Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-10-23 / 43. szám

Megjelenik a lap m i n d e ii csütörtökön ELŐFIZETÉS Egész évre . . . . 12 írt. Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatalához PESTEN, Barátok-tere Athenaeum épület intézen .ő. Szerkesztőség iroda : Pesten Nemz. Casino II. em. hatvani-u Ide küldendők kéziratok. VADASZ­ES VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAB-EGYLETEK S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYÉSZ-BIZOTTMANYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 43. SZ. H i v a 1 1 0 o> s. A pesti lovaregylet f. hó 20-án tartott köz­gyűlésén az elhunyt br. Wenckheim Béla helyébe egyleti elnökül : gr. Károlyi Gyula ö méltóságát ; uj rendes tagokul : Beretvás Endre, gr. Esterházy Mihály (Cseklyészen), gr. Zelinszky Róbert és gr. Almásy Taszilót választá meg. Budapesten, okt. 20-án. A pesti lovaregylet titkársága Sárkány Ján. Fer. m. к. А »magyarországi lótenyésztési alap jövedelmeit kezelő 9-es bizottmány« f. okt. hó 20-án tartott gyűlésén, — az elhunyt br. Wenckheim Béla he­lyett, elnökül : gr. Károlyi Gyulát s uj tagul : br. Orczy Béla ö excját választá meg. Budapesten, okt. 20-án. A bizottmány titkárja Sárkány Ján. Fer. m. к. A pesti őszi lóversenyek első napja a mennyire kedvezett a Rákos talajá­nak, ép oly kevéssé hízelgett a nagy publikum­nak, melyet a borongó, szeles idö elriasztott a versenyek érdekes látványától. Pedig hát Jupiter Pluvius is »megemberelte« magát, s a futamok tartama alatt jól elzárta esöontó csatornáit, úgy­hogy a liget sárguló lombjaira egy-egy kis verő­fény is vetődött néha. A lovaregylet tagjai s a nemes sport kedvelői azonban most is teljes számban jelenkeztek ; ám a páholyok delnői na­gyon kis számmal voltak láthatók, minek oka, mint halljuk, az lett volna, miszerint ugy értesül- ! Budapest, 1879. oktober 23. tek, hogy az uralkodó pár ő felségeik csak a második nap versenyére fognak megjelenni. Azonban e hir merő csalódáson alapult, mert ő felségeik még a verseny kezdete előtt megér­keztek négy pompás szürkeáltal vont nyitott hintó­ban, hangos éljenzéssel fogadtatva a közönség által. Az udvari páholy főljárata előtt a lovaregylet tagjai — élükön gr. Szápáry Antal ő excjával — fogadták. A király huszártábornoki egyenruhát, a felséges asszony pedig sötét posztóruhát, barnás esőköpenyt s tollal diszitett fekete vadászkalapot viselt. Az első futam végén király ő felsége le­ment a gyepre is, hol Szápáry Antal gróffal, Heimerle báróval, Edelsheim-Gyulai báró főhadpa­rancsnokkal, Szápáry Gyula gróf pénzügyérrel, Zichy Ferencz gróffal, Henneberg tábornokkal sat., néhány szives szót váltott. Az udvari páholyban, mint a királyi család vendége, ott volt Captain Middletown is, kinek birtokain tavaly királyné ő felsége vadászgatott, s ki a gödöllői rókavadá­szatokra jött át hozzánk Angliából. Az első futam a meglepetések versenye volt, a mennyiben a szépreményű Alma és Bébé mint utolsók jöttek be. Ennek oka részint az, hogy 8 fonttal többet vittek mint ellenfeleik, részint mert Soprony óta majd minden versenyen megjelenvén és futván, a sok utazás és nyughatatlanság reájok is hatással volt. A Bois-Roussel Норе-mén, mely először futott, meglehetős jó formát tanúsított. Br. Springer Isolanija a nyertes, egy nyakkal meg­lehetős könnyen nyert. Az idei St. Leger a legszebbek egyike volt már régóta, ama kemény küzdelem miatt, mely­lyel az Harry Hall javára dőlt el, Kettledrum fia ismét bebizonyitá roppant kitartósságát, mi­dőn a Henckel-istálló két oly matadorja ellen, mint Aaron és Picklock, övé lett az utolsó szó. XXIII. évfolyam. Az indulásból Cobweb vezetett jó iramban, utána Harry Hall, Aaron, Picklock, végül Kedves. Illy sorrendben mennek egész fel a kertészházig és tul az erdő alá, Cobweb vagy 8—10 hoszszal elől. A tribünnel szemközt Aaron gyorsitja az iramot, elhagyja Harry Hallt, felmegy a vezető kanezához, nyomában Picklock és Kedves is, mig Cobweb maradoz. A mezőny tömörül, s a nyerő­oldalra csomósán fordul be az öt ló, Aaron és Picklock még elől ; ekkor jönnek Harry Hall és Kedves ; roppant küzdelem támad, be egész a nyerpontig, Aaron hanyatlik, Picklock véresre verve küzd Harry Hall ellen, de kénytelen neki engedni az elsőséget egy félhosszal, utánuk Ked­ves ugyanannyival, hátrább Aaron és Cobweb. A mezei gazdák versenye nem tüntetett föl az őszi idényen annyi elevenséget, mint más alkal­makkor, mert csak hat lovat állitottak ki a gyepre s ezek közül is csak hárman érkeztek be. A »Ritter-dij«, noha derék lovak voltak rá nevezve, semmi emotiót nem nyújthatott, mert mindannyian visszavonatván, Kincsem walkover­benverseny nélkül győzött. Az akadályverseny képezte az első napi ver­senyek legérdekesebb pontját: Három ló in­dult a nagy távolságra. Kodolitsch ezredes Saj­nos-a (75 kilo), gr. Esterházy Miklós Kenne Dich-je (75 kilo) és gr. Zichy Béla Niczky­leány-a (70 kilo). Sikerült indulás után Sajnos vezet, utána Niczky-leány s hátul Kenne Dich ; mindannyian szépen ugranak egy csomó akadályt ; a farakásnál Kenne Dich kitör, de lovasa újra visszahúzza s átrepül vele a farakáson, a tribüné előtti vizes árkon s a sövényen is ; a falgátnál azonban Kenne Dich újra kitör s háromszori si­kertelen próba után lépésben viszi át lovasa, ki ugylátszik még mindig bízni látszott a már több

Next

/
Thumbnails
Contents