Új Szó, 2020. október (73. évfolyam, 227-253. szám)

2020-10-01 / 227. szám

2 I KÖZÉLET 2020. október 1.1 www.ujszo.com Igazságügyi reform: büntetnék a bírókat CZlMER GÁBOR Pozsony. A kormány tegnap elfogadta az igazságszolgálta­tás reformjáról szóló, Mária Kolíková (Za íüdí) igazságügyi miniszter által beterjesztett törvónycsomagot, amely azon túl, hogy alkotmánymódosí­tást is tartalmaz, jelentősön átalakítaná a bíróságok, köztük az Alkotmánybíróság (AB) működósót. A Kolíková vezette tárca által ki­dolgozott reform szerint például az alkotmánybírók kiválasztási folya­matát úgy változtatnák meg, hogy a kinevezésükben nagyobb szerepet kapna az államfő. Ha ugyanis a par­lament hosszabb időn át nem tudna alkotmánybíró-jelölteket választani, akkor az elnök a jelöltek törvény­­hozás általi ajánlása nélkül is jogot kapna arra, hogy a taláros testületbe tagokat nevezzen ki. A múltban ugyanis pont a jelöltekről való titkos parlamenti szavazás miatt húzódott hosszú időn át az új alkotmánybírák kinevezése. A törvénymódosítás­csomag másik eleme értelmében, ha az AB-tagok többségének egyszerre szűnne meg a tisztsége, akkor a he­lyükre érkező új bírák közül nem mindenki kapna teljes, 12 éves man­dátumot, hanem egy részüket 4, vagy 8 évre neveznék ki. Ennek köszön­hetően a tisztségből nem egyszerre távoznának és megmaradna egyfajta intézményi kontinuitás. Kolíková szerint az intézkedés azt is hivatott megelőzni, hogy túlságosan nagy hatalmi koncentráció alakuljon ki. Ugyancsak megváltozna az Or­szágos Bírói Tanács szerkezete. Az alkotmányban rögzítenék, hogy a testületnek tagjai lehetnek olyan sze­mélyek is, akiknek nincs bírói kine­vezése. Ezentúl aregionalitás elvét is bevezetnék, amely értelmében a tes­tület bíró tagjait bizonyos választási körzetekben választanák meg, így a testület összetétele jobban leképezné az ország különböző részeit. Új, önálló bíróság A reform keretében létrehoznák a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósá­got, amelynek jogállása a Legfel­sőbb Bíróságéhoz lenne hasonló, de a közigazgatási ügyekben határoz­na, illetve a bírák, ügyészek és bi­zonyos más jogászi hivatásokat be­töltő személyek fegyelmi vétségei­vel kapcsolatban is dönthetne. Ugyancsak ez a törvényszék vizs­gálná első körben a választási pa­naszokat is, amelyekről jelenleg az AB-nek kell határoznia. A módisí­­tással tehermentesítenék az AB-t, de egyben kétlépcsőssé válna az ilyen panaszok bírósági eljárása, hiszen a közigazgatási törvényszék döntése után még mindig az AB-hez is le­hetne fordulni. Az intézményt Ko­líková már jövő év január elsejétől létrehozná, és fél éven belül teljes mértékben működőképessé szeret­né tenni. A minisztérium által kidolgozott törvénycsomag megszüntetné az ál­talános törvényszékek bíráinak a döntéseire vonatkozó mentelmi jo­got, az ún. döntési immunitást. A tárca bevezetné, hogy a bírák eseté­ben mindig nyitott legyen a bünte­tőjogi felelősségre vonhatóság lehe­tősége, ne csak akkor, ha bűncse­lekményt követnek el. A problémás reform Mészáros Lajos korábbi alkot­mánybíró és az Országos Bírói Ta­nács jelenlegi tagja lapunknak úgy nyilatkozott, nem ért egyet a dön­tési immunitás eltörlésével. Az al­kotmány értelmében ma a bírókat nem lehet az ítéleteikért felelősség­re vonni. A reform keretében azon­ban bevezetnék a ,jog elferdítése” nevű büntetőjogi kategóriát, ami lényegében akkor állna fenn, ha a bíró nyilvánvalóan önkényes dön­tést hozna. Az ilyen esetek büntet­hetőségével az összes ítéletre vo­natkozóan megszűnne a mentelmi jog. „Nem tartom jónak, hogy a bí­rói függetlenségbe beletapossa­nak” - jelentette ki ezzel kapcso­latban Mészáros. Szerinte az im­munitás a bírónak függetlenséget, biztonságot ad. Egyben kiemelte, hogy a visszaéléseket elkövető bí­rókat a ma hatályos jogszabályok alapján is meg lehet büntetni. „Jó példa erre a jelenleg 15 bíró ellen folyó büntetőeljárás” - tette hozzá. Mészáros az alkotmánybírók kivá­lasztásának új módjával sem ért egyet. ,,Mivel az alkotmánybírákat nem közvetlenül választják, fontos, hogy megfelelő legitimitással rendelkez­zenek” - mondta azzal, hogy eddig a közvetlenül választott parlamenttől és a szintén közvetlenül választott ál­lamfőtől együtt kapták a legitimitá­sukat. „Ha a kettő közül kiesne az egyik, azt nem tartanám demokrati­kusnak” - véli Mészáros, aki szerint inkább a parlamentet kellene arra sar­kallni, hogy ne húzza sokáig az alkotmánybíró-jelöltek megválasz­tását. Szerinte, ha a reformot elfogad­ják és lennének olyan bírák, akiket csak az államfő nevezett ki, akkor az Alkotmánybíróság ezen tagjainak más lenne a legitimitása, mint a ko­rábban tisztségbe került kollégáiké. Mészáros ugyanakkor támogatja az önálló Legfelsőbb Közigazgatá­si Bíróság felállítását. Ez a tör­vényszék olyan ügyekben döntene, amelyekben a polgárral szemben az állam áll a bíróság előtt. „Például egy építési engedély kiadása körüli ügyben” - magyarázta. Ugyanak­kor pozitívan értékelte, hogy az új in­tézmény tehermentesítené az AB-t. „Amely így a valódi alkotmányos­­sági kérdésekkel foglalkozhatna” - tette hozzá. Kiemelte, az új törvény­szék az Országos Bírói Tanácsot is tehermentesítené, hiszen a bírák fe­gyelmi ügyeivel ma még az utóbbi testület foglalkozik. „A reform értel­mében egy függetlenebb és pro­fesszionálisabb testület foglalkozna ezzel” - magyarázta. Drágább lesz a cigaretta, stop a pálinkafőzésnek A jegybank szerint idén és jövőre 85 ezren veszítik el az állásukat Pozsony. A jövedéki adó nö­velése miatt jövőre átlagosan 40, 2022-ben és 2023-ban pedig to­vábbi 20-20 centtel nő a cigaret­ta dobozonkénti ára Szlovákiá­ban - a jövedéki adóról szóló jogszabály ezzel kapcsolatos módosítására szerdán a kormány is rábólintott. Az első adóemelés jövő februártól várható, a másik kettő pedig 2022 és 2023 febru­árjától. A kereskedők várhatóan ezúttal is előre bespájzolnak az alacsonyabb adótartalmú ciga­rettából, ezeken ugyanis az adó­emelést követő két hónapban még túladhatnak. Jövő március végéig így még az olcsóbb ciga­rettával is találkozhatunk az üz­letekben. A dohány esetében ugyanerre hat hónapos átmeneti időszak vonatkozik. A kormány szerdai döntése alapján búcsút inthetünk a házi pálinkafőzésnek is. Ez utóbbit - a Híd javaslatára - még az előző kormány tette le­hetővé, a legális pálinkafőzés iránt azonban elenyésző volt az érdeklődés, az ezzel kapcsolatos szabályok ugyanis túl szigorúra sikeredtek. Jelenleg 26-an élnek ezzel a lehetőséggel. így az sem csoda, hogy az ez után fizetett jö­vedéki adóból a tavalyi év eleje óta eddig csupán 2160 euró folyt be, miközben a vámhivatalok ezek ellenőrzésével kapcsolatos költségei tavaly elérték a 8975, idén pediga3153 eurót. (m i) MOLNÁR IVÁN A pénzügyminisztérium múlt heti derűlátóbb gazdasági előrejelzését a szlovák jegybank egyelőre nem osztja. A koronavírus-járvány okozta visszaesésből tovább tart majd a kilábalás, mint arra eredetileg számítottak, emiatt pedig tízezrek veszítik el az állásukat, ás a fizetésünk is kevesebbet ár. Pozsony. A pénzügyminisztéri­um mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) múlt héten tette közzé a legfrissebb, idei évre szóló gaz­dasági előrejelzését. „A korábban várt 9,8 százalék helyett idén csu­pán 6,7 százalékkal esik vissza a szlovák gazdaság teljesítménye a koronavírus-járvány miatt” - jelen­tette be akkor ezzel kapcsolatban Eduard Heger pénzügyminiszter. A szaktárca elemzőinek az opti­mizmusát azonban a jegybank nem osztja: szerdán közzétett legfris­sebb előrejelzése szerint a szlovák gazdaság idén a legnagyobb valószínűség szerint 8,2 százalékos visszaesést produkálhat, ha azon­ban a járvány második hulláma durvábbra sikeredik, a zuhanás mértéke megközelítheti a 10 száza­lékot is. A most közzétett előrejel­zés szerint jövőre ugyan már a ha­zai össztermék (GDP) 5,6, 2022-re pedig 4,2 százalékos növekedésé­ben bízhatunk, ha azonban a nega­tív forgatókönyv lép életbe, akkor mégjövőre is stagnálás várható. Elhúzódó kilábalás „Továbbra is V alakú válságra számítunk, vagyis az idei csökke­nést az elkövetkező években növe­kedés váltja fel, a kilábalás azon­ban nem lesz olyan gyors, mint amilyenre még nyáron számítot­tunk. A válság előtti szintre így csak 2022 közepe táján sikerül vissza­­tomászni magunkat” - nyilatkozta Peter Kazimir jegybankelnök. Odor Lajos, a jegybank alelnöke szerint a rossz hír, hogy a koronavírus­­járvány második hulláma miatt jó­val kiszámíthatatlanabb a helyzet, nem lehet ugyanis pontosan fel­mérni, hogy a járvány megfékezése érdekében milyen intézkedéseket kell majd meghoznia a kormány­nak. Tömeges elbocsátások Az idei visszaesés a munkapiacot is negatívan érinti. „Csak az idei el­ső fél évben 45 ezerrel csökkent a munkahelyek száma, és még az el­következő hónapokban is folytató­dik a visszaesés. A második fél év­ben további 10 ezer ember veszít­heti el a munkáját, és ezzel még nincs vége. Jövőre újabb 30 ezer ember veszítheti el az állását” - mondta el Kazimir. A foglalkozta­tottság idén így 2,2, jövőre 1,3 szá­zalékkal eshet vissza, és a jegy­bankelnök szerint enyhébb javu­lásra csak 2022-től számíthatunk. Mindez meglátszik majd az állás­talanok növekvő számán is. Míg ta-SZLOVÁKIA GAZDASÁGA (%) GDP" ., -8,2 +5,6 +4,2 növekedés Foglalkoz­tatottság -2,2 -1,3 +1,1 növekedése Állástalanok aránya Reálbérek Q növekedése Infláció +1,9 +0,7 +1,3 • Forrás: nbs.sk valy még 5 százalék alatt mozgott a munkanélküliség, idén ez 6,9, jö­vőre pedig 8,4 százalékra nőhet, és csak 2022-ben eshet vissza 7,7 szá­zalékra. Ha azonban a legrosszabb forgatókönyv válik valóra, az ál­lástalanok aránya még 2022-ben is meghaladhatja a 10 százalékot. A jó hír, hogy az elmúlt évek 2,5 százalékot is meghaladó inflációja látványosan mérséklődik. A jegy­bank szerint idén 1,9, jövőre pedig csupán 0,7 százalékos drágulás várható. Az inflációt is figyelembe vevő reálbér azonban a jegybank szerint - a tavalyi 5 százalékos nö­vekedést követően - idén még így is 0,6 százalékkal csökken, magyarul: a bérek lefaragása miatt idén ennyi­vel kevesebb árut vásárolhatunk a fizetésünkből, mint tavaly. Felelőtlen pánzszórás Kazimir szerint őket is meglepte, hogy a járvány okozta válság elle­nére a szlovákiai családok nem fogták vissza jelentősebb mérték­ben a kiadásaikat, a lakossági fo­gyasztás így Szlovákiában esett vissza a legkisebb mértékben az egész Európai Unióban. „A fo­gyasztók ezúttal egész másképp vi­selkedtek, mint a 2008-ban kirob­bant válságot követően, így a meg­takarításaik sem nőttek nagyobb mértékben” - mondta el a jegy­bankelnök, aki ezzel kapcsolatban elővigyázatosságra inti a lakossá­got, amely a kisebb megtakarítások miatt nehezebben vészelheti majdát a válságos időszakot. Kazimir sze­rint azonban a kormánynak is átfo­gó gazdaságösztönző intézkedé­sekkel kell előrukkolnia, ha el sze­retné kerülni a nagyobb vissza­esést. Mária Kolfková igazságügyi miniszter szerint az igazságszolgáltatásban végrehajtott reform a korrupciós szálak el­szakító sá hoz fog vezetni (TASR-felvétel) ;

Next

/
Thumbnails
Contents