Új Szó, 2020. február (73. évfolyam, 26-50. szám)

2020-02-01 / 26. szám

2 I KÖZÉLET 2020. február 1.1 www.ujszo.com RÖVIDEN Mától érvényes a 365 napos matrica Pozsony. Február 1-től érvé­nyes a 365 napra érvényes sztrádamatrica. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter elmondta, az elektronikus sztrádamatricák rendszerét emiatt kicsit módosítani kellett, hiszen az éves matricák már nem naptári évre, hanem 365 napra szólnak, mindez viszont nem okoz majd fennakadást a matricák kiállításában. „Min­den zökkenőmentesen zajlik majd”-közölte tegnap a mi­niszter. A személygépkocsikra és a pótkocsis járművekre ér­vényes 365 napos autópálya­matrica ára változatlanul 50 euró marad. (dp) Dl: pályázat a kritikus szakaszra Pozsony. Tegnap ismételten sikerült kiírni a versenyt a D1 - es autópálya Lietavská Lúcka és Dubná Skala közti szaka­szára, amelynek a felsővisnyói (Visnové) alagút is a részét ké­pezi. Ez a szakasz, melynek építését a minisztérium leállí­totta, ugyanis az eredeti kivite­lező képtelen volt időben és a megegyezett költségvetésért befejezni a munkálatokat. Jó esetben a verseny győztesével idén aláírhatják a szerződést, s kezdetét vehetik a munkálatok, amelyek maximum 36 hónapot vesznek majd igénybe. „Hi­szem, hogy ezt a szakaszt 2023- ban sikerül átadni a forgalom­nak” - mondta Érsek azzal, hogy a teljes Dl-es autópálya Po­zsony és Kassa között még a következő kormány megbízatási ideje alatt sem épül meg. (dem) Jogerős ítélet a Valko-ügyben Bazin. Nyolcéves börtönbün­tetést fogadott el a Bazini Járás­­bíróság háromtagú szenátusa Emest Valko ügyvéd meggyil­kolásának ügyében Jaroslav Kiinka ellen. Kiinkát rablás vádjával ítélték el, az ítélet jog­erős. Az ügyvédet 2010 novem­berében saját házában gyilkol­ták meg. Kiinka társával, Jozef R.-rel ki akarta rabolni Valko villáját, akit véletlenül otthon találtak, ekkor, Kiinka állítása szerint, Jozef R. lelőtte. (TASR) Két távozó riporter Danko miatt Pozsony. A Szlovák Rádió és Televízió két riportere, Erik Po­­tocky és Michal Katuska döntött úgy, hogy elhagyja a közrádiót, miután az Andrej Danko (SNS) házelnök és a Kuciak-gyilkosság közvetítésével vádolt Alena Zsuzsová telefonbeszélgetéséről készült összefoglalót nem en­gedték közreadni az esti híradó­ban. A telefonbeszélgetést az Aktuality.sk portál tette közzé, amelyen az hallható, hogy a par­lament elnöke találkozót próbál megbeszélni a nővel. Danko az­zal védekezett, hogy nem tudta, kivel beszél pontosan, mivel a nő álprofilt használt, (omediach.com) A szavazni nem járókon múlhat SZALAY HAJNALKA Pozsony. A országos részvétel a parlamenti választáson évről évre csökken, az utóbbi években pedig a magyarok inkább otthonmaradásukkal járulnak hozzá a választások eredményeihez. Mayer András marketing- és kommunikációs szakember szerint az új politikusok megjelenése moz­gósító erővel bírhat, viszont új cél­csoportok megszólítása kizárólag új üzenettel lehetséges. „Ugyanígy segítheti a választói aktivitást, amennyiben a választó azonosulni tud egy jelölttel. Azonban minden esetben a választó csalódása, és emiatti távolmaradása a fő ok, amit kezelni kell” - magyarázta lapunk­nak a marketingszakértő. A szavazáson nem résztvevőkről általánosságban elmondható, hogy elsődlegesen férfiak, 45 év felettiek és középiskolai végzettséggel ren­delkeznek. Martin Slosiarik, a Fo­cus közvélemény-kutató intézet igazgatója lapunknak úgy nyilat­kozott, hogy a 2016-ban Smerre szavazók egy része idén szintén ezt a tábort fogja erősíteni. Slosiarik arra emlékeztet, hogy négy évvel ezelőtt Marian Kotleba pártja volt az, amelynek sikerült egy addig passzív réteget szavazásra ösztö­nözni. A 2012-ben nem szavazók közül Kotlebának négy éve legin­kább a 29 év alattiakat sikerült megszólítania és a középiskolai végzettséggel rendelkezőket. A pozitív kampány kávás A reklámszakember úgy véli, Razzia DEMECS PÉTER CZÍMER GÁBOR A rendőrség is vizsgálja, hogy vajon ápítettek-e be szemetet a D4-es autópálya alá. Érsek Árpád közlekedési miniszter szerint ettől függetlenül a D4/R7 egyes szakaszait március elején átadhatják. Pozsony. A pozsonyi bűnügyi rendőrség csütörtökön razziázott azon a pozsonyivánkai szeméttele­pen, ahol a fővárosi körgyűrű (D4) és az R7-es gyorsforgalmi út építése miatt már korábban is vizsgálódtak. Szemát ügy Az OZ Triblavina nevű civil szer­vezet már korábban is azt állította, hogy a kérdéses szeméttelepről fel­aprított és földdel kevert hulladékot szállítottak a D4-es autópálya alá. A szervezet szerint az Abask Recyc­ling nevű cég a pozsonyivánkai te­lepen először illegálisan kavicsot bányászott, majd a talajvíz szintje alá mélyített gödörbe szemetet töl­töttek. Ezt követően további, Po­zsonyból érkező szemétszállítmá­nyokat dolgoztak fel, amit aztán az autópálya-építő cégnek adtak el. A civil szervezet már régebben felje­lentést tett a cég ellen, de arra is fi­gyelmeztetnek, hogy a vállalat to­vábbra is indulhat az építkezés be­szállítói számára kiírt pályázaton. A pozsonyi körgyűrűt és a Felső­hogy sikeres lehet az egyes problé­mák felkarolása a kampány során. „Olyan témák reflektorfénybe emeléséről van szó, amely egy adott közösségnek vagy tájegységen élőknek fontos. Azzal aktivizálha­tók, ha az ő problémáik is megje­lennek a politikai kommunikáció­ban - véli Mayer. - Eredményes le­het egy negatív kampány is, amely­ben a passzív csoportok félelmére koncentrálnak. Ez a közösséget érintő félelem hatékonyan egyesít­heti a szavazókat, és mozgósító erővel is bírhat. A pozitív kampá­nyok nehezebben érik el a passzí­vak bevonódását.” ■ magyarlakta járások ■ országos részvétel Adatok: százalékban A reklámszakember szerint is se­gíti a választók aktivizálását a sze­mélyes ismeretség, mint mondja, a pártokhoz arcokat kell társítaniuk a i szavazóknak. „Agyunk egyszerű­sít, ezért a pártot legtöbbször egy vezéralakkal azonosítja. Egy tá­mogatott jelölt komoly eredményt hozhat pártja számára. Jó példák le­hetnek erre a helyben sikeres pol- j gármesterek, akiket több párt is szí­vesen szerepeltet listáján. A vá­lasztókkal való személyes kapcso­lat elengedhetetlen, ugyanis az in­teraktivitás lehetőséget ad a politi­kusnak a meggyőzésre, a szavazó­nak pedig a meggyőzhetőségre” - részletezi a szakember. Közösségi hálón Meseznikov szerint a közösségi oldalakon indított kampánnyal is lehetőség van arra, hogy a válasz­tókat szavazásra ösztönözzék. Ez a fajta kampányolás a marketing­­szakértő szerint is sikeres lehet. „A bizonytalanok mozgósítására az utolsó pillanatokban, pontosan * Forrás: vysledkyvolieb.sk irányzott közösségimédia-kampá­­nyok lehetnek hatékonyak, amely­ben pontos - a választás mértéké­hez képest - mikrocsoportokat ho­zunk létre” - magyarázza Mayer. A pártok is tudják A Magyar Közösségi Összefogás és a Híd is tisztában van azzal, mek­kora potenciál van a választani nem járó magyarokban, és hogy milyen fontos az időzítés. Mindkét párt ugyanis a kampány utolsó szaka­szára fog koncentrálni. Őry Péter, az MKÖ kampányfőnöke lapunknak úgy nyilatkozott, törekednek arra, hogy a kampány során megjelen­jenek azok az üzenetek, amelyek az otthonmaradókat is megcélozzák. „A közvélemény-kutatók azt mondják, hogy az embereket akkor érdemes igazán ösztönözni, amikor azok kézhez kapják a választásról szóló értesítést, megtudják annak időpontját, hogy hova kell menni­ük. Erre az időpontra szeretnénk hagyni ezeket az üzeneteket, sze­retnénk, hogy dél lakossága meg­mozduljon - mondta lapunknak Őry. - Ha valaki nem akarja a szél­sőjobboldali pártokat, ha valaki nem akarja a baloldalt, és otthon marad, az pont azokat támogatja, akiket nem szeretne.” A Híd a kampány utolsó két he­tére a korábbiaknál nagyobb hang­súlyt fog fektetni - tudtuk meg a párt kampányfőnökétől, Ravasz Ábel­től. „Bár az előző kampányokon is dolgoztam, érzésem szerint a Híd keveset tett ezen a téren” - mondta Ravasz. Az erre az időszakra kon­centráló kampányról azonban egyelőre nem árult el részleteket. Az eddigi kampány Ravasz el­mondása alapján a párt eredménye­ire koncentrál. „Szerettük volna bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket sikerült elérni az elmúlt években, szeretnénk jobban össze­kötni az emberek fejében, hogy mi a szavazat és az eredmény közötti kapcsolat, tehát hogy csak a szava­zatokkal lehet ezt elérni. Igyek­szünk eredményorientált módon beszélni az emberekhez” - magya­rázta a Híd alelnöke. A parlamenti választáson való részvétel D4/R7-nél Kiska-Fico vita körvonalazódik Csallóközön áthaladó gyorsforgal­mi utat építő cég, a D4/R7 Const­ruction visszautasítja azt az immá­ron rendőrségi gyanúsítást, hogy környezetkárosítást követtek volna el, de tagadta az OZ Triblavina állí­tásait is. A cég szerint a D4/R7 épí­tése során nem használtak fel olyan anyagokat, amelyeket ne engedé­lyezett volna az illetékes szlovákiai hatóság. D4R7 Construction közle­ményében kiemeli, hogy a felhasz­nált anyagokért az azokat beszállító cégek a felelősek. Nekik kell a szük­séges engedélyeket beszerezniük és laboratóriumi vizsgálatokat elvé­geztetniük. Hangsúlyozzák, hogy a problémás beszállító céggel tavaly szerződést bontottak. Érsek: No problem Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter a folyamatban levő rend­őrségi nyomozásról nem akart nyi­latkozni. „Mi felszólítottuk a kivite­lezőt, hogy a szóban forgó útszakasz nincs rendben. Az alapozásban ugyan nem találtunk szennyező anyagokat, tehát a föld nem jelent veszélyt az emberi egészségre, ám méréseink igazolták, hogy az út sta­tikájával van a gond. A kivitelező­nek jelenleg 90 napja van arra, hogy az észlelt hiányosságot eltávolítsa, és igazolja, hogy az út rendben van, el­lenkező esetben az egész szakaszt saját költségeire kell majd lebontani és újraépíteni. A labda tehát most az ő térfelükön pattog” - mondta teg­nap lapunknak Érsek. Átadnak egy szakaszt A miniszter tegnap igazolta, hogy néhány héten belül valóban átadhat­ják a forgalomnak az R7-es körülbe­lül 25 km-es szakaszát Somoija irá­nyából Pozsonyba. Két szakaszról van szó: a Ketelec-kereszteződés és Egyházgelle (Holice) között, vala­mint a D4-es körgyűrű rövidebb sza­kasza Csölle (Rovinka) és a Ketelec­­kereszteződés között. Akik tehát Du­­naszerdahelyről utaznak Pozsonyba, azok rövidesen Egyházgellénél fel­hajthatnak az új gyorsforgalmira, s elkerülhetik a forgalmas és túlzsúfolt elsőrendű utat. Mivel az R7-es foly­tatása Főrév irányába még nincs kész, az autók a Ketelec-kereszteződésen rátérnek a D4-es körgyűrű befejezett szakaszára, s Csöllénél ismét vissza­kanyarodnak az I/63-as föútra. Érsek február közepén tartja hi­vatali ideje utolsó ellenőrző napját a D4/R7 projektjén, eddigi infor­mációk szerint minden jel arra utal, hogy az első szakaszokat március elején fogják átadni a forgalomnak. „Azt hiszem, március eleje lesz, hogy aztán ne vádoljanak azzal, hogy ezzel akarok kampányolni, hogy a választás előtt vágom el a szalagokat a gyorsforgalmi úton” — fűzte hozzá a miniszter. A miniszter korábban azzal vá­dolta Nagyszombat megyét és az MKP-t, hogy ők akadályozzák az R7-es átadását. A megye és a párt szerint azonban Érsek alaptalanul vádaskodik, hiszen az út megnyi­tása csak a tárcán múlik. Pozsony. Andrej Kiska volt államfő, a Za l’udí párt elnöke csütörtök este bejelentette, elfo­gadja Robert Fico volt kor­mányfő migránsokról szóló vi­tára való kihívását, de először a február 16-i tévévitán vesz részt Peter Pellegrini (Smer) minisz­terelnökkel. A Smer elnöke nemrég egy videót tett közzé közösségi ol­dalán, ahol a volt köztársasági elnököt nyilvános vitára hívta ki, témaként pedig a menekülteket jelölte meg. így reagált Kiska azon kijelentéseire, amelyekben arról beszél, hogy Szlovákiának mint sikeres országnak köteles­sége lenne segítenie néhány száz, háború és erőszak elől me­nekülő embernek. Fico szerint ezek az emberek fenyegetést je­lentenek a szlovák állampolgá­rokra, és az esetleges muszlim közösségek teljesen megváltoz­tatnák az ország arculatát. Kiska szintén egy videóban mondott igent Fico felkérésére, hozzátette, közönség előtt, egyetemi hallgatók előtt vitáz­na, és ezt bármelyik tévécsator­na közvetíthetné. A migránso­­kon kívül azonban további té­mákat is megjelölt, többek kö­zött a Nemzeti Futballstadion felépítésének költségeit, a Kuciak-gyilkosságot, az útdíj­rendszert, a vietnámi állampol­gár elrablását, valamint az oktatás- és egészségügy jelenle­gi állapotát. (szh)

Next

/
Thumbnails
Contents