Útitárs, 1985 (29. évfolyam, 5-6. szám)

1985 / 5. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP xxix. évfolyam 1985. 5. szám Egyházi nyelv és füttykoncert 150 ezer hívő zarándokolt el július 7-én a morvaor­szági Velehradba, hogy lerója tisztele­tét Methódnak, a »szlávok apostolá­nak«, aki 1100 évvel ezelőtt, 885. ápr. 6-án a mai délnémet Ellwangen-ben, száműzetésben halt meg. Két mozza­nat tette ezt a nagyszabású zarándokla­tot politikailag izgalmassá. Az egyik az, hogy a római pápa (aki nagyon szeretett volna ott lenni és maga is szláv - lengyel - származású) a prágai kor­mánytól nem kapott beutazási enge­délyt. Hiába volt az utazni bármi­kor kész pápának minden kísérlete, végülis örülhetett, hogy Casaroli kardi­nális képviselhette őt Velehradban. - A másik újdonság: valószínűleg elő­ször fütyülték ki Huszák »demokráciá­jában« a politikai nagyságokat. Ezek azt merték állítani, hogy Method jelen­tősége egyedül a szláv kultúráért és politikai önállóságért vívott harcában van. A TV képernyőn is láthattuk, milyen rémült arccal reagáltak a prágai vendégek a 150 ezer hívő füttykoncert­jére . . . Method és Konsztantinosz (illetve Cirill) Thesszalonikából szár­mazó görögök voltak. Hogy a »szlá­vok« apostolai lettek, az nem volt lehe­tetlen. Görögországban a VIII. század­ban dúló rémes pestis csaknem kiirtot­ta a lakosságot. Helyére szlávok hú­zódtak le a Balkánról, akik ott később beolvadtak és a keresztyénséget is föl­vették. Thesszalonikát is ilyen szláv lakosság vette körül a IX. század máso­dik felében. Az érintkezések kölcsönö­sek lehettek s így történt, hogy amikor Ratiszláv morva birodalmát kiszakítot­ta a német befolyás alól és önállósítot­ta, a bizánci császártól, III. Mihálytól kért misszionáriusokat. A lépés politi­kai sakkhúzásnak számított, amely mind a német császár, mind a római püspök ellen irányult. Method és Cirill így került el hittérítőként Morvaor­szágba, mint »az egyszerű lakosság« misszionáriusa. Újításokat vezettek be a munkájukkal, amelyekről bizonyára maguk sem hitték volna, hogy olyan nagy sikerük lesz velük. Felismerték, hogy a morvák között csak a nép nyelvén dolgozhatnak, ha sikert akar­nak elérni. Újításuk tehát az volt, hogy az egyházban megengedett három »szent« nyelv, a héber, a görög és a latin mellé, a szláv nyelv használatát is kiverekedték. Ehhez azonban meg kel­lett teremteniök az egységes »szláv« nyelvet és az írást hozzá. Cirill az ó­­szláv hangtannak megfelelő ábc-t alko­tott, a »cirill írást«, a glagolicat (melyet 200 évvel később Bulgáriában átalakí­tottak, s ez a formája ma is a szláv népek javarészének az írása). Erre a nyelvre fordítottak le szentírási része­ket, liturgikus könyveket, s ezzel megvetették a szláv irodalom alapját. Munkájuk jó eredményeket hozott. Ezt már a német püspökök irigysége is bizonyítja, akik a két testvért Rómá­ban bevádolták. Taktikai okokból Rómába utazott a testvérpár, ami­kor a nyomás már elviselhetetlenné lett és félniök kellett, hogy az ottani püs­pök nem sokáig tűri majd a bizánci térítők működését Morvaországban. II. Hadriánusz pápát azonban sikerült meggyőzniök munkájuk helyességé­ről. Valószínűleg taktikai lépés volt a pápa részéről Method morva püspökké való kinevezése is, aki egyedül tért vissza, mert Cirill egy római kolostor­ban időközben meghalt. Methódot azonban újra följelentet­ték Rómában a szláv liturgia miatt, meg hogy tagadta volna a Szentlélek Jézustól származását s ezért eretnek. Újra Rómába kellett mennie, ahol az új pápát, VIII. Jánost is megnyerte a maga ügyének. Ellenfelei azonban meggyőzték Szvatoplukot Method té­vedései felől, úgy hogy a pápa által engedélyezett szláv liturgia nem léphe­tett életbe. Sőt hamarosan azt is elér­ték, hogy Method érseknek el kellett hagynia az érsekségét: száműzték Ell­­wangenbe. Ott is halt meg. Torzó maradt ezért Method és Cirill nagy remény­séggel megkezdett munkája. S ehhez nemcsak a féltékeny bajor püspökök járultak hozzá, hanem őseink is, akik a századfordulón lerohanták és meghódították a morva birodalmat. Ezzel vége lett a morva egyház és a bizánci püspökség kapcsolatának. S tudjuk, hogy bár később két előkelő magyar, Bulcsú és Gyula konstantiná­­polyban fölvette a keleti keresztyénsé­get, mégsem ebből a forrásból táplál­kozott később a magyarok között vég­zett misszió. - Ugyancsak azt se érte meg Method, hogy a bejövő magyarok érseksége központját is elfoglalják: II. Hadriánusz pápa szerémségi érsek­nek nevezte ki őt annakidején. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a testvérpár a szláv njelv és írásbeliség megteremtésével. így lett lehetővé az, hogy ez az Európában, az Elbától Dél-Görögországig elterülő te­rületen lakó sokféle szlávság egykép­pen meghallhassa a Krisztusról szóló evangéliumot. S hogy ez mennyire fon­tos lépés volt, azt éppen az orosz misz­­szió mutatta meg: Method halála után alig egy évszázaddal ezzel a nyelvvel sikerült Oroszország misszionálása. Mi, a reformáció örökösei azonban korszakalkotónak tartjuk a testvérpár merészségét. Rájöttek, hogy »minden népnek a maga nyelvén« kell az evan­géliumot hirdetni. Ennek az elvnek a helyességét bizonyította nemcsak az ő sikerük a morváknál, de a reformá­cióé, sőt minden idők missziójáé is.

Next

/
Thumbnails
Contents