Új Szó, 1999. május (52. évfolyxam, 100-123. szám)

1999-05-03 / 100. szám, hétfő

SPORTVILÁG A tartalomból: • Bemutatjuk a New Jersey Devils jégkorongcsapatát • Visszatekintés a korábbi hoki­világbajnokságokra • Sportvilág képekben • Európai futballkörkép —J ,J ^J Egy magazin 1888 csak Neked és Önnek, szóval és képpel, iTO * S.17,50 a | mindenkinek! A tartalomból: * Az ideális nő - GWYNETH PALTROW -k ÁKOS Dunaszerdahelyen és poszteren -k Sziget'99-előzetes és egyéb tippek nyárra -k Szerelmes (és szomorú) szívek • Lap a lapban - Pt MÁNIA Az IFI a Mediaprint-Kapa standjain is kapható! VK-178/5 VÉLEMÉNY Életünket és pénzünket Háborúnak kellett kitörnie ahhoz, hogy legalább vala­melyest civilizálódjék a (nem hivatalosan) már hó­napok óta folyó elnökválasz­tási kampány. Mióta a jelöl­tek a jugoszláviai tragédiát sem átallják latba vetni a te­levíziós mérkőzéseken, akadt a tévében néhány hig­gadt vezető, akinek volt bá­torsága kimondani: ami sok, az sok, nem engedjük, hogy százezrek szenvedéséből bárki is profitáljon a kam­pány idején. 2. oldal HÁTTÉR Gazdaság A közvetlen elnökválasztás miatt nemcsak a gazdasági reform lassult le, hanem a külföldi befektetők is pihe­nőt vezényeltek. 2. oldal POLITIKA Óvatosabb privatizációt! Hullám hátán hullám című írásunk (Új Szó, 1999. ápr. 9.) megjelenése után kérés­sel fordult hozzánk egyebek mellett Madar önkormány­zata, küldjük el azon bróker­cégek listáját, amelyek hiva­talosan felvásárolhatják az értékpapírokat. 5. oldal IDŐJÁRÁS Amistar® A terméshozamért és a minőségért Új növényvédő szer a gabonafélék védelmére Új hatónyag Széles körű hatás Hosszú távú megelőzéses védelem ZENECA Ägrochsmi-äif, Rešetkova 15. 831 03 Bratislava, tel.: 07/44 45 79 04,44 45 79 84 Max van der Stoel váratlan vizitje ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségi főbiztosa csütör­tökön este váratlanul Pozsonyba érkezett, hogy megpróbáljon köz­vetíteni a kisebbségi nyelvek hasz­nálatáról szóló törvény miatt a kormánykoalícióban kialakult né­zeteltérések rendezése ügyében. Csáky Pál miniszterelnök-helyet­tes pénteken figyelmeztetett: ha a jogszabály előkészítése továbbra is az eddigi módon folytatódik, ak­kor sem ő, sem pedig az MKP nem vállalja magára a felelősséget, hogy Szlovákiát esetleg nem sorol­ják át az EU-csatlakozásra várók első csoportjába. Csáky Pál szerint ha a kormány a Magyar Koalíció Pártjának támogatása nélkül hagy­ja jóvá a törvényt, akkor „válság­helyzet" állhat elő. Ezért ezt a lé­pést senkinek sem ajánlja. Mint ismeretes, a jogszabály javas­latát Ľubomír Fogaš miniszterel­nök-helyettes (DBP) dolgozta ki. Csáky Pál ezzel kapcsolatban pénteken elmondta, hogy a terve­zetet a koalíciós tanács egyetlen szerve sem vitatta meg, és - mint hozzáfűzte - elfogadhatatlannak tekinti a javaslatot, mert nem tük­rözi az európai kritériumokat. Egyúttal elimerte: a kabinet hibát követett el, amikor „nem megfele­lő módon" tálalta a problémát az EBESZ, az ET és az EÜ Pozsonyban tárgyaló szakértői előtt. Szerinte ez amiatt történt, mert a kormány képviselői nem voltak hajlandók párbeszédet folytatni. Hozzátette: nem az ő hibájából nem került sor arra a találkozóra, amelyet még a szakértők csütörtö­ki-pénteki látogatása előtt kellett volna tartania Fogašsal. Csáky emlékeztetett, hogy a jog­szabály előkészítését illetően a kormánykoalíció még februárban nyolc alapelvben egyezett meg, azonban ezt nem tartották tiszte­letben. A Fogaš-féle javaslat a legutóbb felmerült, öt vitatott kérdést újabb problémákkal tetőzte meg, és Max van der Stoel rögtön Pozsonyba utazott, mihelyt megkapta az „új tervezetet". Egyébként a nyugat-európai szak­értők elsősorban azt vetették Ľubomír Fogaš szemére, hogy a törvényt „nem a legjobban" dol­gozta ki. „Nincsenek semmilyen szélsősé­ges követeléseink, de arról van szó, hogy tiszteletben kell tartani az európai alapelveket" - hangsú­lyozta Csáky Pál. Szerinte Stoel vá­ratlan pozsonyi látogatása is azt támasztja alá, hogy Fogaš javasla­ta elfogadhatatlan a törvény elő­készítését gondosan figyelő Euró­pa számára, (ú) Ľubomír Fogaš bírálja Csáky Pált Pozsony. Ľubomír Fogaš cáfolta Csáky Pál szavait, hogy a kormány­koalíció nem tárgyalt a kisebbségi nyelvtörvényről. A DBP politikusa szerint a javaslatot Csáky is megkapta, s össze kellett volna foglalnia észrevételeit. Ezt azonban nem tette meg, hanem a múlt hét végén a „háta mögött" saját tervezetét terjesztette a nyugati szakértők, illet­ve Stoel elé. Fogaš megjegyezte: „Kényes helyzet állt elő. Már folyik a vita arról a tervezetről, amelyet minden kormánypárt megkapott, viszont van egy ellenjavaslat, amelyet a koalíció három tagja még nem látott. Csáky Pál rossz módszert választott." (ú) Pénz, pénz, pénz... Deep Sweden Minden túlzás nélkül megál­lapíthatjuk, hogy a prágai Deep Sweden nevű zenekar a világhír küszöbén áll. Két évvel ezelőtt meglepő gyor­sasággal váltak előbb Prága, majd egész Csehország ze­nei szenzációjává, mára már a második albumnál tarta­nak, és számos sikeres nyu­gat-európai turné áll mögöt­tük. Nemrégiben Kassán jár­tak. 8. oldal Változóan felhős lesz az ég­bolt, s helyenként csapadék is előfordulhat. A kora dél­utáni hőmérséklet általá­ban 19 és 23 fok között ala­kul. 3. oldal Hé tfő , 1999. m ájus 3. Ára 8 k orona 52. évfolyam, 100. szám Május elsejei tüntetések Szlovákiában és a nagyvilágban - Oroszországban éltették, Németországban bírálták Milosevics jugoszláv elnököt Szakszervezeti követelések Súlyos problémákat idézett elő a kisebbségi nyelvtörvény a kormánykoalícióban Dzurinda szerint Bohunice egyelőre nem állítható le Viktor Klima csalódott HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Viktor Klima osztrák kan­cellár a Mikuláš Dzurindával tartott pénteki találkozóján csalódását fe­jezte ki amiatt, hogy a szlovák kor­mány hatályon kívül helyezte a bohunicei atomerőmű V-l-es blokkjának 2000-ben való bezárá­sáról 1994-ben hozott határozatot. A vendég egyúttal nagyra értékelte, hogy Pozsony szeptemberig elfo­gadja azt az energiaipari koncepci­ót, mely a reaktor bezárásának idő­pontját is tartalmazza. Klima hang­súlyozta: az atomerőművek bizton­sága nem kétoldalú, hanem európai kérdés, ezért a helsinki csúcstalál­kozó előtt kidolgozandó ország­jelentésben az Európai Bizottság is foglalkozik vele. Mint ismeretes, Szlovákia az év végén sorra kerülő csúcstól várja, hogy átsorolják az EU-hoz csatlakozni kívánó országok első csoportjába. Az osztrák kancel­lár megjegyezte, hogy „az Európai Unió kritériumai szigorúbbak, mint a Nemzetközi Atomenergia-ügy­nökség átal szabott feltételek", illet­ve rámutatott, hogy „a V-l-es típu­sú atomerőművekben nem lehet megfelelő biztonságot elérni". Dzurinda közölte: a találkozón nem merült fel, hogy Bohunice miatt Ausztria esetleg megvétózza a csat­lakozási tárgyalások megkezdését. „Ilyen éles szavak nem hangzottak el" - tette hozzá. Kormányának döntését azzal magyarázta, hogy az előző kabinet hatmilliárd koronát „fektetett be Bohunice biztonságá­ba", szakértők szerint „igen jó" eredménnyel. „Ha felmerülne a leg­kisebb kétség is, akkor az erőmű egy napig sem üzemelhetne. A szlovák koncepciónak az európai paraméte­rekhez kell igazodnia" - jegyezte meg Dzurinda. Biztosította Klímát, hogy Pozsony „nem kíván senkit ki­cselezni", sőt felajánlotta a kancel­lárnak, hogy Bécs is vegyen részt a koncepcióról szóló vitában, (ú) A jugoszláv hatóságok tegnap átadták a Belgrádban tartózkodó Jesse Jackson amerikai tiszteletesnek azt a három amerikai katonát, akik 32 napja kerültek szerb fogságba. Jackson Bill Clintonnak szóló levelet is visz magával Milosevicstől, aki személyes találkozót javasol az amerikai el­nöknek. (TA SR/EPA-fotó) Pozsony. Világszerte meg­ünnepelték az idei május el­sejét, és majd mindenütt szó volt Koszovóról. HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsonyban a szakszervezetek til­takozó nagygyűlésén Ivan Saktor elnök a gazdasági hanyatlás meg­állítására, a helyzet stabilizálására és arra szólította fel a kormányt, hogy teremtse meg az életszínvo­nal emelkedésének feltételeit. Az érdekvédelmi szervezetek vezetői az adó csökkentését és a családi pótlék emelését is követelték. Ru­dolf Schuster, a PEP elnöke a DBP rendezvényén közölte: kezdemé­nyezi, hogy a koalíciós tanács is tárgyaljon a május elsejei szak­szervezeti felhívásról. „A kor­mánykoalíció vezetőinek tárgyal­niuk kell a súlyos politikai problé­mákról. Kérdés azonban, milyen mértékben teljesíthetők a követe­lések" - jegyezte meg. A kommu­nisták szerint össze kellene fogni­uk a baloldali erőknek, s harcolni­uk kellene „a Szlovákia sfcámára óriási veszélyt jelentő kapitaliz­mus ellen". Május elsején az or­szág más városaiban is tartottak nagygyűléséket. Például Beszter­cebányán mintegy ötszázan hall­gatták végig Ján Ľupták munkás­vezér szónoklatát. Moszkvában egyszerre négy felvo­nulás is volt; nacionalista, kom­munista és szélsőbaloldali szerve­zetek éltették Milosevicset, s elítél­ték a „NATO-fasizmust". Francia­országban együtt meneteltek a szélsőjobboldali Le Pen hívei több ezer ott élő szerbbel. A német szakszervezeti vezetők beszédei­ben is visszatérő téma volt Koszo­vó, de ők Milosevicset bírálták. Prágában húsz személyt letartóz­tattak, amikor a városközpontban összecsaptak a rendőrök és egy bőrfejű, neonáci rendezvény ellen tiltakozó anarchisták. Miloš Zeman kormányfő bírálta a városi hatóságokat, mert engedélyezték a bőrfejűek összejövetelét, (ú) Május elseje elképzelhetetlen a vörös szín nélkül. Brigita Schmögnerová pénzügyminiszter és Rudolf Schuster kassai főpolgármester a DBP pozsonyi nagygyűlésén. A kis képen Ivan Saktor, a szakszervezeti konföderáció ve­zetője látható. (TA SR-felvételek)

Next

/
Thumbnails
Contents