Vasárnap - családi magazin, 1997. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-01 / 1. szám

Pi! Szlovákiai magyar családi magazin 1997. január 3L » 30. évfolyam Riport A család „valahol Európában” talál­kozott a fiúval, egy idegen o országban. O 32 oldalas színes magazin Heti tévé- és rádióműsor 1997. jan. 4-től 10-ig Sport Kati tizennyolc évesen harmadik idé­nyét játssza az I. kosárlab- 1 C daligában. ÁQda&ctft éd tusMag áj- éuel kivált ntüuleuhiiteh a Míagycw K&t^^léiiydenwktiaUL IHo^gaiouc VKV-2001 Kultúrbénulás - törvényileg? Kövesdi Károly Ismerősöm mondja a minap: tu­dod-e, miért foglalkozik a szlo­vák nyelvtörvény kiemelten a gyermekeknek szánt műsoros kazetták államnyelvével? Per­sze, hogy tudom, feleltem. Egy frászt tudod! A fő ok a cseh nyelv egyeduralma a filmek (és ezzel együtt a mesefilmek) szinkron­jában. Emlékezz vissza, milyen vehemenciával támadták a cseh nyelvet egy-két éve, amely egye­sek szerint félreneveli (elnem- zetietleníti!) a szlovák nebuló­kat. Na igen, mondom, de ha nyelvrendőrék következetesek akarnak lenni, akkor be kell von­ni az összes videokölcsönző ka­zettáit, le kell állítani a szlovák tévéadókban sugárzott filmek kilencven százalékát, a zenés kazettákról, a rádióadók köny- nyűzenei műsorairól nem is szólva... Képzeld el, hogy a szlo­vák tévében a Dabac kapitány vagy a Jánosík fog peregni hét­számra, s talán még Angelika is lemasírozik a képernyőről, aki pedig a régi rendszerben is min­dig bevált figyelemelterelőnek, ha valami balhé készült. Szóval azt állítod, hogy nem a magyar nyelv a mumus, hanem a cseh testvéreké? És az orosz tesóké? A feliratos ruszki filmekkel mi lészen? Szép kis káosz lesz itt, ha Hudec üramék érvényt akarnak szerezni a kedvenc törvényük bötűjének! Persze a mesében is azt a nyulat pofozzák mindig, amelyiket akarják. Hogy ez diszkrimináció? Na igen, mehe­tünk Strassbourgig a pereske­déssel, csak legyen pénzünk a bí­rósági költségekre. Apropó, bí­róság: ha már alapítványosdiról esett szó a minap, nem kellene egy szlovákiai magyar alapít­ványt csinálni a majdani bírósá­gi költségeinkre? Mert sovány vigasz lesz a számunkra, hogy kimúlik a szlovák televízióban a kultúra (ilyen rövid idő alatt nem tudnak minden filmet át­szinkronizálni), meg aztán nyelvrendőrék nem a kormány televízióját fogják zaklatni, ha­nem bennünket. Magyar kiadó­kat, lapokat, intézményeket, vállalkozókat. Persze, összefog­hatunk a csehekkel is ez ügyben, úgyis közösen vertük szét azt a republikát, amelybe úgy akartak berugdosni bennünket... Alagút, vagy csak átjáró? S mikor bukkanunk ki a fényre? Prikler László felvétele Vezércikk Koronasztori Fekete Marian __________ Sz lovákiától tulajdonították el azt a magyar koronát is, ame­lyet annak a Szent Istvánnak a koronájaként ismerünk, aki­nek az ereiben szláv vér kerin­gett, írja Laco Zrubec a Slo- venská republika nemrégi szá­mában, egy cikksorozat kere­tében, amely a magyarországi millecentenárium ellenében született, bizonyítandó, hogy a szlovákok gazdagabb törté­nelemmel rendelkeznek, mint a magyarok. Zrubec szerint a magyar történelemírás elhall­gatja, hogy az említett korona Rastislav és Svátopluk birodal­mának ékessége volt, és sze­rinte a magyar irodalom nem is foglalkozik a korona törté­netének kérdésével (holott már az 1600-as évektől foglal­kozik vele). Zrubec úgy tesz, mintha nem tudná, mennyi külföldi tanulmány foglalko­zott a Magyar Szent Korona kérdésével; mintha fogalma sem lenne róla, hogy a Szent Korona felső része az úgyneve­zett latin korona, az alsó, ab­roncsrésze pedig bizánci ere­detű. Ugyanakkor ő is megkü­lönbözteti a két részt, ám még­is olyan bizánci eredetűnek te­kinti az egész koronát, ame­lyet állítása szerint egy Svá­topluk is viselhetett volna. Sőt a bizánci feliratokat meg is tudja fejteni! A gond csak az, hogy a megfejtés hiányos. Meggyőződése szerint a koro­na hátsó részén olyan felirat szerepel, amely szerint a koro­na ajándékozója Mihály bizán­ci császár (Zrubec szerint III. Mihály, aki 842-től 867-ig uralkodott), és egy másik feli­rat pedig a turkok királyáról szól. A szakirodalom ezt a két feliratot úgy olvassa, hogy „Mihály a rómaiak császára, a Dukász”, illetve „Géza, Turkia hívő királya”. Dukász Mihály nem azonos III. Mihály csá­szárral. A történelemkönyvek VII. Mihályként emlegetik, aki 1071-től 1078-ig uralkodott, azaz a 9. század második felé­ben uralkodó Rastislavnak vagy Svátopluknak legfeljebb post memóriám küldhetett volna koronát. I. Géza király­nak viszont küldhetett, hiszen az gyakorlatilag vele egyidő- ben uralkodott. A szent koro­na alsó, bizánci részének zo­máncképei 1070 előtt nem ké­szülhettek, így ezt a koronát Rastislav vagy Svátopluk nem viselhette a 9. században, ahogy azt házitörténészünk ál­lítja. Nagy kár ez a szlovák tör­ténetírás szempontjából, hi­szen ennek a koronának a zo­máncképén tűnik fel az a ket­tős kereszt, amelyet néhány szlovák történész szerint a ma­gyar királyok a szlovákoktól, esetleg a Nagymorva Biroda­lomtól vettek át. Történelmi bizonyítékaik ugyan erre sin­csenek, némelyikük sajnálkoz­va meg is állapítja, hogy nincs olyan régészeti tárgyi lelet, amely igazolhatná, hogy a morvák Svátopluk idejében is­merték és használták volna ezt a keresztet. Biztosra veszik vi­szont, hogy Konstantin és Me­tód 863-ban a bizánci eredetű kettős kereszttel érkeztek. Más történészek szerint ezek a szerzetesek már korábban ta­lálkoztak a magyarokkal. Az ilyen logika szerint a kettős ke­resztet (amelyet a külföldi cí­merirodalom magyar kereszt­ként ismer) akár a magyarok is elhozhatták volna tájainkra. Hagyjuk a spekulációkat. A történetírás szigorú műfaj. Nem lehet és nem is szabad azt úgy művelni, hamisítani, ahogy azt a zrubecek és d’uri- cák teszik. A történész köny- nyen nevetségessé válhat, ha a történelmet egy saját maga ál­tal kitűzött célhoz kívánja iga­zítani. Tanúsíthatja ezt Milan Stanislav Durica professzor úr is, aki a nem is olyan régen, a szlovák nemzet államiságáról kiadott tanulmányában, a „szlavón duxot” (herceget) Szlovákia hercegének vélte. A professzor úr baklövésén még az a szlovák sajtó is mulatott, amely egyébként nagyon örül­ne a ténynek, hogy a jelenlegi Szlovákia a magyar királysá­gon belül mindig is önálló tar­tomány, hercegség volt.

Next

/
Thumbnails
Contents