ménes tv. kanczáinak leszármazási értéke a Bruce-Lowe-rendszer alapján 107, Kilátások a Trial-Stakesre Altalános kép a budapesti tavaszi meetingre . . A nézsai ménes egyéveseiről ... Telivér-árverés Puszta-Monostoron Tavaszi telivér-árverés a bpesti Tattersallban « « Eleonora-udvarban « « Kisbéren 256. Egy új fedezőmén (Bonavista; Dr. R. 26 í. 287. A Derbyhez A freudenaui nagy lóárverés Utóhangok a Derbyhez Kilátások Krakkóra Newsmonger megvélele Hároméveseink forma változásai Kilátás a newmarketi telivér-árverésre « a llansa-dijra « a kassai versenyekre Klőrepillantás a Szt. István-dijra ... Előzmények Sarajevora Charles Planner lovainak bécsi futása... A német Derbyhez Kocsilovak fékezője A newmarketi telivér-árverés Fel Tálrafüredre! ... 346 Ujabb tel ivér-hevásárl ások 347 Kilátások a tátra-lomniczi versenyekre ... 355 « a kottingbrunni « 363 A Gáspár-telep Alagon ... 360 Egy és más Kottinghrunuhól ... 393 Miiyen versenyekre van kilátás augusztusban? 398 •'Mindig•> 2é. a számrendszerek alapján (Dr. R.) 505 Előrepillantás a budapesti őszi meetingre 511. 514 Megbeszélés a kilenczes bizottság importja és egyéb lelivérek árveréséhez 533 Dtto eredménye... . ... .. 546 Szemlélődések a lefolyt sportidény felett 609, 617, 625. 634 A franczia hadsereg ló-anyaga ... 613 Apaméneinkrö! (Col. Stephenson) ... ... 634 Apaméneink sikerei 1897-ben 641 A "modern» telivér-tenyésztés hibáiról... ... 643 Sebesség-átöröklés (Benczúr-Gomba) (Ser.) ... 644 Coup-król és trial-ekről ... .. ... 651 19 34 2. Nevezések és föltételeit az összes belföldi ver­19 34 senyékre majd minden számban. 25 3. Tudósítás 8 részletes leírás a belföldi versenyek eredményéről 27 Alagi lavas/.i versenvek ... 121. 127, 134, 161 33 Bécsi « « I. nap (Przedswit-Hdcpl 137 45 a « cc II. « (Nyilt Hdcp) ... 1 13 54 a a III. a 150 65 a tt IV. ti (Kisbér-verseny) 150 tt a « V. « (Államdíj) 162 73 a tt 0 VI. « (Trial-Stakes) 168 74 i .a CL VII. Ii (Bálvány-Hdcp) 170 81 a tt VIII. a 175 82 a a « IX. •I (Kozina-Hdep) ... 175 IM) c tt « X. « (Fenék-verseny; 183 91 a a XI. « (Demetrius-Hdcp) 189 91 a a XII. « (Szt. Lipót-dij ... 198 102 n tt II XIII. 0 (Preis v. Alt-Wien) 199 102 Debréczeni versenyek 177 102 Bpesti tav. versenyek. 1. nap (Nemzeti Hazafi-dij) 196 103 a a •< II. « (Asszonyságok dija) 208 115 a CC ii III. « (Oaks) 211 104 (C ti IV. « 1 Alagi dí|) 221 cc a « v. « 1 Károlyi-emlékvers.) 222 106 tt tt VI. « (Államdij) 227 84 a tt « VII. •< (Király dij) 234 « a « VIII. II (Tav. kisérleli v.) 243 93 a « . I' FX. « (Zár-Handicup) 24 i Pozsonyi versenyek ... 249. 253 93 Bécsi nyári versenyek 1. nap (Aaron-Handicap) 253 V u « II. « (Cauibuscan-vers.) 262 118 e tt « III. « (Parsifal-Hdcp). 262 154 Cl tt « IV. « (Államdij) 265 186 « tt « V. « (Kanczadij) 270 230 « * Cl « VI. « (Debutante-vers.) 277 239 tt tt « VII. « (Derby) 277 246 a u « VIII. « (Buzgó-verseny) 286 251 « « « IX. « (Hnccaneer-vers.) 290 273 CC u « X. i< (Gomba-versenv) 301 375 « ei <1 XI. « (Bécsi nagy akad.v.) 301 271 Alagi nyári versenyek . ... 297.306,310. 330 287 Krakkói (C 311 293 Kassai « 318, 324 306 Szerajevoi « .322,330. 338 307 Siófoki II 353 313 Tátra-Lom niczi « 358, 362, .363 311 Kotting brun ni « 371 372, 383. 384, 391. 315 392, 410, 411. 420 314 Bpesti nyári versenyek I. na p (Igazgatósági dij) 407 318 a ti « II. Cl (Nyári Handicap) .. 416 318 i< a « III. « (Budai dij) 417 323 « tt « IV. « (Szt Istvarvdij) ... 428 324 « tt '< V. « (Omnium)... 436 332 tt tt « VI. ti (Budapesti dij) 4-43 310 a tt « VII. « (Kétév. nagy hdcpja) 418 Bpesli nyári vers. VIII. nap (Elnöki dij) ... « « « IX. <• (Királyné díj) . « « « X. « (Állvány-dij) Alagi őszi versenyek 473,477, 485, Bécsi szept. I. nap (Frendenaui Hdcp) II. « (Stronzian Hdcp) . III. « (Criterium) IV. « (Pratemstern-dij) V. ii (ivadék-verseny) . VI. « (Államdij) VII. « (Bécsi nagy lldcp). VIII « (Szt. Marxi dij)... IX. « (Jubileum-dij)... . X. « (Verneuil Hdcp). Bpesti őszi versenyek I. nap (Őszi kiséríeti v.) « (Hatvani dij) « (Októberi Hdcp) « (St. Leger) « (Pi ince of Wales Hdcp,) ci (Lovaregyleti dij) a (Kétév. nagy Hdcpja) ii (Tolalisateur Hdcp) « (Földm. min. dija) « (Szt.-László-dij)... II « ii « III. « « « IV. <i ei « V. « <1 Cl VI. « <• « VII. « « II VIII. ii « « IX. Cl « « X. Zomhori versenyek ... Nagyváradi « Nagybecskereki versenyek ... Kolozsvár-alsó-7suki « 575,588, Kisvárdai « ... ... Bécsi októberi versenyek 1. nap (Államdij) II. ii « « III. « « « IV. « B « V. « « « VI. « II « VII. I. « « VIII. « « « IX. Zágrábi versenyek Pardubitzi « Aradi « Szabadkai « Maros-Vásárhelyi versenyek (Schüttel-dij) « (Ausztria-dij)... « Abonnent Hdcp) ii (Kahlenbergi dij) « (Rucsu Hdcp) ii (Henckel-Emlékv.) 602, 4. Külföldi gyepek. Nizza Prix de Monte Carlo.. « Grand Prix de Monaco ... ... « Prix de le Prince de Monaco ti Grand Prix de la ville Nice Baden-Badeni propozicziók 1897. évre 58, 07. 76, 85, Sandown Park : The grand prize Lincoln: Lincolnshire Liverpool: Grand National Sleeplc-chase Páris: Franczia Derby .. ... Carlshorst: IV. nemzetközi akadályverseny Epsom: Angol Derby ... — Hamburg: hamburgi Nagy dij Berlin: Union 807, Páris: Grand Prix - ­Hamburg: nagy Hansa-díj . « német Derby Ascoti meeting leírása Berlin : Nagy díj 351, Sandown Park: Eclipse Stakes « « National Breeders Produce Stakes ... Baden-Badeni versenyekről 43?; 414, 451, Doncaster : St. Leger ­Hannover: Német St. Leger Newmarket: Jockey-Club-Stakes ... Paris: Prix du Cunseil Municipal Newmarket: Cesarewitch ... ... « Middle Park Plate Carlshorst: Nagy akadályverseny 456 457 462 489 475 480 480 491 491 494 498 504 505 510 524 525 531 539 544 5Í5 551 555 567 568 533 557 569 619 483 573 578 579 582 586 594 594 598 601 599 603 611 611 645 20 20 29 29 95 68 116 124 281) 293 293 302 312 312 320 334 335 356 366 366' 458 506 558 558 658 576 588 604

Next

/
Thumbnails
Contents