Új Szó, 1999. február (52. évfolyam, 25-48. szám)

1999-02-01 / 25. szám, hétfő

FIGYELEM! VÁLTOZÁS! Felhívjuk tisztelt olvasóink és üz­leti partnereink figyelmét, hogy a mai napon módosult kiadónk címe: megváltozott a postai irá­nyítószám. A helyes cím: VOX NOVA a. s. Prievozská 14/A P. O. BOX 49 824 88 Bratislava 26 MATOL UJ IRÁNYÍTÓSZÁM! UT SZO Gyilkos birkák London. A türelmükről híres bir­kák türelmetíensége okozta egy an­gol háziasszony halálát: a nőt sza­kadékba taszította saját nyája. Az állatok annyira izgatottan várták már az „ebédet", hogy amikor fel­tűnt a 67 éves Betty Stobbs szalmá­val megpakolt motorkerékpálján, a nyáj megrohamozta a takarmányt, a gazdasszonyt pedig egy szaka­dékba lökte a járművel együtt. Betty Stobbs „közvetlen gyilkosa" a rázuhanó motorbicikli volt. (PAN) Hétfő, 1999. február 1. Ára 7 korona • 52. évfolyam, 25. szám VELEMENY Baloldali Adoniszok Miközben már hónapok óta latolgatják az elemzők, hogy tartós politikai kép­ződménnyé válik-e az SZDK, egyre kevesebb szó esik arról, ami kezdettől fogva erőssége volt Mečiar­nak. Mintha mindenki fe­ledte volna, hogy elsősor­ban a potenciális ellenfél bomlasztásának, megosztá­sának volt ő mindig is a nagymestere. 2. oldal RECIO Influenza Kelet-Szlovákia déli ré­szén várhatóan hamaro­san tetőzik az influenza­járvány. Legalábbis ezt jó­solják az állami egészség­ügyi intézet járványügyi szakértői. 3. oldal POLITIKA Interjú Milan Ftáčnikkal Eva Slavkovská, a döntés egyik leghangosabb ellen­zője most úgy viselkedik, mintha ez a lépés a szlovák államiságot veszélyeztet­né, és mintha az ő ideje alatt nem létezett volna. Ez egy gesztus az állam ré­széről, amellyel nyitottsá­gát demonstrálja a kisebb­ségek felé. 5. oldal „Gesztus a kétnyelvű bizo­nyítványok kiadása." SPORT Szikora menne „Nem vitás, tárgyaltam már Sánta Imre klubelnök­kel, ám ez csak amolyan formális megbeszélés volt. Amennyiben a DAC-nak megint rám lenne szüksé­ge, akkor gondolkodás nélkül visszatérnék Dunaszerdahelyre! Tola­kodni azonban nem fo­gok." 13. oldal Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 7 fok között ala­kul. 3. oldal Mikuláš Dzurinda a Világgazdasági Fórumon - a miniszterelnök arról is tárgyalt, hogy Szlovákiában milyenek a beruházási lehetőségek Hosszú szünet után - áttörés Davos. „Szlovákia lépésről lépésre halad, és máris ha­ladást ért el az Európai Unió felé vezető úton" ­jelentette ki Mikuláš Dzurinda a Világgazdasá­gi Fórum keretében tartott sajtótájékoztatóján. MTI-INFORMÁCIÓ A kormányfő szerint Pozsony igen fontos határidőnek tartja az idei év decemberét, amikor Hel­sinkiben megkezdődik a vita az EU további bővítéséről. Dzurinda a jelenlegi legnagyobb kockázat­nak azt tartja, hogy a koalíciós kormány képes-e együtt marad­ni, és meghozni a szükséges nép­szerűtlen lépéseket. Reményei szerint azonban a sok különböző érdek ellenére a koalíciót össze­tartja az a meggondolás, hogy a tervezett intézkedéseknek nincs alternatívájuk, s csak így van esély Szlovákia EU- és NATO­csatlakozására. Megítélése sze­rint az áremelések és további ter­vezett intézkedések nem hason­líthatók össze az 1990- 1991-ben bekövetkezett liberalizáció hatá­saival. Ugyanakkor megérti, hogy a lakosság egy része mégis sokk­terápiaként éli meg a mostani és a tervezett gazdasági lépéseket. Hozzátette: viszont csak így lehet stabilizálni a gazdaságot. Beje­lentette, hogy az új kormány ajánlatot kapott a Világbanktól Szlovákia adósságának átstruk­turálására. Emlékeztetett: szlo­vák vezető három éve nem volt jelen a davosi fórumon, s itt az idő és lehetőség Szlovákia elszi­geteltségének megszüntetésére. A miniszterelnök fontos tárgyalá­sokat folytatott az EBRD, az OECD, valamint több jelentős be­ruházó cég vezetőjével, mert ­mint mondta - be akarta mutatni, hogy Szlovákiában müyen jók a beruházási lehetőségek. Mikuláš Dzurinda a davosi Világgazdasági Fórumon (CTK/AP-felvétel) Soros Györggyel is tárgyalt a pozsonyi kormányfő Kováč a kormányzatról DSZM: indít elnökjelöltet, mindenfelől támadások Szükséges a fájdalom MTI- ÉS SITA-HÍR Davos. Mikuláš Dzurinda a Vi­lággazdasági Fórumon több poli­tikussal és vállalkozóval is tár­gyalt. A kormányfő reményét fe­jezte ki, hogy az új pozsonyi kabi­net vissza tudja szerezni a világ bizalmát. A legközelebbi lehető­séget erre az idei költségvetés parlamenti elfogadásában látja. Ezenkívül biztos abban, hogy Szlovákiának május végén köz­vetlenül választott elnöke lesz. A miniszterelnök találkozott So­ros Györggyel is. „Fájdalmasak, de elkerülhetetlenek a szlovák kormány gazdasági intézkedé­sei" - mondta a magyar szárma­zású pénzember. Hangsúlyozta: Pozsonynak olyan szerkezeti vál­toztatásokat kell végrehajtania, amelyek nyomán kedvező felté­telek alakulnak ki a külföldi be­fektetők számára. Soros szerint a Dzurinda-kabinet helyes úton jár. Mint mondta, az esetleges Fennakadásokat okozott Sarki hideg, viharos szél Pozsony. Főleg Kelet-Szlovákiá­ban okozott fennakadásokat a vi­haros északnyugati-északi szél a hét végén. Am a lökések nem­csak a Kassai, Tőketerebesi és Nagymihályi járásban érték el az óránkénti 70- 90 kilométeres se­bességet, hanem Pozsony, Nyitra és Nagyszombat környékén is. A hőmérséklet mínusz 4 és mínusz 8 fok között mozgott. A Lomnici­csúcson tegnap 14 órakor mí­nusz 24 fokot mértek. A meteo­rológiai intézet előrejelzése sze­rint holnap enyhül a hideg és gyengül a szél is. (ú) csődök megmutathatják, mely vállalatokat privatizált illegáli­san az előző kormány, illetve kik voltak azok a „menedzserek", akik törvényellenesen áramoltat­tak át tőkét saját cégükbe. Soros közölte: nem tervezi, hogy Szlo­vákiában új egyetemet alapít. Emlékeztetett, hogy a Budapes­ten nyitott intézményben szlová­kiai hallgatók is tanulhatnak. A szlovákiai nemzeti kisebbségek jogairól és a kormányzat munká­jában való részvételükről is szó volt azon a megbeszélésen, ame­lyet Mikuláš Dzurinda folytatott Frank Loy amerikai külügymi­niszter-helyettessel. Tájékoztat­ta a diplomatát a Mária Valéria híd újjáépítéséről, illetve a szep­temberben tartandó győri magyar-osztrák- szlovák gazda­sági konferenciáról. „Nagyon meglepett, hogy Frank Loy mi mindent tud Szlovákiáról. Erős szövetségesre találtunk benne" ­jegyezte meg Dzurinda. Csalc j ót tud, rosszat nem Pozsony. Michal Kováč nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy az új kormány a koalíciós ellenté­tek rendezésével „töltötte ki" a hi­vatalba lépése óta eltelt közel száz napot. Az államfőjelölt el­mondta: bár a nézeteltérések mi­att kevesebb idő maradt a problé­mák rendezésére, a viták még­sem akadályozták a politikusokat abban, hogy foglalkozzanak a legsürgősebb feladatokkal. Egyúttal azonban megjegyezte: a nyilvánosság egy része csalódott, főleg az, amely túlidealizálta a választások után kialakult erővi­szonyokat. Beismerte, hogy nem számított konfliktusokra, de sze­rinte nem kell dramatizálni a helyzetet. Elnökjelöléséről szólva közölte, hogy szeretné befejezni, amit államfőként elkezdett. Mint mondta, Szlovákia nincs olyan helyzetben, hogy „sutba dobhat­ná tapasztalatait". (SITA) Elszigetelték Mečiart HÍRÖSSZEFOGTALÓ Pozsony. Az árnyékkormány felépítéséről, a járási és kerületi közgyűlések előkészítéséről, il­letve „a mozgalom képviselői és vagyona ellen irányuló politikai támadásokról" tárgyalt szomba­ton Óturán a DSZM országos vá­lasztmánya. Jozef Grapa titkár szerint az árnyékkormánynak szorosan együtt kell működnie a mozgalom parlamenti frakciójá­val, az „árnyékminiszterek" név­sorát azonban csak közvetlenül az áprilisi országos közgyűlés előtt hozzák nyilvánosságra. Ami az államfőválasztást illeti, a DSZM saját jelöltet állít. Ez azt jelenti, hogy nem kíván közös jelöltet indítani az SZNP-vel és a Matica slovenskával. A „politi­kai támadások" kapcsán a vá­lasztmány „mély megdöbbené­sének" adott hangot. Gustáv Krajči volt belügyminiszter sze­rint a mozgalmat mindenfelől támadások érik. Mint mondta, a DSZM egyik képviselőjének (hölgyről van szó, de nevét nem említette - a szerk. megj.) szom­batig 500 ezer koronát kellett letennie, ellenkező esetben „le­vegőbe repül". Krajči közölte: a Ducký-gyilkosság ügyében ed­dig még egyetlenegy DSZM­vezető sem kapott idézést a rendőrségtől. Az újságíróknak szombaton nem sikerült Vladi­mír Mečiar közelébe férkőzniük. Állítólag azért akadályozták őket munkájukban, nehogy megisméüődjenek a Ján Ducký búcsúztatása után történtek. Az „elzárkózás" más pártokra nem jellemző, csak a DSZM-re és ve­zetőjére. Ľubomír Andrassy, a DBP alelnöke szerint a mozga­lom tagjainak kell eldönteniük, hogy olyan politikus, aki a sajtó képviselőinek a jelenlétében nem képes megőrizni hidegvé­rét, a legerősebb szlovákiai poli­tikai erő élén maradhat-e. (di) A képen látható Favorit vezetőjének szerencséje volt: autója „csak" árokba csúszott. Ennél súlyosabb következményei voltak annak a balesetnek, amelynek következtében szombaton hárman vesztették életüket a Nagyszombatba vezető autópályán. (TA SR-fotó) BEIRATAS ELŐTT Színvonalas a képzés Ottó Nevicky, Pozsonypüs­pöki polgármestere: Mindkét gyermekem magyar óvodába járt-jár, holott sem én, sem a féleségem nem va­gyunk magyarok. Egyrészt azért döntöttünk a magyar óvoda mellett, hogy megta­nuljanak egy idegen nyelvet, másrészt, mert nagyon elége­dettek vagyunk azzal, ahogy a gyermekekkel foglalkoznak. Saját tapasztalatból állítha­tom, hogy több nemzetiségi oktatási intézmény nagyon magas színvonalú képzést sza­vatol. Márpedig azt is figye­lembe kell venni a beíratás előtt, hogyan készíti fel az is­kola a kisdiákot a későbbi to­vábbtanulásra, az életben való érvényesülésre. A kisebbségek esetében is a szülők kezében van a döntés, milyen iskolába íratják csemetéjüket. A nem­zetiségi iskola senkinek sem válik a kárára, mert a gyerme­kek ott is elsajátíthatják a szlo­vák nyelvet, miközben anya­nyelvüket is megőrzik.

Next

/
Thumbnails
Contents