Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-10-02 / 40. szám

SZEP T EM BER 11. 1879. VAUÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 339 Gr. Apponyi Antal 2é. p. m. Prince Pinaud a. Pcon a. Boadicea 54 kil. Butters 0 Kisbánat 10 arany Crisis-k., Homespun, Denk daran, Goodbycért. Bánat 20 arauynyal 23 csi­kóért. Merény könnyen nyert jó félhoszszal Isolani ellen; 3 hoszszal ezek után Berlha és Bájos fél lóhossz különbséggel egymás közt. Érték: 5700 frt az elsőnek, 300 frt a 2-diknak. III. Esterházi-dij. 1000 frt. Handicap. Fut­hat minden 3é. és idősebb ló. Táv. 1600 meter. Tét 100 frt, fele bánat, de csak 30 frt, ha Sep­tember 1-éig bejelentetett. 1500 frt, vagy na­gyobb dij nyerője a terhek közzététele után (aug. 20-án) 2 1/o kil.-mal, két vagy több ilyen dij nye­rőjére 4 kil.-mal többet, de nem halmozva. A második ló nyer 400 frtig, a tét- és bánatokból, a maradandó összeg fele pedig az elsőé. (18 aláir.) Baltazzi Arist. ur. 5é. sg. m. Tallós, a. Buc­caneer a. Voltella 67 x/ 2 kil. Metcalf 1 Gr. Lamberg H. 3é. p. k. Fanfare 44 x/ 2 kil. (több 1 x/ 2=46) Butters 2 Blaskovits Miklós ur 3é. р. k. Kedves, a. Cambuscan a. Louisa 50 kil. Wainright 3 Gr. Henckel 3é. p. m. Rifleman 51 kil. Bushby 0 Hg Hanau Mór 3é. sg. k. Cobweb, 46 x/ 2 kil. Baines 0 Gr. Zichy Béla 3é. sg. k. Laurenzia, 42 kil. Jóska 0 Gr. Esterházy Miklós 3d. sg. k. Apollinaris. a. Breadalbane a. Miss Gratwicko 40 kil. (több 3 x/ 2=43 x/ 2) Baraezkó 0 Kisbánat 30 frttal : Hilarius, Bissula, Phoebe, (VöcUa kimúlt.) Bánat 50 frttal 7 lóért. — Tal­lós könnyen nyert egy hoszszal, fél lóhossz a 2-dik és 3-dik közt. Érték: 1285 frt az elsőnek, 300 frt a 2-diknak. IV. Gát verseny. Handicap 600 frt. Minden országbeli lovak számára. Táv. 2400 meter. Tét 60 frt, bánat 40 frt, de csak 20 frt, ha bejelen tetett. Egy verseny nyerője a terhek közzététele után 2 x/ 2 kil. külön. A második ló kétszeres té­telét nyeri. (8 aláirás.) Gr. Esterházy Miklós 4é. р. k. Kenne Dich a. Carnival a. Anonyma 77 kil. Hanreich 1 Hg. Esterházy Pál 5é. p. k. Chère Amie 79 kil. Hansi 2 Schawel Jacq. ur nev. Meichel György ur 3d. sg. m. Wortenbury 60 kil. Baltazzi H 3 Gr. Zichy Béla 4é. р. k. Niczky-leány 71 x/ 2 kil Mr. Reynolds 0 Kisbánat 20 frttal : Prince Giles I , Jolánta (ezzel Mlle Buccaneer); bánat 40 frttal 2 lóért. — Keime Dich könnyen nyert 1 x/ 2 hoszszal ; egy lóhossz a 2-dik és 3-dik közt. Érték: 780 frt az elsőnek, 60 frt a 2-diknak. V. Lovaglók egylete akadályverseny. Feltéte­lei ismeretesek. (9 aláirás) Kodolitsch ezredes id. р. к. Snlvioni a. Os­treger a. Couqui 7 7 kil. Baltazzi H. 1 Gr. Esterházy Miklós id. p. h. Dairy Boy 75 kil. Söll inger кар. 2 Tränk] hadn. 5c. félvér к. Fiancce 65 (több. 12 x/ 2 kil. =7 7 x/ 2) Tränkl hdn. 0 Bánat 6 lóért. Salvioni tetszés szerint nyert 4 hoszszal. Fiancée vonakodott az ugrástól s fel­hagyott a versenynyel. Ertek: Tiszteletdíj és 390 frt az elsőnek, tiszteletdíj és 80 frt a 2-dikmk. II. nap, vasárnap, sept. 28., d. u. 2 órakor. I. Széchényi dij. ÍOOO frt. Futhat minden 2é. ló. Távolság 800 meter. Teher 52 x/ 2 kil., ménre 1 kil.-mal többet ; angol és franczia lóra 5 kil.­mal többet. Verseny nyerőjére 2 1/ 2 kil., a soproni polgárok dija nyerőjére 6 kil. külön, de nem hal­mozva. Tét 100 frt, fele bánat; a második ló kap 300 frtig a tét- és bánatokból ; a maradék íele pedig az elsőé. (14 aláirás.) Gr. Sztáray János p. k. Bébé a. Buccaneer a. Anonyma 55 kil. (2 x/ 2 kil kül.) Wainright 1 Gr. Henckel p. k. Therry a. Giles a. Lizzie Cowl 52 x/a kil. Bushby 2 Myslowski Alfred lovag р. k. Miss Mornington a. Mornington a. La Rose 52 x/ 2 kil. Viney 3 Hg. Esterházy Pál p. k. Bertha 52 x/ 2 kil. Butters 0 Ugyanaz p. m Wedding Peed 53 x/ 2 kil. Peasnal 0 Gr. Festetics Pál nev. gr. Széche'nyi К. р. k. Őrgrófnő a. Waisenknabe a. Simple Susan 52 х/, kil. Smart О Gr. Zichy Béla sg. m. Elemér a. Buccaneer a. Elspeth 53'/2 kil. Salloway 0 Gr. Esterházy Mihály р. k. Vonzó a. Virgilius a. Attraction 52 x/ 2 kil. Ilunter 0 Bánat 6 csikóért. Bébé meglehetős könnyen nyert egy jó hoszszal ; egy nyak különbség a 2-dik és 3-dik közt. Érték: 1300 frt az első­nek, 200 frt az másodiknak. II. Dunántuli dij. 3000 frt. Handicap. Futhat bármely országbeli 3é. és idősebb ló. Távolság : 2400 meter, Tét 150 frt, bánat 75 frt, de csak 40 frt. ha September 1-éig bejelentetett. 1500 frt vagy nagyobb dij nyerője a terhek közzété­tele után (aug. 20-án) 2 x/ 2 kil.-mal, két vagy több ilyen dij nyerőjére 4 kil.-mal többet. A tét és bánat 800 frtig a második, a maradék fele az első lóé. (24 aláirás.) Gr. Festetics Pál 3é. sg. m. Chelsea a. Cre­morne a. Deerdale 45 kil. (3 x/ 2 kil. több, vitt 48 x/ 2 kil.) Smart 1 Blaskovits Miklós ur 3é. р. k. Kedves 49 kil. Dudek 2 Gr. Sztáray János 4é. р. k. Dagmar 60 kil. Bushby 3 Baltazzi Aristid ur 4é. p. m. Nil Desperan­dum 63 x/ 2 kil. Metcalf 0 Ifj. gr. Festetics Tasziló 4é. sg. m. Bánk-Bán 59 1/ 2 kil. Butters 0 Myslowski Alfred lovag 4é. р. к Holiday 56 x/ 2 kil. Viney 0 Gr. Henckel 3é. sg. k. Kedvesem 48 kil. Peasnal 0 Gr. Apponyi Ant. 3é. р. k. Paraibl 43 kil. (2 x/ 2 kil. több = 45 x/ 2 kil.) Salloway 0 Kisbáuat 40 frttal : Prince Giles I., Phoebe, Lancelin-k., Check, Jolánta és Vöckla-ért. Bá­nat 75 frttal: 8 lóért, — Chelsea könnyen nyert másfél lóhoszszal, fél lóhossz különbség a 2-dik és 3-dik közt. Érték: 3545 frt az elsőnek, 650 frt a 2-diknak. III. Oroszvári-dij. 1000 frt. Adja don­dersmarki gróf Henckel Hugó. Futhat minden belföldi és németországbeli 3é. és idősebb ló. Tá­volság 1200 meter. Teher: 3é. 57 x/ 2 kil., 4é. 62 x/ 2 kil. 5é. és idősebbre 63 x/ 2 kil., ménnek 1 kil.-mal többet. Tét 100 frt., fele bánat; a má­sodik ló a tét- és bánatokat osztja az elsővel. (8 aláirás.) Br. Springer Guszt. 3é. sg. k. Ilona a. Cam­buscan a. Theresa 57 '/•> kil. Entwistle 1 Blaskovits Ernő ur 3é. f. m. Purdé 5 8 1/ 2 kil. Wainright 2 Visszahuzattak : Tallós, Dagmar, Hilarius, Cob­web, Paraibl, Carolina. Egyezkedés szerint Ilona halad el elsőként a czélpontnál. Érték: 1150 frt az elsőnek, 150 a másodiknak. ív. Mezei gazdák versenye, 50 drb 10 frkos magyar arany. 30 darab az elsőnek, 15 drb a másodiknak, 5 drb a harmadiknak. Futhat min­den oly mezei gazdának 3é. lova, melyről a köz­ségi birónak bizonyítványa mellett bemutathatja, hogy saját nevelése. Bertha István (Aszalóról, Somogy) 3é, söt. p. k. 1 Balikó József (Gyóró, Soprony) 3é. fek. k. 2 Jäger József (Aszalóról) 3é. vil. р. к. 3 Futottak még két gyórói és egy aszalói, összesen hatan kitűnő lovakon. — Távolság circa 1200 meter, sebes iram ; melyből a három első kivál ; a távoszlopnál a 2-dik félreszalad ; — több lóhossz a három első közt. V. Erdödy-akadályverseny. ÍOOO fit. Handi­cap. Futhat minden ló. Távolság: circa 5600 me­ter. Tét 100 frt, fele bánat, de csak 30 frt, ha September 1-éig bejelentetett. Egy verseny nye­rője a terhek közzététele után (aug. 20-án) 2'/ 2 kil.-mal, két vagy több verseny nyerője 4 kil.­mal többet, de nem halmozva, A második ló a tét- és bánatokat osztja az elsővel. Három külön­böző tulajdonos lovának kell indulni, máskép a dij nem adatik ki. (8 aláirás.) Schawel Jacq. ur id. р. к. Camomile a. Prime Minister a. Gentian 72 kil. Herbert 1 Gr. Esterházy Miklós id. p. h Dairy Roy 65 kil- Hanieich 2 Gr. Kinsky Zd. 5é. p. к. Cantine (feltartatott) 60 + 3 kil. több. = 63 kil. Hansi 3 Kisbáuat jelentetett : The Monk és Rosanne-ért. Bánat 50 frttal : Starlight 84, Wild Youth 79, Niczky-leány 62 x/ 2. — Camomile biztosan nyert 4 — 5 lóhoszszal. Cantine vouakodott az ugrástól s kimaradt a versenyből. Érték: 1155 frt az el­sőnek, 155 frt a 2-diknak. III. nap, September 29-én d. u. 2 órakor. I. Festetics-dii. ÍOOO frt. Futhat minden 3é. mén és kancza. Távolság: 2400 meter. Teher: ménre 53 kik, kanczára 52 kik Egy 2000 frt vagy ennél magasabb dij nyerője 2'/ 2 kil.-mal többet ; angol vagy franczia lovak 6 kil. külön. Tét 100 frt, fele bánat. A második ló a tét- és bánatpénzeket osztja az elsővel. (8 aláírással.) Hg Hanau Mór 3é. p. m. Harry Hall 53 kik Smart 1 Kégl György ur 3é. p. m. a. Ostreger a. Catastrophe 53 kik Bushby 2 Bánatot fizetett 6 ló. — Harry Hall vezetett. A távoszlop táján a Catastrophe-mén feljött hozzá, de küzdés közt Harry Hall egy félhosz­szal biztosan nyert. Érték 1150 frt az elsőnek, 150 frt a 2-diknak. II. Állam-díj. 350 darab 10 frcos magyaa arany. Futhat minden belföldi mén és kanezr. Távolság 3200 meter. Teher: 3é. 56 kik, 4é. 65 kik, 5é. és idősebbre 68 kik, kanczára 1'/2 kik mai kevesebb. Egy 2000 frtos dij nyerőjére 3 kil.-mal, két ilyen vagy egy 5000 frtos dij nyerőjére 4 x/ 2 kil-mal, s két ilyen, vagy egy nagyobb dij nyerőjére 5 x/ 2 kil.-mal többet. Tét 150 frt, fele bánat. A második ló a tétösszeg felét nyeri. (3 aláirás.) Blaskovics Ernő ur 5é. sg. k. Kincsem a. Cambuscan a. Waternymph (5 x/ 2 k. kük) 72 kik Wainright (körülj.) Visszaliuzatott Harry Hall és Prince Giles. Kincsem körüljárt. Érték 1550 frt. III. Sopron-megye dija. 200 drb arany. Nur­sery-Handicap. Futhat minden 2é. belföldi és né­met ló. Távolság: 1000 meter az egyenes vona­lon, A terhek közzététele éjfélig, September hó 28-án. Tét 80 frt, bánat 20 frt. A második ló kap 300 frtig a tét- és bánatokból, a maradék fele pedig az elsőé. (11 aláirás.) Gr. Sztáray János 2é. sga k. Gamiani a. Cambuscan a. Grand Duchess 52 x/ 2 Bushby 1 Hg. Hanau Mór 2é. р. k. Valentine 50 kik Smart 2 Hg. Esterházy Pál 2é. p. m. Wedding Peal 51 x/ 2 kik Butters 3 Blaskovics Ernő ur 2é. sga k. Csillár 55 kil. Wainright 4 Myslowski lovag 2é. р. k. Miss Mornington 55 kik Viney 0 Br. Springer Gusztáv 2é. sga k. Bellona 50 kik Entwistle 0 Hg. Esterházy Pál 2é. sga k. Clementine 50 kik Peasnall 0 Visszahuzattak : Therry 56, Coxcomb 53, Eve­ril 51 x/ 2, Őrgrófnő 50 kik — Gamiani kedve­zőtlen start mellett két hoszszal könnyen nyert. Egy lóhossz a 2-dik és 3-dik közt. Érték: 1090 frt az elsőnek, 220 frt a másodiknak. IV. Vigasz-verseny. (Bcaten-Handieap). 1000 frt. Futhatnak mind azon lovak, melyek az 1879. évi soproni őszi versenyek alatt futottak, de dijat nem nyertek. Távolság 1200 meter. Tét 80 frt, bánat 40 frt. Nyertességért kizárva 100 frt, de csak 20 forint, ha bejelentetett. Nevezések Sep­tember hó 28-án, estve 10 óráig. A terhek éjfél­kor fognak közzététetni. Kis bánat bejelentés September 29-e'n reggeli 10 óráig. A második ló nyer 300 frtig a tételekből, a többlet fele a tét- és bánatokból az elsőé. (7 aláirás.) General Hope 2é. sg . m. Elemér 45 kil. 1 Hg. Hanau Mór 3é. sg. k. Cobweb 59 x/ 2 kil. 2 Gr. Zichy Béla 3é. sga k. Laurenzia 49 kil. 3

Next

/
Thumbnails
Contents