Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

Lap megyében, Szászvároson. Párositási tervezetek a kisbéri és mezőhegyesi ál­lami ménesekben 1879-re . . . 385—6 Az állami méntelepek számára vásárolt 30 db telivér és félvérmének jegyzéke (1878. Deez.) 304 3. Orsz. lóvásárok. Debreczeni lóvásár 212, 253, 306 Budapesti lóvásárok 253, 269, 292, 339, 347, 373 Aradi lóvásár 253 Kulai lóvásár 253 Székesfehérvári lóvásár 269! 324 Győri lóvásár « 385 Szabadkai lóvásár 331 III. Vadászatok. 1. Vadászatok elbeszélések. Szegcdi levelek 5, Egy ritka sas-lövés Németországi vadászatok . Hattyuvadászat Máramarosi medve-vadászok . Cäsar e's Minka (Hanvay Z.) . Az én vadász-idényem (Balogvölgyi) 1 uddisznó-vadászatok (Sáros m. febr 13, 85 9.) 91, 95 6 6 13 21, 33 39 62, 69 51 77 106 113 1 13 173, 197 206 213 215 239 285 277 105, 7G 77 96 112 Fe­Yisszatekintések a budapesti vadasvásárra 60,69, Szilágyságból négyes őzagancs (képpel) . Fillöp szász Coburg-Góthai és Em. Miksa bajor lieiczcgek inedvevadászata Utóhangok Beregböl Felvidéki vadászlevelek (Csetneki) 11 9, 125 190, 205, 246, 258. Ilg. Windischgriitz egy vadászkalandja . . 127 Tiz év egy vasárnapi puskás életéből . 156, 166 Vadászati kirándulás a Sziklás-hegyekbe (Rocky-Mountains) Coburg hg. Oláh-Patakon . . Apróvad tenyésztésünk állása (Hoffman A.) Sasvadászat Az uj vadász-idény Vadak és vadászatok Romániában (A túzok reznek, fajd.) .üru-i Л . . . 2 76 Küzdelem egy farkassal Körültekintések a fővárosi vadaspiaezon 317, 365 Vadászati kirándulás а bukovinai erdősé­gekbe 326 Ki volt a rászedett ? 334 Rudolf trónörökös mint természetbúvár és iró 350, 358, 366, 374 Marmarosból, szarvas- és medve-vadászat . . 356 Cserkészetek a szomszédban 357 Cserkészetek a Hortobágy vidékén . . . 373 Gács-kékkői vadászatok 1878-ban . . . 3 75 A Körös és holt Berettyó vidékéről . . 389 105 113 119 125 133 140 Az 2. Értekezések. eb-tenyésztés ujabb időben Németor­szágban 50 Az első párosítás befolyása 9 7 Fegyvereiuk lőereje 105 Lő próbák ehokc-borre-ral 105 Indítvány a vizsla-próbák érdekében (Br. Podmaniczky G.) 133 141 190 213 221 229 230 304 308 A pointer (H. Z.) A setter (H. Z.) Az angol vizsla dressurájához (Hanvay Z.) Field-Trials (Vizsla próbák) Tenyész-ebck Constans fajok (Hanvay Z.) Vizsláink értékuélkülisége Sebes vagy lassú járás (V—a J—s) Point-számitások a németországi vizsla-pró­bákról A Pieper féle uj aczélcsövek Vándor madaraink vcsztöhelyei .... A diósgyőri kir. korona uradalomról vadá­szati tekintetben Lap 3. Szarvas-, őz- és zerge-vadászatok. Egy különös vendég a zergék hazájában (Blásy E.) Első őzem (Sir John) Valkói szarvasvadászatok ; — Valkó febr. 5. (Hubert B.) Szarvasvadászatok Csákberényben (Hub R.) Zergevadászat Tátrafüredeu . . . 254, 270 Stubachi zergevadászat 287 Szarvasvadászat Gödöllőn 293 Zergevadászat a Krivánon 301 Hófehér zerge 311 Bereg-szt.-miklósi szarvas-vadászatok . . 317 A stomfai szarvas- és dám-vadászatok ered­ménye 325 Tátravidéki levél (Blásy E.) 325 4. Szalonka-, siket- és nyirfajd­vadászatok. Alsó Lend va raárcz. 7. (Lenek Ö.) Fehér szalonka (Dietrich) . Szalonkavadászat gr. Zichy Bélánál Szalonkák és fajdok .... Szalonkavadászat gr. Festetics Gy. berzen­czei uradalmában Iharos-Berényi szalonkavadászat . Tarnóczai vadászatok (Gr. Széchényi rencz) S ket-fajd-vadászat a Kárpátokból. Szalonkavadászatom a Muraerdőn Siket-fajd-vadászat; Alsó Árva april 25 5. Cserkészetek erdőn mezőn. (E czim alatt találja az olvasó hazai vadá­szataink rövid ismertetését, a vadállo­mány szaporulatát, vagy csökkenését és egyébb apró vadászati hircket) . 4 / 14, 20, 32, 54, 348, 355, 365 6. Egész éves lőjegyzékek. Gróf Erdődy Ferencz galgóczi uradalmából 9 Gróf Széchenyi Ferencz tarnóczai uradal­mából Br. Ambrózy Lajos és Gyula bázosi uradal­mából Gr. Esterházy Andor sárosdi és dinnyés. pákozdi vadászterületeiről .... Gr. Zichy-Béla lengyel-tóti uradalmából Gr. Esterházy Autal uradalmaiból Gr. Ilunyady Imre ürményi és tornóczi ura­dalmaiból Gr. Andrássy Manó oláh-pataki erdőségeiből A vacsi, szász Coburg-Góthai főherczegi uradalomból Hg. Pálflfy, detrekői uradalmából Gr. Csekonics János zsombolyai uradalmábó. Gr. Károlyi Alajos vadász-albumából A szepesi püspökségi uradalmakból . Gr. Forgácli Antal gácsi uradalmából Hg. Odescalchi Arthur bolhási uradalmából Gr. Széchenyi Pál lábodi uradalmából A munkács-bereg-szt.-miklósi uradalmakból Ágoston szász Coburg Góthai kir. hg ő fen­sége összes magyarországi és ausztriai uradalmaiból Jankovich J. ur öreglaki uradalmából A Cseh- és Morvaországban egy év alatt el­ejtett vadnemekről Lap Gács-Kékkö, sept. 10 287 Puszta-Darócz október 23 333 Hanva okt. 16. (Hanvay Z.) 341 N.-Karoly nov. 14 355 8. Agaráezat, kopászat. A nagy-mihályi harrier falka 22 Csákói dij-agarászat 61 Falka-vadászat Göding körül szarvasra. . 61 Nevezések a Szabolcs-vajai ag.-társulat kö­lyök agár-versenyére 173 Franczia kopók (gr. Sztáray A.) .... 247 Az idény első hangjai 310 A pesti róka és szarvas kopófalka vadá­szatai 334,342,366 Eeskai falka vadászat 342 A Békés-megyei agarász-egylet kölyökagár­versehye 343 Sámsondi falkavadászat 350 A Csanád-m. agarász-egylet versenyei . . 359 A zemplénmegyei agarász-egyesiilet ver­senyei 367 A pesti rókafalka részvényeseinek névsora 1878-ban 327 9. Galamb lövészet. Pozsonyi galamblövészet 134, Pesti galamblövészet 141 Bécsi galamblövészet Az iffezheim-i nemzetközi galamblövészet programmja Bogardus-kapitány galamblövészete . A baden-badeni nemzetközi galamblövészet Sárosdi galamblövészet Agárdi galamblövészet 10. Vizi sport, halászat. A »Budapesti csónakázó egyesület« alaku­lása A budapesti hajóverseuy Webb kapitány távuszása a Themsében 142 151 167 174 200 200 342 367 142 158 231 309 325 340 342 15 15 15 15 44 54 69 70 71 86 86 92 92 98 98 114 175 183 358 IY. Tárcza. Utazás a Zambesi viz-eséeeihcz .... 10, 18,25, 37, 42, 50, 146, 154, 162, 242, 250, 322. Két esztendeig nyeregben és az ellenség előtt Gr. Sándor Mór életéből 66, 330 58 74 Lóversenyek 1814 — 21-ig Keszin ... 82 Találkozás Victor Emanuellcl (Hohenberg) . 90 A walesi hg. uti és vadászati kalandjaiból Indiában 1876-ban 94, 102, 111,122, 354, 362, 370 Vadászatok Angliában (Ifj. gr. Almásy Kál­mán) 117 Pisztráng-halászat Dobsii.án (Sir John) . 170, 178, 186, 194, 202, 218, 226, 234 Gr. Almásy Dénes vadásvatai (Ifj. gr. Al­másy Kálmán) 298 Hires amerikai lovak (S—s) 346 Gr. Nákó 4-es fogatú utazása Rómába . 394 Y. Atliletika. 7. Levelezések. Nagy-Szaláncz, január 17. (Blásy Ede) . Eger, január 13 Zichyfalva, jan. 24. (gr. Zichy Jenő) Alsó-Árva febr. 3 Bácska, január hó Hanva, marcz. 17. (Hanvay) .... Szt.-Antal junius 10. (Schmocr Gy.) Cseklyész jul. 18. (Csergeö J.) . . Csákbere'ny jul. 27. (Hub R.) ... Szarvas, augusztus 3. (Sipos S.) . . . , 238 Kis-Töre jul. 28. (br. II. J.) 239 27 27 27 43 61 90 213 229 529 Uj évi levél (Viator) A m. athletikai club alapító tagjainak név­sora A pesti nyilv. viadal programmja . . . A m. a. c. távgyaloglási programmja YI. Necrolog. Gróf Sándor Móricz Gróf Szapáry Imre . Ferencz Károly cs. kir. Führer Ernő . Gr. Forgácli Kálmán Trefort Erwin Geiszt István fhg. 23 98 151 334 57 57 73 158 239 318 343 Budapest, 1S7S. Az Athenaeum r. társ könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents