Új Szó, 1995. május (48. évfolyam, 100-125. szám)

1995-05-10 / 107. szám, szerda

[8j ÚJ SZ Ó RIPOR T ZSAROLÁSI KÍSÉRLET NAGYMEGYEREN Házat, pénzt vagy életet! Tavaly augusztus 31-én a nagymegyeri Vlcsko Róbertet meg­látogatta egy Ismerőse, (K. Zs.) és rábírta, vigye el kocsiján a komáromi diszkóba. Robi eleinte szabadkozott, de később az ötlet megnyerte tetszését. Miért ne bulizna egy Jót? Meggyőzte V. I. barátját tartson vele, hiszen ismerőse is ha­verral érkezett. A fiatalemberek kedvükre szórakoztak, majd éjfél után úgy döntöttek, ideje hazamenni. Beültek a kocsi­ba, amikor K. Zs. komáromi barátja arra kérte a többieket, te­gyenek egy kis kerülőt a városban. Az egyik háztömbnél, ahol egyenruhás férfiak beszélgettek, megállíttatta az autót, és K. Zs.-vel együtt kiszálltak. Robi és barátja, mert nem volt he­lyük a parkolásra, 100-150 méter megtétele után állították le a motort és vártak. Néhány perc után csörömpölést hallot­tak, de a zajoknak nem tulajdonítottak különösebb figyel­met. Amikor pedig megjelent mindkét útitársuk, Megyer felé vették az irányt. K. Zs. és barátja, aki Gabiként mutatkozott be elmondták, hogy egy komáromi illetőnek, mivel volt „vala­mi ügyük"egy kissé összetörték a kocsiját. A jók ráfizetnek a rosszakra - Nem kérdezősködtünk az okok felől, úgy gondoltuk, semmi közünk az egészhez - kezdte el történetét Vlcsko Róbert. - Komáromot elhagyva meg­előzött bennünket egy fekete BMW, és az volt az érzésem, hogy le akar szorítani az út­testről. V. l.-vel nem értettük, mit jelent ez, arra tippeltünk, talán részeg a sofőr. Ekkor a BMW egészen közel jött az én Sko­dámhoz, majd hirtelen egy pezsgősüveg törte be az ajtó fe­letti ablakot. Szerencsére, a ba­rátom nem vesztette el a lélekje­lenlétét, és megpróbált lelépni. Nemsokára észrevettük, hogy a BMW lemaradt. Ezután viszont egy Nagymegyer felől érkező au­tó vett üldözőbe minket, s jó egy órán át kergetett a város utcáin. Hajnali fél három lehetett, s mi a rendőrség épülete előtt haladva hiába dudáltunk, az ügyeletes nem látott, hallott semmit. Ami­kor leráztuk az üldözőket, egy csendes helyen leállítottuk a ko­csit. K. Zs. és Gabi haverja az egyik, V. I. és én a másik irányba futottunk. Miután a barátommal kifújtuk magunkat, és egy kissé megnyugodtunk, visszalopakod­tunk a kocsihoz. Nagy megdöb­benésünkre láttuk, hogy néhány alak ólálkodik körülötte. Nem merészkedtünk oda, inkább hoz­zánk indultunk. Amikor a házun­koz értünk láttuk, hogy a szobá­ban ég a villany. - Fél öt körül hosszú csenge­tésre ébredtem. Abban a hi­szemben, hogy biztosan a Robi lesz, a bezárt kapuhoz mentem - emlékezett Vlcsko Irén, Robi édesanyja. - A kapu tetején egy fiatalember ült és ordítva kér­dezte, hol a fiam. Mondtam neki, hogy Komáromban, mire azt kia­bálta, ne hazudjak. Nem tudtam, míre vélni az egészet, hátra­mentem a kisházhoz, és felzör­gettem Bandit, a nagyobbik fia­mat. Amikor a kapuhoz értünk, az egyik férfi átnyúlt a kerítésen, és a fiam hajába markolt. Nem értettük, mi történt, én sírva azt hajtogattam, hogy Robi diszkóba ment a barátaival, és még nem étkezett meg. Erőszakkal beha­toltak a házba, s rákényszerítet­ték a fiamat, menjen velük, és mutassa meg nekik, hol lakik K. Zs. Közölték, hogy a fiam és társai megrongálták ismerősük autóját, és a kárt meg kell fizetni. K. Zs. nem tartózkodott otthon, s ez a fiam kísérőjét, később kide­rült, hogy Écsi Béláról van szó, annyira felbőszítette, hogy gyo­morszájon vágta olyannyira, hogy leesett a földre. Amikor visszatértek, Écsi Béla, Orosz Anna a szeretője, valamint Oto Drgáč halállal fenyegettek meg engem, de még a fiam ba­rátnőjét is. Azt ordibálták, hogy Bandit Komáromba viszik, ahol „faktúrák" aláírására kényszerí­tik. Félmillió koronát követeltek tőlünk, mondván, hogy a fiam el­követett valamit... Écsi volt olyan pimasz, hogy kávét főzetett, még tejet is parancsolt hozzá, de mi­előtt elfogyasztotta volna, meg­kóstoltatta velem. Fél hat körül V. I. társaságában megérkezett Robi fiam. Oto Drgáč felpattant, ököllel V. I. arcába vágott, sőt, a gyűrűjével meg is sebesítette. Mindketten azzal ijesztgettek va­lamennyiünket, hogy ha azonnal nem fizetünk, összetörik csontja­inkat, szemtexszei felrobbantják a házunkat, nyomorékká tesz­nek, stb. És félmillió koronát kö­veteltek. Robi hiába mondta, hogy sem ő, sem V. I. nem volt je­len az autó megrongálásánál, Écsi Béla nagy hangon kijelen­tette: az élet már csak ilyen, a jók ráfizetnek a rosszakra. Ami­kor viszont újra rázendített, hogy ha nem fizetünk, a fiaimmal szá­mol le, féltve a gyerekek életét elmondtam, hogy esetleg a ha­gyatéki tárgyalás után juthatok pénzhez, de csakis úgy, ha elad­nám a házunkat. Men ez az egyedüli vagyonunk. A hívatlan vendégek csak erre vártak! Kihozatták a házról szóló iratokat, kiválogatták a szüksé­geseket, majd Oto Drgáč, és Orosz Anna Vlcsko Róbertet be­tuszkolták az autóba, Dunaszer­dahelyre vitték, és rákényszerí­tették, hogy a kataszteri hivatal­ból kérje ki a házunk tulajdon­lapját. Écsi Béla Nagymegyeren maradt, ugyanis Robit azzal fe­nyegették, ha nem teljesíti a pa­rancsot, az édesanyja látja ká­rát. A megrettent fiatalember fél­tette az anyja, de önmaga életét is, ezért engedett az erőszaknak, ám a tulajdonlap átadásával nem ért véget gyötrelme. A váro­si hivatal épületében található anyakönyvi hivatalba kísérték, ahol a szöveget letakarva alá­írattak vele egy iratot, amit nyomban hitelesítettek. Vlcsko Róbert másnap tudta csak meg, hogy 600 000 korona előleg át­vételéről szóló igazolást írattak vele alá! Adásvételi előszerződés Talán három nap elteltével Oto Drgáč és egy ismeretlen férfi újra meglátogatták a Vlcsko csa­ládot. Valamennyiükkel egy többoldalas irat tiszta lapját írat­tak alá, s csak amikor elmentek, látták, hogy adásvételi előszerződésről van szó. - Hogy írhattak alá valamit ol­vasás nélkül, látatlanban? - kér­deztem naivan. - Rettegtünk. A látogatóink ugyanis az idősebb fiamnak úgy mutatkoztak be, hogy ők a szer­dahelyi maffiózók. Ezen a vidé­ken mindenki tudja, mire képe­sek, hiszen autók, emberek tűnnek el, miközben az sem ti­tok, hogy a rendőrség nem tesz ellenük semmit. Ráadásul azt is láttuk, hogyan adják át egymás­nak a fegyvert. Miért nem kértek a rendőröktől azonnali védelmet, miért nem jelentették fel a zsaro­lókat? - A válasz egyszerű: féltettük az életünket. Écsi és Drgáč több­ször megfenyegettek: ha járat­juk a szánkat, kinyírnak - ma­gyarázta a 23 éves Robi. Hiányzó halotti bizonyítvány Nem telt el újabb egy hét, ami­kor Écsi Béla, a szeretője, vala­mint egy pozsonyi szakértő meg­jelentek Vlcskóék házában. Écsi a háziakat el akarta távolítani otthonukból, ám amikor Irén asszony megígérte, hogy hallgat­ni fog, a konyhából nézhette vé­gig, miként értékelik fel a keser­ves munkával felépített házát. Hallgatott Robi is, akinek ráadá­sul segédkeznie kellett a mérési munkálatoknál. A család persze nem tudta meg, mennyire érté­kelték fel a házukat. A felértékelést követő napon Écsi Béla szinte habzó szájjal rontott be Vlcskóékhoz s ordítoz­va kifogásolta, hogy a család a házról rossz iratokat adott neki. Követelte a néhány hónapja el­hunyt családfő halotti bizonyítvá­nyát, de (szerencsére) nem kap­ta meg. Dühében meg akarta üt­ni Robit, de az időben elhajolt. Távozás közben azt kiabálta: kurvák, úgy is megdögöltök, majd betörte a veranda ablakát, behorpasztotta a kukát és az esőcsatornát. - Ekkor telt be a pohár. A nagyfiam barátnője rendőrökért telefonált, és amikor két napra rá Écsi újra megjelent, ügyvéd­hez fordultunk, aki a történ­tekről nyomban értesítette a du­naszerdahelyi járási rendőrpa­rancsnokságot. Arra gondol­tunk, bármi történik, jobb lesz, mint a tétlen várakozás és a ret­tegés - vallotta Irén asszony. Elmondta, legnagyobb meg­döbbenésükre 1994. szeptem­ber 29-én dr. Roman Blažek ügy­véd úr, az adásvételi szerződés megbeszélése céljából a csalá­dot Komáromba hívta, ám ők nem mentek el. A következő megbeszélés október 5-én lett volna, de akkor sem mentek se­hová. A nyugalmi állapot nem tartott sokáig. - Oto Drgáč bírósági úton akarta a házunkat lefoglaltatni. El akarta érni, hogy ne adhassuk el, illetve ki az ingatlanunkat, mi­közben azzal érvelt, hogy 1994. szeptember 2-án megkötöttük az elővételi szerződést. Szeren­csére, a dunaszerdahelyi járás­bíróság másképp értékelte a helyzetet, sőt, célzott a szerződés érvénytelenségére is, hiszen a szerződésről hiányzott az aláírásunk - magyarázta az anya és a fia. Eközben a szerződés érvény­telenítése céljából Vlcskóék is pert indítottak, és dr. Eva Skačányiová ügyvédnő tájékoz­tatta a bíróságot arról is, hogy zsarolási kísérletről van szó, hi­szen a családot erőszakkal kény­szerítették arra, hogy saját fejük felől adják el a tetőt. Vlcsko Ró­bert ez év február 7-én Nagyme­gyeren találkozott Écsi Bélával, aki annyit kérdezett csupán: van pénz? - A legszörnyűbb az, hogy bár nem vagyok bűnös, engem s a családomat zaklatják a maffió­zók. Écsi nem titkolta, hogy né­gyünk közül azért választott en­gem, mert a többiek vagyontala­nok. Pedig nekünk sincs sem­mink, hiszen édesanyám nyugdí­jas, én pedig munkanélküli va­gyok. Persze, ebben az ügyben biztosan másról van szó, és rá­adásul sok benne a zavaró té­nyező. Engem nagyon foglalkoz­tat, s remélem a rendőrséget, valamint a bíróságot is érdekelni fogja, hogy honnan, kitől szerez­te meg Ecsi és Drgáč a címe­met? Az autóm rendszáma alap­ján? Csak nem fejből tudja őket valaki? Vagy akad, aki be tud lépni a nyilvántartó számítógép­rendszerébe? Ha úgy adódik, akár hajnalban? Furcsa az is, hogy amikor a rendőrségen ki­hallgattak, senki nem beszélt a kocsirongálásról. Pedig ezzel kezdődött családom zaklatása! Oto Drgáč vajon miért nem jelen­tette az autóügyet? Hogy lehet­séges az, hogy Écsi megszerezte a hagyatéki aktánk számát? Hogy lehet, hogy a házunkat fel­értékelő hölgyet nem zavarta, hogy nincs jelen a házat megvá­sárolni akaró Oto Drgáč, hanem csak Écsi és a szeretője? Egy sor ilyen „apróságot" tudnék felso­rolni, de azokat a bírósági tár­gyalásra tartogatom. Elnapolt tárgyalás Még mielőtt a dunaszerdahe­lyi járásbíróság kitűzte volna a Vlcskóék által indítványozott pert, május 3-án egy másik tár­gyalásra került sor. Oto Drgáč perelte Vlcskóékat és követelte: tegyenek eleget az elővételi szerződésben rögzítetteknek, vagyis adják el az ingatlant. A tárgyaláson dr. Roman Blažek a felperes ügyvédje kompro­misszumot javasolt: Vlcskóék vagy adják el a házat, vagy fizes­1995. május 10. sék vissza a 600 000 koronás előleget. Dr. Eva Skačányiová, az alperesek ügyvédje nem volt hajlandó egyezséget kötni. Sőt. Közölte a bírónővel, hogy Vlcskóékat erőszakkal bírták rá az előszerződés aláírására, azért az nem érvényes. Amikor szóba hozta a zsarolási kísérle­tet a felperes ügyvédje, Oto Drgáčcsal folytatott suttogás után, egyezkedni akart. Már nem kellett a ház, megelégsze­nek azzal, ha kliense visszakap­ja a 600 ezret. Az ügyvédnő na­gyon kedvesen de határozottan megmagyarázta, hogy Vlcskóék egy fillért sem vettek át, s ismé­telten figyelmeztette a bírósá­got, hogy zsarolási kísérletről van szó. Bejelentése nyomán a felperes ügyvédjének arcán a zavar jelei mutatkoztak. Úgy tűnt, a 600 000 koronás csalás­ról nincs tudomása... A bírónő rezzenéstelen arccal hallgatta a feleket s feltette a leglényegesebb kérdést: meg­volt már a hagyatéki tárgyalás? A felperes ügyvédjének vála­sza tömör, rövid és zavart volt: nem tudom. Az alperes viszont közölte, noha a családfő már egy évvel ezelőtt halt meg, a hagya­téki tárgyalásra nem került még sor. - A hagyatéki tárgyalás lefoly­tatásáig a tárgyalást elnapolom - vetett véget a „komédiának" a bírónő. Bevallom sajnáltam, hogy nem került sor a tanúvallomá­sokra. Ugyanis érdekes lett vol­na hallani Oto Drgáč verzióját a történtekről. Többek között arról, honnan, kitől kapta a fülest, hogy Vlcskóék el akarják adni a házukat? Miért éjjel akarta lebo­nyolítani az üzletet? Miért éppen Écsi Bélát bízta meg a házvétel ­ügyeinek intézésével? Honnan szerezte meg Robi címét? Mivel vették rá dr. Cs. E. ügyvédet, hogy megfogalmazza az elővéte­li szerződést, honnan, kitől sze­rezte meg a hagyatéki akta szá­mát? És miért nem jelentette a rendőrségen a kocsitörést? Persze, az is lehet, hogy Oto Drgáč csak mellékszereplő, s a zsarolási kísérlet mögött más(ok) áll(nak). Nagyon jó vol­na, ha a rendőrség végre a régió megfélemlített lakosai mellé áll­na, s megpróbálná megállítani a pénzéhes, maffiaszerepben tet­szelgő, ám alapjában véve prim,: tív, kisstílű huszonéves bűnözőket. Szeretném hinni, hogy Vlcskó­ék zsarolására a fehérzoknis, aranyláncos nehézfiúk ráfáznak. Persze, ha a család előbb moz­dult volna, talán rég elfelejthet­ték volna a szeptember elsejei éjszakát. És a rendőrségnek sem kellene keresnie az állítólag bujkáló Écsi Bélát... PÉTERFI SZONYA ADRIMEX spol. s r.o. KOHÁSZATI TERMÉKEK NAGYRAKTÁRA RAKTÁRAINK KÍNÁLATÁBÓL: VÉKONYFALI ZÁRT PROFILOK FEKETE CSÖVEK HORGANYCSÖVÉK AZBESZTCEMENT CSÖVEK HENGERELT ÉS HÚZOTT ACÉL CSŐHÁLÓZAT-HEGESZTÉS GAZDAG VÁLASZTÉK U, I, L és T PROFILOK BETONACÉLOK FEKETE, HORGANY- ÉS RÉZLEMEZEK KÖRACÉLOK ELEKTRÓDÁK VONZÓ ÁRAK TÖBBSZOROS KEDVEZMÉNYEK ADRIMEX, spol. s r.o. Ulica Fraňa Kráľa 2. 977 01 Brezno Sídlo: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Telefon: 088/742 145. 742 146, 742 738 Fax: 0887744 955 ADRIMEX, spol. s r.o. Južná trieda č. 78, 040 01 Košice Tel./lax: 095/582 88 ADRIMEX spol. s r.o. 900 41 Rovinka Tel./fax: 07/985234 • iHJI STABIL & EROS talajburkoló csempék mennyezetek vakolóanyagok HM Stará Vajnorská cesta 25, 832 17 Bratislava, tel.: 07/257 033, 257 046, 257 042; fax: 07/257 039 Dubnica nad Váhom - tel.: 0827/229 64, 265 34, 265 36, 265 37; fax: 0827/214 02 Nové Zámky - tel.: 0817/232 47, Zvolen - tel.: 0855/281 52 Liptovský Mikuláš - tel.: 0849/514 227, Košice - tel.: 095/353 95 w INTENZÍV n 7 hét = 1 év • N május 1 5-től jún. 30-ig délelőtt R É május 1 5-től jún. 30-ig délelőtt N M Hajós László m E magántanár fl 0709/52 92 92 1 • 52 62 59 VK-476 3 NYELVTANFOLYAMOK Hirdetőiroda tel: 07/210 4478 210 44 55 210 4476 fax: 07/210 4431

Next

/
Thumbnails
Contents