Új Szó, 1997. május (50. évfolyam, 100-124. szám)

1997-05-02 / 100. szám, péntek

<®>HYunoni A HYUNDAI szerződéses árusítókat keres a dél-szlovákiai régióban. Előnyben részesítjük az érsekújvári és a ' dunaszerdahelyi, működő szer­| vizzel és szalonnal rendelkező j érdeklődőket. Tájékoztatás: 1 M O TOK. O V Slovensko s r.o. Tel.: 089/631 864 Fax: 631 819 VK-406 UT SZO —^Biľmn h • a i\ m •: m j i w , Infovonal: 0905 600 600 Péntek, 1997. május 2: Ul SZO PLUSZ Publicisztika és mezőgazdaság Négyoldalas mellékletünk publicisztikai oldalán töb­bek közt arról olvashat­nak, vajon az egyneműek kapcsolata biológiai vagy társadalmi okokra vezet­hető-e vissza. A mezőgaz­daság tematikus oldalán ismertetjük az agrártermé­kekre vonatkozó behoza­tali letétek listáját. VELEMENY Kebelbarátság? Arról is csak spekulálha­tunk, vajon milyen ígére­tekkel győzték meg az orosz gazpromosok az „akadékoskodó" szlovák gázipariakat, akik két nap­pal korábban még kizárt­nak tartották a földgáz­szállításra vonatkozó, kér­dőjelekkel teli szerződések aláírását. 2. oldal POLITIKA Pecsétek és aláírások A Központi Népszavazási Bizottság (KNB) hétfői ta­nácskozásán fontos hatá­rozatot hoztak. A tanács­kozás befejezése után Szomolay Ferencet, a bi­zottság alelnökét a döntés­hozatal hátteréről, és eset­leges következményeiről faggattuk. 5. oldal Szomolay Ferenc: „Mivel az államfő egy népszavazást írt ki, nézetünk szerint a négy kérdésnek egy szava­zólapon kell szerepelnie." SPORT Ismét vereség a csehektől Az idei jégkorong vb-n ve­reséget szenvedett a szlo­vák válogatott a cseh e­gyüttestől (3:1). 11. oldal inn IARAS Enyhén felhős idő várható. A nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. 3. oldal Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 100. szám Egymilliót ígér a kormány a nyomravezetőknek Emelik a nyugdíjakat ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Pozsony. A kormány szerdán jó­váhagyta a nyugdíjemelésről szóló törvény tervezetét. Az elő­terjesztés vonatkozik az öregsé­gi, rokkantsági, részleges rok­kantsági, tehetetlenségi, özvegyi és árvasági, valamint a ledolgo­zott évek után járó nyugdíjakra, amelyeket 1998. január elseje előtt állapították meg. Oľga Kel­tošová munka- és szociális ügyi miniszter tájékoztatása szerint a kormány 10 százalékos nyugdíj­emeléstjavasol, éspedig a Szoci­ális Biztosító ajánlása alapján. (A témáról bővebben a 2. olda­lon írunk.) Az előterjesztés ter­vezett hatálybalépése július else­je. Jóváhagyta a kormány azt a tervezetet is, amely értelmében a belügyminisztérium egészség­biztosítója, a vasutas és a kato­nai egészségbiztosító egy egész­ségbiztosítóvá transzformáló­dik. A kormány szerdán egy-egy­millió koronás jutalmat helye­zett kilátásba annak, aki hasz­nálható információkat juttat a nyomozóknak a minapi zsolnai és a pozsonyi rendőrgyilkosság elkövetőiről, illetve az egy évvel ezelőtt meggyilkolt Róbert Re­miáš gyilkosairól. Ľudmila Bulá­ková kormányszóvivő bejelenté­se szerint „a kormány garantálja a tanúk védelmét". Az első két gyilkosság indítékairól csak ta­lálgatások vannk. Remiášról vi­szont köztudott, ő volt Fegyve­res Oszkár barátja és segítőtársa. Buláková nem közölte, hogy az utóbbi esetben miért csak most szánta el magát a kormány arra, hogy lépjen, (-gyor) A május elsejei szónokok összefogásra szólították fel az egybegyűlteket Szerény rendezvények A behozatali letét ügyében a helyzet változatlan Az EU ellenvetése Az idei május elsejei ün­nepségek fő színhelye Besztercebánya volt, ahol a baloldali pártok és a szak­szervezet vezetői szónokol­tak az emelvényeken. Szemügyre vesszük a kül­földi felvonulásokat is. ÚJ SZÓ-ÖSZEÁLLlTÁS Ján Ľupták, a Munkásszövetség elnöke besztercebányai beszédé­ben jogvédelmük érdekében összefogásra szólította fel a dol­gozó népet. Megjegyezte, az 1989 után alakult kft.-k sok he­lyen kihasználják a munkásokat. Pártja, és személy szerint ő is fel­lép ez ellen, de nem sok ered­ménnyel. Jozef Migaš, a DBP el­nöke a másik besztercei rendez­vényen kiemelte, hogy a munká­hoz való jog ugyan része az alkot­mánynak, a hatalmon lévők mégsem veszik azt komolyan. Szerinte harcolni kell ezért a jo­gért. Pozsonyban mintegy 500 személy vett részt a DBP városi bizottsága, a Szociáldemokrata Párt és a szakszervezet szervezé­sében megtartott gyűlésen. Kas­sán, a Fő utcában, az egykori szo­cialista május elsejei ünnepségek fő helyszínén tegnap a kőfaragók kalapácsütései „énekeltek" és be­tonhabarcs-szállító tehergépko­csik „meneteltek". Nekik dolgoz­niuk kellett. Ugyanis közeleg a cí­meradományozás 628. évfordu­lója, és addigra a belvárosnak szépen kell kinéznie. Közös má­jusi ünnepséget rendezett Király­helmec önkormányzata, a Ma­gyar Koalíció és a Demokratikus Baloldal Pártja. Május 1-je elő­estéjén utcabállal és májusfa állí­tással vette kezdetét az ünnep, amely tegnap délután tarka mű­sorral, vidám szórakozással foly­tatódott. Pásztor István polgár­mester az összetartozás tudatá­nak felelevenítését hangsúlyoz­ta. Csakis összefogással vagyunk képesek megmenteni identitá­sunkat, iskoláinkat, kulturális szervezeteinket, elhárítani az el­lenük indított támadásokat. A majális a maga nemében az ösz­szetartozás ünnepe, pártoktól, mozgalmaktól és felekezeti ho­vatartozástól függetlenül - érté­kelt a polgármester. Népes utcai megmozdulásokat tartottak Oroszország-szerte: a szakszervezetek a tavasz és a munka ünnepeként, ä kommu­nisták a dolgozók nemzetközi szolidaritását éltetve, a kor­mányt és Jelcin elnököt bírálva emlékeztek meg május elsejéről. Jelcin rádióbeszédében hangsú­lyozta: ma szabadon választhat­nak az oroszok, hogy pihennek, vagy megszokásból felvonulni mennek, hogy szidják a hatal­mat. A kommunisták nagygyűlé­sen 30 ezren vettek részt, s me­net élén Zjuganov haladt. Kor­mányellenes tüntetésekre szólí­tották fel híveiket és a lakossá­got Prágában a cseh kom­munisták. A szociáldemokraták akciójára, amelyen Zeman párt­elnök bírálta a Klaus-kormányt, csak néhány száz ember volt kí váncsi. Gál Zoltán, az Ország­gyűlés elnöke a magyar szocia­listák fórumán arról beszélt, hogy az átalakulás megviselte a társa­dalmat, sokan hoztak áldozato­kat. (TA SR, MTI, gazdag, kat.) ÚJ SZÓ-HlR Pozsony. Jozef Sucha, a gazda­sági tárca szóvivője nem tudott válaszolni lapunk kérdésére, va­jon milyen álláspontra helyez­kedik a kormány az Európai Unió Bizottságának keddi felhí­vásával kapcsolatban. Mint is­meretes, az EU bizottsága fel­kérte Vladimír Mečiar kormá­nyát, hogy „bírálja felül a beho­zatali letétről szóló korábbi dön­tését", illetve minimum két hó­napig napolja el az intézkedés*" életbe lépését. Az EU arra hivat­kozott, hogy a behozatali letét bevezetése , tsérti a társulási szerződést". Sucha a kormány­ülés szünetében mindössze any­nyit mondott, hogy a kormány a kérdésről egyelőre nem tár­gyalt. Bővebb tájékoztatást má­ra ígért. (G. A.) Általános választások Nagy-Britanniában Major vagy Blair? MTI-HIR London. Nyári időben, példát­lan biztonsági intézkedések kö­zepette zajlott tegnap az évszá­zad utolsó nagy-britanniai álta­lános választása. A brit választó­polgárok nagy számban jelen­nek meg a szavazóhelyiségek­ben: a mostani becslések szerint nem kizárt jóval 80 százalék fe­letti részvétel. Nagy-Britannia csaknem 60 millió lakója közül összesen 44 millió jogosult a részvételre a választásokon. A Klaus Kinkéi Pozsonyban Közel 25 ezer játékos kedvű olvasó kapcsolódott be tavaszi játékunkba Egyezmény Párkányi született nyertes Pozsony. Klaus Kinkéi, német külügyminiszter kollégája, Pavol Hamžík meghívására tegnap két­napos látogatásra Szlovákiába érkezett. A vendéget fogadja Michal Kováč államfő, Ivan Gašparovič, a parlament elnöke és Vladimír Mečiar kormányfő. Tegnap Hamžíkkal a két ország kapcsolatairól és Szlovákia integ­rációs törekvéseiről folytatott eszmecserét. Este a szlovák-né­met kulturális egyezmény aláírá­sára került sor, Kinkéi ma a né­met nagykövetség új épületének felavatásán vesz részt. A kormány reméli, a látogatás hozzájárul Kohl és Mečiar találkozójának előkészítéséhez. (TASR, ČTK) Pozsony. Olvasóink játékos ked­vét bizonyítja az a 24 753 beér­kezett szelvény, amellyel lapunk tavaszi játékába bekapcsolód­tak. A játék hevében sem feled­keztek meg a „Szerkesszük együtt az Uj Szót" elnevezésű ankétunkról sem; a többezer ki­töltött ív hasznos tanácsokat, észrevételeket tartalmaz, ame­lyekkel igyekeztek hozzájárulni a lap színvonalának növelésé­hez, érdekesebbé tételéhez.A nagy izgalommal várt április 30­i sorsoláson a párkányi Sóki Atti­lára mosolygott a szerencse, ő nyerte a 30 ezer koronás fődíjat. További nyerteseink jegyzékét a 3. oldalon közöljük, (-nica) Slezákné Kovács Edit, kiadónk igazgatója sorsolta ki az első helye­zett nevét. (Somogyi Tibor felvétele) három legnagyobb párt vezetője már délelőtt leadta voksát saját választókerületében. John Ma­jor konzervatív kormányfő és Tony Blair munkáspárti minisz­terelnök-jelölt, valamint Paddy Ashdown, a „legkisebb nagy", a Liberális Demokraták vezére, hagyományosan az elsők között kereste fel a szavazóhelyiséget. A választások délelőttjén közzé­tett adatok változatlanul a 18 éve ellenzékben politizáló Mun­káspárt győzelmét valószínűsí­tették. (Híranyag a 4. oldalon) Alkotmánybíróság előtt Elnöki beadvány Kassa. Michal Kováč köztársasá­gi elnök beadvánnyal fordult az alkotmánybírósághoz az elnöki alkotmányos jogkörök megsér­tése miatt. Javasolja: az alkot­mánybíróság előzetes intézke­déssel kötelezze a kormányt, a belügyminisztert és a statisztikai hivatal elnökét, hogy tartózkod­janak minden olyan lépéstől, ami gátolná a népszavazás lebo­nyolítását, utasítsa a belügymi­nisztert a törvényből adódó köte­lességének teljesítésére, vagyis a négy kérdést tartalmazó szava­zólapok időbeni szétküldésére az egyes községekbe. A bíróság alel­nöke megerősítette a beadvány átvételének tényét. (TA SR) Pozsonyban a régi, nagy május elsejékre emlékező kommunisták színesítették a szociáldemokraták és a demokratikus baloldaliak által uralt felvonulást. (ČTK-felvétel)

Next

/
Thumbnails
Contents