Utitárs, 1959 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1959-01-01 / 1. szám

külföldön élő magyar evangélikusok lapja III. évf. 1. szám. Megjelenik havonként 1959. január. Kegar Maria (Anglia): Támasz nélkül Jó minden külső zavaró körülménytől megszabadulni, ha a Szentháromság Isten felé szeretnénk fordulni. Minden, ami földhöz köt, lehúz, mint anyagias teher és akadálya lelki életünk növeke­désének. De reánk Istennek volt gondja. El­végezte helyettünk, amire mi emberi erővel nem vagyunk képesek és elvet­te tőlünk a felesleges dolgokat. Mi mindent összehord és gyűjtöget az em­ber és mi mindenhez ragaszkodik gör­csösen! Isten azonban most jóságosán tanítgat bennünket, hogy mennyi min­den nélkül lehet élnünk. Kell élnünk és jó élnünk. Anyagi javaink őrzése és fokozása gondokkal, munkával jár. De mi, a »ki­mozdított nép«, elhagytunk mindent. Istennek terve van velünk. Kiszólitott a tömegből és kihelyezett különféle tá­voli tájakra.Megmutatta, hogy bár nincs­telenek lettünk — mint amikor e vi­lágra érkeztünk -, Neki, az Atyának gondja van ránk, sem éhen nem haltunk, sem ruhátlanok nem voltunk és hajlékot is ajándékozott az ő gazdagságából. Figyeljünk Isten ébresztő szereteté­­re. Megragad és kivezérel. Megfoszt, majd megelégit. Annyival, amit szá­munkra üdvösnek tart. Szemeinket meg­nyitja csodatételei meglátására, mert csakis az ő kegyelméből élünk. Mi mind küldöttek és követek vagyunk, Isten szent tervének részesei. Ha engedelme­sen figyelünk életünk új eseményeire, hálaadással van csordultig a szívünk. Távol magyar hazánktól, ifjúságunk templomától lehetünk ezeknek is, de a befogadó országoknak és gyülekezetek­nek is hasznos és áldott tagjai. Az ál­lamok kiküldik mindenfelé nagykövetei­ket, azokra szükségük van. Bennünket pedig Isten ragadott üstökön és dobott szerte, hogy általunk is megismerjék és megszeressék a magyar evangélikus népet. Részünk van Jézus Krisztus meg­váltásában, szabaditásában, tanításai­nak hatalmas, világot átfogó inspiráci­ójában. Élesztő kovász lehetünk a világ nagy kenyerében. Amit kis templomok­ból, magyar városokból és falvakból ma­gunkkal hoztunk, azoknak is ajándék lehet, akik között élünk. Ne tévesztessetek meg! Nincs vélet­len. Minden egyes magyar evangélikus oda került, ahová Isten rendelte, akarta. Ezért ne szaladjunk tovább és tovább, hamis ábrándok ne csalogassa­nak. A boldogság titka bennünk van, helyben, ahol éppen vagyunk. Legyen életünk Isten szent akaratá­val összhangban, akkor nem zúzzuk össze testünket és lelkünket az életküz­delemben. Gondoljuk meg, hogy nem­csak kenyérrel él az ember, hanem en­nél sokkal többre rendeltettünk. Sze­rethetünk, szolgálhatunk az élet napi munkái közepette, végezhetjük, amit az Or Jézus kíván az övéitől, mert hisz­­szük, tudjuk, láttuk, tapasztaltuk, hogy Istennek gondja van ránk. Az elégedetlen nép kiáltása bűnös Isten előtt. Hálaadást vár tőlem és tőled, akiktől azért vett el sokat, hogy töb­bet adjon, önmagát, szeretetének ezer csodajelét. Miközben imádkozunk, Isten is szól mihozzánk. Tanít és irányit, utat mu­tat. Ha csendben vagyunk magasságos színe előtt, ő beszél. A Világ zajos tevé­kenykedései, sokféle disszonáns hangja között csendesedjünk el, Evangélium Népe! Adjunk odaadó figyelésben alkal­mat Istennek, hogy folytathassa velünk való törődését, életünk kibontakozását, beteljesedését, hogy általunk is szent és nagy dolgok történhessenek, a go­noszság ereje megtörjék és Isten aka­rata diadalra jusson a mi engedelmes­ségünk által is. A bibliai kereskedő vágyott a legszebb gyöngyre, azért mindent odaadott. A bűneinktől való megváltás, a keresztyé­nek ragyogó, hatalmas gyöngyszeme. Mi ezt ingyen, kegyelemből kapjuk, ez a mi nagy kincsünk, új életre inspiráló erőnk. Életünk sokfelé ágazó utain végezze el ki-ki, ami rá van bízva, mert a talentum bennünk van, mennél jobban használjuk, annál jobban gyarapodik. Gazdagság és szegénység az életben hullámszerűen váltakoznak. Ma külső támasz nélkül is gazdagok vagyunk, ha megragadjuk Isten szeretetének mély értelmét és elnyerjük az ö békességét. Világ vándora, csatlakozz szorosan Jézushoz, a Szabadító űrhöz és Vele járj, ö akar és vár téged. »Aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevő azt.« Máté 13, 46. Téli Kereszt (A Sopronból látható Schneeberg csúcsa)

Next

/
Thumbnails
Contents