Váczi Közlöny, 1894 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1894-10-14 / 41. szám

= A pusztuló forintosok. Az egyforintos papiros pénzek bevonását már erősen észre lehet venni. Hat hét óta, mióta az egyforintosok bevonását meg­kezdték, busz millió forintot vontak be s a mi még forgalomban van, az olyan piszkos, hogy ha egyforin­tosokban kellene kezdeni a takarékoskodást, tönkre menne az egész világ, mert mindenki örül, ha ezeken a szurtos rongyokon minél előbb túl adhat. A hol sok pénz fordul meg — úgy például bankokban, adóhiva­talokban — ott észrevették azt is, hogy az egyesek megfogyatkozása következtében főleg az ötösök és az ötvenesek forgalma emelkedett. És pedig az ötösök a múlt hónap óta 1.9 millió forinttal. Különben októ­bertől kezdve az ötösök és ötvenesek nagy részét is lassankint bevonják, hogy ezzel paralizálják a forgal­mat. így azután lassacskán majd csak hozzájutunk az aranyakhoz . . . már a ki! = Nincs többé difteritisz. Ez a szörnyű gyermek-betegség, mely pár évtized óta iszonyú mér­tékben szedi áldozatait hazánkban egész nemzedéket irtott ki, ugylátszik végre emberére akadt dr. G o n s- t a n t i n i trieszti orvos személyében, a ki az általa feltalált s serumnak nevezett gyógyszerrel rendkívüli eredményeket ért el, amennyiben száz beteg közül nyolcz- vankilenczet sikerült megmentenie. Az uj találmány elé nemcsak az orvosi világ, de a rettegő szülők is re­ménykedve néznek. = A hadmentességi dij reformja. A kato­nai hadmentességi díjról szóló törvény évek óta óhaj­tott reformja már a legközelebbi jövőben várható. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a képviselőház legelső üléseinek egyikén terjesztik elő. A hadmentességi dij kivetésénél jövőre a szegényebb sorsú néposztályt, amennyire csak lehetséges lesz, megkímélik, mig a jobbmódúakat ennek megfelelőleg magasabb adóval illetik. A most fennálló legalacsonyabb hadmentességi díjosztályt, az egy forintos adót, jövőben megszünte­tik és az adóbehajtásnak módját is, mely eddig annyi panaszra adóit okot és az elért eredménynyel egyál­talában arányban nem áll, teljesen megváltoztatják, így különösen meg fognak szabadulni a községek a behajtástól, melynek megkönnyebbítésére az adóosztá­lyok számának kevésbitése van tervben. A munkás­osztályhoz tartozó amaz egyéneket, kik foglalkozásuk­nál fogva tartózkodási helyüket gyakran változtatják és ez által a nyilvántartást jelentékenyen megnehezítik, a hadmentességi adó kivetésénél jövőre figyelmen kí­vül hagyják. Végül gondoskodás történik, hogy a had­mentességi adó lehetőleg a jövedelmi adóval együtt szedessék be. = A svájcziak a filloxera ellen. A kis Svájcz valóban oly bámulatraméltó tevékenységet fejt ki a filloxera terjedése ellen, hogy bármely más európai ál­lamnak mintaképül szolgálhat. 1893-ban a filloxera- vész ellen felhasznált pénzösszeg kitett 45,054- frankot. A kantonális lfilokszerabiztos vizsgálatai kiderítették, hogy a vész ugyan ismét terjed, de mindazonáltal az előző évekhez arányitva csökken s külön kibocsájtott kérdő-iv alapján felszólította az összes bortermelő községeket a vész megfigyelésére. Az eddig felderített inficziált helyek száma meghaladja a harminczat. Mi­után a kárpótlás az uj törvény értelmében sokkal nagyobb, mint előbb volt, a kormánytanács kényte­len lesz újabb adót kivetni. A filloxera elleni védeke­zésre szánt tőke kitesz 109,042 frankot, melyből 98,000 frank valószínűleg a jövő évi költségvetésben mint szükséges kiadás fog szerepelni. = Az aranybánya. Hogy Ausztráliában az úgynevezett aranyláz miféle szédelgésekre vezeti az embereket, arra nézve érdekes eset történt Adelaide- ban. Nem rég felmerült a hír. hogy Tasmaniában egy hegyet fedeztek fel, a mely tele van aranynyal. A hir roppant feltűnést keltett és az érdeklődők beható vizs­gálatot is tettek a hegyben, és csakugyan sok arany- érczet találtak. A tulajdonos, Baker Bertram, azonnal társaságot alakított, a mely részvényeket adott ki 20 ajkához repült és a búzamagot csőrével fogta meg. János a galamb csőrét a szájába húzta és azt édesen csókolta meg, A galamb azonnal tündér szép Auréljává válto­zott vissza. Lágy karjaival átölelte Jánost és hosszú csókkal csüngött annak keblén. Azután imigyen szólt: „Szivem édes öröme, lelkem gyönyörűsége, János! ki­rályi atyám egykor Leokádiának fiatalabbik leányát, mert az boszorkány volt, megégette. Soká várt Leo- kádia a visszatolásra, mig végre megjött. Egy alka­lommal, a hogy apám vadászaton volt, a vasorru bába egy mezőre csalt ki. azután ölébe kapott, felült egy griffmadárra és a Cziprus szigetén lévő gyémántfának a harmadik tornáczára vitt fel. Elátkozott akképen, hogy ha a fáról elmegyek, rögtön galambbá változzam át és galamb maradjak addig, migien olyan búzából nem esszem, a mit nem marokkal, hanem csak három ujjal vetettek. Maga királyi atyám volt az, ki a télen a búzaföldön járván 3 ujjal magot szórt az éhező ma­daraknak. A mi búzát az ajkaid közül vettem ki, az, abból kélt ki, reá ösmertem, mert az ilyen búza csak az apám magtárában van“. Nagy volt az öreg király öröme, a hogy szép leá­nyát ismét emberi alakban látta. Összehívta tehát az ország nagyjait és imigyen szólt hozzájok : „Szeretett szolgáim és hű alattvalóim! Jutalmul annak Ígértem leányomat, ki arany nyájamat három esztendőn át hű­ségesen őrizi. Nem akadt oly hű szolgám mint’János bojtár. Ennek a hű lelkű embernek köszönhetem azt is, hogy leányom Cziprus szigetéről megszabadult. Le­gyen tehát az övé, mert tisztességgel tett rá szert. Sze­retett hű szolgáim! Mig fiatal voltam, könnyen for­gattam a buzogányt, hej de most már a királyi pál- cza is nehéz az öregségtől reszkető kezeimnek, azért átadom azt Szivem Jánosnak. Legyetek, engedelmes hű alattvalói, mint eddig nekem valátok. Otthon lévő csa­ládját pedig befogadom a királyi palotámba“. millió font sterling erejéig. Hihetetlen gyorsasággal kapkodták el a részvényeket. De egy pár okos ember mégis gyanúsnak találta ezt az egész dolgot és meg­vizsgáltatták a hegyet az állam szakértő közegeivel. Hát biz ott nyoma sem volt az aranynak, sem az éreznek. Hanem konstatálták, hogy a „beható vizsgálat“ alkalmával a derék felfedezők vásárolt aranyérczekkel bolondították el az embereket, azokat ügyesen helyez­vén el a föld rétegeiben. Most folyik e miatt a csalási per. de pénz már nincs. — A magyar gazdatisztek és erdőtisztek országos egyesülete, f. hó 4-én tartá ülését Buja- novics Sándor elnöklete alatt. — Elnök jelenti, hogy a magyar korona területén foglalkozó gazdatisztek és erdészek segély és nyugdijegyesülete alagszabályainak módosítása jóváhagyatott, mely módosításban a czim változása is benfoglaltatik, tehát ez nem jelent uj egye­sületet, hanem ez a réginek folytatása, minden joga­inak és kötelezettségeinek folytatólagos birtokosa. Ügyvezető jelenti, hogy az 1893-ik évi évkönyv elké­szült és szétküldésre vár, tanúsága szerint: az egyesü­let fennálása óta volt 1381 tagja ebből, elhunyt 187, és töröltetett 267. marad tehát 927 tag, kik közül tag­díjjal hátralékban van 707 tag és a hátralékos tagdíj összege kitesz 22946 frt. 38 krt. Az alapszabályok jóváhagyása s az évkönyv elkészülte tudomásul véte­tik, a tetemesen felszaporodott hátralék, behajtás vé­gett az egyesületi ügyésznek adatott át, — Miután az egyesület eddigi hivatalos lapja, a Földmivelési Erde keinek új kiadásban, a Magyar Gazdák Lapja czim alatt jelenik meg, ez hivatalos lapul elfogadtatott, s tárgyalások folynak az iránt, hogy az egyesület tagjai nevezetes kedvezményeket nyerjenek, s hogy minden hivatalos közlemény ez úton közöltessék. — Az ügy­vezetői jelentés előadja, hogy a nyári szünetek alatt az ügyforgalom 355 dbt. tett ki. Üj tagul jelentkeztek 8-an. Tagok sorából töröltettek 10-en. Állásközvetíté­sünk útján uj állásban el helyeztettek 9-en. A segélyért folyamodók kérvényének elintézése elhalasztatott ak­korra, midőn az év elején a segélyosztás rendszerint történik. — Utána a mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete igazgatósága tartotta ülését. Ügyvezető jelenti, hogy n tagok száma 155-re, a biz­tosított nyugdíj összege pedig 169700 koronára emel­kedett. Az esedékes dij 50053 korona 90 fillér Az in­tézet vagyona 51809 kor. 76 fillér, takarékpénztárban és készpénzben 10813 kor. 66 fillér, díjhátralékban 7812 korona 90 fillér. Alapítványok és adományok 1379 korona 80 fillérre rúgnak. Á díjhátralékokra nézve kimondotta az igazgatóság, hogy azoknak behaj­tása tekintetében az alapszabályok keretén belül a legerélyesebb intézkedések foganatositandók. — A világ legzsugoribb embere Cleveland- ban élt, Welleniek hívták. Ez az úr egy kis vagyon­kát kapott a feleségével és evvel olyan ügyesen ma­nipulált, hogy utóbb félmillió dollár vagyona lett. Weller sajátságos életet élt a feleségével. O vitte a háztartást, ő fizetett mindig, még a felesége fárado­zásaiért is. Ha például a felesége készített neki egy csésze kávét, roppant alkudozás keletkezett, mert Wei­ler fizetett a {nejének érte. Ha egy gombot a nő fel­vart a Weller ruhájára, egy penny járt érte neki. Wellerék háza soha sem látott égő szenet, vagy lám­pát. Ha hideg volt, bundába burkolózva ültek a szo­bában, ha esteledett, azonnal lefeküdtek. Néhány évvel ezelőtt Weller nejét meggyilkolták s a gyanú Well erre esett. El is fogták és több évig tartották börtönben. Weller azt hitte, hogy a börtönben az állam költsé­gén jóllakhatik és evett is annyit, hogy többször rosszul lett. Úgy számított, hogy az egészet majd helyre koplalja a magáéból. Képzelhető azonban zsu­gori keserve, mikor szabadulásékor meghallotta, hogy a rabtársi költsége húszezer dollárba került. Weller sírva fakadt és három napig folyton sirt. Még aztán is mindig megeredtek a könnyei, mikor a húszezer dol­lárra gondolt. Ilyen életmód daczára csak most halt Megörült de ennek az ország nagyjai, mert János nem csak jó szivü, de vitéz ember is volt. Mégis tar­tatott ám ama hetedhét országra szóló lakodalom. A vőlegény kordovány csizmáján vígan pengett az ezüst taraju sarkantyú, az aranyozott dolmányán pediglen a 9999 ürge farkából varrott prém volt. No de a menyasszony volt ám még csak valami. Ruhája ró­zsaszínű felhőkből font fonálból volt szőve, fátyolét 999 pók szőtte gyémántos szálakból. Hát még a lakoma! Volt ám ott száz meg száz­féle étel, kirántott czinegenyelv, berántott pipiskemáj. Rántotta struezmadár tojásokból. Azután meg olyan túrós csusza, a minek a tejföle a menyboltozaton lévő tejutból került le. Hát még a paprikás, a mihez a csirkét a menyboltozaton lévő fiastyúk költötte ki. Java volt a griffmadár czombjából kikerült sonka. Bor is volt, még pedig a javából, mert a mustot Ká­naán földjén szűrték. A bor is a jeruzsálemi kálvária hegyéről jutott oda. Tizennyolcz czigány muzsikált, valamennyien ve­res nadrág és vikszos bőrből való rámás csizma volt. Oda sompolyogtam én is, meglátott a Dádé, rám­kiáltott, hogy: „Bengatute tu csáló, dzsando tu poklo“ (kölyök, takarodj innen a pokolba) — és úgy hátba vágott egy lerágott grifftnadárczombbal, hogy hanyatt bukva estem ki az ajtón. Szaladtam, szaladtam, mig­ien ide értem, itt pedig egy rothadt tökbe botlottam meg a lábam, most annak a tejéhez vágom azt, ki azt nem mondja, hogy kukk.“ A mese befejezése Dudás káplárra való czélozva, mert ez rendesen a mese előtt aludván el, soha nem váltotta be a kukk szót. Ne de még előre is haragu­dott rá Gyepes czigány, mert tudta, hogy nem adja meg az ígért konvencziós szilvóriumot. (Folytatása következik.) meg, 85 éves korában, nem annyira végelgyengülésben mint inkább a húszezer dollár felett érzett bánatában. Egy millió forint hagyatékát távoli rokonok öröklik. = Nők a vasút és posta szolgálatában. Az első állam, a hol a postánál nőket alkalmaztak, Fran- cziaország volt, a hol különben még ina is sok hiva­talban szívesebben alkalmaznak nőket, mint férfiakat. Angolországban, nem számítva a levélhordókat, a pos­tánál alkalmazottak negyedrésze nőkből áll. Svájczban is igen sokan vannak úgy a postánál, mint a táviró­nál, valamint a vasútnál is, mely utóbbi szakban Hol­landiában 720 nő talál alkalmazást. Spanyolországban a telefonnál kizárólag női alkalmazottak vannak, mig Olaszországban ssak kevés nőt alkalmaznak. Svédor­szágban minden egyéb lehet a nő, csak levélhordó nem mig Norvégiában a nők a férfiakkal egy rangban és fizetésben vannak és alkalmazást találnak a postánál is, a távírdánál is. Dániában pláne hivatali főnökök sőt parlamenti gyorsírók is lehetnek. Finnországban a nők minden hivatalra pályázhatnak. De sok hivatalt foglalnak el a nők Németországban, Ausztriában. Ro­mániában, Oroszországban és az angol gyarmatokban. De leginkább el vannak ismerve Brazíliában, hol kor­mányhivatalokat is elfoglalhatnak. = Egész selyem, mintázott Foulárdokat (mintegy 450 különböző fajban), méterenként 75 Úr­tól 3 frt 05 Űrig — valamint fekete, fehér és színes selyemszöveteket 45 Úrtól 11 frt 05 Űrig — sima, koczkás, csikós, virágos, damaszólt minőség­ben (mintegy 240-féle dispoziczió és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít póstabér és vámmentesen a privát megrendelők lakására llemieberg G. (cs. kir. udv. szállító) selyemgyára Zürichben. Min­ták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett leve­lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasz­tandó . (2) Irodalom és zene. = Hegedű .játszóknak! Egy régóta érzett hi­ányt pótolt Nádor Kálmán zeneműkiadó ezég legújabb kiadványával, a Burger Lajos által hegedűre átirt 101 dallal. Oly gyűjtemény ez, hogy egy kezdő hegedűs ép úgy mint egy már előrehaladottabb játszó egyaránt használhatja. A dalokat Burger Lajos irta át. Igen fényesen oldá meg feladatát Burger Lajos, ki az ösz- szes dalokat a leghelyesebben fogta fel és korrekt át­írásából semmi kívánni valót sem hagyott hátra. Igen ajánlhatjuk ezen gyűjteményt hegedülni tudó kedves olvasóinknak, mert a dalok amellett, hogy oly kor­rektül vannak átírva, még az ország legszebb dalai is és oly jól vannak összeválogatva, hogy minden játszó megtalálja benne kedvencz dalát. Mellékesen megjegyezzük, hogy e dalgyűjteményt fuvolázók is használhatják mert meglehetős magasan vannak a dalok átírva. Ára e szép gyűjteménynek 1 frt 50 kr. Oly csekély ár mely mindenkinek megkönyiti a füzet beszerzését. Megrendelhető Nádor Kálmán zeneműkia­dónál Budapest Károly-körút 8. szám. = „Magyar Világ“ czim alatt egy rendkívül élénk és hazafias szellemtől áthatott képes családi lap indult meg, mely irodalmi színvonalon álló gazdag tartalmával nemcsak az olvasóközönség nagy zömét hódította magához, de felkeltette az irodalmi körök érdeklődését is, s ma a Magyar Világ legtekintélye­sebb és legelterjedtebb szépirodalmi néplapja Magyar- országnak. Ez a hazafias irányú derék lap most lépett második évfolyamába, s mint a hozzánk beküldött mu­tatványszámokból látjuk, nagyon méltó arra, hogy hazánk első képes néplapjának nevezzük. Főszerkesz­tője Boross Vilmos regényíró, kinek fenyes tollát az egész ország ismeri. A Magyar Világ uj évfolyamának első számai a következő gazdag tarlalommal jelentek meg: „Parasztkirály.“ Történeti regény. Irta: Boross Vilmos. „A miniszter anyja.11 írta: Tolnai Lajos. „A magyar ördög.“ Irta: Mikszáth Kálmán. „Egy anyai szív regénye.“ Társadalmi regény Pápay Zoltán­tól. „Esküvőn.“ Románcz. Varsányi Gyulától. „A buj­dosó magyar vezér“. Palagyi Lajostól. „A szószegő.“ Irta: Tóth Béla. „Kenyér után.“ Kisteleki Edétől. Ajánljuk ezt a jeles szépirodalmi képes néplapot ol­vasóink szives figyelmébe. A Magyar Világ megjelen hetenkint egyszer két nagy iv tartalommal. Előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr., mely összeg a lap kiadó- hivatalaba, Budapest, Erzsébet-körut 32. szám alá küldendő. Mutatványszámot ingyen és bérmentve bár­kinek küld a kiadóhivatal. Egyes számok minden könyvkereskedésben és könyvügynöknél rendelhetők és kaphatók. Felelős szerkesztő és lapiulajdonos: Dr. Varázséii Béla. HIRDETÉSEK. Értesítés. Alulírott tisztelettel értesíti a nagyérdemű közön­séget. hogy Pozsár Tóni a fővárosból hazatérve, minden vasárnap ebéd után és szerdám este a „Központi kávéház “-ban zenét tart; egyébkor pe­dig a közönség rendelkezésére áll. A legjobb kávéházi italokról és pontos kiszolgá­lásról gondoskodva van. Szives és tömeges pártfogásért esedezik tisztelettel Vácz, 189 L okt. 14-én Papp István, 1_3 kávés. i .a • u k. il­lá­ié life ifit. ír­ek ar­Ö :at a e­a­n­r­zó íi, ik 'SZ kV r­a­ó­o­ín az ra .1­5­>y ó. és ű, is L m rt y. i­i­ii n lZ I­rz k ;z d ű d a >1 z e n a Q Y x

Next

/
Thumbnails
Contents