Útitárs, 1978 (22. évfolyam, 1-5. szám)

1978 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXII. évfolyam 1978. 1. szám Hisz-e a mai ember ? November harmadik hetében tartot­ta idei rendezvényét az öt év óta immár ismertté lett „Stuttgarti körzeti kon­ferencia“. A közeli ludwigsburgi Ju­gendherberge falai között négy ország­ból jött magyar keresztyének találkoz­tak, és a különböző felekezetekhez tar­tozók testvéri közösségben töltötték együtt a három napot. 81 személy vett részt a konferencián s a Stuttgartban tartott záróistentiszteletre 120-an jöttek el. A stuttgarti magyar gyülekezet sze­­retetvendégségével zárult a konferen­cia, ahol a résztvevők nagy érdeklő­déssel hallgatták Kaplony Péter pro­fesszor előadását Tamás apokrifus evangéliumáról. Külön öröm volt szá­munkra, hogy a Németországi Magyar Gimnázium is képviseltette magát ifjú küldöttjeinek csoportjával. A konferencia vezérgondolata egy kérdésben fogalmazódott meg: Hisz-e a mai ember? Erre kellett választ adnia a három előadásnak. Receptet nem kaptak a résztvevők, sem megdönthe­tetlen érvelésű hitvédelmet. De az vi­lágosan kifejeződött, hogy nincs semle­ges emberi lélek a földön, tehát valaki ül a nyeregben mindég, és ennek ki­derítésében segíthet ember az ember­nek. Hitet nem adhat egy konferencia sem, de csendjével hozzájárulhat ah­hoz, hogy Isten kegyelmes megszólító szava a személyiség szférájában hall­­hatóbbá váljék. A hit válsága című előadás Cseri Gyulától sikeres kísérlet volt arra, hogy a mai ember hit-válságának okait történeti hossz­­metszettel feltérképezze. Ez a szellem­­történeti térkép a sajátunk, mert min­den gondolkodó ember tudatvilága a kollektív tudat terméke is, így annak válsága az egyént is érinti. Ez a hit vo­natkozásában is érvényes, mivel a hit nem független a tudattól. Van-e kiút a válságból? Az előadás nem merült ki a negatívumok kifejtésével, hanem a ki­vezető út fő irányait is elénk vetítette. A csoportos megbeszélések után el­hangzó referátumok pozitív és remény­­teljes látásról tettek bizonyságot. Amit a Biblia a hitről mond című előadás kollektív munka ered­ménye volt. A bevezető részt előadó Molnár Károly a hitről mint a hirdetett Ige gyümölcséről beszélt. A Szentlélek elsődleges szerepét Filep és a szere­­csen főember történetével világította meg. A továbbiakat e sorok írója fej­tette ki: Hit a Bibliában A Bibliában nincs a mi üdvösségünk, hanem abban a Krisztusban, akiről év­ezredek tanúvallomását a Biblia lapjai őrizték meg. Hiszünk tehát a Bibliában megőrzött tanúvallomásokban, mint hir­detett Igében. A hit születése Ábrahám és Mózes hite létrejöttének feltétele volt az, hogy az Úr megszó­laljon. Elküld úgy, hogy gazdag ígére­tet tesz. Az ígéret azonnal reményt szül a szívben. Ez az emberi érzés pedig ti­tokzatos úton meghaladja önmagát, va­lósággá, szilárd meggyőződéssé válto­zik. A Zsidókhoz írott levél ezt így fo­galmazza meg: „A hit pedig a remény­lett dolgok valósága". Ez a valóság a tudatban konkretizálódik, de gyökere és ereje az ember pneumatikus lényegé­ben nyugszik. A normálisnak ismert mindennapi értelem szabályainak rész­ben ellentmond, de helyesebb így mondani: meghaladja azt. A valóság va­lóságos eredményt szül: Ábrahám ki­ment atyáinak földéről, Mózes bement a fáraó palotájába stb. H:t Jézus Krisztusban Benne lettek valósággá az ígéretek Benne hinni annyi, mint az ígért és re­ménylett dolgokat szilárd valóságnak felismerni. Ezt a tanná vált hit nem is­merte fel és feszítsd meg-et kiáltott. Milyen változás megy végbe az ember­ben és mik azok a hitben felfogott fak­tumok, amelyek a hivő személy hittar­talmát tudatilag kitöltik, ennek a kér-John Donne: Ó, mennyi kínzó ellentét terem Ó, mennyi kínzó ellentét terem szívemben: már szokássá változott az ingatagság; az alázatot csak kedvem ellenére észlelem. A bűnbánatot is szeszélyesen elejtem, minta profán hajlamot: rejtélyesen mégforrsmármegfagyott; imák és csönd; hol nincs, hol végtelen. Tegnap nem kellett Isten semmiképp, ma udvarlom imázva az eget s holnap a büntetéstől rettegek: fantasztikus váltóláz hűl meg ég. Csakhogy itt épp azok a jó napok, ha hideg ráz: olyankor gyógyulok. (ford. Vas István) désnek az elmélyítése a Római levél alapján történt. Gémes István házigazda Mivel pótoljuk a hitet című előadása korunk keresztmetsze­tét festette elénk. Bevezetőjében az egyoldalú, csak a testi fejlődéssel tö­rődő nevelés káros következményeiről szólt. Pedig a hit egy szelete annak, ami az embert belülről teszi emberré — mondotta. Az emberi lélek természeté­hez a függőség igénye hozzátartozik. Ezért a hit lényegében bizalom Isten­ben. Ha Isten képét az egyház hagyja elhomályosodni, a hit dolgában demok­ráciát hirdet világi példára, a trombita bizonytalan hangon zeng. A tiszta Igé­vel ki nem elégített függőségi vágy zsákmányává lesz a szektáknak, a ke­letről importált vallásoknak és vallás­keverékeknek. Ijesztő példák sokasá­gával illusztrálta állításait. Részlete­sen kitért az alábbi témákra, mint is­mert hitpótlékokra: Pénz, vagyon, jólét A mammon'akkor uralkodik, ha biz­tonságot és függetlenséget csak a ja­­(folyt. a 7. lapon)

Next

/
Thumbnails
Contents