Új Szó, 1994. december (47. évfolyam, 278-302. szám)

1994-12-21 / 294. szám, szerda

[4] ÚJSZ Ó MOZAIK 1994. december 3046. OLVASÓKÖZELBEN EGY DÉL-SZLOVÁKIÁBAN ÉLŐ KÜLFÖLDI KÉZI LA B D ACS A LÁP Boltenkovék boldogsága Öt éve élnek köztünk. Ám úgy tűnik, mintha Jóval régebben lennének vendégeink. Annyira beépültek a honi női kézllab­dasport népes családjába. Alekszander Boltenkov gyúró. Mindenki csak Szásának szólítja. Keze, ujjal aranyat érő munkájáról regéket mesélnek a sportág űzői. Neje, Ľudmila még aktívan sportol. Jelenleg mindketten a csallóközara­nyosi llgaújoncnál keresik kenyerüket. Daniš edző (balról) és Boltenkov még nyárasdi ténykedésük idején (M. Nagy László felvétele) Nyolcvankilencben a nagy Szovjetunióból indultak nyugat­ra. Azóta ukrajnai állampolgárok lettek. Szlovákul társalgunk, de megjegyzik, ne várjak tőlük ár­nyalatokkal teli mondatokat, annyira nem ismerik a nyelvet, így is könnyen megértjük egy­mást. Oroszos hanglejtésük han­gulatosabbá teszi a beszélgetést. - Ungváron voltunk az ottani li­gacsapatnál - kezdi idekerülé­sük történetét Szása. - Ludka játszott, én nagyjából ugyanazt végeztem, mint most Aranyoson. Feleségem ajánlatot kapott a Bundesligában szereplő Frank­furttól. Úgy nézett ki, Németor­szágba költözünk. Ám a csapat váratlanul kiesett az élvonalból, s így maradtunk. Megtudta ezt Dušan Daniš, aki akkoriban ke­rült edzőnek Vágsellyére. Már ti­zenöt éve ismerem őt, gyakran járt hozzánk az eperjesiekkel edzőmeccsekre. Nem csoda hát, hogy elcsalt a Duslóba. Akkor te­lepültünk Szlovákiába. Két év múltán Boltenkov Daniš edzőt Nyárasdra követte, több hónappal később neje is a csalló­közi csapathoz igazolt. Tavaly kellemetlen helyzetbe került: a klub öt idegenlégiósa közül egy­szerre mindössze kettőt nevez­hettek a bajnokikra. Ekkor ment vendégjátékosnak Aranyosra, megtetszett neki a fiatal csapat­ban, mivel ott folyton játszhatott. Egyre jobban megszokta az új kö­zösséget. Csupán a kupa­meccsekre tért vissza Nyárasdra. Nyáron aztán végleg leigazolta a ligaújonc. - Nem tagadom, legutóbb me­gint csalogattak Vágsellyére ­fűzi tovább élettörténetük fon­alát a vígkedélyű férj. - De ne­kem a családra is gondolnom kellett, ezért inkább az aranyosi ajánlatot fogadtam el. így egész héten együtt lehetünk. Kilenc éves fiunk Komáromba jár isko­lába. Nagyon büszke vagyok rá, örülök fejlődésének. Hétközben Aranyoson tartózkodunk, s ha úgy adódik, szombatra és vasár­napra vágsellyei lakásunkba me­gyünk. Nincsenek nagy álmaim. Szeretnénk megélni valahogy. Szása orosznak vallja magát, Kelet-Ukrajnából származik. Ľud­mila belorusz, a Minszktől nem messze fekvő Szlónyim falu szü­lötte. Először röplabdázott, csak később került a hetesek világá­ba. A fehér-orosz főváros híres sportiskolájába járt, innen kerül­nek ki az ország legismertebb versenyzői. - Beregszászon találkoztunk először - veszi át a szót a fele­ség. - A kárpátaljaiak akkor ju­tottak fel az élvonalba, ezért erősítések után néztek. Engem is elcsaltak. Később Ungvárra ván­dorolt a kézilabda, s vele együtt mi is... Szlovákiai klubjaim közül nagyon elégedet^ voltam Vág­sellyén. Úgyszólván mindent elér­tünk: bajnoki cím, kupagyőze­lem, nemzetközi mérkőzések... Aztán összevesztem Bako edzővel, és mennem kellett. Iga­zán jó társaságba csöppentem Nyárasdon, kevesebbet, de azért eleget játszhattam. Egy rossz szó nem hangzott el köztünk. Úgy lát­szik, Csallóközaranyos lesz spor­tolói pályafutásom végállomása. Nagyon, de nagyon hálásak va­gyunk a helybelieknek. Amit ezek az emberek tettek értünk, az el­mondhatatlan. Nekem az a dol­gom, hogy kézilabdázzak. Rang­idősként úgy kell viselkednem a pályán, hogy a többieknek példát mutathassak, s átadjak tapasz­talataimból a fiataloknak. Erre a kollektívára nem találok más jelzőt, mint hogy fantasztikus. Az idény végéig szól a szerződésem. Ha lesz érdeklődés és egészsé­gem is megengedi, nyáron fér­jem újra Kijevbe utazhat, hogy el­intézze játékengedélyem meg­hosszabbítását. Mindketten pravoszlávok, de már teljesen kiszakadtak elődeik szokásvilágából. Mikor karácso­nyaikról kíváncsiskodom, Szása könnyen elintézi a választ: - Ugyanúgy tartjuk az ünnepe­ket, mint az itteni emberek, szo­kásaik ráňkragadtak. Szülőfölde­men, Kelet-Ukrajnában január 6­án van karácsony. Gyermekko­romban mi is akkor ültük körül az asztalt. Hosszú lenne elmesél­ni, történeteimet. Hallgasd meg inkább Ludkát. - Nos, a feleség nem fukarko­dott a szóval. Szlónyimban valóságos összejövetelek voltak december 31-én. Arra emlékszem, hogy Boltenkova kapuralövés közben családi házunkban mindig renge­tegen találkoztunk: családtagok, rokonok, szomszédok. És ilyen­kor a gyerekek külön műsort ad­tak a nagyszobában. Tehát min­den karácsonykor színházat ját­szottunk, s mindnyájan nagyon élveztük. Ittlétünk alatt egyetlen egyszer mentünk haza ünnepek­re. Máskor mindig Vágsellyén él­tük át a szeretet boldog napjait. Imádom a családi lékört. Megsü­töm a kalácsot, elkészítem az ételeket, kirántom a pontyot... Szinte mindent úgy csinálok, mint szlovákiai ismerőseim. Hogy vannak-e különleges elede­leink? A szibirszkie tyermeni meg a varanyiki. Nem hallott még ró­luk? Ha egyszer eljön hozzánk, megkóstolhatja, de a borscsot biztosan ismeri. Sokan már el­kérték tőlem mindhárom recept­jét. (Fotó: Eugen Vojtišek) Boltenkovék idén karácsony­kor sem készülnek haza. Szere­tik az együttlétet. Pihennek egyet, elbeszélgetnek, megnézik a tévét. Vagy elmennek barátaik­hoz. Tavaly egykori vágsellyei já­tékostársáéknál, Braunováéknál ünnepeltek. Talán az idén sem lesz másképp. Könnyen emlékezetembe vés­tem Ľudmila zárómondtait: - Boldogok, elégedettek va­gyunk. Engem csodálatos emlé­kek fűznek a kézilabdához, ba rátságokat szereztem általa. Örü­lök, hogy Csallóközaranyoson le­hetek. Megragadom az alkalmat és valamennyi szurkolónknak ­játékostársaim nevében is - kel­lemes karácsonyt kívánok. Tölt­sék el békében, szeretetben az ünnepeket. J. MÉSZÁROS KÁROLY Lesz jövés-menés a DAC-ban? Az I. ligás dunaszerdahelyi futbal­listák pontosan egy hete tértek téli pihenőre. Megvolt az utolsó edzés, az idényzáró bankett. Nem mondhat­nánk, hogy elégedetten zárták a sze­zont, legalábbis így értelmeztük a klubvezetés szavait. A csapat sem játékosságban, sem eredményes­ségben nem hozta azt, amit elvártak tőle. Még akkor is ez a vélemény uralkodik a DAC háza táján, ha tud­juk, milyen metamorfózison ment ke­resztül nyáron a játékosállomány. Egy nagy „dobása" azonban volt a klubnak, pontosabban Šanta Imre el­nöknek: sikerült megnyernie főszponzornak a rimaszombati Ge­mer Sörgyárat. Nem kis dolog! Más­fél esztendeig biztosítottak a csapat prosperálásához szükséges gazda­sági feltételek. Jan Slepička, a sör­gyár menedzsere szerint cseh-szlo­vák viszonylatban is előkelő helyen lesz a futballisták alapfizetése janu­ár elsejétől. Most már csak játszani kell(ene)... Kivel? Ezzel a csapattal? Lehet. Ám annyi mindent beszélnek... Pél­dául, hogy Weiss Kassa felé kacsin­gat. A „házasság" csak akkor jöhet­ne létre, ha egy másik, kitippelt játé­kost kapnának érte. (Simon: „Hat év elég volt Dunaszerdahelyen, semmi­vel sem tudnak visszacsalogatni..."). Bár a fentebb említett menedzser azt is mondta, erővel senkit sem fog­nak visszatartani; nincs értelme. Az árát azonban megkérik. Főleg ha a szerződés lejárta előtt következne be a hűtlenség. Vonatkozik ez Fie­berre is, akinek a neve egyszer a Boby Brnóval, másszor az Interrel kapcsolatban bukkan fel. Apropó, Inter. Ha a Japánból haza­tért Luhový ott folytatná, a 28 éves Sztojka Janinak nem kellene ingáz­nia Szerdahelyről Pozsonyba. Marad­hatna a lakhelyén. A 26 éves Jančula? („Az őszi szezonban már bejátszottam magam a csapatba, 11 meccsen voltam kezdőember, és öt gólt rúgtam. Még másfél éves szerződés köt a Žižkovhoz, ennek el­lenére szívesen eljönnék, nem ér­zem igazán jól magam Prágában. De hogy mit kérne értem a klubom, nagyjából tisztában vagyok vele"). Radványi Miki? A tavaszi szezon végéig szól a szerződése Saarbrüc­kenben. Minden lehet, de csak később. Timko? A Slovan egy fura eset. Nyíltan kimondják vezetői, hogy amíg a mostani edző lesz a DAC-nál, addig nincs miről tárgyalni. Ilyesmi is van... A csatár-középpályás Hajdučko Homonnáról? Túlságosan felsrófolták az árát. No meg a Trnava is érdeklődik iránta. Visszahívják a jobbhátvéd Gőgh Árpit, hogy a nagy munkabírású, erőteljes és univerzá­lis Zsákovics „Zsaki" jobban érvénye­síthesse képességeit? Nem tudni. A 25 éves Malatinský Nagyszombat­ból? Homály... A szerződés nélküli Rudolf Pavlik (32) is a DAC-stadion környékén köröz, de akárcsak a klubvezetés, talán ő maga sem gon­dolja komolyan a dolgot. Emlegetnek ukrán és román játé­kosokat, még magyarokat is. Jön­nek, nem jönnek? Megannyi kérdőjel. Egynéhány kiegyenesedhet március negyedikéig, a tavaszi idény rajtjáig . Dolgoznak rajta... Egyelőre „csak" két kész ember kellene. Egy a védelem tengelyébe, hogy Weiss mehessen a középpályá­ra és egy csatár, aki eszünkbe juttat­ná, hogy nem is olyan régen Diňa és Radványi rúgta a gólokat Dunaszer­dahelyen... (t. v.) TIPPELŐKNEK A NIKÉ-ben a következő mérkőzésekre tippelhetünk... HÉTFŐ, de­cember 26. • Junior Jégkorong-vi­lágbajnok­ság: 83. Oroszor­szág-Egyesült Államok 1,3-5,0­4,0; 84. Svédország-Németor­szág 1,2-5,04,5; 85. Finnor­szág-Csehország 1,7-4,8-2,3; 86. Kanada-Ukrajna 1,2-5,04,5. • Jégkorong BEK-döntő: 87. Jokerit Helsinki-Olomouc 1,64,8-2,6; 88. Malmö-Trenöín 1,84,8-2,1; 89. München-Minszk 1,74,8-2,3; 90. TPS Turku-Lada Togliatti 1,7­4,8 2,3. • Skót futballbajnokság: 98. Aberdeen-Celtic 2,6-2,6-2,6; 99. Dundee Utd.-Kilmarnock 1,9­2,6-3,4; 100. Falkirk-Motherwell 2,5-2,6-2,7; 101. Hearts-Partick Th. 1,7-2,64,0; 102. Glasgow Rangers-Hibernian 1,5-3,0-5,0. • Angol labdarúgó Premier Lea­gue: 103. Licester-Liverpool 2,8­2,8-2,2; 104. Leeds-Newcastle 2,4-2,8-2,6; 105. Arsenal-Aston Villa 1,8-2,8-3,4; 106. Chel­sea-Manchester Utd. 2,7-2,8-2,3; 107. Crystal Palace-Q. P. R. 2,2­2,8-2,8; 108. Southamp­ton-Wimbledon 2,0-2,8-3,1; 109. West Ham-lpswich 1,7-2,8-3,8; 110. Coventry-Nottingham 2,5­2,8-2,5; 111. Everton-Sheffield W. 2,0-2,8-3,1; 112. Norwich-Tot­tenham 2,2-2,8-2,8; 113. Man­chester City-Blackburn 2,6-2,8­2,4. • Angol II. labdarúgó-divízió: 114. Charlton-Southend 2,2-2,8­2,8; 115. Sheffield United-Midd­lesbrough 2,2-2,8-2,8; 116. Wat­ford-Portsmouth 1,8-2,8-3,4; 117. Barnsley-Grimsby 1,9-2,8­3,2; 118. Burnley-Port Vale 2,2­2,8-2,8; 119. Notts C.-Millwall 2,4-2,8-2,6; 120. Oldham-Wolver­hampton 2,3-2,8-2,7; 121. Rea­ding-Luton 2,3-2,8-2,7; 122. Sto­ke-Swindon 1,8-2,8-3,4; 123. Sunderland-Bolton 2,5-2,8-2,5; 124. Tranmere-Derby 1,8-2,8­3,4; 125. West Bromwich-Bristol C. 1,9-2,8-3,2. • Bécsi teremlab­darúgó-torna: 126. LASK Linz-Sturm Graz 2,04,5-2,0; 127. Admira/Wacker-Mödling 1,4-5,0­3,6; 128. Austria-Vienna 1,2-5,0­4,5; 129. Rapid-Gerasdorf 1,2­5,04,5; 130. LASK Linz-Mödling 1,64,8-2,6. KEDD, december 27. • Angol labdarúgó Premier Le­ague: 147. Nottingham-Norwich 1.7-2,8-3,8, 148. Totten­ham-Crystal Palace 2,0-2,8-3,1. • Angol II. labdarúgó-divízió: 149. Bolton-Tranmere 2,0-2,8-3,1; 150. Bristol C.-Stoke 2,5-2,8-2,5; 151. Derby-Burnley 1,8-2,8-3,4; 152. Grimsby-Oldham 2,0-2,8­3,1; 153. Luton-Sunderland 2,2­2.8-2,8; 154. Millwall-Watford 2,0-2,8-3,1; 155. Portsmo­uth-Barnsley 2,5-2,8-2,5; 156. Southend-West Bromwich 1,8­2,8-3,4; 157. Swindon-Sheffield Utd. 2,3-2,8-2,7. • Előkészületi labdarúgó-mérkőzés: 160. Argen­tína-Jugoszlávia 1,5-3,0-5,0. SZERDA, december 28. • Angol labdarúgó Premier Le­ague: 175. Aston Villa-Chelsea 2,2-2,8-2,8; 176. Blackburn-Le­eds 1,6-2,84,5; 177. Ipswich-Ar­senal 2,9-2,8-2,1; 178. Liverpo­ol-Manchester City 1,7-2,8-3,8; 179. Manchester United-Leices­ter 1,3-3,0-7,5; Q. P. R.-Sout­hampton 2,02,8-3,1; 181. Sheffi­eld W.-Coventry 2,0-2,8-3,1; 182. Wimbledon-West Ham 2,2-2,8­2,8. • Angol II. labdarúgó-divízió: 183. Middlesbrough-Notts C. 1,4­3,0-5,5; 184. Wolverhamp­ton-Charlton 1,5-3,0-5,0; 185. Port Vale-Reading 2,4-2,8-2,6. • Előkészületi labdarúgó­mérkőzés: 191. Olaszország-Tö­rökország 1,3-3,0-8,0. KOMBINÁLT TIPPEK 413. Norwich-Newcastle; 414: Coventry-Tottenham; 415. Crystal Palace-Blackburn; 416. Leices­ter-Sheffield W .; 417. West Ham-Nottingham; 418. Burn­ley-Southend, 419. Notts C.-Lu­ton; 420. Stoke-Middlesbrough; 421. Sunderland-Derby; 422. West Bromwich-Bolton, 423. Charlton-Millwall; 424. Mother­well-Glasgow Rangers. A nyerési szorzószámot menet közben megváltoztathatják! Az NB I válogatottja 6,769), Preisinger Sándor (Zalae­gerszeg, 6,231), Egressy Gábor (UTE, 6,308). A posztonkénti rangsorban a Nagyszombatból származó Ro­land Praj kapus a 12. helyen vég­zett, 5,000-ás átlagos osztályzat­tal. A DAC egykori játékosa, Med­gyes Péter a középpályások mezőnyében az 51. helyet tudhat­ja magáénak (5,000). (sr) Bognár György A budapesti Nemzeti Sport a labdarúgó NB I minden fordulójá­ban osztályozta a pályára lépő já­tékosokat, s ennek alapján állítot­ta össze a bajnokság őszi idényé­nek a válogatottját, amely így fest: Hajdú Attila (Csepel, 6,429 pont)-Bérczy Balázs (UTE, 6,214), Váczí Dénes (Csepel, 5,923), Mol­nár Zoltán (UTE, 6,071), Kozma István (UTE, 6,067), Lipcsei Péter (Ferencváros, 6,538), Lisztes Krisztián (Ferencváros, 6,333), Csehi Tibor (Kispest-Honvéd, 5,900), Bognár György (BVSC, Lipcsei Péter

Next

/
Thumbnails
Contents