Új Szó, 2003. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

2003-01-14 / 10. szám, kedd

ÚJ SZÓ 2003. JANUÁR 14. Nagyszünet-Hirdetés Azt mindig tartsátok szem előtt, hogy a túlzott tökéletességre való törekvés megbetegít Teher alatt nő a pálma? A suliban töltött idő számod­ra buli vagy dögunalom? Mi az, ami először eszedbe jut? Izgalom, vagy a sikerekkel te­li, esetleg fárasztó odafigye­lés, talán a folytonos számon­kéréstől való rettegés? Nehéz elhinni, de számos kisgyer­mek a felnőttek munkahelyi megpróbáltatásaihoz hasonló stresszt él át nap mint nap az iskolában. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS A napfény hiánya miatt a sötét év­szakban sokunk szervezete napköz­ben is termeli a melatonin nevű al- váshormont, ami miatt hangulatunk mélypontra zuhan. A félelem valójá­ban ártalmatlan helyzetekben is el­uralkodhat rajtunk, s gyakran attól rettegünk, hogy nem tudunk megfe­lelni a követelményeknek. Különö­sen hajlamosak erre azok a diákok, akik mindenben a tökéletességre tö­rekszenek. Azt mindig tartsátok szem előtt, hogy a túlzott tökéletes­ségre való törekvés megbetegít. Mi okozza az iskolai stresszt? Néhány lehetséges ok: • ha a gyereket sürgetik tanulás, dolgozatírás közben • ha kiszámíthatatlan, esetleg igaz­ságtalan a számonkérés • ha egy feladatot meg tudna olda­ni, de nem marad rá ideje • ha társai csúfolják (ügyeden a foci­ban, nem találják elég menőnek az öltözékét, stfa.) • ha otthon felejti, elveszíti a felsze­relését. A stresszre utaló tünetek • ingerlékeny • kedveden, lusta, rosszkedvű • impuizív, heves, rossz magaviselet • szorongás, aggodalom • alvással kapcsolatos zavarok • fejfájás, hasfájás, hányinger Hogyan előzhetjük meg ezeket a tüneteket? • Nem szabad a képességeinket túlszárnyaló dolgokat erőltetni. • Ha gondunk van a tanulással, ne terheljük túl magunkat külön­órákkal, edzéssel. • Ügyeljünk rá, hogy tévét nézni, olvasni, játszani, kikapcsolódni is maradjon időnk. • Osszuk be helyesen az időnket! • Tartsunk rendet könyveink, fü­zeteink, taneszközeink között! • Ha szükséges, kérjétek meg szü­léiteket, kérdezzék ki tőletek a leckét, ellenőrizzék házi feladata­itokat. • Táplálkozzunk egészségesen, aludjunk sokat! Az iskola utáni különórák és hob­bik többlettudáshoz juttatnak minket, a sporttól egészségeseb­bek leszünk és fejlődik az akaraterőnk. A bennünk lévő te­hetség fejlesztését pedig nem árt minél korábban elkezdeni. A si­kernek azonban ára van: a zenét, sportot, nyelveket tanuló fiatal­nak kevesebb ideje marad a pihe­nésre. A diák feladata, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt az iskola, a különórák és a nyugodt családi együttlét között. Nem kell minden hobbit heti rendszerességgel űzni, kétheten­te is lehet táncházba, kézműves szakkörbe vagy lovagolni járni. A felszabaduló időt pedig felhasz­nálhatjuk arra, hogy a látottakat, tanultakat megbeszéljük, leraj­zoljuk, vagy otthon újra elgyako­roljuk. Ha sok a különóra, a lefekvés ide­je biztosan későbbre tolódik. Ha egy iskolás csak vacsorára ér haza A bennünk lévő tehetség fejlesztését nem árt minél korábban elkezdeni. A sikernek azonban ára van: a zenét, sportot, nyelveket tanuló fiatalnak kevesebb ideje marad a pihenésre. (Képarchívum) az edzésről, a lecke befejezését, az iskolatáska összecsomagolá­sát, a fürdést, esti beszélgetést, kikapcsolódást mind-mind a le­fekvésig tartó rövid időbe kell be­zsúfolni. Mivel ez lehetetlen, vagy fontos dolgok maradnak ki az esti családi együttlétből, vagy a lefekvés ideje csúszik bele az éj­szakába. A héten egy este, vagy a hétvégén egy nap legyen a közös családi programoké! Este megnézhet a család együtt egy vidám filmet pattogatott kukoricát rágcsálva, elmehetünk kirándulni, múzeum­ba vagy uszodába. A lényeg az együttes élmény. Az, hogy tudunk olyan tevékenységet találni, amit mindannyian élvezünk. A hét töb­bi napján meg mindenki szalad­hat a saját fontos dolgai után. A hétvége szóljon a kikapcsolódás­ról, pihenésről, álmodozásról. Elég baj az, hogy az iskola gyak­ran több leckét ad a hétvégére, legalább különórákat ne szervez­zünk szombat-vásárnapra! Ne becsüljük le a látszólag ha­szontalanul eltöltött szabadidő jelentőségét a életünkben! Úgy osszuk be a napunkat, hogy ma­radjon időnk a kötetlen rajzolga­tásra, olvasásra, pihenésre! Ha elő kell vennünk a naptárt ahhoz, hogy a barátainkkal meg tudjunk beszélni egy találkozót, akkor ideje egy kicsit csökkenteni az el­foglaltságainkat. Természetesen némi kitartást és következetessé­get el kell várnunk magunktól, hi­szen e nélkül nem is tapasztalhat­juk meg a jól végzett munka örö­mét, a nagy teljesítmény utáni fel­szabadult, kellemes fáradtságot, (sn, o, he) búd Ked v róka Zlatá horúckaj netusil. ze I iko tisíc lúd 300 miliőn pritomj drahSiJj Zlaí niekoi esli ml no stáfl romára Centn mőíe mat*! nőm éase. Ka Klondiku hned po príchd oznámili aktul vy, priechodtM de o ubytova| program div| Sieho Salioq To vSetk láte F.tirotel Assistent na * t ár SZÍVMELENGETŐ! Három hónapon át a 3-perc után a beszélgetés INGYENES ANGOLRA Quote of the week: Words are, of course, the most powerful drug used by mankind. (Kipling) Phrasal verb of the week: turn up Definition: to arrive, often unexpectedly. (This phrasal verb has more than one meaning) E.g.l: Sorry fra late! A friend turned up jpst as I was leaving. E.g.2: ] booked the taxi for 10 o’clock, but it didn’t turn up until 10:30. This phrasal verb can’t be separated. Test a. The _ pressure that bring stormy weather can also spawn tornadoes - one of nature’s fastest, most terrifying phenomena. 1. changes of 2. changes to 3. changed 4. changes off Joke Why Me Officer? A man was speeding down the highway, feeling secure in a gaggle of cars all traveling at the same speed. However, as they passed a speed trap, he got nailed with an infrared speed detector and was pulled over. The officer handed him the citation, received his signature and was about to walk away when the man asked, „Officer, I know I was speeding, but I don’t think it’s fair. There were plenty of other cars around me going just as fast, so why did I get the ticket?“ „Ever go fishing?“ the policeman suddenly asked the man. „Ummm, yeah... so,“ the startled man replied. The officer grinned and added, „Ever catch ALL the fish?“ Correct answer to the TEST question: a.) changes of (Králik Róbert) SZÓTÁR most powerful drug - a leghatásosabb kábítószer mankind - emberiség unexpectedly - váratlanul book - könyv, lefoglal, előjegyez pressure - nyomás stormy weather - viharos időjárás spawn tornadoes - tornádót gerjeszt fastest, most terrifying phenomena - nyors, irtózatos jelenség speeding down the highway - száguld az autópályán feeling secure - bizotságban érezvén magát in a gaggle of cars - az autók sokaságában speed trap, detector - sebességmérő berendezés (szószerint: csapda) got nailed - elkapva, lekapva pulled over - „lemeszelték“ a rendőrök handed him the citation - átnyújtotta neki a rendőrségi idézést signature - aláírás about to walk away - otthagyni, elmenni tőle I was speeding - túlléptem a sebességhatárt I don’t think it’s fair - nem hiszem, hogy ez tisztességes plenty of other cars - sok más autó Fishing - halászni suddenly - hirtelen startled - ijedt, riadt grinned - vigyorgott Ever catch ALL the fish? - Mindig kifogja az ÖSSZES halat? Sziasztok! Vegyetek részt játékunkban, s ha elkülditek a helyes választ, értékes könyvcsorrlagot nyerhettek Agyhalál a befőttesüvegben KÖMJÍVAJÁNLÖ Valamikor 1905-ben, a Csodák évé­ben (ahogy később maga nevezte) Albert Einstein öt olyan cikket publi­kált, melyek máig meghatározó el­méleteket tartalmaztak a fizikai vi­lág felépítéséről. Egy csodálatos el­me, aki az egész Univerzumról alkot egész elméleteket! A világ azóta kis­sé széthuDóban, elméleteit újraérté­kelik. És még agyát is, ezt a kórbonc­tani míntapéldiányt: erről szól Michaet Patenúti: Mr. Einstein so- főije enni regénye. Paternití regé­nyének legalább három erénye van. Egyrészt stílusa könnyed, szellemes, kicsit a Ráth-Végh-féle tudattágító könyvekére emlékeztetőén adatdús. Másrészt globális szimbólumokat tálal, melyeket ki is aknáz. Harmad­részt nem afar több lenni, mint ami: egyszerű lektűr, mely képes elgon­dolkodtatni. A regény főhősét Patemirinek hívják, akárcsak az írót - és halványan érezhető, hogy ko­moly átfedések vannak az író- Paterniti, és a szereplő-Paterniti éle­te és tapasztalatai között. A regény saját idejében játszódik - mivel 2000-ben született, nagyjából az ak­kori közelmúlt eseményei töltik ki látómezejét. Ez sajátosan amerikai dolog. Úgy tenni, mintha ha a világ maximum húsz éves lenne, és a jö­vőt is húsz éves távlatban elképzel­ni. Dr. Thomas Hardey, a másik fő­szereplő kórboncnok. 1955-ben egy szerencsés véletlen folytán ő boncol­ta fel Albert Einsteint Princetonban, ahol a professzor élt haláláig. Hardey doktor kilopta Einstein agyát, és a legaprólékosabb módon vetette alá vizsgálódásnak - egészen 45 éven át foglalkozott vele, a re­gényjelenéig. Hardey már unja a fel­tehetően milliókat érő agy őrzését, szeretné átadni azt dr. Kraussnak, Einstein unokájának. Ahol csak meg­jelenik Einstein agya, mindenütt szinte vallásos tiszteletet vált ki. Ra­jongók százai tisztelik Harvey-t. Mintha beteljesedne Einstein jóslata, aki hamvasztást kért, nehogy csont­jai vallásos rajongás tárgyaivá válja­nak. Ez egy olyan ember agya, aki egyetlen papírral és ceruzával, a ku­tató intézeteket messze elkerülve ol­dott meg olyan kérdéseket, melyeket húsz évig még csak ellenőrizni sem tudtak. Az individualizmus újvilág­béli mítoszának nem is lehetne töké­letesebb szimbólumát találni. Ha a bombasztikus szimbólumalkotásért járna díj, Paternití megkapná. Einstein agyában ugyanis olyan szimbólumra bukkant, mellyel az egész újkori kulturális-tudományos széthullás egyetlen motívumban ölt testet: a leamortizált preparátum mint a vallásos rajongás tárgya. És mindez igaz, vagy legalábbis súrolja az igazság határát! Gondoljunk bele: van-e másik tudós a világon, akiről poszterek milliói készültek? Van-e másik tudós, akinek szavaival vallá­sok vagy pszeudo-vallások hirdetik magukat? Nos, a válasz: nincs. (Michael Paternití: Mr. Einstein sofőrje, Ulpius-ház, 2002) PokiaFÖP vzdal a rozi opustit’Davi víak telefó stanicu ps by mu s ktory ni vaué tel te, prianjl Síd Zlatá eufória j stvách sveta v i mámé opät’i Nie síce na sp kom. Na SÍ ktory ako prv| televízne vvsie októbra mőietcf nej stanice TA| displeji mobilul vensku ale aj v 1 mo| Umei A fonó kínálat minden újonnan aktivált 55Viac és magasabb programra érvényes. A beszélgetéseknél az EuroTel hálózatában a 4-30. perc ingyenes a szabad percek kimerítése után. A 30. perctől a a GSM szolgáltatások árjegyzéke szerint számlázunk. A Viac programok aktiválása akciós telefon vásárlása esetén 799 Sk (áfa nélkül). Részletes tájékoztatást az EuroTel boltjaiban és a *30-as (ingyenes) vagy a 02/4955 3333-as telefonszámon nyújtunk. SIESSEN, HASZNÁLJA KI KÍNÁLATUNKAT MÉG MELEGÉBEN! mi blízkymi prJ telefónu. S no|f!: JÁTÉK Hajói válaszolsz egy kérdé­vy MMS 1110# sünkre, megnyerheted az farebné digitíjf AB-ART Kiadó értékes könyv­krátke Ur“ * záznatjr csomagját. A kérdés így hang­zik: Hogy nevezik Einstein leg­híresebb fizikai elméletét? O oá (Alternatíva, ha csak szakér­mihu| tőknek szánt a kérdés: Melyik elméletéért kapta meg telia a fizikai Nobel-díjat?) Euro Fái A ,JÉ. $15 44 608

Next

/
Thumbnails
Contents