Új Szó, 1997. április (50. évfolyam, 74-99. szám)

1997-04-01 / 74. szám, kedd

ábaképzés mdőröknek ingkok. Bábáknak képezik ki a aiföldi főváros rendőreit, mivel yre gyakrabban fordul elő, hogy kórházba szülni induló kisma­ák elakadnak a csúcsforgalom­m. A thaiföldi vöröskereszt tervei érint összesen 700 rendőr végzi a rövid tanfolyamot, és siker ese­ri a taxisok következnek, hogy ökkenthessék a kockázatot mind kismamák, mind a babák számá­. Tavaly 47 csecsemő született az itók hátsó ülésén. (PAN) dd, 1997. április 1. Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 74. szám HATTER Új Visegrád kellene! Az igazi kérdőjel Szlovákia sorsa, amely mintha magát zárná ki politikájával egy új visegrádi együttműkö­désből. Ebbe nem nyugod­hatunk bele, hiszen ne­künk, magyaroknak nem­csak geopolitikai szem­pontból, de az ottani ma­gyar kisebbség sorsának alakulása szempontjából is létkérdés, hogy ne kerges­sük Pozsonyt egy újjászü­lető orosz birodalom karja­iba. 2. oldal REGIO A Mikszáth­emléktábláról Adott esetben a szervezők részéről történt mulasztás, amiből okulni kell. 3. oldal POLITIKA Beszélgetés Herdics Zoltánnal Az 1992. december 31-e előtt kiadott jogosítványok 2002 december végéig ér­vényesek. Újdonság vi­szont az ún. próbaidős jo­gosítvány. Ha a tulajdono­sa két év alatt két szabály­sértést követ el, átiskolá­zásra kötelezik. 5. oldal „Munkafeltételeink nem a legjobbak..." SPORT Puskás Ferenc 70 éves Holnap ünnepli 70. szüle­tésnapját Puskás Ferenc, minden idők egyik legjobb labdarúgója, aki 84-szer szerepelt a magyar váloga­tottban, és 83 gólt lőtt. Mi­után 1957-ben külföldön maradt, hosszú évekig a Real Madrid sztárja volt. 9. oldal IDŐJÁRÁS Változóan felhős idő, dél­után helyenként megnö­vekszik a felhőzet, de szá­mottevő csapadék már nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke plusz 10 és 14 fok között alakul. 3. oldal Urbi et Orbi - II. János Pál húsvéti üzenete minden keresztényhez, nemcsak a katolikusokhoz Reményt és útmutatást ad Róma. Hangsúlyozottan minden keresztényhez - a katolikusok mellett az or­todoxokhoz, a protestán­sokhoz és az anglikánok­hoz is - szólt idei húsvéti üdvözletében, az Urbi et Orbi (a városnak és világ­nak szóló) áldásában II. János Pál pápa. MTI-TUDÓSÍTÁS A katolikus egyházfő vasárnap a vatikáni Szent Péter téren összegyűlt mintegy százezer hívő előtt pontifikálta a húsvéti misét, majd az eddigi hagyomá­nyoktól eltérően a téren felállí­tott díszes oltárnál mondta el húsvéti üzenetét is. A pápa ed­dig mindig a Szent Péter-bazili­ka loggiájának ablakából szólt „a városhoz és a világhoz". Most a változást az tette szükségessé, hogy a mise negyedórás késéssel kezdődött, s miután az Urbi et Orbi áldást a világ számos orszá­gában közvetítette a tévé egye­nes adásban, a műsoridőnek en­gedelmeskedve a késésből sokat behoztak azzal, hogy II. János Pál nem ment fel a térről a bazi­lika ablakába. Az imádság formájában elmon­dott üzenetben a katolikus egy­házfő külön hangsúlyozta, hogy a nők voltak az első tanúi Krisz­tus feltámadásának, Mária Mag­daléna látta meg, és vele beszélt elsőként a feltámadott Krisztus. „A megtért bűnös asszonyt Krisztus bizonyos módon egyenlővé tette az apostolokkal azzal, hogy az ő ajkaira bízta a feltámadás üzenetét." A világ mai drámáiról is a feltá­madással összefüggésben be­szélt a pápa. A feltámadott Krisztus ad reményt a háborúkat és a gyűlöletet elszenvedőknek, ő jelent útmutatást a népek bé­kés együttélését megteremteni hivatott felelős személyeknek, mindenekelőtt a Szentföldön, ő ad erőt azoknak, akik a törékeny béke és demokráciák megerősí­tésén fáradoznak, mint például Albániában - mondta II. János Pál. Megemlékezett arról, hogy a perui japán nagykövetségen még mindig túszokat tartanak fogva. Azzal biztatta az elnyo­mott és üldözött embereket, hogy nincsenek magukra ha­gyatva. Az üzenet végén a ha­gyományoknak megfelelően 57 nyelven kívánt boldog húsvétot a világ népeinek II. János Pál. A szentföldi húsvéti ünnepségek fontos eseménye, hogy Michel Szabah jeruzsálemi latin pátri­árka húsvéti üzenetében „egye­dülálló különstátust" követelt Jeruzsálemnek, ami egyetemle­ges szent jelleget adna a város­nak. Ismételten elítélte azokat az izraeli törekvéseket, hogy a három monoteista vallás szent városát „egy nép kizárólagos birtokaként" kezeli. A 45 éves roma férfi koponyaműtéten esett át, sérülései maradandóak Újabb rasszista támadás TA SR-HlR Privigye. Az elmúlt hónapok­ban a bőrfejű-roma összetűzé­sek kapcsán került leggyakrab­ban az újságok hasábjaira a bá­nyászváros. A múlt pénteken is­mét rasszista támadás történt Privigyén: O. F. 17 éves bőrfejű egy vasrúddal súlyos fejsérülést okozott a 45 éves M. C.-nek. A roma férfi koponyatörést és va­lószínűleg súlyos agykárosodást szenvedett. Pénteken este fél nyolc tájt bőrfejűek tízfős csoportja bele­kötött négy romába, a szóváltást tettlegesség követte. Komo­lyabb sérülést azonban csak M. C. szenvedett, a rendőrség gyors beavatkozása akadályozta meg a súlyosabb tragédiát. A helyszí­nen három szkinhedet tartóztat­tak le, O. F. azonban nem volt köztük, őt negyed órával később fogták el. A nyomozótiszt javas­latára a járásbíróság súlyos testi sértés vádjával indított ellene el­járást, a rasszista indíték azon­ban nem szerepel a vádiratban. A tettesre így háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztés róható ki. A sértettet a hét végén műtöt­ték, jelenleg a privigyei kórház intenzív osztályán fekszik, külső Adóbevallás Ma még befizethető Besztercebánya. Mivel március 31-e munkaszüneti nap volt, ma van az utolsó nap, amikor még idejében beadható a múlt évi be­vételek adóbevallása. A termé­szetes és jogi személyek postai úton is kézbesíthetik bevallásu­kat, a mérvadó ebben az esetben a postai bélyegző dátuma. A ha­táridőn túli adóbevallásért a be­fizetendő összeg tíz százaléka vagy akár egymillió korona bír­ság is kiszabható. A mai nap folyamán magát az adót is be kell fizetni, az esetle­ges késésért havonta a befize­tendő összeg öt százalékát bün­tetésként számlázza ki a hiva­tal. (TA SR) Nálunk ritkaság Orkánerejű szél volt Bohunice. Nagypénteken or­szágszerte szélvihar tombolt, a legerősebb széllökéseket Bo­hunicében (Lévai járás) mér­ték. A meteorológusok jelenté­se szerint a községben 140 ki­lométeres óránkénti sebesség­gel tombolt a szél, s ez meteo­rológiai szempontból már or­kánnak tekinthető. A szélvihar okozta károkat egyelőre még nem mérték fel. (TA SR) A hágai bíróság küldöttsége Szlovákiában Terepszemle Bősön ingerekre már reagál, és nem szorul mesterséges lélegeztetés­re sem. A műtétet végző orvos tájékoztatása szerint állapota nem válságos, viszont még fel­léphetnek komplikációk. Sorsa a műtétet követő hét nap során dől el. Július Zeman főorvos sze­rint M. C. kezelése előrelátható­an 6-12 hónapot vesz igénybe, sérülései mindenképpen mara­dandó következményekkel jár­nak. A privigyei rendőrség tájé­koztatása szerint a támadást kő­vetően nem éleződött ki a hely­zet a városban, de a rendőrség meghozta a szükséges intézke­déseket. MTI-JELENTÉS Ma és holnap tartja Szlovákiá­ban a Bős-Nagymarosi Víz­lépcső, jogvitájának részét al­kotó helyszíni terepszemlét a Hágai Nemzetközi Bíróság kül­döttsége, csütörtökön és pénte­ken pedig Magyarországra lá­togat, ahol megtekinti a sziget­közi állapotokat, a nagymarosi területet, és a szentendrei szi­getet is. Az MTI pozsonyi tudó­sítója úgy értesült, hogy a szlo­vák fél a Szap és Csicsó térségé­ben „kényszerűen megépített" árvízvédelmi objektumokat is a küldöttség elé tárja. Pozsony szerint ha a vízlépcső az erede­ti, 1977-es tervek szerint épül­hetett volna fel, akkor a szapi és a csicsói árvízvédelmi objek­tumokra nem lett volna szük­ség. A hágai bírák a szlovákiai terepszemlén megtekintik a ré­gi Duna-meder és a felvízcsa­torna közé szorult sziget három faluját, Vajkát, Bodakot és Do­borgazt is. A C változat részét képező műszaki berendezések vizsgálatán kívül arra is kíván­csiak, vajon hogyan és milyen mértékben, negatív vagy pozi­tív irányban változtatták-e meg az érintett három falu életkö­rülményeit a C változat építése és üzemeltetése során előállt viszonyok. Le Pen-ellenes tüntetés Strasbourgban: öt rendőr megsebesült, harmincöt törő-zúzó fiatalt pedig őrizetbe vettek Slota lecsapott Le Pen javaslatára Egy sebesült Strasbourgból. Fotó: TA SR) ČTK- és MTI-HÍREK Strasbourg. Az előzetes félel­meket beigazolva összecsapá­sokba torkolltak a francia szélsőjobboldal pártja, a Nem­zeti Front ellen szervezett szom­bati strasbourgi rendezvények: miután a délutáni tüntetésen so­ha nem látott tömeg (50-100 ezer ember) vett részt, este a vá­rosközpontban heves összetűzé­sek robbantak ki a tüntetéshez csapódott fiatalok egyes cso­portjai és a rendőrség között. A Nemzeti Front küldöttei va­sárnap a párt alapítóját, az egyetlen jelöltet egyhangúlag újraválasztották az elnöki tiszt­ségre. Ezután elmondott beszé­dében Le Pen javasolta az euró­pai nacionalista pártok szoro­sabb együttműködését, s tevé­kenységük egyeztetése céljából hivatalos szervezet létrehozását indítványozta. Régiónkból a kongresszuson részt vett Corneliu Vadim Tu­dor, a Nagy-Románia Párt elnö­ke, Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártjának elnö­ke, Miroslav Sládek, a cseh re­publikánusok vezére, és persze Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt vezetője. Ján Slota tegnap az APA osztrák hírügynökségnek megerősítet­te, hogy talán már áprilisban, de legkésőbb május végéig Le Pen ellátogat Szlovákiába. Arról is beszámolt az egyik kormány­párt elnöke, hogy szeretné Szlo­vákiában megrendezni a Le Pen általjavasolt európai nacionalis­ta szervezet alakuló kongresszu­sát, s ez ügyben már 15 naciona­lista párttal felvette a kapcsola­tot. Bővebb információkkal állunk rendelkezésére üzletünkben Dunaszerdahelyen a Fő utcán (a városházával szemben). o Mobiltel.: 0901 700 365, 726 000 5 Fax: 0709/527 017 > Eur oTel mm^mmm mici velünk NEVITEL II. János Pál pápa a húsvéti misét pontifikálja a vatikáni Szent Péter téren. (CTK/AP)

Next

/
Thumbnails
Contents