Utitárs, 1969 (13. évfolyam, 7-12. szám)

1969-07-01 / 7-8. szám

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA XIII. évf. y—8. szám Megjelenik havonként 1969. július-augusztus Párbeszéd a „pogányokkal" Lehet-e a nem-keresztény világval­lások képviselőit pogányoknak nevezni? Csak mint a keresztény misszió tárgya­iról lehet-e szó róluk, vagy tanulha­tunk is tőlük valamit, ami vallási szem­pontból is gazdagodást jelenthet szá­munkra? Nyújtott-e a teológiai kuta­tás e nemcsak erdekes, de ma különö­sen is aktuális probléma megvilágítá­sához valamit? A statisztika szerint a kereszténység a világ lakosságának 33 %-át tette ki 1950-ben, tíz évvel ké­sőbb a számarány 31 % volt, míg a prognózisok arról beszélnek, hogy a 2000. év körül a világ lakosságának nem egészen 20 %-át teszi majd ki a ke­reszténység. Jelent-e ez valamit a világ­vallásokhoz való viszonyt illetőleg? Ilyen kérdéseket boncolgatott a väx­­jöi konferencia az egyik vita-délelőtt során, Szilas Attila és Szigethy Sán­dor korreferátuma után. A hagyományos keresztény álláspon­tot a jelen század egyik neves protes­táns teológusa, Karl Barth fogalmazta meg a legkihívóbban, amikor azt mond­ta, hogy a kereszténységre a vallás fogalma nem alkalmazható, mivel a ke­resztény egyházról mondható csak el, hogy kinyilatkoztatáson alapul. A val­lások viszont emberi próbálkozások ki­fejezői csupán, erőlködéseikkel — egyik vagy másik módon — Istent szeretnék elérni. Mivel a kereszténység a kinyi­latkoztatás egyedüli birtokosa, nem so­rolható a vallások közé . . . Az új-ortodox protestáns teológia te­hát nem sok teret enged a világvallá­sokkal való párbeszédnek. A vita so­rán nyilvánvalóvá vált, hogy a fiata­lok nem hajlandók magukévá tenni ezt az izolációhoz vezető teológiai állás­pontot, mely a párbeszéd lehetetlenné­­tétele mellett azért sem mondható sze­rencsésnek, mert hallatlanul megnehe­zíti a különben is nehezen gyakorolha­tó kommunikációt a mindjobban szeku­larizálódó, ydjt-keresztény (nyugati) tár­sadalmak iSmtygban, helyesebben azok tagjai feí^,^ A sáélesePbkörü párbeszéd megindulá­sa szempontjából igen fontos lépést je­lent az Egyházak Világtanácsa Űj-Del­­hiben (1961) megtartott gyűlése, valamint a II. Vatikáni zsinat egyes határozatai. Az EVT 1961 évi világgyűlésén már nem Üzenet az űrhajósoknak Ugye, milyen szép messziről a Föld, amikor súlytalan suhantok a hideg űrön át karszti tájak felé, ahol nincs szín, illat, élet! „Oázis a nagy Mindenségben!" Mint testvérek, élhetnénk rajta szépen békességben mi emberek! Műszerekre tapadó szemetek színt éhezik, virágok mosolyát. 5 amíg milliók figyelnek reátok, — talán szívesen leszakítanátok tavaszi erdőn egy szál ibolyát. . . T. E. az volt a főkérdés, hogy beszélhetünk-e kinyilatkoztatásról a világvallásokkal kapcsolatban vagy sem, hanem hogy Isten cselekvése ezekben a vallásokban is kifejezésre jut-e, vagy csak a keresz­ténységben? — Az ifjú egyházak kép­viselői különösen is gazdagították a „po­­ganyokrol" alkotott keresztény felfo­gást. Az indiai Devamandan kiemelte, hogy manapság már nem elegendő e val­lások klasszikus dokumentumainak ta­nulmányozása, mert az illető vallásokban végbemenő megújulás következtében szent irataik is átértékelésen mennek ke­resztül. A régi fogalmak átalakulnak, új értelmet nyernek. Figyelmünket ezért el­sősorban azon igényre kell összpontosí­tanunk, amiket e vallások támasztanak s melyek híveik életében jutnak kife­jeződésre. Tehát a hagyományos tanok helyett a hitélet mai megnyilvánulásait kell elsősorban tanulmányozni. A másik fél hitének tanulmányozása, hitéletének mind mélyebb megismerése előfeltétele kellene hogy legyen minden teológiai munkának, mely arra vállalko­zik, hogy más vallásokról nyilatkozik, sőt azokról értékítéletet is mond. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az európai lelkészképzés — mai formájában — ennek az igénynek nem képes megfelelni. Számos egyetemen még az is lehetséges, hogy valaki teo­lógiai professzor lesz anélkül, hogy a bibliai (részben holt) vallásokon kívül más, ma is élő és virágzó vallással vala­melyest foglalkozott volna! folyt, a 7. oldalon 1

Next

/
Thumbnails
Contents