Új Szó, 1999. június (52. évfoyam, 124-148. szám)

1999-06-01 / 124. szám, kedd

r l FISCHER^!­KR TA repülő Brünnből 1999. 6. 8. 1 hét félpanzió 15.590,­Sk MALLORCA repülő Budapestről 1999. 6. 2. 1 hét étkezés nélkül 10.190,- Sk 1 hét félpanzió 11.990,-Sk T R KORSZ G repülő Pozsonyból 1999. 6. 2. 1 hét félpanzi ó 1 1.990,- Sk BRATISLAVA Michalská 14 16, tel.: 07/54 41 89 90-3, KOŠICE Mlynskí 7. tel.: 095/622 66 08, TESCO BRATISLAVA til.: 07/52 93 28 17-9 • ACV MM é*k MM B KI IP Ifl9l Iwt wfWl E HI 1 UT SZO | H FISCHER^ T R KORSZ G repülő Brünnből 1999. 6. 4. 1 hét félpanzió 11.990,-Sk GRAN CANAR1A repülő Pozsonyból, Brünnből és Budapestről 1999. 6. 2. 1 hét félpanzió 13.190,-Sk IBIZA repülő Brünnből 1999. 6. 6. 1 hét félpanzió 15.590,-Sk Kedd, 1999. június Ara 8 korona BRATISLAVA Michalskí 14.16. tel.: 07/S4 41 89 90-3, KOSlCE Mlynskí 7, tel 095/622 66 08 TESCO BRATISLAVA tel.: 07/52 93 28 17-9 LAST JMOMENT 52. évfolyam, 124. szám VELEMENY Nyomorúság Ha Szlovákia gazdasági hely­zetéről már a verebek is nem csiripelnék, hogy az összeom­lás veszélye fenyegeti, mara­déktalanul örülhetnénk Ivan Mikloš gazdasági miniszterel­nök-helyettes múlt heti bejelentésének... 2. oldal POLITIKA Duray Miklós nyilatkozik Ha nemcsak belsőleg töre­dezne szét, hanem új kor­mány alakulna, az MKP ab­ból valószínűleg kiszorulna. Egy új kormányhoz például az SZDK anyapártjainak is meg kellene jelenniük a parlamentben... 5. oldal „A szint jobb lesz, mint Me­čiar idején..." A TÉMA Elnökválasztás Valamennyi polgár javára kí­vánok dolgozni, azokért, akik rám szavaztak, és azo­kért is, akik másra. 11. oldal Rudolf Schuster IDŐJÁRÁS Északon és keleten megnöve­kedhet a felhőzet, és csapadék is lehet. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. 3. oldal Mai mellékletünk: REITVENYSZIGET • Keresztrejtvények • Fejtörők • Gyerkőcőknek A sikeres megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki. Kisebbségi nyelvtörvény - több mint tíz nyitott kérdés Önkritikus a TA SR Még a héten le kell zárni ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A kisebbségi nyelvhasz­nálati törvény megvitatása céljából hívták össze tegnap a kormány nemzetiségi tanácsának rendkívüli ülését. A testület azt a munkaválto­zatot vette alapul, amelyet a terve­zet kidolgozásával megbízott né­gyes: Csáky Pál, Pavol Hamžík, Ľubomír Fogaš és Ivan Šimko készí­tett elő. Juraj Hrabko megjegyezte, a tanács annak tudatában tárgyalt a kérdésről, hogy a tervezetnek is csak a javasolt formája volt előttük. A nemzetiségi tanács rendkívüli ülé­se előtt - az előzetes tervek szerint tegnap reggel - a kormány törvény­előkészítő tanácsának szintén soron kívüli ülésen kellett volna foglalkoz­nia a kisebbségi nyelvhasználati tör­vény tervezetével. Ľubomír Fogaš, a legiszlatív tanács elnöke ennek el­maradását azzal indokolta, hogy a Koalíciós Tanács még nem egyezett meg a tervezet olyan változatában, amely az általa vezetett testület elé kerülhetett volna. A kormány nem­zetiségi tanácsának rendkívüli ülé­séről Csáky Pál elmondta: a terve­zet megvitatása tárgyilagos, konst­ruktív hangnemben zajlott, s első­sorban a lehetséges megoldásokat tekintették át. A kisebbségek kép­viselőinek részéről a 10 százalékos küszöb elfogadása iránt nagy az igény, de a miniszterelnök-helyet­tes ennek elfogadását politikai okokból nehezen tartja elképzelhe­tőnek. Csáky szerint több mint tíz nyitott kérdés van, amelyben még meg kell egyezni. Úgy véli, ha ezen a héten nem születik megállapodás a tervezetet illetően, július 9-éig a parlament nem tudja jóváhagyni a jogszabályt. A miniszterelnök-he­lyettes szerint a kormány úgy visel­kedik, mint az előző kabinet. A ha­logatás okát Csáky abban látja, hogy a koalíció egyes képviselői tartanak az ellenzék és a nemzeti­leg orientált sajtó támadásaitól. Fogaš lehetségesnek tartja, hogy a törvényt még júniusban jóváhagyja a parlament, ez csupán azokon a vezető politikusokon múlik, akik a Koalíciós Tanács tagjai. A jogalko­tásért felelős miniszterelnök-he­lyettes bírálta Csákyt amiatt, hogy olyan nyilatkozatokat tesz, melyek szerint a tervezet még nem készült el. Hozzátette: van néhány alterna­tívjavaslat, de az alapvető szakmai kérdések már ki vannak dolgozva. A Koalíciós Tanács várhatóan csü­törtökön tárgyal a tervezetről, (sik) Drága volt a hallgatás Pozsony. Az újonnan megválasz­tott köztársasági elnök nyilvá­nosságra hozott életrajzában a Szlovák Hírügynökség elhallgat­ta Rudolf Schuster kommunista múltját. A mulasztás következ­ményeként tegnap leváltották a dokumentációs főosztály vezető­jét, több alkalmazott pedig fe­gyelmire számíthat. A hírügynökség vasárnap azt az életrajzot hozta nyilvánosságra, melyet még 1998-ban a Polgári Egyetértés Pártjának megalakulá­sakor a párt sajtóosztálya bocsá­tott a rendelkezésére. Ivan Čeredejev, a hírügynökség vezérigazgatója szerint azzal, hogy az életrajzból kifelejtették az elnök kommunista múltját, a cég hírneve szenvedett csorbát. „Szo­morú, hogy az intézmény megbíz­hatóságának helyreállításáért ki­fejtett igyekezet néhány egyén fi­gyelmetlensége miatt kárba ve­szett" - tette hozzá. (TA SR) Rendőrök védik Oleg T. sofőrjét, mert fontos tanú Hárman is felismerték GAÄL LÁSZLÓ Pozsony. Az illetékes vizsgálótiszt Ján Ducký egykori gazdasági mi­niszter meggyilkolásának gyanújá­val tett vádemelési javaslatot pén­teken az Alex névre hallgató Őleg T. ukrán állampolgár ellen. A férfit márciusban egy gyermek elrablása és zsarolás miatt vették őrizetbe. A mostani bűnvádi eljárás azon ala­pul, hogy négy szemtanú közül hárman felismerték a gyanúsított­ban .azt a személyt, aki január 11­én, Ján Ducký meggyilkolásának napján abban a bérházban tartóz­kodott, amelynek folyosóján lelőt­ték a DSZM parlamenti képviselő­jét, a gázművek vezérigazgatóját. A gyanúsítottat hazugságvizsgá­latnak is alávetették, melynek so­rán a gyilkossággal kapcsolatos ál­lításai sorra hamisnak bizonyultak. Nem igazolódtak be az alibijét tá­mogatni hivatott állítások sem, amelyek szerint a gyilkosság idején egy másik ukrán állampolgár, Ivan M. házában tartózkodott. A 29 Belgrád állítólag elfogadja a G8 rendezési elveit Szerb visszatáncolás MTI-HIR Belgrád/Róma. A jugoszláv legfel­sőbb vezetés Szlobodan Milosevics államfővel az élen tegnap megerő­sítette, hogy elfogadja a Nyolcak (G8) által a koszovói válság rende­zése érdekében összeállított elve­ket. Belgrád az ENSZ Biztonsági Tanácsát felszólította egy határozat elfogadására, amely lehetővé tenné a válság megoldását - jelentette az AFP a Tanjugra hivatkozva. Massimo D'Alema olasz miniszter­elnök ezzel egy időben Róma ag­godalmát fejezte ki Javier Solana NATO-főtitkárnak a Jugoszlávia elleni légi csapás jellege és a pol­gári áldozatok miatt. Szokásos hétfői sajtóértekezletén D'Alema megerősítette, hogy szüneteltetni kell a bombázásokat, mihelyt az ENSZ Biztonsági Tanácsában elké­szül egy orosz és kínai jóváhagyást is élvező határozattervezet a bal­káni válságról. Ma nyílik meg a legújabb pozsonyi sztriptizbár, a Moulin Rouge. A szó­rakozóhely a híres Mamut sörözőben található, és „attrakcióit" tegnap a fotóriporterek kaphatták lencsevégre. (ČTK-fotó) éves kijevi Oleg T. egy már meg­szűnt ukrán cég alkalmazottjaként a volt Jugoszláviából érkezett Szlo­vákiába 1992 márciusában. Azóta illegálisan tartózkodik az ország­ban, és akkor sem kérvényezte a szlovák állampolgárságot, amikor 1994-ben feleségül vett egy szlo­vák nőt, és gyermeke született. Oleg T. később mint házvezető és testőr szegődött Ivan M. szolgála­tába. Szinte bizonyos, hogy Alex megrendelésre követte el a gyil­kosságot, de hogy ki volt a megbí­zója, azt egyelőre nem tudni. Jaroslav Ivor, a belügyminisztéri­um vizsgálati főosztályának veze­tője tegnap elmondta: a nyomo­zás során olyan hiteles váltók ke­rültek a rendőrség kezére, amelye­ket Ján Ducký írt alá, csak a pénz­összeget nem tüntették fel rajtuk. A rendőrök szerint hasonló váltók tulajdonosai a közeljövőben sok millió koronás követelésekkel áll­hatnak elő. Egyébként Oleg T. volt sofőrjét fontos tanúnak tekintik, ezért rendőri védelem alatt áll. Fenyegető levelek Legutóbb töltények Kassa. Rudolf Schuster a választási kampány alatt négy olyan fenyege­tő levelet kapott, amelyben arra szólították fel, hogy lépjen vissza. Az utolsót május 28-án, azaz egy nappal az államfőválasztás máso­dik fordulója előtt kézbesítették. A Kassai Főpolgármesteri Hivatal munkatársa gyanúsnak találta a borítékot, melyben apró tárgyak voltak, ezért továbbította a rendőr­ségnek. A rendőrök három töltényt találtak benne, levelet viszont ez alkalommal nem mellékeltek hoz­zá a feladók. Az ügyben folyik a rendőrségi vizsgálat. (TA SR) Hosszú vita a kormány rendkívüli ülésén: hétszázalékos lesz az év végéig a behozatali vámpótlék - döntés a hozzáadottérték-adó alsó sávjárói Tíz százalékra emelkedik Nagyon nehezen született meg a döntés a gazdasági re­formcsomagról a kormány tegnapi rendkívüli ülésén. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Késő délután az egyetlen informá­ció a vámpótlék június 1-jei hatály­lyal történő bevezetéséről szólt. Ezt az év végéig 7 százalékban ha­tározták meg, és a behozatal 75 százalékát érinti. A jövő év első fe­lében 5 százalékra, a második fél­évben pedig 3 százalékra mérsék­lik. A kormány eredetileg 10 száza­lékot javasolt, de a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tiltakozása miatt kénytelen volt kevesebbel be­érni. Este hét órakor Mikuláš Dzu­rinda ismertette az addig elfoga­dott további intézkedéseket. Mint elmondta, július l-jétől a hozzáa­dottérték-adó alsó sávját 6-ról 10 százalékra emelik. Megszorításo­kat alkalmaznak az államigazga­tásban is: ajárási és kerületi hivata­lok költségvetése 6-10%-kaI csök­ken. Változik a szociális támogatá­sok rendszere is. Az önhibájuk mi­att támogatásra szorulók 10 száza­lékkal kapnak kevesebbet. Csök­ken a táppénz is, 350 koronáról 275 koronára. A kormányfő beje­lentette, hogy bevezetik a közleke­dési eszközök adóját. Konkrét ada­tot nem említett, de az előzetes in­formációk szerint az 1300 köbcen­timéternél nagyobb hengerűrtar­talmú motorral felszerelt járművek esetében 2000 korona feletti össze­get kellene fizetni. Emelkedik a do­hányáru fogyasztási adója is. Az in­tézkedések meghozatalával az ál­lamháztartási deficit 20 milliárd koronával csökken, az infláció pe­dig 6,3 százalékkal nő. A kormány a késő esti órákban tárgyalt a köz­pontilag szabályozott árak emelé­séről, illetve a gazdaságélénkítő in­tézkedéscsomagról. Erről holnapi számunkban adunk hírt. (tl) Mikuláš Dzurinda kormányfő, Ivan Mikloš gazdasági miniszterelnök-helyettes és Ľudovít Černák gazdasági miniszter a kabinet tegnapi rendkívüli ülésén (TA SR-felvétel)

Next

/
Thumbnails
Contents