Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2000. (Szombathely, 2000)

4. szám - ADATTÁR - Orbán Róbert: „Őrségi falvak" Somogyban. - Adatok az őrségiek Somogyba településéhez a XVIII. század elején -

zött jelen volt, az Testi szememmel kosztok láttom, mégis oly vakmerőkippen el merik esküdnyi és tagadnyi. Már nem tudom mit csinállunk ..." 7 A német anyanyelvű megszálló katonaságot falvanként a házaknál helyez­ték el. Eltartásuk alig elviselhető terhet rótt az őrségi reformátusokra. A fe­nyegetettség és a megszállás miatt megindult őrségi jobbágyok szökéséről Rosty először 1733. május 9-én kelt levelében 8 írt. Az elszökők számának növekedéséről és szökés irányáról tudósított az egy évvel később, 1734. má­jus 15-én kelt levél is: „Az Eörségrül és a Tottságrul most is igen szöknek az emberek, sött azt hallom, hogy valameüyre ... az mostani kinn lévő Sziget­vári E'.xecutor katonáknak hirit hallyák előttük már elszöknek, és az katonák csak az puszta házat talállyák ... amint hallom csak Szála, Somogy, Veszprim és talán Tolna vármegyébe transmigrálnak, ha az urak iparkodná­nak könnyen megtalálhotnák ,.." !) Ekkor Rosty István már olyan súlyosnak látta a helyzetet, hogy a főis­pánnak írt levelében szükségesnek látta megjegyezni „az egész vármegyének nagy pusztulását várhottyuk". 1(> Vajon nem túlzás e nagy pusztulásra vonatkozó, szinte apokaliptikusnak mondható utalás? Az 1734-es és 1736-os összeírásokban jócskán találunk adatokat az el­szököttekről: 11 - A legtöbben ezen időszakban Oriszentpéterről mentek el. Az összeírás 15 családfőt jelölt meg, ia de más forrásokból még 4-5 elszökött családról tit­dunk. Tehát, a település 59 jobbágyportájának harmada maradt üresen. - Bajánházáról ebben az időszakban 7 elszököttet soroltak fel, 13 itt előtte 11 jobbágyot és 2 nemest írtak össze. A jobbágyok kétharmada elszökött! - Hódoson a 17 jobbágyhely közül 1734-ben egyet, 1736-ban pedig újabb ötöt találtak elhagyottan. (A faluból 1743-ben újabb 4 család szökött el a Somogy megyei Sandra.) 14 - Kerkáskápolnán 7 az elszököttek száma, 15 igaz, akkor a maga 26 portájá­val Szalafő és Öriszentpéter után az Őrség 3. legnépesebb települése volt. - Ispánkról ezekben az években a 16 jobbágy közül 6 szökött el. 10 - A legnépesebb őrségi településről, a 64 jobbágyhellyel rendelkező Szalafő­ről ezekben az években csak 4 elszököttet említenek 17 ugyan, de tudjuk, hog)' a faluból már az Őrség megszállása előtt is költöztek el Somogyba, il­letve 1736 után is voltak eltávozók, amelyek pontos számát nem ismerjük. - Nagy rákos ról, 1H ahol a 19 jobbágy mellett 6 nemes is lakott, legalább he­ten szöktek el. - Pankaszon 1 " ebben az időszakban 7 elszököttet említettek, itt 21 job­bágyporta volt. - Kisrákoson 20 a 17 jobbágyhelyből 5 maradt átmenetileg üresen. - Dávidháza 21 8 portájából 2 üres volt. - Ezekből az évekből nem találunk adatot a Szaknyérról elszökőttekről. Az 1739-es összeírás 1 elszököttet, az 1741-es pedig újabb négyet említett.~~ 34

Next

/
Thumbnails
Contents