Új Szó, 1999. március (52. évfolyam, 49-75. szám)

1999-03-01 / 49. szám, hétfő

SPORTVILÁG A tartalomból: • Felfedik a húsosfazék fedelét • A Philadephia Flyers hokicsapata • Beszélgetés Pinté Attilával • Kjus vagy Maier? UT SZO Térd és idő London. Két repülőgépnek - fedél­zetükön összesen 133 utassal ­azért kellett köröznie egy dél-ang­liai repülőtér felett, mert az egyet­len földi irányító elment kávét inni, és közben eltörte a lábát. Az eset Bournemouth repülőterén - és fe­lette - történt. A 39 éves légiirányí­tó csupán 2-3 méterre volt a to­ronytól, amikor a lépcsőn elesett, és eltörött a térde. Fájdalomtól fogcsikorgatva vonszolta fel magát a toronyba, majd riadóztatta a tűz­oltókat. (PAN) Hétfő, 1999. március 1. Ára 7 korona • 52. évfolyam, 49. szám HATTER Köddé vált adók A munkanélküliek száma 450 ezer fölé nőtt. Ez egyet­len hónap alatt közel 30 ezres növekedést jelent, rá­adásul azóta is naponta újabb és újabb cégek jelen­tették be, hogy több száz dolgozójuknak felmonda­nak. Évek óta tudjuk, hogy a DSZM által kitűzött 12 százalékos munkanélküli­ség elérése érdekében a fog­lalkoztatási alap és minden egyéb bevethető forrás se­gítségével nagyvállalatok tucatjaiban tartották fenn évekig a túlfoglalkoztatott­ságot. 2. oldal KOMMENTÁR Koalíciós Lucipalkók Élnek közöttünk olyanok, akik csak azért nem váltak „Rezessé", mert nem voltak eléggé előrelátóak, és nem jó lóra tettek. Nem oda és akkor léptek be, amikor és ahol a vagyont osztogatták. Vannak közöttük, akik most azt állítják, az eredeti hely­zetben lenne a legjobb visz­szacsinálni a dolgokat, mert csak így lenne lehetőség a „Poórul járásra". 2. oldal POLITIKA Törvénytelen titkosok Nehezen képzelhető el kontraproduktívabb akció, mint a Markíza-ügy. Ez a te­levízió kiváló pozíciót har­„AtíÄK­1 int A Markíza-ügy iratai illegáli­san szálltak szervről szervre colt ki a közvélemény befo­lyásolásában, ezért kezdett iránta élénken érdeklődni a SZISZ. Pavol Ruskót és Sil­via Volzovát már 1997-ben lusztrálták - eredménytele­nül. Később Volzová aláírt egy szerződéskiegészítést a Gamatex Kft. -vei. 5. oldal IDŐJÁRÁS Borult égbolt, megnövek­szik a felhőzet, este helyen­ként esőre számíthatunk. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 4-8 fok. 3. oldal Két megoldás közül remélhetően a jobbikat választják, a SZISZ-téma várhat Költségvetés, vagy Lexa Pozsony. Múlt héten a tit­kosszolgálat volt igazgató­jának ügyével foglalkozó vizsgálótiszt eljuttatta Jozef Migašhoz, a parla­ment elnökéhez a javasla­tot Ivan Lexa mentelmi jo­gának megvonására. ÖSSZEFOGLALÓNK Bugár Béla, a parlament alelnöke úgy véli, két megoldás van. Az egyik, hogy a Lexa-vitát előbbre hozzák. Mivel azonban ebben a kérdésben is hosszadalmas, hoz­zászólásokkal megtűzdelt vitára lehet számítani, ami kimerítené a képviselőket, elvonná a figyelmü­ket a költségvetési vitáról, ez a megoldás nem jó. Ezért először a költségvetési vitára kerül sor, bár ebben is számítani lehet az ellen­zék időhúzására, közbekiabálása­ira. A Lexa-vitával kapcsolatban az MKP elnöke elmondta, arra számítanak, ugyanúgy folyik ez is, mint a Krajci-ügyben, de Lexá­val kapcsolatban bizonyára több terhelő adat gyűlik össze. „Lehe­tőséget adunk a SZISZ volt igaz­gatójának is, hogy bíróság előtt védje meg magát - a tényekkel szemben" - mondta Bugár. Gondtalan pártok Megfelelő partnerség Pozsony. Pavol Kanis szerint a baloldal az MKP szilárd és jó partnere a kormánykoalíción be­lül. A Twist rádió Párbaj vagy párbeszéd című vitaműsorában a DBP-s hadügyminiszter kifej­tette, a demokratikus légkör megteremtéséhez a kabinetet al­kotó pártok vélemény-plura­lizmusa is hozzájárul. Bugár Bé­la úgy véli, a földalap körüli vita azért is fajulhatott odáig a DBP és az MKP között, mert a két pár­tot nem terhelik belső gondok. Kanis elismerte, hogy a kormány programnyilatkozata olyan érte­lemben rendelkezik a nevesítet­len földekről, hogy azok nem a községek tulajdonába, hanem a kezelésébe mennének át. (SITA) Farkás Pál, a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának el­nöke lapunknak elmondta, a költ­ségvetést a jövő héten megvitat­ják a bizottságokban, a költségve­tési bizottság pénteken és hétfőn tárgyal róla. Farkas szerint a he­lyes megoldás a költségvetési vita utánra halasztani a Lexa-ügyet. Ivan Šimko az Új Szó-nak kifejtet­te, a hatályos jogszabályok értel­mében csupán a büdzséről szóló törvény meghozatala kötött ha­táridőhöz, azaz március végéhez. A SZISZ volt igazgatójának ügyét - elegendő időt hagyva a kérdés alapos körüljárásához - az illeté­kes bizottság állásfoglalása után tárgyalnák meg. Az SZDK képvi­selője kitért a kérdés megválaszo­lása elől, vajon a DSZM-es képvi­selők milyen álláspontra helyez­kednek Lexa mentelmi joga fel­függesztésének vitájában. Annyit azonban leszögezett, szinte kínál­ja magát a válasz, (rend, sárp) Ivan Lexa ügye már egy hónapja uralja a lapok címoldalait. Január 27. - Pittner belügyminiszter kormányülésen tájékoztatott arról, hogy bizonyára felfüggesztik Krajči és Lexa mentelmi jogát. Február 1. - A rendőrség letartóztatta a titkosszolgálat két magas rangú tisztviselőjét. A vád szerint Jaroslav S.-nek és Róbert B.-nek köze volt ifjabb Michal Kováč elrablásához. Február 8-9. - A parlament elnöke megkapja a Krajči ellen indí­tandó büntetőjogi felelősségre vonás indítványát. Február 12. - Vladimír Mitro, a SZISZ jelenlegi vezetője zárt par­lamenti ülésen beszámol a titkosszolgálat viselt ügyeiről. Február 18. - Jaroslav Ivor, a Lexa ügyével foglalkozó vizsgáló­tiszt cáfolja az értesülést, hogy a volt igazgató ellen nem gyűlt össze elegendő terhelő bizonyíték. Február 23. - A Twist rádió nyilvánosságra hozza azt a hangfel­vételt, amelyen nagy valószínűséggel Lexa ad eligazítást iljabb Kováč elrablóinak. Február 26. - A nyomozók a parlament elnökéhez eljuttatják be­adványukat, amelyben Lexa mandátumának megvonását indítvá­nyozzák. Amerikai jelentés az emberi jogok helyzetéről Van mit javítani Innsbruckban, Tirol taromány fővárosában tegnap vettek végső búcsút attól a 38 áldozattól, akiket múlt héten temetett maga alá a lezúduló lavina (Fotó: CTK/AP) CTK-HIR Washington. Az amerikai kül­ügyminisztérium közzé tette szo­kásos évi jelentését az emberi jo­gokról a világban. Szlovákiával kapcsolatban rámutat a romák bi­zonyos fokú diszkriminálására és arra, hogy a Mečiar-kormány nem tartotta tiszteletben a de­mokratikus elveket. A romák ked­vezőtlen helyzete a magas mun­kanélküliségben nyilvánul meg: a szociális diszkrimináció miatt ne­hezen találnak munkát, és nehe­zen is tartják meg. Brutálisan bá­nik velük a rendőrség és a szkínhedek támadásainak is ki vannak téve. Felrója a jelentés a Mečiar-kormánynak, hogy nem volt toleráns az ellenzéki néze­tekkel szemben, amnesztiát adott ifjabb Kováč elrablóinak, titkos­szolgálata újságírókat, ellenzéki politikusokat figyelt és próbált megfélemlíteni. Szlovákia továb­bi problémája a nők diszkriminá­lása és a velük szembeni erőszak. A rendőrség nem védi kellőkép­pen az állampolgárokat a szkínhedekkel, az antiszemitiz­mus megnyilvánulásaival szem­ben, s tovább tart a magyar nem­zeti kisebbség bizonyos fokú diszkriminálása. A jelentés megelégedéssel nyug­tázza, hogy az új kormány hozzá­látott az előző hibáinak és vétkei­nek orvoslásához. Kiemeli, hogy létrejött az emberi és kisebbségi jogokért felelős miniszterelnök­helyettes hivatala, s Csáky Pál már beindította a párbeszédet a vallási és etnikai kisebbségekkel. MEGKERDEZTUK Bauer Edit munkaügyi államtitkárt A szlovák-magyar alapszer­ződés végrehajtását ellenőr­ző vegyes bizottság szociális, egészségügyi és társadalom­biztosítási kérdésekkel fog­lalkozó albizottságának ala­kuló ülését május 12-én tart­ják Szlovákiában. Milyen fel­adatok várnak a testületre? Elsősorban a két ország között még 1959-ben megkötött szo­ciálpolitikai együttműködés szerződésének átértékelése időszerű. A negyven évvel ez­előtt aláírt dokumentum kor­szerűsítésre szorul, hiszen elég, ha az azóta bekövetke­zett gazdasági-intézményi vál­tozásokra gondolunk. így pél­dául a biztosítási rendszerek kérdésköre kapcsán szükség lesz kiegészítő jegyzőkönyvek kidolgozására, illetve a szer­ződések módosítására. Előre kell lépni a tárcaközi szerző­dések megalkotásában is, kü­lönös tekinttel arra, hogy a magyarországi és a szlovákiai szaktárca hatásköre eltérő. A további megoldásra váró fel­adat az EU-s integrációval kapcsolatos. Az uniós tagál­lamok joganyagának átvétel­ében tehermentesítő feladatot is betölthet az egyeztetés a magyar féllel, (sárp) Véget ért egy nemzetközi űrfejezet. Tegnap visszatért a földre Ivan Bella, az első szlovák űrhajós Lexa érdekelt Induljon az SZDK! Pozsony. Az SZDK-nak a következő választásokon is indul­nia kell, ez számomra elsőrendű kérdés - jelentette ki tegnap a Markíza televízió Testre szabva című műsorában Ľudovít Černák. A gazdasági miniszter szerint az ötpárti tömörülésnek igazolni kell, hogy a legnépszerűbb párt. Ivan Lexa volt titkosszolgálati igazgató bejelentésével kapcso­latban, miszerint Černák együtt­működött a letűnt rendszer ál­lambiztonsági szervével, elmond­ta, a Mečiarhoz hű politikus csu­pán a kormánykoalíció pártjai kö­zé próbál éket verni. (SITA) Lezárul a Mir-program MTI-HIR Moszkva. Kazahsztán nyugati részén tegnap hajnalban szeren­csésen földet ért a Szojuz TM-28 jelzésű űrhajó, amely­nek fedélzetén Gennagyij Padal­ka orosz és Ivan Bella szlovák űrhajós tért vissza a Mir űrállo­másról. A Szojuz közép-európai idő szerint 3 óra 14 perckor szállt le. Hírügynökségek jelen­tése szerint a két űrhajós épség­ben megérkezett, és a földet érést simának nevezték. A Szojuz néhány órával koráb­ban - közép-európai idő szerint szombaton, 23 óra 52 perckor ­vált le a Mir űrállomásról. Ivan Bella nyolc napot töltött el a Miren, az orosz Gennagyij Padalka, az űrállomás 26. le­génységének parancsnoka ta­valy augusztus óta tartózkodott az űrben. Jelenleg hárman van­nak a Miren: Viktor Afanaszjev és Szergej Avgyejev orosz, vala­mint Jean-Pierre Haignere fran­cia űrhajós. Ők lesznek az utolsók, akik a 13 éve a világűrben keringő orosz űrállomáson szolgálatot teljesítenek. A tervek szerint augusztusban térnek vissza, ezt követően a Mirt bonyolult műveletekkel lehozzák a világ­űrből, és valahol az óceánban elsüllyesztik. Ivan Bella, az első és egyben az utolsó szlovák űrhajós, aki részt vett a Mir-programban (TA SR/AP felvétel)

Next

/
Thumbnails
Contents