Vadász- és Versenylap 38. évfolyam, 1894

2 Ascot: The Gold Cup ­« The Hard wick stakes Newcastle: The Northumberland plate ... Sandownpark : The Eclipse stakes ... « The national Breeder Produce stakes Goodwood: The Stewards Cup « The Rous memorial stakes « The Goodwood Cup « The Prince of Wales stakes York The Great Ebor hdep . Derby: Breeders St. Leger stakes « The Derby Cup Doncaster: The Champagnes stakes « The St. Leger stakes Francziaország. Paris: Prix Daru « Prix Ruisset ... — « Grande Poule de Produits « Prix des Acacias « Grand prix de Paris — « Prix de Longchamps « Premier Critérium -• a Deuxieme Critérium « Omnium в Prix Royal Oak « Grand Critérium « Grand prix du Municipal « Critérium internationale Caen : Grand St. Leger de France ... ... Auteuil : Grand Prix du Printemps « Grand steeplechase « Grand course de haies d'Auteuil « Prix Saxifrage ... в Prix Montgomery Chantilly : Prix de Diane « Prix du Jockey Club в Handicap Limité Maissons Laffitte : Prix Monarque « « Prix Le Saney ... a a Prix du Volga Vichy: Grand Prix de Vichy Deauville : Prix de Deux Ans в Prix du Longchamps в Grand handicap de Deauville Dieppe : Grand Critérium de Dieppe... Nizzai versenyek Milano Olaszország. Gran Premio del Commercio Koppenhága Dánia. Critérium Derby Baden-Baden. Az ötnapos meeting eredménye 318 32G 32« 358 358 377 377 377 377 •Wo 455 612 460 460 251 270 271 280 318 326 445 445 474 474 487 534 534 377 120 . 308 308 343 601 280 .. 293 572 358 457 498 377 398 .. 409 415 445 32, 43 270 343 343 Chicago : Derhy Аш'ггка. 5. Körültekintés. 427, 433, 445 343 117 120 69 359 Az angol akadályversenyekről 5 Az idei angol Derby crackekröl ... ... 13, 30 A legértékesebb versenyek .1 20 Lovaregyleti és urlovas szövetkezeti gyűlések 31 Újdonságok a ménesekből és a training-tele­pekről 57, 66, 88 98. 107 Lincolnshire handicap és a Grand national 58 Az angol tavaszi nagy handicapok teherelfo­gadásai A tatai pályákról Kilátások Baden-Ba lenre 414, 421, 426 A Cesarewitch és a St. Leger 473 A Cambridgeshire 486 Ezeken kívül e rovat alatt beszámolás a külföld ne­vezetesebb eseményeiről. 6. Statisztika. Versenyeink eredményéről a budapesti meeting bezártáig Statisztika az első félévről Egy kis statisztika ! Evi statisztika Az 1893-dik évi lévesekért adott árak tavaszi 259 307 592 592, 599 609 .. 582 III Urlovasok szövetkezete. Az Urlovasok szövetkezetének 1894-ik évi pro­positióiról 37 Az alagi meeting megnyitása 126 Menjünk Siófokra 339 Azonkívül a megfelelő rovatok alatt az egylet ver­senyeinek propositiói, nevezései, kilátások és ver­senyjelentések. IV. Magyar Tattersall egylet Az újonnan alakult egylet és kibővített pro­grammja 24 Programmja a májusi versenyekre ... 45. 191 A májusi versenyek nevezései 200, 207, 216, 237. Változások az egylet által kiirt versenyhajtá­sokban 114 Versenyeredmények 207. 216 Gyűlés 526 V. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések és ismertetések. Állami telivértenyésztésünk és a BMagyaror­szág» (S. J. F.) 352. Körültekintés és javaslatok a népies lótenyész­tés érdekében 176. 189, 206, 236. Magyarország. Ausztria és Németország orszá­gos lótenyésztéséről Tenyésztési eljárás a m. kir. állami ménesekben Az orsz. m. gazd. egylet lótenyésztési szakosz­tályának gyűlése Minők lehetnek a remények Primás II-höz mint apaménhez (Cs, Z.) 23, 33. A Fenékhez bejelentett kanczák Valamennyi lótenyészbizottmányi elnöknek ... Az 1893. évben az orsz. fedeztetési állomáso­kon elért eredmények ... Kisérö szavak az állami fedezőmének szétosz­tásához 1894-re (Sz. Zs.) Állami tenyészló anyagunk kipróbálása (minő­sítési jelentés) a holicsi versenyeknél és a bécsi BReithlehrer Institutnál» ... A bécs-berlini távlovaglás tanulsága tenyész­tésünk szempontjából (Ihász Lajos) A mult évi fedeztetések eredménye az állami ménesekben... .i Állami törzs lóanyagunk kipróbálása ... ... Az erdélyrészi falkavadász-társulatnak az 1893. vadászidényre kipróbálás végett átengedett állami mének minősítése Gazdasági lótenyésztés Hosszú Pályin... ... Országos képviselők Mezőhegyesen Az állami mének folyó évi osztályozásáról._ A Dombovári népies lóversenyek eredményéről Hazai telivérménesek : Pettendi ménes Jászmonostori ménes .- .. ... ... Tordasi в Nagyszalánczi в Téglási « ­Sár szentmiklósi ménes ... ." Hazai félvérménesek. Barsfüssi ménes ... . ... Sütevényi в Zsigárdi в Nagydorogi в Ozorai « Apanagyfalusi ménes Tiszakürti в Szerepi « Tarnóczai в Leperdí в Nagyhantosi « - ... - ... Nagylángi в . Bonczhidai « Puszta-turpásztói ménes .. Gyaláni ménes Som-anarcsi ménes Koronczói в Alsó Zsolczai в Szomolányi в . ... Alsó hidvéghi в Jékei в Radosi в Saárdi в ... ... Iharos berényi ménes Kajdacsi ménes Tercseneki в Cziterei в Deregnyöi в Vácz-hartyáni ménes ... .. ... Vargyasi в ... ._ Biritói в ... Bögötei в Zsombolyai « Alsóraj ki в Lázi в Hathalmi « ... ... Kakucsi в Faddi в ... ... ... Nagyteleki в Nagyuti в 359 251 602 13 22 43 33 43 52 90 91 93 101 109 132 271 285 388 455 98 106 334 343 352 377 70 94 102 19 133 150 245 335 ... 335 343 343 352 . ... 353 353 389 .. ... ... 389 389 389 409 409 .. 415 415 422 422 427 : 445 446 446 ... 461 461 .. 461 488 .. 488 488 .. 488 488 507 507 515 515 515 526 534 534 542 573 2. Mének elosztása az országban, ménvásárlások. A m. kir. állami méntelepeken ez idő szerint létező angol telivér mének jegyzéke 78 Yearling-árverés (Eleonora-udvar) 205 Az öreglaki, némái, monostori, pettendi stb. telivérménesek léveseinek árverési eredménye 244 Telivércsikók árverése Kisbéren 285 A karolina-udvari ménes árverése 387 A gr. Forgách-féle telivérménes éveseinek árverése 399 Telivérárverés a Tattersallban Budapesten ... 399 Angliából hozott telivérkanczák és csikók ár­verése 496, 595, 526 Napagedli árverés 295 A kisbéri m. kir. állami ménes ujabban vett telivér anyakanczái 293 3. Országos lóvásárok, lókiállitások és díjazások. A tavaszi remonda-vásárlás eredmény 235 A mezöhegyesi kanczaversenyek idei eredménye 272 Lódijazással egybekötött lókiállitás 475 Az őszi luxus lóvásár 542 Az állami ménesek lovainak árverése ... 583, 602 A bábolnai félvérek versenyei 285 Lókiállitás Bécsben 285 Ezeken kivül majd minden számban lóvásárok. VI Ügetőverseny és tenyésztés. Az 1894-ik évi bécsi Derby báualjelentése ... Az olasz Derby nevezése .. Gróf Gyulai A. istállójáról... '... . ... Gr. DessewITy A., Liphay G.. Rösa В. verseny istállója Bécsi ügetöversenyek ... Bécsi húsvéti versenyek .. в májusi в 237, 252, 272 Biharmegyei gazd. egyl. programmja 273 Az 1898-iki ügetö-Derby feltételei 303 Ügető versenyügyünk 319 Bécsi nyári versenyek 319, 335 A marosvásárhelyi szöv. hiv. programmja ... 456 Berlin westendi versenyek... ... 475. 489 Nagyváradi versenyek 516 Bécsi őszi в . 516, 559 Ezenkívül rövid hirek majdnem minden számban. VII. Tárcza. A tipelésröl (R. P. D.) ... Marvell Hall (Amphibium) ... ... ... ... Magyar sportsmanek üdvözlete Jókaihoz (Ama­zon) Bálint ... Captain Machell (Ó Sz. Gy.) .. A magyarok bejövetele (S J. F.) .. Az ausztráliai turfröl Caroussel lesz a bécsi udy. lovardában ((). Sz. Gy The King of cowboys (Óhidi)... Boszniában (Óhidi) ... ... A Balaton partján (Óhidi) .. ... ... A magas Tátrából (Óhidi) ... Az interwiewer (Óhidi) A két champion (Óhidi) ... _ ... ... ... Price papa és a vén püspök (Ohidi) ... A két mester (Óhidi) ... ... А в fiatalok» (Óhidi) ... ... A Derby-jockey (Ohidi) .. ... A kecske-ugrás (Óhidi) ... VIII. Athletica. Sportélet Szabadkán ... ... A «M. А. С » tavaszi viadala A «M. T. К.» tavaszi versenye Lovas és vasparipás közti mérkőzés a buda­pesti pályán (F. Gy.)... A «M. T. К.» öszi viadala А вМ. Л. С.» öszi viadala ... IX. Vizi sport. A tatai tógazdaságnak évi eredményéről Haltenyésztésünk siralmas állapota Hamis fogasok (Neptun) ... ... Oxford-Cambridgei csónakverseny. A balatoni halászat A Stefania yacht-egylet programmja ... A bécsi regatta-verseny A magy. evezős-egyletek országos szövets. vei senye A magyar uszó egyesület versenye ... ... ... X. Jég sport. 1. 9 17 17 29 115 126 128 .) 133 305 347 356 303 563 577 590 597 60D «17 625 54 237 319 327 489 567 25 62 62 121 191 304 327 335 378 46 54 Korcsolya verseny Korcsolya versenyek ,. ... XI. Vadászat, agarászat, kopászat. Budapesti falkavadászatok (gr. Nádasdy Tamás) Erdélyi falkavadászatok 1893-ban A monacói nemz. galamb-lövészet .. ... A eWaterloo сир» A parnói rókavadászatok 1893-ban ... ... Az orsz. agárverseny-egylet versenyfeltételei ... Az orsz. agárverseny-egylet versenyszabályai A balatonfüredi galamb-lövészeti vers. prog­rammja A jásznagykunszolnok-megyei agárvers.-egylet versenyfeltételei A tátralomniczi galamb lóversenyek A csanádmegyei agárvers.-egylet vers.-feltételei Szent-Hubert napja a Rákoson A szabolcs-megyei agárverseny A esanádmegyei agárverseny 585, A zemplén-megyei agárverseny Az országos agárverseny A parnói falkavadászatokról XII. Irodalom, festészet. Schrittsport Karácsonyi mellékletek aUrlovasok szövetkezetének évkönyve 1893» XIII. Necrolog. Gr. Forgách Sándor Hg Esterházy Miklós Gr. Zichy Edmund ... Br. Sennyey Lajos Kossuth Lajos 112, Kund Béla Capt. Violet Beniczky Gábor 6 25 45 94 110 110 121 293 343 367 446 584 584 604 593 593 604 34 46 81 4 54 54 54 123 158 300 334

Next

/
Thumbnails
Contents