Új Szó, 1997. szeptember (50. évfolyam, 201-224. szám)

1997-09-02 / 201. szám, kedd

^O // ktiváció A Globtel ^^ GSM Dunaszerdahely el.: 0709 / 527 400 id, 1997. szeptember 2. HATTER Veszélyes rányzatok víilan S. Ďurica Szlovákia ;s a szlovákok történelme :ímű könyve - amely 90 ízer példányban jelent neg, és Eva Slavkovská iktatási miniszter határo­lta alapján megküldték tz alapiskoláknak - igazol­a a Szlovák Köztársaság íllami politikájában mu­:atkozó veszélyes irány­iatokat. 2. oldal Falunapok <Vz emléktábla-avatással, illetve az azt követő temp­lomszenteléssel ért véget az a háromnapos rendez­vénysorozat, amellyel a te­lepülés első írásos említé­sének 860. évfordulóját ünnepelte Csallóközkürt lakossága. 3. oldal POLITIKA Interjú Szekeres Imrével Az utóbbi években például szinte teljesen eltűntek a magyar palackozott borok a sz'ovákiai boltok polcai­ról, ezért örömmel ven­nénk, ha ezen a téren elő­remozdulás történne. An­nál is inkább, mivel ked­veltek voltak a fogyasztók körében ezek a borok. Em­líthetném továbbá a kon­zerveket: számtalan ma­gyar konzerv volt koráb­ban a piacon, jelenleg né­hány van csupán. 5. oldal | — 1 ^ ir / V 4 „Jócskán akadnak még fe­hér foltok." OKTATÁS Tanévnyitó Ankétot szándékoztam ké­szíteni ezzel a kérdéssel: „Mit vár a most kezdődő tanévtől?" Amikor már a harmadik pedagógus vála­szolta azt, hogy „semmi jót", letettem az ankétról: tanévet pesszimizmussal nem lehet kezdeni. 6. oldal IDŐJÁRÁS Jobbára derült, meleg idő várható. A kora délutáni hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. 3. oldal Ul szo NEMET 1997/98-as tanév 1 20 tanítási óra. Kezdők - középhaladók ­haladók számára. 8 tanuló 1 csoportban, audiovizuális technika. HAJÓS tÁSZLÓ nyelvtanár Tel.: 0709/52 92 92 Mobiltelefon: 0905/651 666 VK-716 ANGOL Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 201. szám MK-nyilatkozat az alkotmányelfogadás évfordulóján Csalc Kováč beszédét hallgatták meg A francia nyomdász megdöbbenve olvassa Diana és Dodi al-Fajed haláláról szóló hírt (ČTK/AP-felvétel) Diana hercegnő halála miatt minden politikai eseményt lemondott a kormány Anglia gyászban Szombat délelőtt 11 óra­kor, a londoni Westminster apátságban vesznek végső búcsút a vasárnap hajnal­ban baleset következtében elhunyt Diana walesi her­cegnőtől. MTI- ÉS ÚJ SZÓ-HlR Amint arról a rádió- és tévéállo­mások már vasárnap beszámol­tak, a baleset nem sokkal vasár­nap hajnali egy óra előtt követke­zett be Párizs szívében. A plety­kalapok lesipuskás fotósai elől szökni próbáló hatalmas fekete Mercedes 600-as az egyik híd alatt átvezető, kissé leszűkülő alagútban a legalább 150 km/óra sebessége miatt nem tudta bevenni az enyhe balka­nyart. A 42 éves Dodi al-Fajed, Diana müliárdos egyiptomi ba­rátja azonnal életét vesztette, akárcsak a gépkocsi vezetője. Di­ana hercegnő testőrét súlyos sé­rülésekkel szállították kórházba. A hercegnő életéért három órán Holttest a földúton át harcoltak az orvosok, de hiá­ba. A halál közvetlen oka belső vérzés volt. Megbízható források szerint a hercegnő arca nem sé­rült meg. Vasárnap este a brit ki­rályi család repülőgépe szállítot­ta Diana holttestét Londonba. Károly egyébként maga ment volt felesége földi maradványai­ért Párizsba. Miután a walesi her­cegnő koporsóját kiemelték a re­pülőgépből, a trónörökös azon­nal visszaszállt a gépbe, és továbbrepült Balmoralba, hogy együtt töltse a tragédia utáni első éjszakát a két kis herceggel, Vil­mossal és Henrikkel. Ittas volt a Mercedes sofőrje - kö­zölte tegnap délután a párizsi ügyészség. Az elhunyt sofőr vér­mintái kimutatták, hogy „bünte­tendő mértékű alkohol szívódott fel szervezetében". London vasárnap a kábult város képét mutatta. Komoly sokként érte a rendkívül népszerű Diana tragikus halálának híre. Tony Blair miniszterelnök könnyeivel küszködbe nyilatkozott a sajtó­nak: „Népből jött hercegnő távo­Cseh busz balesete zott... ez a kép marad meg róla szívünkben és emlékezetünk­ben". Londonba egész nap érkeztek a részvétnyilatkozatok, köztük Michal Kováč köztársasági elnök távirata is. Bár a londoni kor­mány hivatalos gyászt nem hir­detett, minden politikai ese­ményt, tárgyalást, találkozót tö­rölt mára. Bár Dianát életének utolsó évé­ben sokan bírálták, halálát köve­tően a sajtóban a mindenki által imádott hercegnőként emlege­tik, kiemelve jótékonysági és hu­manitárius tevékenységét. A Buckingham-palotánál, illetve a Kensington-palotánál, amely a válás után Diana londoni ottho­naként szolgált, vasárnap hajnal óta óriási sorok kígyóznak. Az emberek virágokat, üzeneteket helyeznek el a bejáratnál. A tévé­társaságok zokogó arcokat mu­tatnak, s arról is beszámoltak, hogy a gyászoló tömeg - igaz, csak szóban - inzultálta a hely­színen dolgozó francia fotóso­kat. (gágyor) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Az előzetes hírekkel ellentétben a kormánykoalíció és a Szlovák Demokratikus Koa­líció képviselői egyaránt meg­hallgatták az alkotmány elfoga­dásának 5. évfordulója alkalmá­ból tartott vasárnapi ünnepi ülé­sen elhangzott valamennyi fel­szólalást. Ivan Gašparovič ház­elnök és Vladimír Mečiar kor­mányfő beszéde alatt csupán a Magyar Koalíció 17 képviselője és Jan Lángoš, a DP elnöke ma­radt távol az ülésteremből. František Mikloško, a KDM frak­cióvezetője lapunknak elmond­ta: az SZDK képviselői azért hallgatták meg a kormányfő és a házelnök beszédét, mert Michal Kováč államfő is a teremben tar­tózkodott. Elhatározásukról az MK egy nappal az ülés előtt érte­sült. Bugár Béla, az MKDM elnö­ke elmondta: „Képviselőik egy része attól tartott, hogy maga­tartásuk ellenérzéseket vált majd ki lakhelyükön. Szerintem azonban az egyéni érdekeket nem lehet az ország érdekei fölé helyezni." Mint mondta, rá kell mutatni azokra, akik a jogállam alapjainak megdöntésén mun­kálkodnak. „Rossz jelzés, hogy az ellenzéket meg lehet osztani nemzeti érdekek alapján" - vé­lekedett. Az MK nyilatkozata szerint az 1992-ben elfogadott alkotmány nem felel meg a de­mokratikusjogállam követelmé­nyeinek és elvárásainak, mivel nem szavatolja a polgári állam kiépítéséhez szükséges elveket, és nem biztosítja valamennyi ál­lampolgár egyenrangú, államal­kotó szerepét. „Lehetővé tette, hogy a kormány, illetve a kor­mánykoalíció - visszaélve erejé­vel - törvényerőre emelje hatal­mi érdekeit. Azáltal, hogy az al­kotmány nem tartalmazza teljes egészében a helsinki folyamat dokumentumaiban szereplő alapelveket, jelentős mértékben korlátozza a nemzeti kisebbsé­gek és etnikai csoportok jogait." Az MK a jogállam és az alkotmá­nyosság próbakövének tartja a František Gaulieder mandátu­mával kapcsolatos alkotmánybí­rósági határozat tiszteletben tartását. ,Amikor a kormány legcsekélyebb hajlandóságot sem mutat a helyzet rendezésé­re, amikor semmi jelét nem adja annak, hogy kész megteremteni az alapvető emberi jogok gya­korlásának feltételeit, nincs ok az alaptörvény elfogadásának közös ünneplésére" - áll a nyi­latkozatban. (horváth) Ellenzéki memorandum a demokrácia visszaállításáról SZDK: tizenöt pont választási programként is értel­mezhető elképzeléseket. Az SZDK szavatolni kívánja a bírósá­gok függetlenségét, a szólássza­badságot, a magasabb életszín­vonalat, és egyúttal áttekinthető privatizációt ígér. A dokumen­tum hangsúlyozza, hogy nem marad bünteüenül a jelenlegi kormány törvényellenes tevé­kenysége. Garantálja a személyi biztonságot, a szociális békét, a titkosszolgálat ellenőrzését, s a polgári társadalom fejlesztése ér­dekében jó kapcsolatok kialakí­tására törekszik a nemzeti ki­sebbségekkel. Kiemelt feladat­ként kezeli az euroatlanti szerve­zetekhez való csatlakozást is. ČTK-INFORMÁCIÓ Turócszentmárton. „Célunk olyan demokratikus állam építé­se, amelyben az igazságosság, az erkölcs és a polgári megbékélés elvei érvényesülnek" - áll a Szlo­vák Demokratikus Koalíció me­morandumában. A dokumentu­mot - amelyet Ladislav Chudík színművész olvasott fel - szom­baton írták alá az öt ellenzéki párt vezetői Turócszentmárton­ban. Az 1998-as választások megnye­rése után olyan kormányt kíván­nak alakítani, amely a törvényes­ség szavatolója lesz. Az SZDK ti­zenöt pontban fogalmazza meg a Megtalálták Két utas Senót? meghalt Pozsony. Meg nem erősített hírek szerint megtalálták a több mint egy héttel ezelőtt Partizánskéban elrabolt Dani­ele Seno olasz állampolgár holttestét. A 31 éves férfi tete­mére Pozsonytól mintegy 70 kilométerre, egy földúton buk­kantak rá. Mivel a holttest már oszlásnak indult, a személyazonosság csu­pán a boncolás után állapítható meg egyértelműen. A tetem mellett megtalálták Seno iratait. A rendőrség nagy erők bevonásával nyomoz a tet­tesek után. Tegnapig eredmény­telenül. (ČTK) Liptovské Matiašovce. Két utas meghalt, 22-en súlyos, 19-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek a Liptószentmiklósi járásban levő község közelében vasárnap reggel történt autó­busz-balesetben. A csehországi busz a brünni táv­közlési szakmunkásképző inté­zet diákjait szállította. A rendőr­ségi vizsgálat szerint a szeren­csétlenséget valószínűleg fékhi­ba okozta. A súlyos sérülteket a poprádi, rózsahegyi és liptószentmiklósi kórházban ápolják. Szállításuk során a gyorsmentők helikopte­re is segített. (TA SR) Legelőnyösebb SZŐNYEG kínálat -10% FIATAL CSALÁDOKnak (35-éves korig) ^ . ^ szept. 1-tôl nov. 31 -ig ý o.. ne fáe44e« töUet töUet Komárno predajňa SUL ÁK ul. Jókaiho 18 Nitra Párovce Dunajská Streda Predajňa SULÁK MODRÝ DUNAJ OD Ďurková 1 8 nám. A. Vámbéryho 51 šamorfn JEDNOTA OD (2. poschodie) VK-08/1 Új négyoldalas melléklet I. OLDAL • „Kié itt a víz? A miénk!" II. OLDAL • Varga Zoltán második próbálkozása III. OLDAL • Naszvadon ma is a tehet­ség a nyerő IV. OLDAL • A viadal végén jöhet a to­tális káosz

Next

/
Thumbnails
Contents