Új Szó, 1997. december (50. évfolyam, 276-299. szám)

1997-12-01 / 276. szám, hétfő

ablak közti / beltéri | ef&ő/vy Ipl?' aluminium / műanyag •^mechanikus és elektromos vezérlés CZAlAGFUCiGON'/Ok Dunajská Streda....: tel./fax: 0709/52 49 76 Kúpeľná 2175/34 tel.: 0709/52 12 66 Bratislava : tel.: 07/585 12 74 0901 708 159 I VISZONTELADÓKNAK IS KEDVEZŐ FELTÉTELEK J TARTOZÉKOKAT IS ÁRUSÍTUNK ftéHN NT UISZO - PflčAFfl - PAčkeTTA'* PVC - ÍAMÉU4S 4?>(/*T (behozatal Amerikából) mechanikus és elektromos vezérlés - ROVAČVÉPé HÁLék VK-11 Hétfő, 1997. december 1. Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 276. szám HATTER Reális reményt A hírzárlat ellenére annyi bizonyos, hogy a partne­rek végre kimondták a végső, s ezúttal is boldogí­tó igent, fgy hát e héten hi­vatalosan is bejelentik a Szlovák Demokratikus Ko­alíció és a Magyar Koalíció közötti együttműködést meghatározó dokumen­tum megszületését. 2. oldal POLITIKA Pártok utánpótlása A 89-es forradalmat a diá­kok, a fiatalok kezdték. Ma, nyolc évvel a rendszer­váltás után milyen szerepe van az ifjúságnak a közélet irányításában? 5. oldal Peter Stach: „Mozgalmunk hivatalosan mintegy két­ezer tagot számlál." SPORT Vágsellyén elégedetlenek AII. labdarúgóliga újoncai közül a vágsellyei csapat szerepelt a legjobban, de a vezetők nem teljesen elé­gedettek. Elsősorban ide­genben várnak többet a futballistáktól... 9. oldal IDŐJÁRÁS Továbbra is borús, ködös idáre számíthatunk, a leg­magasabb nappali hőmér­séklet 2 és 5 fok között ala­kul. 3. oldal EURO-CASSA s. r. o. VÁSÁROLJON RÉSZLETRE! 100 000-től 5 000 000 Sk-ig 3 éves, hosszú lejáratú részletre Lakás, ház, telek, autó, slb... 20 000-tól 100 000 Sk-ig 3 éves, rövid lejáratú részletre. Felújítás, vállalkozás, gépek, stb... EGYSZERŰ ÜGYINTÉZÉS! Bratislava, Francisciho 11, II. em. tel.: 07/366 002 Nové Zámky, Petőfi u. I, II. em. tel.: 0817/400 708 Komárno, Záhradnícka 16, 1, em. " tel.: 0819/703 983 Dunajská Streda, Hlavná 23, IV. em. tel.: 0905/329 869 g Nyitva hétfőtől péntekig T 9 és 17 óra között. > Mától új korszak a szlovák-osztrák határon Schengeni szigorúság (CTK) Václav Klaus a tegnapi sajtóértekezletén ismét megerősítette: bepereli a Nova televíziót. Václav Klaus: eltávolítása „célirányos és tudatos tevékenység" eredménye Havel elfogadta a cseh kormány lemondását ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS Pozsony, Bécs. Mától az Auszt­riába belépő szlovák állampol­gároknak alaposabb határellen­őrzésre kell számítaniuk. A mai naptól a gyakorlatban kezdik al­kalmazni a schengeni egyez­mény előírásait. Az EU­tagországok közötti határellen­őrzés megszüntetését célzó schengeni egyezmény életbe lé­pése közvetlenül érinti az Auszt­riába belépni szándékozó szlo­vák állampolgárok, valamint a szlovák-osztrák határon átkelő külföldiek beutazásának rend­jét, hiszen aki egyszer már beju­tott Ausztriába, az szabadon el­juthat a többi Schengen­országba (Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Né­metország, Portugália, Spanyol­ország, Görögország, Ólaszor­szág) is. Az alaposabb ellenőr­zés egyben hosszabb várakozási időt is jelent. E kellemetlenséget kiküszöbölendő, Viktor Klima osztrák kancellár a múlt héten Pöstyénben felvetette: megvizs­gálják annak lehetőségét, hogy a szlovák, illetve osztrák állam­polgárok külön sávot kaphassa­nak a határállomásokon. Mivel a schengeni egyezmény előírá­sait fokozatosan vezetik be, a re­pülőtereken számítani kell to­vábbi útlevélellenőrzésre. Az osztrák fél ugyanakkor várható­anjövő áprilisra a repülőtereken is alkalmazza majd a schengeni szabályokat, 1998 májusáig pe­dig fokozatosan megszüntetik a személyek ellenőrzését az oszt­rák-német és az osztrák-olasz határon. A schwechati repülőtér december l-jétől schengeni kül­ső határként működik, vagyis továbbrepülés esetén itt még el­lenőrizni fogják az útleveleket. - Johannes Voggenhuber, az osztrák ellenzéki Zöldek euró­pai parlamenti képviselője sze­rint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a Schengeni Megállapodás életbe lépése uta­zási szabadságot jelent. Sokkal inkább ennek ellenkezőjét, sőt az utazási szabadság blokádját eredményezi - mondta. Az európaiak szerinte ahelyett, hogy a közös menekültpolitiká­ra törekednének, inkább erődöt csinálnak Európából. Prága. Václav Klaus cseh miniszterelnök tegnap személyesen nyújtotta be saját maga és egész kor­mányának lemondását Václav Havel államfőnek. ČTK- és MTI-HÍREK Az elnök elfogadta a kormány le­mondását, s egyben megbízta a kormányfőt és a minisztereket, hogy az új kabinet megalakulásá­ig maradjanak hivatalukban. Ezt Havel jelentette be azt követően, hogy Lányban tárgyalt a három koalíciós párt elnökével az új kor­mány megalakulásáról. Az állam­fő megjegyezte: neki van elkép­zelése a helyzet megoldására, de ez „nem találkozott a tárgyaláso­kon résztvevők általános támoga­tásával". Részleteket nem árult el. Arról is tájékoztatott, hogy a következő tárgyalásra csak a Pol­gári Demokratikus Párt (ODS) december 13-ra és 14-re tervezett rendkívüli kongresszusa után ke­rül sor, mert addig az ODS két képviselőjének, Klausnak és Ivan Pilipnek nincs mandátuma a tár­gyalásokra. Klaus az ODS vezető­ségének szombati maratoni ta­nácskozása után maga jelentette be, lemond kormányfői tisztségé­ről, de a rendkívüli kongresszusig megmarad a legerősebb kor­mánypárt élén. Tegnap már egy­értelműen jelezte, nem kíván harc nélkül távzni a politikai élet­ből. Cáfolta a Nova televízió in­formációját, miszerint villája len­ne Svájcban. Bejelentette, hogy ez hazugság, s beperli a televíziót. A svájci titkos számlával kapcso­latban az ODS vezetősége leszö­gezte: a párt senkinek sem adott felhatalmazást arra, hogy kül­földön titkos számlát nyisson, s a párt vezetői közül senkinek sincs aláírási joga egy ilyen esetleges számlához. Václav Klaus tegnap délután is sajtóértekezletet tar­tott, amelyen kijelentette: a köz­véleménynek tudatosítania kell, hogy távozása a kormányfői szék­ből „kikényszerített lépés, ame­lyet a jelenlegi helyzetben lehe­teden volt nem megtenni". Sértő­dött hangnemben megjegyezte: eltávolítása „célirányos és tuda­tos tevékenység" eredménye volt. Havel tájékoztatott, hogy állandó kapcsolatot tart fenn Miloš Zemannal, az ellenzéki Cseh Szo­ciáldemokrata Párt elnökével, akinek meggyőződése, hogy „az egyetlen értelmes és okos megol­dást ezért az idő előtti választá­sok mielőbbi kiírása jelentené". Az államfő szerint a jelenlegi cseh belpolitikai helyzetben az a leg­rosszabb, hogy kiderült: a politi­kusok hazudtak. Havel szokásos rádióbeszédében az ODS kenő­pénzbotrányára utalva közölte: úgy véli, senki sem hiszi el, hogy a pártnak juttatott támogatás, amelyről másfél éven át beszélt a közvélemény, sosem képezte tár­gyát semmiféle megbeszélésnek a párt vezetőségében. Prágában a Vencel téren rokon­szenvtüntetés volt Klaus mellett, amelyen mintegy 1500 ember vett részt. A tüntetést követően, amelyen Klaus felesége is részt vett, aláírásgyűjtési akció kezdő­dött a távozni kényszerülő mi­niszterelnök támogatására. A DBP elnökjelöltje Juraj Hraško akadémikus Elvetik a költségvetést TA SR-TUDÓSÍTÁSOK Brezno. Szombaton Breznoban ülésezett a Demokratikus Balol­dal Pártjának országos tanácsa. Az ülésen foglalkoztak a párt 5. kongresszusának előkészítésé­vel, a választási program kidol­gozásával és az időszerű belpoli­tikai kérdésekkel. Bejelentették, a DBP kongresszusára jövő év április 25-én Zólyomban kerül sor. A tanácskozáson, amelyet Jozef Migaš pártelnök vezetett, döntés született arról is, hogy a DBP jelöltje a köztársasági elnök posztjára Juraj Hraško akadémi­kus lesz. Az országos tanács tagjai az ülés után kiadott nyilatkozatban fog­lalták össze az időszerű belpoliti­kai helyzettel kapcsolatos állás­pontjukat. Ebben megállapítják, hogy a jövő évi költségvetés egy­értelműen a kormányzat tanács­talanságát és népellenes politiká­ját dokumentálja. A DBP parla­menti képviselői nem fogják tá­mogatni ezt a költségvetést, még ha a róla szóló szavazást a kor­mány iránti bizalmi szavazással kötnék is egybe. A képviselők eb­ben a térségben is megbizonyo­sodtak róla, hogy egyre mélyül a gazdag és szegény réteg közötti különbség. Jozef Migaš pártelnök a tanács­kozás utáni sajtótájékoztatón a választások utáni koalícióval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány gazda­sági, a szociális és külpolitikájá­ban a DBP semmiképpen nem akar részt venni. A pártelnök el­mondta, hogy a tanácskozáson jóváhagyták az önkormányzati és a parlamenti képviselők kivá­lasztásának alapelveit, egyúttal meghatározták a párt választási programjának téziseit is. Közvélemény-kutatás UFO-kongresszus Ellenzéki esélyek Pozsony. Zora Bútorová, a po­zsonyi közvélemény-kutató in­tézet munkatársa szerint az el­lenzék előnye a jelenlegi kor­mánykoalícióval szemben jelen­tős és hosszútávúnak minősíthe­tő. Aggodalmát fejezte ki azon­ban a jövő évi választások tiszta­ságával kapcsolatban. Figyel­meztetett, az SZDK-nak egyelő­re nem sikerült meggyőznie a bi­zonytalan választókat, egyelőre csak az ellenzéki koalíciót alko­tó pártok híveinek támogatásá­ra számíthat. A választók véle­ményét azonban jelentősen be­folyásolhatja a koalíció szóvivő­jének, Dzurindának egyre nö­vekvő népszerűsége. (CTK) Érsekújvár tüneménye Kassa. Szombaton és vasárnap Kassán zajlott az ufológusok VI. közép-európai kongresszusa. A tanácskozáson beszámolók hangzottak el az ufók megfigye­léséről. Martin Schuster, a kassai UFO-klub tagja szerint Szlováki­ában az idén 33 bejelentést re­gisztráltak az égbolton található különös jelenségekről. Ezek többsége a nyári hónapokban volt észlelhető. Meglepő, hogy az előző években a jelenségeket mindig csupán egy ember látta, az idén azonban első alkalom­mal többen is észlelte az Érsekúj­vár környékén egy hatágú csillag alakjában megjelenő képződ­ményt. (TA SR) A kulturális és sportélet ismert személyiségeinek aláírásait szerez­hették meg a gyűjtők a szombaton Pozsonyban tartott aláírás­börzén. A mintegy negyven személyiség, köztük Marcel Sakáč jégko­rongedző, Karin Habšudová teniszező, Michal Dočolomanský szí­nész órákig állta a gyűjtők rohamát. (TA SR-felvétel) I. OLDAL • Régi idők focistái teg­nap és ma II. OLDAL • Csonka csapattal az élen telelnek a Csallóközkürtiek III. OLDAL • A zselizi csoda 3. éve tart IV. OLDAL • A somorjai női kosárlab­dacsapat Amerikában járt

Next

/
Thumbnails
Contents